نحوه بی برق نمودن تاسیسات شبکه ۲۰ کیلوولت و برقراری مجدد جریان برق

در این مقاله به بی برق نمودن تاسیسات شبکه ۲۰ کیلوولت پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است که به کلیه فرایند‌هایی که برای بی برق نمودن تاسیسات شبکه ۲۰ کیلوولت و برقدار کردن مجدد آن انجام می‌شود مانور شبکه برق فشار متوسط یا مانور شبکه ۲۰ کیلوولت گفته می‌شود.
کد خبر: 27823

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: بی برق نمودن تاسیسات شبکه و برقراری مجدد جریان برق به دو دسته ۲۰ کیلوولت و فشارضعیف دسته بندی می‌شود که در این مقاله به بی برق نمودن تاسیسات شبکه ۲۰ کیلوولت پرداخته می‌شود و در مقاله بعدی به بی برق نمودن تاسیسات شبکه فشارضعیف می‌پردازیم.

لازم به ذکر است که به کلیه فرایند‌هایی که برای بی برق نمودن تاسیسات شبکه ۲۰ کیلوولت و برقدار کردن مجدد آن انجام می‌شود مانور شبکه برق فشار متوسط یا مانور شبکه ۲۰ کیلوولت گفته می‌شود.

نحوه بی برق نمودن تاسیسات شبکه ۲۰ کیلوولت و برقراری مجدد جریان برق

۱- بررسی مراحل قبل از قطع برق

- قبل از عزیمت به محل کلیه لوازم ایمنی و ابزار مورد نیاز را آماده کنید و از سالم بودن اپرومتر ۲۰ کیلوولت اطمینان حاصل نمایید.


نحوه بی برق نمودن تاسیسات شبکه ۲۰ کیلوولت و برقراری مجدد جریان برق

 

مامور مانور پس از بررسی آمادگی اکیپ اجرایی جهت انجام عملیات درخواستی و مسیر کار مراتب را به مرکز کنترل اعلام نماید.

- مامور مانور جهت انجام عملیات مانور یا بی برقی طبق دستور مرکز کنترل امور دیسپاچینگ به محل مورد نظر عزیمت و با توجه به نقشه مانور تک خطی و بار فیدر‌ها امکان مانور مورد نظر را بررسی نموده و در صورتی که مشترکینی در مسیر خاموش می‌گردند که جزو مراکز حساس می‌باشند به طریق مقتضی ازطریق فاکس یا خطوط ارتباطی مجهز به ضبط مکالمات هشدار‌های لازم جهت آمادگی به آن‌ها داده شود.

- چنانچه دراثر قطع برق قسمتی از شبکه، پایداری شبکه بطور جدی مختل می‌گردد لازم است زمان مناسبی مانند تعطیلات ویا کم باری جهت انجام کار در نظر گرفته شود.

- انجام بررسی‌های لازم و پیش بینی بار در ساعات پیک با توجه به بار فیدر‌های مجاور، انتقال بار ناشی از مانور مورد نظر و مدت زمان خاموشی ضروری است به طوریکه بار فیدر‌های مجاور از حد مجاز و ظرفیت شبکه بیشتر نشود.

- در بررسی چگونگی مانور، حساسیت‌های شبکه و اولویت‌های از پیش تعریف شده در نظرگرفته شود و در صورت نقض اولویت‌ها و یا اجتناب ناپذیر بودن خاموشی، هماهنگی لازم با مسئولین ذیربط از طریق مدیر دیسپاچینگ با مدیریت منطقه بعمل آید.

- قبل از قطع برق وضعیت نقاط مانور را از نظر سالم بودن تجهیزات بررسی نموده و در صورتیکه قادر به اعمال خاموشی در زمان مقرر نیستید مراتب به منطقه ذیربط اعلام گردد.

- مانور‌های موقت را در نقشه مانور تک خطی ۲۰ کیلوولت منظور نمایید.

- مانور‌های دائم و یا تغییر نقاط ثابت مانور را با مشورت مدیر امور دیسپاچینگ انجام دهید.

- در صورتیکه در یک مسیر چند مجوز کار صادرشده می‌بایستی مامورین مانور پس از کنترل و توجه به سایر مجوز‌های صادر شده و دستور مرکز کنترل نسبت به برقراری جریان اقدام نمایند.

۲- دریافت و بررسی درخواست قطع جریان:

دریافت و بررسی درخواست‌های قطع جریان برق ۷۲ ساعت قبل از انجام کار طبق فرم درخواست قطع برق به شماره OPD/F/۵۷ بمنظور اجرای طرح‌های نوسازی، اصلاح و بهینه سازی و جمع آوری شبکه از طریق منطقه ذیربط انجام می‌گیرد.


نحوه بی برق نمودن تاسیسات شبکه ۲۰ کیلوولت و برقراری مجدد جریان برق
فرم درخواست قطع برق۳ - مراحل بی برق نمودن تأسیسات

۳-۱- پست زمینی

الف.) تعویض ترانسفورماتور:

ابتدا مامورین مانور فشار ضعیف نسبت به برگردان نمودن کابل‌های فشار ضعیف حتی المقدور از طریق پست‌های مجاور اقدام نموده و پس از اعلام قطع کلید اصلی فشارضعیف و صدور مجوز کار فشار ضعیف مأمورین مانور ۲۰ کیلوولت نسبت به قطع دیژنکتور و یا سکسیونر فوزیبل دار حفاظت ترانسفورماتور اقدام نموده و پس از جدا نمودن سکسیونر ساده قبل از دژنکتور و برقراری سیستم ارتینگ نسبت به صدور فرم مجوز کار ۲۰ کیلوولت به شماره OPD/F/۲۷ اقدام می‌نمایند و در حالتی که تابلو فاقد سیستم ارتینگ می‌باشد پس از امتحان بوسیله اپرومتر و اطمینان از بی برق بودن ترانسفورماتور نسبت به برقراری سیستم ارتینگ موقت توسط مأمور مانور ۲۰ کیلوولت و سپس برقراری سیستم ارتینگ دائم توسط استاد کار مربوطه اقدام و اجازة کار صادر می‌شود در این حالت شینه‌های فشار متوسط برقدار بوده و کلیه کابل‌های برگشتی فشار ضعیف دارای برق می‌باشند که بایستی با نصب تابلو‌های هشدار دهنده عاملین اجرایی را متوجه برقدار بودن مدار نمود.

تبصره ۱: درصورت نیاز به جابجائی تابلو ۲۰ کیلو ولت جهت تعویض ترانسفورماتور طبق بند ب. ۵-۳-۱ عمل می‌گردد.

تبصره ۲: توجه به کابل‌های برگشتی از پست‌های مجاور برای افزایش ضریب ایمنی از ضروریات است که بایستی در مانور فشار ضعیف به آن دقت شود.ب.) تابلو فشار متوسط

پس از شناسایی مسیر‌های مانور کابل‌ها از طریق پست‌های مجاور نسبت به اعزام مأمورین مانور ۲۰ کیلوولت به محل جهت قطع برق و انجام مانور و برگرداندن قسمت‌هایی از مسیر کابل فشار متوسط بر روی سایر فیدر‌های مجاور طبق دستور مرکز کنترل اقدام می‌گردد و کلیه کابل‌های منتهی به پست مذکور بی برق می‌شود سپس در داخل پست سکسیونر‌های ارتباطی را قطع نموده و پس از اطمینان از بی برقی سر کابل‌ها به وسیله تست نمودن با اپرومتر نسبت به وصل سکسیونر زمین روی سرکابل‌های ورودی و خروجی اقدام می‌شود. قبلاً می‌بایستی از طریق اداره حوادث منطقه با اعزام مأمورین مانور فشار ضعیف و برگرداندن کابل‌های فشار ضعیف و قطع کلید اصلی تابلوی فشار ضعیف پست به سمت ترانسفورماتور وصدور مجوز انجام کار فشار ضعیف و اطمینان کامل از بی برق بودن ترانسفورماتور و شینه‌های فشار متوسط نسبت به برقراری سیستم ارتینگ موقت اقدام و پس از برقراری سیستم ارتینگ دائم توسط سرپرست گروه اجرایی و نصب تابلو‌های هشدار دهنده روی سلول‌های پست‌های تغذیه کننده نسبت به صدور مجوز کار به شماره OPD/F/۲۷ اقدام می‌شود.

 

 

نحوه بی برق نمودن تاسیسات شبکه ۲۰ کیلوولت و برقراری مجدد جریان برق
فرم اجازه کار بروی شبکه فشار متوسط۲-۳ -کابل ۲۰ کیلوولت

در این حالت مأمورین مانور مسیر کابل ارتباطی را شناسایی و با انجام مانور طبق دستور مرکز کنترل و برگرداندن کابل‌های تغذیه شونده از روی این کابل بر روی کابل‌های مجاور کم بار کابل مذکور، در صورتیکه بین دو پست واقع شده از دو طرف قطع و نسبت به برقراری سکسیونر زمین در دو سمت کابل اقدام می‌گردد و در صورتیکه کابل می‌بایستی در مسیر قطع و بریده شود از طریق به کارگیری دستگاه عیب یاب، کابل مذکور را شناسایی و پس از پنچر نمودن کابل بوسیله تفنگ پنچرکن و اطمینان از بی برقی کابل بوسیلة اپرومتر، نسبت به نصب سیستم ارتنیگ موقت جهت سرکابل‌های تغذیه کننده کابل مربوطه توسط مأمورین مانور ۲۰ کیلوولت و متعاقباً پس از نصب سیستم ارتینگ دائم توسط استاد کار مربوطه مجوز کار صادر می‌شود؛ و مراحل انجام کار می‌بایستی طبق دستورالعمل تعمیرات تجهیزات شبکه فشار متوسط به شماره OPD/W/۱۰ دستورالعمل تعمیرات تجهیزات پست‌ها به شماره OPD/W/۰۵ انجام گردد.

توضیح ۱: درصورتیکه کابل خروجی جهت سرکابل ۲۰ کیلوولت شبکه هوائی باشد علاوه بر برقراری سیستم ارتینگ روی سلول و نصب تابلو هشدار دهنده طبق بند ۵-۳-۳ انجام می‌گردد.


۲-۴ - پست هوایی یا شبکه هوایی ۲۰ کیلوولت

در صورتی که عملیات بی برقی جهت انجام تعمیر و یا سرویس بر روی ترانسفورماتور و یا شبکه فشار متوسط تغذیه کننده انجام می‌گردد ابتدا بایستی شبکه فشار متوسط توسط مامور مانور و طبق نظر مرکز کنترل (از طریق کات اوت فیوز یا باز نمودن نقطه ارتباط جمپر یا مانور) بر حسب مورد قطع شده و سپس سیستم ارتینگ موقت توسط مامور مانور ۲۰ کیلوولت، دائر شود. در صورت نیاز به قطع کامل شبکه فشار متوسط هوایی پس از قطع برق بوسیله تفنگ پرتاب، سیستم ارتینگ موقت دائر شده و متعاقباً پس از برقراری سیستم ارتینگ دائم توسط سرپرست گروه اجرایی در دو سمت شبکة بی برق شده، نسبت به انجام عملیات طبق دستورالعمل تعمیرات تجهیزات شبکة فشار متوسط به شماره OPD/W/۱۰ اقدام گردد در صورتی که عملیات بی برق در قسمت تابلوی فشار ضعیف انجام می‌گردد از طریق جدا نمودن کات اوت فیوز و یا سکسیونر مربوطه قطع برق انجام می‌گردد در این حالت از طریق پرچ مخصوص نسبت به جدا نمودن کات او ت. فیوز‌ها و تست و ارت نمودن شبکه اقدام شود.

نحوه بی برق نمودن تاسیسات شبکه ۲۰ کیلوولت و برقراری مجدد جریان برق


۲-۵ - برقراری مجدد جریان

پس از خاتمه کار و اعلام پایان یافتن عملیات اجرایی توسط اداره حوادث و ارسال فرم اجازه کار صادر شده OPD/F/۲۷، طرح و کروکی اجرا شده و تائیدیه‌های مربوط به طرح مصوب توسعه احداث یا اصلاح و بهینه سازی شبکه که باعث تغییراتی در شبکه گردیده به مرکز کنترل امور دیسپاچینگ، مرکز کنترل نسبت به اعزام مأمورین مانور ۲۰ کیلوولت به محل جهت برقراری جریان اقدام می‌نماید.

مامور مانور پس از کنترل کار‌های انجام شده، جمع آوری سیستم‌های ارتینگ، تست نمودن مدار‌ها قبل از برقراری جریان و اخذ کلیه اجازه کار‌های صادر شده از گروه اجرایی طبق دستور مرکز کنترل نسبت به برگرداندن کلیه کابل‌های مانور شده اقدام و شبکه را به حالت نرمال درآورده و برقدار شدن مدار را به مرکز کنترل اعلام می‌نماید.

تبصره ۱: لازم است کلیه عملیات انجام شده در نقشه‌ها و بانک اطلاعاتی اصلاح و بروز رسانی گردد.

تبصره ۲: کلیه عملیات قطع و وصل بر اساس روش اجرایی بی برق نمودن تاسیسات در شبکه ۲۰ کیلوولت و برقراری مجدد جریان به شماره OPD/W/۱۶ انجام می‌گردد.

تبصره ۳: در صورتیکه در یک مسیر چند مجوز کار صادرشده باشد مامورین مانور پس از کنترل و اخذ سایر مجوز‌های صادر شده طبق دستور مرکز کنترل نسبت به برقراری جریان اقدام می‌نمایند.

نحوه بی برق نمودن تاسیسات شبکه ۲۰ کیلوولت و برقراری مجدد جریان برق


۲-۶ – هشدار‌های ایمنی

کلیه تأسیسات شبکه توزیع برقدار محسوب می‌گردد مگر آنکه بی برقی آن بوسیله تست محرز گردد. لازم به یادآوری است نصب بودن سیستم ارت الزامی ست.

- از لوازم ایمنی (کلاه ایمنی، دستکش عایق ۲۰ کیلوولت، لاستیک عایق زیر پا) در هنگام عملیات قطع و وصل استفاده نمایید.

- مامور مانور قبل از قطع و وصل سکسیونر‌ها از کامل بودن ارتباط سیستم ارتینگ و وصل به چاه اطمینان حاصل نماید.

- سکسیونر و یا مداری که قرار است روی آن عملیات مانور صورت گیرد بررسی نموده و اطمینان حاصل نمایید که همان سکسیونر مورد درخواست مرکز کنترل می‌باشد.

- به منظور جلوگیری ازخطرات احتمالی آرک زدگی و برق گرفتگی، درب تابلو‌های پست را بسته و کاملاً محکم نمایید.

- پس از قطع سکسیونر‌های قابل قطع با بار، کنترل نماید که تیغ‌های سکسیونر و جرقه گیر آن‌ها از محل خود خارج و قطع شده باشند.

- با توجه به اینکه تجهیزات مورد استفاده در شبکه از طرف سازنده‌های مختلف عرضه شده، قطع و وصل آن‌ها را با رعایت مشخصات فنی اعلام شده انجام دهید.

- لوازم کار خود را جمع آوری و مکان بی برق را به صورت مناسب با علائم هشدار دهنده مشخص نمایید. درب سلول را درصورت امکان در هنگام کار روی خطوط، توسط سرپرست اکیپ اجرایی با قفل مخصوص تعویض و یا با علائم هشدار دهنده مشخص، سپس مجوز انجام کار صادر گردد.

منبع:ایکهربا

ارسال نظرات قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
=
captcha