مجموعه مقالات فارسی در زمینه ریزشبکه‌ها

مجموعه مقالات فارسی گلچین شده در زمینه ریزشبکه‌ها را می‌توانید در ادامه این مقاله دانلود نمایید.

مقاله" کاربرد ترانسفورماتور‌های FITformer در شبکه‌های هوشمند برقرسانی"

در این مطلب می‌توانید مقاله IEEE با عنوان " GAINING EXPERIENCE WITH A. REGULATED DISTRIBUTION TRANSFORMER IN A. SMART GRID ENVIRONMENT " را دانلود کنید.

مقاله "آسيب پذيري ترانسفورماتورهاي هوايی توزيع در برابر زلزله و راهكار بهسازی آنها"

در اين مقاله، آسيب پذيري ترانسفورماتورهاي هوايي توزيع بصورت كيفي و كمي (تحليلي ) مورد بررسي قرار گرفته است. در ارزيابي كيفي با توجه به خرابيهاي مشاهده شده در زلزله هاي گذشته، مودهاي خرابي ترانسفورماتور و علل احتمالي آنها با توجه به شرايط اجرايي آنها در كشور مورد مطالعه قرار گرفته اند. ارزيابي كمي نيز با تحليل ديناميكي يك نمونه پست هوايي تحت اثر شتاب نگاشت زلزله هاي مختلف و بررسي نيروهاي داخلي ايجاد شده در اجزاي بحراني، صورت گرفته است.

مقاله " ارزیابی وضعیت تپ چنجر ترانسفورماتور قدرت با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن"

تپ چنجر قابل قطع تحت بار تنها قطعه متحرک( دینامیک) در داخل ترانسفورماتور قدرت بوده و به همین دلیل احتمال بروز خطا در آن بسیار بیشتر از سایر اجزاء ترانسفورماتور می‌باشد. در صورتی که بتوان تپ چنجر را مورد پایش قرارداد، شناسایی بسیاری از خطا‌های ترانسفورماتور پیش از وقوع، امکان پذیر خواهد بود.

مقره ها و بررسی آزمایش عایقی و نتایج آن بر روی انواع مقره های شبکه های انتقال نیروی برق

یکی از اجزاء مهم شبکه‌های فشار قوی، مقره‌ها می‌باشد که بر حسب ولتاژ مورد استفاده و شرایط محیطی از نظر آلودگی و رطوبت، شکل خاصی به خود می‌گیرند تحمیل‌شده طولانی‌مدت خواهد بود. در این مقاله ابتدا علل آسیب‌دیدگی مقره‌ها بحث گردیده و سپس راه‌های پیش‌گیری آن بیان می‌گردد.

مقاله" تاثیر اختلال در منبع DC بر حفاظت الکتریکی"

در این مطلب، مقاله ای با موضوع تاثیر اختلال منبع DC و مدارهای ارتباطی بر حفاظت الکتریکی ارائه می شود. این مقاله به زبان اصل می باشد.

مقاله "بررسی عوامل مؤثر در انتقال امواج صاعقه بر روی خطوط و كابلهای فشار قوی و پستهای فوق توزیع: مطالعه موردی"

يكي از عواملي كه ميتواند باعث وقوع خطا و خرابي در پستهاي فوق توزيع شود بروز صاعقه بر روي خطوط منتهي به اين پست ها است. در ادامه مقاله با عنوان" بررسی عوامل مؤثر در انتقال امواج صاعقه بر روی خطوط و كابلهای فشار قوی و پستهای فوق توزیع: مطالعه موردی" جهت دانلود ارائه می شود.

مقاله" مطالعه پخش توان در يك ريز شبكه خودگردان با درنظر گرفتن عدم قطعيت در بارها و امپدانس خطوط"

در اين مقاله برای يك ريزشبكه خودگردان ، يك روش پخش توان با درنظر گرفتن عدم قطعيت در بارها و امپدانس خطوط مورد مطالعه قرار مي گيرد. مديريت توان در ريزشبكه موردنظر بصورت غيرمتمركز بوده و تقسيم توان بین منابع فرمان پذير ريزشبكه بر اساس مشخصه هاي افتی فركانس / ولتاژ محلی انجام مي گيرد.

مقاله " تحليل تسهيم توان ميان منابع توليد پراكنده در حالت كاري جزيره ای "

روش كنترل افتي كه براي كنترل تسهيم توان در منابع توليد پراكنده به كار ميرود، داراي كاستيهايي است. در اين مقاله دقت تسهيم توان راكتيو و مسايل پايداري براي منابع توليد پراكندهاي كه موازي با هم تشكيل يك ريزشبكه ي جزيرها ي را داده اند، بررسي و سپس روشي براي افزايش دقت تسهيم توان و همچنين افزايش پايداري هر واحد توليد پراكنده ارايه شده است.

مقاله "كنترل فركانس و ولتاژ ميكروگريد با استفاده از ذخيرهAC "

اين مقاله مي تواند ، نقشي را كه يك سيستم ذخيره يAC در كنترل فركانس و ولتاژ ميكروگريد ايفا نمايد، بررسي مي كند. ميكروگريد مورد مطالعه، بخشي از يك شبكه ي توزيع شعاعي با ولتاژ متوسط است و شامل دو نوع واحد توليد پراكنده مي باشد؛ واحدهاي گازي و يك واحد فوتوولتاييك .
۱