کد خبر: ۲۲۳۷۹
تاریخ انتشار : ۱۲:۵۵ - ۱۸ خرداد ۱۳۹۶
برای برآورده ساختن نیازهای امروزی آنالیز سیستم‌های قدرت، از نرم افزارDigsilent با ابزار مهندسی و بانک اطلاعات مجتمع قابلیت دسترسی کامل را از طریق تمام توابع قابل اجرا فراهم می‌کند. در این مطلب بخشی از کتاب آموزشی نرم افزار Digsilent که کمک بسیاری به آموزش این نرم افزار می نماید، جهت دانلود به اشتراک گذاشته می شود.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: نرم افزار PowerFactory یکی از قوی‌ترین نرم افزار‌های تحلیل شبکه‌های قدرت است که توسط شرکت DIGSILENT المان تهیه و ارتقاء یافته است.
 
امروزه در اکثر مراکز و ادارات برق از این نرم افزار به عنوان یک نرم افزار پایه در محاسبه و تحلیل شبکه‌های قدرت استفاده می‌گردد.
 
با بهره گیری از این نرم افزار قادر خواهیم بود یک شبکه گسترده را با تمام تجهیزات آن شبیه سازی نموده و محاسباتی همچون:
پخش بار، اتصال کوتاه، شبیه سازی حالت گذرا، آنالیز پایداری، شبیه سازی راه اندازی موتور، جایابی بهینه خازن، قابلیت اطمینان، پخش بار اقتصادی، کاهش شبکه، بهینه سازی سایز کابل، بهینه سازی نقاط گره باز و د‌ها موارد دیگر را مورد محاسبه قرار دهیم؛ لذا یادگیری کار با این نرم افزار می‌تواند برای مهندسین برق بالاخص گرایش‌های قدرت و شبکه بسیار مفید باشد و با توجه به استفاده گسترده در ادارات برق از این نرم افزار می‌تواند امتیازی جهت جذب در ادارات و شرکت‌های برق فعال در زمینه شبکه محسوب شود.
 
 
این کتاب شامل بخش آموزش مقدماتی و آموزش پیشرفته  می باشد که در این پست چهار فصل از این کتاب در اختیار شما قرار داه می شود که شامل 159 صفحه می باشد. این کتاب برای آموزش نرم افزار دیگسایلنت بسیار مناسب است.
 
سرفصل مطالبی در این فایل ارائه می شود:
فهرست مطالب
مقدمه
-۱ منو‌های اصلی نرم افزار
۱-۱ جعبه ابزار ترسیم.
-۲ ایجاد پروژه
Study Case -۲-۱ تغییر نام
DIgSILENT خارج شدن و فراخوانی مجدد برنامه
-۳ ایجاد عناصر سیستم قدرت.
-۳-۱ ایجاد شی نهایت
-۳-۱-۱ ورود اطلاعات شین‌ها
-۳-۲ ایجاد عناصرشاخه
-۳-۲-۱ ایجاد ترانسفورماتور‌های دو سی مپیچه
۳-۲-۱-۱ - ورود اطلاعات ترانسفورماتور‌های دو سی مپیچه
-۳-۲-۲ ایجاد خطوط.
۳-۲-۲-۱ - ورود اطلاعات خطوط.
-۳-۲-۳ نحوه ایجاد سایر عناصر شاخه.
-۳-۳ ایجاد عناصر موازی.
-۳-۳-۱ ایجاد ماشین سنکرون
۳-۳-۱-۱ - ورود اطلاعات ماشین سنکرون
-۳-۳-۲ ایجاد بار
۳-۳-۲-۱ - ورود اطلاعات بار
-۳-۳-۳ نحوه ایجاد سایر عناصر موازی
-۴ ویرایش عناصر با استفاده از دیاگرام تکخطی
-۴-۱ ویرایش ساختاری
-۴-۱-۱ ایجاد عناصر 
-۴-۱-۲ حذف عناصر 
-۴-۱-۳ کپی عناصر
-۴-۲ ویرایش اطلاعاتی عناصر
-۴-۳ ویرایش گرافیکی عناصر
-۴-۳-۱ تغییر اندازه و محل سمبل عناصر
-۴-۳-۲ تغییر جهت سمبل عناصر موازی نسبت به شین
-۴-۳-۳ بزرگنمائی در دیاگرام تک خطی
-۵ اجرای محاسبات پخش بار 
-۶ نمایش نتایج محاسبات
-۶-۱ جعبه‌های نتایج
-۶-۱-۱ ویرایش فرمت جعبه‌های نتایج
-۷ اجرای محاسبات اتصال کوتاه
8-(Motor Starting) شبیه سازی راه اندازی موتور
-۹ اجرای شبیه سازی راه اندازی موتور
10-Motor Driven Machine)، MDM تغییر
-۱۱ آنالیز حالت گذرا
-۱۱-۱ مدل‌های مرکب 
-۱۲ شبیه سازی اتصال کوتاه در حالت گذرا
-۱۲-۱ تعریف حوادث
-۱۲-۲ تعریف متغیر‌های نتایج 
-۱۲-۳ ایجاد نمودار‌ها
-۱۳ شروع شبیه سازی گذرا
 
راهنمای کاربران
فهرست مطالب
مقدمه
-۱ مدیریت پایگاه داده‌ها.
 DIgSILENT نرم افزار Lightweight و Heavy -۲ نسخه‌های
DIgSILENT -۳ سیستم راهنمای
-۴ مدیر برنامه خود آموز نرم افزار 
-۵ اصطلاحات و اختصارات 
DIgSILENT Power Factory -۶ پنجره‌های اصلی
-۷ معرفی دکمه‌های نوار ابزار اصلی نرم افزار 
فصل ۲- تعاریف کاربر و تنظیمات پایه
مقدمه
-۱ پیکربندی‌های برنامه و تنظیم‌ها
-۱-۱ نصب‌های قفل سخ تافزاری
-۱-۲ نصب‌های تحت شبکه 
-۱-۳ نصب‌های پایگاه داده 
License) -۲ تنظیم‌های مجوز
-۲-۱ تنظیم‌های شبکه
-۲-۲ تنظیم‌های پایگاه داده چندکاربره
-۲-۳ تنظیم‌های پیشرفته 
-۲-۴ تنظیم‌های ظاهری
-۳ سیستم مدیریت کاربر‌ها 
 Demo -۳-۱ کاربر
Administrator) -۳-۲ کاربر مدیر پروژه
-۳-۲-۱ ایجاد و مدیریت حسا بهای کاربر 
-۳-۳ ایجاد گروه‌های کاربر 
-۴ کاربران و گروه‌های کاربر
-۴-۱ استفاده از اطلاعات مشترک 
-۴-۲ به اشتراک گذاشتن اطلاعات 
فصل ۳- تنظیمات کاربر
فهرست مطالب
مقدمه
-۱ معرفی کادر تنظی مهای کاربر
-۱-۱ تنظیم‌های عمومی 
-۱-۲ تنظیم‌های پنجره‌های گرافیکی
-۱-۲-۱ تنظیم‌های مکان نما
-۱-۲-۲ تنظیم‌های عمومی
-۱-۳ تنظیم‌های مدیریت داده‌ها
-۱-۴ تنظیم‌های پنجره خروجی
-۱-۵ تنظیم‌های توابع 
-۱-۶ مسیر‌های راهنما 
-۱-۷ ویرایشگر 
فصل ۴- پایگاه داده و مدیریت بانک اطلاعاتی نرم افزار
فهرست مطالب
مقدمه
-۱ محتویات پایگاه داده
-۲ استفاده از پایگاه داد هها
-۲-۱ معرفی مدیر پایگاه داد هها 
-۳ جابه جایی در درخت پایگاه داد هها
-۴ اضافه کردن یک گزینه جدید
-۵ حذف یک گزینه 
-۶ بریدن، کپی کردن، چسباندن و جاب هجایی المان‌ها 
-۶-۱ انتخاب المان‌ها 
-۶-۲ بریدن، کپی کردن و چسباندن المان‌ها 
-۷ جستجوی المان‌ها 
-۸ ویرایش داد هها
 Object -۸-۱ ویرایش در حالت
 Detail -۸-۲ ویرایش در حالت
-۸-۳ در هنگام ویرایش۱۹ Paste و Copy  انجام اعمال
-۹ معرفی ویژگی‌های دیگر پایگاه داده
The Flexible Data Page Tab) -۱۰ صفحه داده‌های انعطا فپذیر
(Monitor Varible Sets) -۱۱ مجموعه‌های متغیر مانیتور
-۱۲ ذخیره و دوباره برگرداندن قسمت‌هایی از پایگاه داده
-۱۲-۱ نکته‌ها
-۱۳ فرمت ارسال و دریافت داده ب هصورت صفحه گسترده 
-۱۳-۱ ارسال به برنام ههای صفحه گسترده
-۱۳-۲ ورود از برنامه صفحه گسترده
دریافت مقادیر بی نام
(DOLE) برای تبادل اطلاعات DIgSILENT -۱۳-۳ زبان
DOLE -۱۳-۳-۱ ورود پارامتر‌ها و المان‌ها تحت
PSS/E -۱۴ تبدیل و دریافت فایل‌های
-۱۴-۱ روش تبدیل 
 PSS/E محیط تبدیل فایل‌های General tab Page -۱۴-۲ معرفی گزینه‌های
PSS/E محیط تبدیل فایل‌های Options tab Page -۱۴-۳ معرفی گزینه‌های
۳.۱x -۱۵ دریافت فایل‌های نسخه
-۱۶ پنجره ورودی 
-۱۷ دستور‌های پنجره ورودی 
Cd Command) Cd -۱۷-۱) دستور
Command CI) CI -۱۷-۲ )دستور
Cls Command) Cls -۱۷-۳ )دستور
Dir Command) Dir -۱۷-۴ )دستور
Ed Command) Ed -۱۷-۵ )دستور
Exit Command) Exit -۱۷-۶) دستور
Man Command) Man -۱۷-۷) دستور
Op Command) Op -۱۷-۸) دستور
Pause Command) Pause -۱۷-۹) دستور
Pr Command) Pr -۱۷-۱۰) دستور
Rd Command) Rd -۱۷-۱۱ )دستور
Stop Command) Stop -۱۷-۱۲) دستور
Sys Command) Sys -۱۷-۱۳ )دستور
Wr Command) Wr -۱۷-۱۴) دستور
-۱۸ نوار پیغام مدیر بانک اطلاعات 
-۱۹ پوشه‌های خاص در پایگاه داده‌ها
The Common Folder) -۱۹-۱) پوشه عمومی
The Grid Folder) -۱۹-۲) پوشه شبکه
The Station Folder) -۱۹-۳ )پوشه پست
پوشه گرافیک تک خطی
The Graphic Board Folder) -۱۹-۵) پوشه صفحه گرافیکی
The System Stage Folder) -۱۹-۶) پوشه وضعیت سیستم
The Study Case Folder) -۱۹-۷) پوشه حالت مورد مطالعه
-۲۰ المان‌های ویژه در پایگاه داد هها
The Matrix Object) -۲۰-۱) المان ماتریس
The Object Set) -۲۰-۲ )المان مجموعه
The Object Reference) -۲۰-۳) المان مرجع
 
 

 
حجم فایل:1.88 مگابایت
 
 
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار