کد خبر: ۲۶۳۹۱
تاریخ انتشار : ۱۷:۰۹ - ۲۳ مهر ۱۳۹۶
در این مقاله علائم و شماره گذاری در دیاگرام های شبکه برق به طور خلاصه مورد بررسی قرار میگیرد.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز:

اسامي ايستگاهها:
 
اسامي ايستگاهها كه در طرحها و فرمها و دياگرامها عملياتي بكار برده مي شوند، شامل اصطلاح، نوع و يا مخفف نام هايي است كه توسط واحد مركزي وزارت نيرو مطابق با استاندارد تعيين و تصويب شده است.
مركز ديسپاچينگ ملي در نقشه هايي كه از شبكه برق ارائه ميدهد مقررات تصويب شده اي را بكار مي برد كه در واقع مقررات استاندارد شده وزارت نيرو ميباشند. مقررات فوق شامل علائمي است كه براي مشخص كردن واحدهاي توليدي ـ ترانسفورماتورها ـ كليدها ـ و ساير تجهيزات ايستگاهها استفاده مي شود. همچنين طبق قرار دادهاي فوق علائم مشخصه جهت شناسائي ولتاژ خط شماره خطوط سطح مقطع آنها و رسم خط بكار مي رود در زير عمده مقررات و قراردادهاي نقشه خواني جهت نقشه هاي شبكه برق كشور ملاحظه مي شود:

GORGAN.TRANSFORMER.STATION(GORGAN.T. S)
 
مشخصات ايستگاهها:
هر ايستگاهي توسط يك علامت مخصوص به خود مشخص مي شود و اين علامت معمولاً اولين حرف نام ايستگاه مي باشد. مثلاً حرف A مشخص ايستگاه اراك.
علامت شناسايي ايستگاه هميشه جلوي تمام تجهيزات و ايستگاههايي كه در نقشه عملياتي نشان داده شده نوشته ميشود و بدين ترتيب علامت مشخصه تجهيزات و دستگاههاي دو ايستگاه مجاور هيچگونه تشابهي نخواهد داشت.
براي مثال شماره كليدهاي دو طرف خط AL833 (خط 23 اراك لابن) در اراك A 8332 و در لابون L8332 ميباشد.

شناسايي خطوط و كابلهاي و اتصالات خطوط:
براي شناسايي خطوط هر خط علامت شناسايي ايستگاههاي مربوط به آن را ذكر كرده و بدنبال آن سه رقم نوشته شود. رقم اول نشان دهنده ولتاژ دو رقم بعدي شماره خط را مشخص ميسازد
مثلاً همدان سنندج NJ813 علامت شناسايي ايستگاه همدان (N) و ايستگاه سنندج (J) عدد 8 نشاندهنده ولتاژ 230 كيلو ولت و عدد 13 شماره خط ميباشد.
خطوط انشعابي نيز توسط علامت شناسايي ايستگاههايي كه از آن، منشعب ميشود مشخص خواهد شد ارقام زير نشاندهنده نوع ولتاژ ايستگاهها و تجهيزات و خطوط بوده كه در كد گذاري به عنوان اولين رقم بكار ميرود.
شماره      نوع ولتاژ بر حسب كيلو ولت
0            0.6 و پايين تر و نقاط صفر
1            0.6 تا 3/3 كيلو ولت
2            3/3 تا 6.3 كيلو ولت
3             6.3 تا 15 كيلو ولت
4             15 تا 20 كيلو ولت
5             20 تا 33 كيلو ولت
6             33 تا 66 كيلو ولت
7             66 تا 132 كيلو ولت
8             132 تا 230 كيلو ولت


علائم شناسايي ايستگاهها

حرف زير به عنوان علائم شناسايي (كد) قطعات و دستگاههاي مختلف انتخاب و در شماره گذاري بكار رفته اند.
كندانسور ـ كمپاناتور condenser                    . compensator
فيدر ـ خط تغذيه F                                                     . Feeder
ژنراتور G                                                               . Genrator
جمپرها ـ كليد و اتصالات J                      . Junction and switching
خط L                                                                        . Line
سيم خنثي ـ سيم صفر N                                           . Neutral
رگلاتور ـ راكتور ـ مقاومت R            . Regulator . Reactor . Resistor
شنت ـ باي پاس S                                        . Shant . By pass
ترانسفورماتور ـ تپ چنجر T               . Transpormer - Tapchanger
كابل Ca                                                                    .Cable
خازن كوپلاتور CC                                         . Cupling capacitor
ترانس ولتاژ P . T                                   . Potantial trans pormer
ترانس ولتاژ زمين C. V. T                           . Capacitor. Volt. Trans
ترانس زمين G T                                         . Grounding. Trans
برقگير L . A                                               . Littaing . Arrester
ترانس مصرف داخلي S . S                        - Station serrice .Trans


شينه ها:
شينه ها توسط يك عدد دو رقمي مشخص مي شوند كه اولين رقم نشان دهنده، شينه و دومين رقم نشان دهنده تعداد شينه ها است مثلاً 81شماره اولين شينه 230 كيلو ولت.
هر گاه در ايستگاهي بيش از يك قطعه شينه وجود داشته باشد براي تشخيص هر قطعه از ديگران به آنها شماره هاي متوالي مي دهيم مثلاً: 81 و 82 و 83 و 91 و 92 و 93.
معمولاً شينه هاي اصلي با عدد فرد و شينه هاي فرعي با عدد زوج شماره گذاري مي شود.

كليدها (دژنكتورها ـ سكسيونرها)
كليه كليدها شامل انواع دژنكتورهاي گاري ـ روغني ـ هوايي ـ انواع سكسيونرها ـ فيوزها و ساير وسايل قطع و وصل توسط يك عدد چهار رقمي (در حالت خاص براي كليدهاي غير قابل كنترل از دور باريك عدد 5 رقمي شماره گذاري مي شوند.)
اولين رقم نشان دهنده ولتاژ كليد ارقام دوم و سوم مشخص كننده نوع و شماره دستگاهي است كه دژنكتور به آن اتصال دارد.
 
مطابق جدول زير

شماره دستگاه (وسائل)
00 تا 39 خطوط (40 خط در هر ايستگاه)
40 تا 59 ترانسفورماتورها ـ راكتورها ـ خازنها (20 ترانس در هر ايستگاه)
60 تا79 ژنراتور (20 ژنراتور در هر نيروگاه)
80 تا 99 متفرقه در جاهايي كه دژنكتور يا كليد به طور مشخص به دستگاهي اتصال نداشته مثل كليدهاي كوپلاژ و غيره.

رقم چهارم مطابق جدول زير نشان دهنده نوع و عمل كليدهاي مي باشد.

شماره          محل يا عمل كليد
1                سكسيونرها انتخاب كننده اولين شينه
2                كليد قدرت (دژنكتور)
3                سكسيونر خط
4               سكسيونر انتخاب كننده دومين شينه
5               سكسيونر باي پاس
6               سكسيونر ترانس و يا فيوز
7               سكسيونر قطع ژنراتور
8               كليد متفرقه
9               سكسيونر زمين
10             سكسيونر جدا كننده دومين شينه (باس شكن)
و يا اطراف شينه دژنكتورهايي كه باي پاس دارند.
و سكسيونرهاي طرفين دژنكتور كوپلاژ با ارقام 1 و 4 مشخص مي شود براي مشخص كردن سكسيونرهاي زمين روي شينه پس از شماره ولتاژ عدد 8 بعد شماره ترتيبي شينه و سپس عدد 9 را قرار مي دهيم مثلاً شماره سكسيونر روي شينه
83 :
به طور مثال: 8839


ترانسفورماتورهاي قدرت:
ترانسفورماتورهاي قدرت را با حرف مشخص شده و به دنبال آن با توجه به تعداد ترانسهاي ايستگاه يكي از ارقام 1 تا 19 به طور متوالي قرار ميگيرد اگر ايستگاهي فقط يك ترانس داشته باشد آنرا T نمايش مي دهند
ترانسفورماتورهاي مصرف داخلي T1 , T2 , T3
ترانسفورماتورهاي مصرف داخلي SS مشخص شده و بدنبال آن مانند ترانسهاي قدرت با توجه به تعداد آنها از ارقام 1 تا 19 قرار مي گيرد.
 
ترانسفورماتورهاي ولتاژ P.T
ترانسفورماتورهاي ولتاژ با حرف CVT . VT , PT
مشخص2 شده و بدنبال شماره شينه، خط و يا دستگاهي كه ترانس ولتاژ به آن متصل است قرار مي گيرند.
831 P.T , 81P.T , T, P. T
اگر به دستگاهي يا شينه اي بيش از يك ترانس ولتاژ وصل شده باشد به ترتيب شماره هاي 1 و 2 و 3 بعد از ترانس ولتاژ قرار مي گيرد.
T1P.T1 , T1PT2
 
ترانسفورماتورهاي جريان:
ترانسفورماتورهاي جريان با حرف CT مشخص شده و بدنبال شماره شينه يا خط و يا دستگاهي كه به آن متصل شده قرار مي گيرد.
841 C. T , 81 C.T , T1C.T1
اگر به دستگاهي بيش از يك ترانس جريان وصل شده باشد به ترتيب شماره 1 و 2 و 3 بعد از ترانس جريان قرار مي گيرد:
T1CT1 , T1CT2 , T1 CT3
ترانسفورماتورهاي زمين:
ترانسفورماتورهاي زمين با حرف GT يا ET مشخص شده و به دنبال آن به ترتيب 1 و 2 و 3 قرار مي گيرد.
GT1 , GT2 , GT3
در صورتي كه پستي فقط يك ترانس زميني داشته باشد باGT1 مشخص مي شود.
 
راكتورها
با حرف R مشخص شده و بدنبال آن يكي از ارقام 1 تا 19 قرار مي گيرد.
مثل R1 , R2 , R3
براي راكتورهاي خط حرف R پس از شماره خط قرار مي گيرد
 
خازنها:
خازنها يك حرف SC مشخص شده و بدنبال آن يكي از ارقام 1 تا 19 قرار ميگيرد.
مثل: SC1 , SC2 , SC3
 
خطوط ولتاژ كم:
خطوط منشعب از ترانسفورماتورهاي ولتاژ و مصرف داخلي با حرف F مشخص شده و بعد از نام دستگاهي كه خط از آن منشعب شده قرار مي گيرد.
مثل: PT1F
 
برقگيرها: با حرف (L. A) مشخص شده و بعد از شماره دستگاه خطي كه بدان تعلق دارد قرار ميگيرد. T1LA , K835 LA
و چنانچه بيش از يك برقگير براي دستگاهي نصيب شده باشد توالي اعداد رعايت ميشود. اختصارات در صنعت برق MCM , AWG اندازه ها ديما در استاندارد آمريكا هستند (American wire guage)awg(mille cicular mil)MCM براي مقاطع بيش از mm268/126
يك CM سطح مقطع دايره اي است به قطر 0.001 اينچ
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار