کد خبر: ۳۹۳۵۵
تاریخ انتشار : ۱۶:۱۴ - ۱۶ مهر ۱۳۹۸
برای طراحی تهویه مناسب اتاق‌های تابلو و ترانسفورماتور‌ها، هوای اتاق باید شرایط مختلفی را برآورده کند. نکته مهم این است که دما نباید بیش از حد مجاز باشد. مقادیر محدودی برای رطوبت و کیفیت هوا، به عنوان مثال میزان گرد و غبار نیز ممکن است نیاز به کنترل داشته باشد.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز، برای طراحی تهویه مناسب اتاق‌های تابلو و ترانسفورماتور‌ها، هوای اتاق باید شرایط مختلفی را برآورده کند. نکته مهم این است که دما نباید بیش از حد مجاز باشد. مقادیر محدودی برای رطوبت و کیفیت هوا، به عنوان مثال میزان گرد و غبار نیز ممکن است نیاز به کنترل داشته باشد.


تابلو و تابلو‌های با عایق گاز (پست‌های gis) دارای حداکثر دما کوتاه مدت ۴۰ درجه سانتیگراد و حداکثر مقدار ۳۵ درجه سانتیگراد برای میانگین ۲۴ ساعت است. الزامات نصب سازندگان باید برای ترانسفورماتور‌های کمکی، ترانسفورماتور برق و تاسیسات ثانویه رعایت شود. گزینه‌های مکانی برای تهویه نیز باید در نظر گرفته شود.

مقاطع مجاری تهویه ممکن است توسط محفظه‌های کمکی و ساختمان‌ها محدود شود. در صورت لزوم، گرمای تولیدی می‌تواند از طریق هواکش تخلیه شود.

در صورت نصب HVAC (تهویه هوا) و مجاری هوا، فضای مورد نیاز و پیکربندی باید در مراحل اولیه برنامه ریزی گنجانده شود.

درنهایت باید جنبه‌های اقتصادی از جمله تهیه و هزینه‌های عملیاتی و همچنین قابلیت اطمینان (منبع تغذیه اضطراری و پشتیبان) تهویه را در نظر گرفت. در دمای هوای بیرون تا ۳۰ درجه سانتیگراد، تهویه طبیعی به طور کلی کافی است. در دما‌های بالاتر این خطر وجود دارد که از دمای مجاز برای تجهیزات فراتر رود.

ضوابط طراحی تهویه مناسب اتاق‌های تابلو و ترانسفورماتور

شکل ۱ – تهویه اتاق تابلو: الف) تهویه محفظه ساده، ب) تهویه محفظه با هود اگزوز بالای تابلو، ج) تهویه با کف کاذب، د) تهویه با سیستم خنک کننده چرخشی

راندمان تهویه تحت تأثیر تنظیمات و اندازه کانال هوای ورودی و خروجی، افزایش ارتفاع هوا (اندازه دریچه هوای ورودی نسبت به هوای خروجی)، مقاومت در مسیر هوا و دما است. تفاوت بین هوای ورودی و هوای خروجی. دریچه هوای ورودی و دریچه هوای خروجی باید به صورت مورب بر خلاف یکدیگر قرار بگیرند تا از اتصال‌های کوتاه تهویه جلوگیری شود.

اگرسطح مقطع تهویه مطبوع محاسبه شده یا دهانه خروجی برای اطمینان از تبادل هوا کافی ایجاد نشود، باید فن نصب شود. این فن باید برای مقدار لازم هوا و فشار پرشر طراحی شود.

اگر دمای اتاق فقط کمی بالاتر یا خیلی بالاتراز دمای مجاز بیرون بیرون باشد، از تجهیزات برودتی یا تهویه هوا برای کنترل دما استفاده می‌شود.

در اتاق‌های که از تجهیزات برودتی و یا سیستم‌های تهویه استفاده شده است و پرسنل در آن به مدت طولانی باید حضور داشته باشند باید قوانین مربوط به هوای اتاق استاندارد DIN ۱۹۴۶ رعایت شود

مقاومت مسیر هوایی به طور کلی این چنین است: R = R۱ +m۲ R۲

که:

R۱ مقاومت و شتاب در مجاری هوای ورودی.

R۲ مقاومت و مقاومت شتاب در مجرای خروجی

M نسبت متر از سطح مقطع A۱ مجرای ورودی هوا به مقطع A۲ مجرای خروجی

شکل ۲ ساختار متداول را نشان می‌دهد.

ضوابط طراحی تهویه مناسب اتاق‌های تابلو و ترانسفورماتور

شکل ۲ – سطح مقطع از طریق سلول‌های ترانسفورماتور. الف) هوای ورودی از روی زمین و زیر ترانس هدایت می‌شود، هوای خروجی از طریق دریچه خروج بیرون میرود. b) همانطور که درهمانند شکل الف، اما بدون دود کش؛ ج) هوای ورودی از زیر سطح زمین هدایت می‌شود، هوای خروجی از طریق دریچه باز شده در دیواره محفظه ترانسفورماتور خارج می‌شود. د) محفظه ترانسفورماتور با فن

که

A۱ = مقطع هوای ورودی،

A۲ = مقطع هوای خروجی،

ارتفاع H = “دودکش”،

۱ = فن،

۲ = اسلات هوای اگزوز،

۳ = توری هوای ورودی یا شکاف هوا،

۴ = دامن،

۵ = سقف.

مقاومت کلی از مؤلفه‌ها در کنار هم تشکیل شده است. مقادیر زیر برای مقادیر مقاومت و شتاب می‌تواند برای تقریب اولیه استفاده شود:

ضوابط طراحی تهویه مناسب اتاق‌های تابلو و ترانسفورماتور

** مقادیر کمتر برای نسبت سطح مقطع هوای تازه به سطح مقطع محفظه ۱: ۲ اعمال می‌شود، مقدار بیشتر برای ۱:۱۰.

محاسبه مقدار هوای خنک کننده:
ضوابط طراحی تهویه مناسب اتاق‌های تابلو و ترانسفورماتور
با تصحیح دما و ارتفاع، موارد زیر برای جریان هوای ورودی اعمال می‌شود:
ضوابط طراحی تهویه مناسب اتاق‌های تابلو و ترانسفورماتور
V ۰ = جریان هوای استاندارد در سطح دریا، p ۰ = ۱۰۱۳ mbar، T ۰ = ۲۷۳ K = ۰ ° C،
T ۱ = دمای هوای خنک کننده (در K)،
T ۲ = دمای هوای اگزوز (در K)،
g = شتاب گرانشی، g = ۹.۸۱ m / s ۲
H ۰ = ارتفاع از سطح دریا،
R L = ثابت گاز هوا، RL = ۰.۲۸۷ kJ / kg · K
c pL = ظرفیت حرارتی خاص هوا، c pL = ۱.۲۹۸ kJ / m ۳ · K
Q L = مقدار کل گرمای ناشی از تهویه: Q L = P V + ΣQ،
P V = از دست دادن قدرت دستگاه،
ΣQ = تبادل گرما با محیط.

در اتلاف برق و دمای زیاد، می‌توان از تشعشع خورشیدی و هدایت حرارتی از طریق دیوار‌ها را نادیده گرفت. سپس Q L = P V.
مثال 

در دمای هوای ورودی و خروج هوا، اتلاف برق Pv باید توسط تهویه طبیعی انجام شود. حجم هوای مورد نیاز باید محاسبه شود:

T ۲ = ۴۰ ° C = ۳۱۳ K،

T ۱ = ۳۰ ° C = ۳۰۳ K،

P V = ۳۰kW = ۳۰ kJ / s،

ارتفاع بالاتر از سطح دریا = ۵۰۰ متر

تجربه عملی نشان داده است که اگر ترانسفورماتور به طور مداوم با بار کامل کار نکند، می‌توان از سطح مقطع تهویه کاست، محفظه در سمت شمال است یا فواصل مناسب دیگری برای خنک کردن وجود دارد. بخش کوچکی از گرما نیز از طریق دیواره‌های محفظه از بین می‌رود.

اگر هوای گرم به طور مستقیم از منبع هوای گرم خارج شود، این باعث افزای اختلاف دمای موثر ∆θ به مقدار دمای هوای خارجی و دمای خروجی دستگاه می‌ود. این باعث می‌شود حجم هوای خنک مورد نیاز کاهش پیدا کند

محاسبه مقاومت در مجرای هوا و مقطع تهویه: براساس مثال در شکل ۲a موارد زیر اعمال می‌شود:
ضوابط طراحی تهویه مناسب اتاق‌های تابلو و ترانسفورماتور

اگر مجرای اگزوز ۱۰ ٪ بزرگتر از مجرای هوای ورودی است، پس از آن:

m = A۱/A۲ = ۱/۱.۱ = ۰.۹۱ and m۲ = ۰.۸۳

سپس R = ۲.۹ + ۰.۸۳·۵.۵ = ۷.۵

نسبت‌های تهویه را می‌توان با فرمول زیر محاسبه کرد:

معادله عددی با ∆υ در K، H در m، P V در kW و A ۱ در m ۲.
 
مثال شماره ۲

تلفات ترانسفورماتور P V= ۱۰kW،
Transformer losses PV= ۱۰kW,
∆θ= ۱۲K,
R= ۷.۵ and
H= ۶m yield:
A۱≈ ۱ m۲.

تجربه عملی نشان داده است که اگر ترانسفورماتور به طور مداوم با بار کامل کار نکند، می‌توان از سطح مقطع تهویه کاست، محفظه در سمت شمال است یا فواصل مناسب دیگری برای خنک کردن وجود دارد. بخش کوچکی از گرما نیز از طریق دیواره‌های محفظه از بین می‌رود.

محاسبه دقیق طبق DIN ۴۷۰۱ قابل انجام است.

فن اتاق‌های تابلو و ترانسفورماتور

فن‌های تهویه علاوه بر ظرفیت خود، باید کاهش فشار موجود در مسیر هوا را جبران کرده و فشار مناسب را برای جریان هوای خنک کننده فراهم کنند. این فشار استاتیک و پویا را می‌توان با ∆p ≈ ۰.۲… ۰.۴ mbar اعمال کرد.

قدرت پیشران این فن:
ضوابط طراحی تهویه مناسب اتاق‌های تابلو و ترانسفورماتور
مثال شماره ۳

برای هوای خنک کننده ترانسفورماتور در مثال بالا، جایی که //

Pv= ۳۰ kW, with
V= ۲.۴ m۳/s,
η= ۰.۲,
∆p= ۰.۳۵ mbar = ۳۵ Ws/m۳

ظرفیت فن به صورت زیر محاسبه می‌شود:
ضوابط طراحی تهویه مناسب اتاق‌های تابلو و ترانسفورماتور
مقاومت در مجاری‌های تهویه و اجزای سیستم تکمیلی مانند فیلتر‌های گرد و غبار باید با مشورت با تهیه کننده جداگانه در نظر گرفته شود. برای گردش کافی هوا، بسته به خروجی گرما، حداقل فاصله بین تجهیزات و دیوار مورد نیاز است. برای ترانسفورماتور‌های کمکی، این مقدار در حدود ۰.۴ متر است، برای ترانسفورماتور‌های قدرت در حدود ۱ متر.
 
منبع: ماه صنعت
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
نظرسنجی
عامل اصلی خاموشی های اخیر؟ (انتخاب 1یا2 گزینه)
ماینرها
صادرات برق
تحریم ها
کمبود گاز
مدیریت ضعیف
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین