کد خبر: ۲۸۱۲۱
تاریخ انتشار : ۱۲:۱۴ - ۲۸ آذر ۱۳۹۶
در این مقاله دستورالعمل مديريت خاموشي های بدون برنامه ارائه می شود. هدف از این دستوالعمل مديريت مناسب بر شبكه هاي فشار متوسط جهت كاهش خاموشيها و نرخ انرژي توزيع نشده و افزايش رضايتمندي مشتركين و كاهش ضايعات می باشد.

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز:

دستورالعمل مديريت خاموشي ها

هدف:مديريت مناسب بر شبكه هاي فشار متوسط جهت كاهش خاموشيها و نرخ انرژي توزيع نشده و افزايش رضايتمندي مشتركين و كاهش ضايعات

محدوده: كليه امور شركت توزيع برق

مسئوليت: مسئوليت حسن انجام نظامنامه به عهده 1- كليه مديران امورها 2- روساي بهره‌برداري شهرستانها3- مسئولين شيفت‌هاي ديسپاچينگ مي‌باشد.

موضوع :دستوالعمل مديريت خاموشيها


دستورالعمل مديريت خاموشيها

مقدمه:- باتوجه به اينكه وظيفه اصلي شركت هاي توزيع تهيه و فراهم نمودن يك منبع تغذيه مناسب در يك سطح قابل قبولي از قابليت اطمينان براي مشتريان خود در اقتصادي ترين حالت ممكن مي باشد ، بنابراين مي بايستي تمهيداتي فراهم نمود تا اين وظيفه سيستم در بهترين حالت انجام شود در اين راستا يكي از وظائف مهم شركت هاي توزيع مديريت انرژي و ارتباط آن با موضوعات اقتصادي و اجتماعي است .در حالت كلي عدم مديريت مناسب بر شبكه مي تواند منجر به صدمات زيادي براي شركت هاي توزيع بعلت كاهش فروش برق و براي مشتركين به سبب كاهش توليد ، از بين رفتن مواد اوليه ، خرابي دستگاهها و تجهيزات و.... ميگردد.كاهش خاموشيهاي ناخواسته ، برنامه جهت كاهش زمان وحجم خاموشيهاي با برنامه و اطلاع رساني به مشتركين ، اصلي ترين برنامه هاي مديريت انرژي محسوب مي گردد.به شرح ذيل عوامل موثر بر مديريت انرژي در سيستم هاي توزيع و نحوه تاثيرگذاري هر يك اشاره شده است :

1- مديريت خاموشيهاي با برنامه:بر اساس آخرين آمار مقايسه اي خاموشيهاي شركت توزيع برق استان اصفهان در سال 1386 نرخ انرژي هاي توزيع نشده ناشي از خاموشيهاي با برنامه بيشتر از نرخ خاموشيهاي بي برنامه بوده است كه لزوم دقت نظر در كنترل و مديريت اين دسته از خاموشيها بيشتر احساس ميگردد .از طرفي ديگر خاموشيهاي با برنامه از جمله خاموشيهائي مي باشد كه توقع مشتركين برق و شركت بر لزوم مديريت آن و مبحث مشتري محوري چه در امر اطلاع رساني و چه در امر مدت زمان – تاريخ و ساعت خاموشيها نيازمند ارائه يك برنامه ريزي مطلوب و نظارت عاليه مي باشد در اين راستا عوامل موثر در مبحث مديريت خاموشي هاي با برنامه به شرح ذيل اعلام ميگردد:

1-1- جلوگيري از تكرار خاموشيهاي مناطق :در بسياري از موارد ديده شده كه بهره برداران توجهي به وضعيت قطعي هاي مكرر مناطق كه بدلائل مختلف دچار قطعي مي گردند نمي باشند و اين امرضمن بروز استهلاك تاسيسات برق باعث ايجاد ضرر و زيان تجهيزات و يا مواد اوليه مشتركين و نهايتاً نارضايتي آنها ميگردد.اينگونه خاموشيها مي تواند در سطوح مختلف ولتاژ و يا ماهيت هاي متفاوت رخ دهد كه به شرح ذيل به آن اشاره ميگردد

.1-1-1: جلوگيري از اعمال خاموشيهاي با برنامه پس از بروز فالت هاي پي در پي شبكه :كليه بهره برداران مي بايستي دقت نمايند كه پس از بروز خاموشيهاي مكرر شبكه ( چه در بخش 20كيلوولت و چه در بخش فشار ضعيف ) حداقل تا 5 روز بعد از آن از برنامه ريزي جهت خاموشيهاي با برنامه كه باعث خاموشي مجدد همان مناطق ميگردد و اجتناب نمايند .

1-1-2: جلوگيري از اعمال خاموشيهاي با برنامه پس از خاموشيهاي فوق توزيع :همچنين از اعمال خاموشيهاي با برنامه در هر سطح ولتاژ در مناطقي كه تحت تاثير خاموشيهاي ناشي از فوق توزيع (اعم از با برنامه – بي برنامه و يا كمبود نيرو ) قطع شده اند بين 3 تا5 روز بعد از آن ( بستگي به مدت زمان خاموشي و حساسيت مشتركين ) از اعمال خاموشيهاي با برنامه خود داري نمايند.

1-2-3: جلوگيري از اعمال خاموشيهاي بابرنامه پس از تعميرات شبكه ها و تاسيسات با ماهيت هاي متفاوت :از ديگر مواردي كه بهره برداران بواسطه حجم بالاي كارهاي اداري كمتر به آن دقت مي نمايند ، تكرار خاموشيهاي با برنامه در مناطقي است كه در روزهاي گذشته به علت هاي مختلف اعم از :- بعد از خاموشي ناشي از سرويس پست يا خاموشي فشار ضعيف مجددا"درخواست خاموشي فشار متوسط مي شود.-بعد از خاموشي فشار ضعيف ويا فشار متوسط و يا بعد از فالت ها و يا خاموشيهاي مكرر با در خواست خاموشي فوق توزيع موافقت مي گردد.در اين راستا لازم است بهره برداران بستگي به وضعيت خاموشيهاي اعمال شده – حساسيت مناطق – ميزان بار و انرژي توزيع نشده نسبت به برنامه ريزي براي موافقت با خاموشي بعدي طي سه الي پنج روز بعد اقدام نمايند.( در خاموشيهاي فشار متوسط مطابق با برنامه زمانبندي و جدول خاموشيها).

2- برنامه ريزي جهت خاموشيهاي بابرنامه:

2-1- برنامه ريزي در خاموشيهاي با برنامه براساس فصل و روز هاي كاري :يكي از رسالتهاي بهره برداران شركت هاي توزيع برنامه ريزي در واگذاري خاموشيهاي مناطق در ساعات كم باري و خصوصاً ساعاتي است كه مشتركين كمترين نياز به برق را احساس مي كنند در اين زمينه مي توان در اعمال خاموشي در ساعات اوليه صبح در فصل گرم سال را به آن اشاره نمود .كليه بهره برداران موظفند نسبت به اعلام برنامه خاموشيهاي خود به واحد هاي طرح و نظارت شهرستانها و ديگر عوامل اجرائي در برنامه ريزي درخواست ها ي خاموشي خود ونيز تهيه مقدمات كارهاي اجرائي به منظور اقدام در ساعات اوليه صبح در فصول گرم سال اعلام نمايند . به نحوي كه كليه خاموشيها ( در سطوح مختلف ولتاژ از قبيل : فشار متوسط – فشار ضعيف – سرويس پست – تعميرات )در ساعات اوليه صبح شروع و قبل از ساعت 9 صبح و ساعات شروع به كار ادارات و نيز گرم شدن روز ) پايان دهند .از ديگر موارد مهم در اين مقوله برنامه ريزي در اعمال خاموشيهاي مناطقي است كه از لحاظ بار و يا حساسيت برق از اهميت ويژه اي برخوردار است از جمله اين مناطق مي توان مناطق صنعتي – گلخانه اي – مرغداريها و مناطق اداري را نام برد كه مي توان با در نظر گرفتن رعايت تعدادخاموشي 2 بار در ماه از روزهاي تعطيلي رسمي دو ماه جهت اعمال خاموشي اين مناطق در ساعات اوليه صبح بهره برد.

2-2- برنامه ريزي در خاموشيهاي با برنامه مطابق با برنامه و ساعت و هماهنگي با مركز كنترل :يكي از اصولي كه نيازمند رعايت تمام بهره برداران مي باشد رعايت برنامه هاي خاموشي مي باشد كه پس از مدتي مي تواند بعنوان يك عرف و اصل واحدها جهت كليه متقاضيان خاموشي و مجريان شبكه ها باشد.در اين راستا لازم است كليه درخواست هاي خاموشي فيدرهاي فشار متوسط مطابق با برنامه زمانبندي و نوبت بندي خاموشي فيدرها و با رعايت تعداد 2 بار در ماه انجام پذيرد .در صورت نياز به جابجائي زمان خاموشي ها براساس دستورالعملهاي اشعار شده نياز به تكميل فرم شماره 1 در سه روز قبل از زمان درخواست خاموشي به امور ديسپاچينگ مي باشد. پس از تائيد مركز كنترل ديسپاچينگ (و اخذ نتيجه بصورت تلفني از مركز كنترل)، مطابق با تاريخ و ساعت اعلام شده نسبت به اعمال خاموشي اقدام گردد لازم به ذكر است در صورت عدم آمار به كار بودن گروههاي اجرائي بهره برداران موظفند با تاخير بيش از نيم ساعت از واگذاري خاموشي اجتناب ورزند . .
يكي ديگر از موارد مهم هاهنگي قبلي جهت اعمال هر گونه خاموشي (قطع فيدرها ، قطع سكسيونرها ، ريگلوزرها ،سرخطها و..) با مركز كنترل امور ديسپاچينگ مي باشد زيرا بنا بر برنامه هاي دردست از قبيل برنامه ريزي ها خاموشي هاي اضطراري ، مناسبتهاي ويژه و ضرورت عدم قطع فيدرها و بطور كلي مديريت پايداري برق شبكه ؛ اين هاهنگي جزو الزمات كليه بهره برداران مي باشد.

2-3- مانورها:يكي از اقداماتي كه مي تواند در ساعات نيمه شب و يا اوليه صبح برنامه ريزي گردد مانورهاي شبكه مي باشد در صورتيكه زمينه هاي انجام مانور و كاردرشبكه در تاريكي شب مهياست ( انجام مانور بوسيله سكسيونر ها – كات اوت ) و يا لوازم برقراري روشنائي از قبيل پرژكتور به منظور باز و بسته نمودن جمپرها ي مناسب مي باشد . حتي المقدور نسبت به انجام مانورهاي شبكه در ساعات بعد از نيمه شب اقدام گردد.ودرصورتيكه حجم بالاي اقدامات عملياتي و كار بر روي شبكه خصوصاً در مناطقي كه تعدد شبكه ها و فيدرها ي مختلف وجود داشته و احتمال اشتباه بهره برداران را در بردارد ، مانورها مي بايستي در ساعات اوليه صبح انجام پذيرد .

2-4- برنامه ريزي در اعمال خاموشيهاي با برنامه در كمترين حجم ممكن :بهره برداران مي بايستي در اعمال خاموشيهاي با برنامه بگونه اي مديريت نمايند كه كمترين منطقه تحت خاموشي قرارگيرد ، به اين منظور كه در صورتيكه مي توان قسمتي از شبكه را جدا نمود و ديگر مناطق را چه از طريق وصل فيدر و چه از طريق مانورهاي عملياتي برقدار نمود مي بايستي نسبت به آن اقدام نمايند.

ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار