کد خبر: ۶۱۴
تاریخ انتشار: ۱۸:۴۲ - ۱۰ مهر ۱۳۹۲
از سوی وزیر قبلی کار، تعاون و رفاه اجتماعی؛
مصوبه وزارت کار و امور اجتماعی درباره آیین‌نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق از سوی اسدالله عباسی وزیر قبلی کار، تعاون و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. هدف از تدوین این آیین نامه، ایمن سازی محیط کار در حین تعمیر، نگهداری، توسعه، بازسازی، بهینه سازی و بهره برداری از خطوط و تأسیسات انتقال نیروی برق و بمنظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار و در نهایت صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور می باشد.
 به گزارش برق نیوز به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه وزارت کار و امور اجتماعی درباره آیین‌نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق از سوی اسدالله عباسی وزیر قبلی کار،تعاون و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
 
در نامه عباسی به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور آمده است: به پیوست یک فقره آیین‌نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق (به انضمام لوح فشرده) مصوب موضوع ماده ۸۵ قانون کار برای درج در آن روزنامه ارسال می‌شود، دستور فرمایید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال یک نسخه از روزنامه حاوی آیین‌نامه چاپ شده به دفتر روابط عمومی اقدام نمایند.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
اسدا... عباسی
 

 
آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق
 
هدف:
 
هدف از تدوین این آیین نامه، ایمن سازی محیط کار در حین تعمیر، نگهداری،  توسعه، بازسازی، بهینه سازی و بهره برداری از خطوط و تأسیسات انتقال نیروی برق و بمنظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار و در نهایت صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور می باشد.
 
دامنه شمول:
 
این آیین نامه به استناد مواد ٨٥ و ٨٦ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده و جهت انجام عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری خطوط و تأسیسات انتقال نیروی برق برای کلیه اشخاص مرتبط با اجرای عملیات مزبور لازم الاجرا می باشد.
 
فصل اول: تعاریف و اصطلاحات
 
حادثه:
 
واقعه برنامه ریزی نشده و بعضاً صدم هآفرین یا خسارت رسان که انجام، پیشرفت یا ادامه طبیعی یک فعالیت یا کار را مختل می سازد و همواره در اثر یک عمل یا کار ناایمن یا شرایط ناایمن و یا ترکیبی از آن دو به وقوع می پیوندد.
 
حادثه ناشی از کار:
 
حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای شاغلین اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که شاغل در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختما نها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهد هدار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت شاغل از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب م یگردد، مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای شاغلین حین اقدام برای نجات سایر شاغلین و مساعدت به آنان اتقاق م یافتد، حادثه ناشی از کار محسوب می گردد.
 
درخواست کننده:
فردی است واجد صلاحیت که می تواند برای خود یا مجری انجام کار از مسئول بهره برداری درخواست صدور ضمان تنامه و کارت های حفاظتی نموده و باید کتباً از طرف یکی از مدیران شرکت برق منطق های مربوطه، معرفی شده باشد.
 
مجری انجام کار:
شخصی است که مسئولیت اجرای کار به عهده او واگذار می گردد و لازم است دارای شرایط زیر باشد:
 
الف  آموزش های لازم ایمنی مراجع ذیصلاح را با موفقیت گذرانده باشد.
 
ب  مهار تهای فنی، اجرایی انجام کار وی مورد تأیید مسئولین مربوطه قرار گرفته و مسئولیت ایمنی افراد تحت سرپرستی راعهده دار باشد.
 
ج  از طرف درخواست کننده صدور ضمانت نامه، به عنوان انجام دهنده کار معرفی گردد.
 
پست یا ایستگاه برق: محلی است با مجموعه ای از تأسیسات و تجهیزات برقی از قبیل: ترانسفورماتورها، کلیدها، سکسیونرها، وسایل اندازه گیری، خطوط ورود و خروج، راکتور و کاپاسیتور وبی های مختلف که برای انتقال و توزیع نیروی برق از آن استفاده می شود.
 
:(BAY) بی مجموعه تجهیزاتی در پست که می تواند شامل: بریکر، بخشی از باسپار، سکسیونر، راکتور، کاپاسیتور، برقگیر و غیره باشد که با آرایش خاصی برای تجهیز قسمتی از مدار شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.
 
کلید قدرت: منظور همان بریکر، دژنگتور یا کلید قابل قطع زیر بار می باشد. 

سکسیونر: کلیدی است غیر قابل قطع زیر بار در شبکه انتقال که در جریان عملکرد قطع و وصل مدار، کنتاکت های آن قابل رؤیت باشد.
 
سکسیونر ارت: سکسیونری است که با استفاده از آن، عملیات بدون انرژی کردن صورت می گیرد.
 
اتصال زمین: ارتباط الکتریکی به منظور هم پتانسیل نمودن خط یا تجهیزات زمین را اتصال زمین می نامند.
 
تجهیزات اتصال به زمین: تجهیزاتی است که پس از قطع برق دستگاه یا خط، انرژی باقیمانده در مدار را به زمین منتقل می نماید.
 
اپراتور: به فردی اطلاق می گردد که مسئول کنترل و بهر هبرداری از پست و خطوطی می باشد
 
که در اختیار او گذارده شده است، ضوابط و شرایط انتخاب و شرح وظایف اپراتور را شرکت برق منطقه ای ذیربط تعیین می نماید.
 
اپراتور سیار: اپراتوری است که جهت انجام مانور در پست های فاقد اپراتور فعالیت می نماید.
 
مانور: هرگونه عملیات قطع و وصل تجهیزات شبکه، برای بر قدار کردن، بی برق کردن و جابجایی بار الکتریکی را مانور م یگویند.
 
ترانسفورماتور: مبدلی است که در پست یا ایستگاه برق نصب م یشود و جهت افزایش یا کاهش ولتاژ یک مدار الکتریکی بکار می رود.
 
ولتاژ: اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه از یک مدار را گویند.
 
برق دار کردن: تحت ولتاژ قرار دادن تجهیزات الکتریکی را، برق دار کردن می نامند.
 
شبکه: عبارت از یک سری پس تها، خطوط، کاب لها و سایر تجهیزات الکتریکی است که به منظور انتقال انرژی تولیدی از نیروگاه ها به مصرف کننده نهایی متصل شد هاند.
 
شبکه انتقال: به مجموع های از تجهیزات و تأسیسات در حال بهره برداری شامل خطوط هوایی، کابل های زمینی و پست ها در سطوح ولتاژ مختلف که در محدوده مرز فیزیکی معین شده با شبکه های توزیع یا تولید نیروی برق می باشد، اطلاق می گردد.
 
خطوط انتقال نیرو: خطوطی است که مدار الکتریکی پس تهای مرتبط را به هم وصل می کند. این خطوط می تواند به صورت تک مداره، دومداره و یا چند مداره باشد.
 
خط گرم: خطی است که برای انجام کار بر روی آن هیچگونه عملیات جداسازی و بدون انرژی کردن صورت نپذیرفته و برق دار تلقی می گردد.
 
آزمایش: فرآیندی است به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات یا خط  که این فرآیند باعث تغییر در شرایط اصلی نقاط تضمین (جداسازی و بی انرژی  کردن) می گردد.
 
آزمایش مجاز: به آزمایش های مشخصی اطلاق می گردد که در فرم اجازه کار و آزمایش صادر شده، و مورد ثبت و تصویب مقامات مسئول قرار گرفته باشد. مجری انجام کار مجاز به انجام آزمای شهای دیگری غیر از آنچه در فرم ثبت شده است، نمی باشد.
 
کار مجاز: کاری است کاملاً مشخص که انجام آن بر روی دستگاه ها، تجهیزات و خطوطی که در فرم درخواست صدور ضمان تنامه ثبت شده و مورد تصویب قرار گرفته است، صورت می گیرد مجری انجام کار به هیچ عنوان مجاز به انجام کار دیگری غیر از آنچه که در فرم ثبت شده است،نمی باشد.
 
دستگاه مجاز: به دستگاه ها، خطوط، مدارات و تجهیزات کاملاً مشخصی اطلاق م یگردد که انجام کار بر روی آنها در فرم درخواست صدور ضمان تنامه ثبت و مورد تصویب قرار گرفته باشد.
 
نقطه تضمین: منظور نقطه جداسازی و بدون انرژی کننده است که کنتاکت های آن قابل رؤیت بوده و برحسب نیاز در حالت قطع یا وصل، قفل یا از کار انداخته شده، به طوری که تغییر وضعیت آن تا زمان ابطال مجوزهای صادر شده، ممکن نباشد.
 
مرکز کنترل (دیسپاچینگ): مرکزی است که وظیفه راهبری و پایش شبکه برق تحت پوشش خود را به عهده دارد و انجام هرگونه عملیات در شبکه با هماهنگی این مرکز صورت می پذیرد.
 
کد: منظور از کد، همان کد دیسپاچینگی یا کد شناسایی تجهیز می باشد.
 
فرم ضمانت نامه: مجوزی است که دارنده ضمانت نامه (مجری انجام کار) از زمان معتبر شدن (تکمیل، صدور و تصویب) تا پایان عملیات کار لغو، می تواند به استناد آن کار مجاز را انجام دهد.
 
انواع فرم های ضمانت نامه (حفاظتی): برحسب نوع و محل کار، فرم های ضمانت نامه مختلفی مانند فرم اجازه کار، فرم اجازه کار و آزمایش، فرم تضمین نامه ایستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.
 
ضمانت نامه باطل شده: ضمانت نامه ای است که توسط دارنده ضمانت نامه لغو گردیده و لغو آن نیز مورد قبول صادرکننده ضمانت نامه قرار گرفته است.
 
صادرکننده فرم های ضمانت نامه: اپراتور وقت ایستگاه یا اپراتور سیار م یباشد.
 
بررسی کننده فرم های ضمانت: اپراتور وقت ایستگاه یا اپراتور سیار می باشد.
 
تضمین کننده فرم های ضمانت نامه: اپراتور وقت ایستگاه یا اپراتور سیار می باشد.
 
تکمیل کننده فرم های ضمانت نامه:  اپراتور شیفت وقت می باشد.
 
دریافت کننده فرم درخواست فرم صدور ضمانت نامه: مسئول بهره برداری (مدیر/ رئیس اداره بهره برداری) ذیربط می باشد.
 
تصویب کننده خروج دستگاه و یا خط از مدار:  مرکز کنترل (دیسپاچینگ مربوطه) می باشد.
 
تصویب کننده نهایی خروج دستگاه و یا خط از مدار:  اپراتور وقت ایستگاه یا اپراتور سیار می باشد.
 
فصل دوم  مقررات عمومی
 
ماده 1 کلیه افرادی که به هر دلیل و عنوان، جهت فعالیت به پست برق مراجعه می نمایند، موظفند قبل از هرگونه اقدام مستقیماً به اطاق فرمان رفته و به اپراتور وقت پست مراجعه کنند.
 
ماده 2 برای ایجاد محیط ایمن کار، م یبایست عملیات زیر صورت پذیرد:
 
الف-  انجام عملیات جداسازی دستگاه ها، مدارات و خطوط
 
ب-  انجام عملیات بدون انرژی کردن دستگاه ها، مدارات و خطوط از منابع انرژی
 
ح-  اتصال زمین
 
د - صدور فرم های ضمانت نامه
 
ج - صدور کار تهای حفاظتی و هشدار دهنده
 
ه - نصب قفل ها و ضامن ها و دیگر وسایل ایمنی
 
و-  نصب کارت های حفاظتی و هشداردهنده در محل های مورد نیاز
 
ز- محصور کردن محیط کار (مشخص نمودن محیط کار مجاز با استفاده از لوازم استاندارد...


نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۰
1
1
ما که نفهمیدیم این چه آیین نامه ای بود! همش که تعریف بود...
پاسخ ها
مهندس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۲
مهندس سلام

آخر مطلب فایل پی دی اف داره. اون رو دانلود کن تا همش رو ببینی
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار