کد خبر: ۴۴۱۳۳
تاریخ انتشار : ۱۵:۴۸ - ۱۴ دی ۱۳۹۹
در این پایان نامه تلاش شده است که با امکان سنجی اتصال مستقیم یک نیروگاه تولیدپراکنده به پست فوق توزیع از نگرانی‌های موجود در این زمینه کم کنیم. بدین صورت که در مورد نحوه اتصال ابتدا حالت‌های مختلف امکان پذیر برای اتصال ژنراتور‌ها با سقف قدرت نامی ۲۵ مگاوات از نوع توربین گاز با ژنراتور سنکرون، به سمت فشار متوسط و یا فشار قوی ترانسفورماتور پست و الزامات آن را مورد بررسی قرار داده و سپس به بررسی الزامات حفاظتی و هماهنگی حفاظتی ۴پست با حضور منبع تولید پراکنده پرداخته شده است. بررسی الزامات اتصال و مطالعات لازم با کمک شبیه سازی پست در نرم افزار digsilent صورت گرفت.
سرویس آموزش و ازمون برق نیوز،در این پروژه تلاش شده است که با امکان سنجی اتصال مستقیم یک نیروگاه تولیدپراکنده به پست فوق توزیع از نگرانی‌های موجود در این زمینه کم کنیم. بدین صورت که در مورد نحوه اتصال ابتدا حالت‌های مختلف امکان پذیر برای اتصال ژنراتور‌ها با سقف قدرت نامی ۲۵ مگاوات از نوع توربین گاز با ژنراتور سنکرون، به سمت فشار متوسط و یا فشار قوی ترانسفورماتور پست و الزامات آن را مورد بررسی قرار داده و سپس به بررسی الزامات حفاظتی و هماهنگی حفاظتی ۴پست با حضور منبع تولید پراکنده پرداخته شده است. بررسی الزامات اتصال و مطالعات لازم با کمک شبیه سازی پست در نرم افزار digsilent صورت گرفت.
 
از آنجا که توربین گازی در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته، لذا آشنایی با ویژگی‌های این توربین‌ها و همچنین سازندگان این توربین‌ها در صنعت الزامی می‌باشد بنابراین آشنایی با توربین‌های گازی و همچنین مطالعه در مورد ساختار پست‌های فوق توزیع و ویژگی‌های انواع شینه بندی‌ها نیز برای اتصال منابع تولید پراکنده مهم می‌باشد.
 
سرفصل مطالبی که در این پایان نامه ارائه می‌شود:
فهرست
فصل ۱- معرفی پروژه و ضرورت انجام آن 
-۱-۱ مقدمه 
-۲-۱ تعاریف 
-۳-۱ ضرورت انجام پروژه 
-۴-۱ اهداف و روش انجام پروژه 
-۵-۱ معرفی پروژه
فصل ۲- آشنایی با مزایا و معایب منابع تولید پراکنده و توربین گاز
-۱-۲ مقدمه
-۲-۲ آشنایی با منابع تولید پراکنده
۱-۲-۲ مزایای استفاده از منابع تولید پراکنده
-۲-۲-۲ تولید پراکنده و مسائل زیست محیطی
-۳-۲-۲ ضرورت‌های رویکرد ایران به منابع تولید پراکنده
-۴-۲-۲ منابع تولید پراکنده در ایران
-۵-۲-۲ انتخاب بهینه نیروگاه‌های تولید پراکنده در مناطق جغرافیایی ایران
-۳-۲ آشنایی با توربین گاز
-۱-۳-۲ کاربرد توربین گاز
-۲-۳-۲ مزایا و معایب توربین گازی
-۱-۲-۳-۲ مزایا
-۲-۲-۳-۲ معایب 
-۴-۲ مشخصات عملکردی توربین‌های گاز 
-۱-۴-۲ بازدهی الکتریکی
تعمیر ونگهداری
-۳-۴-۲ تنوع سوخت
-۵-۲ استاندارد انتشارآلاینده‌های توربین گازی 
-۱-۵-۲ میزان NOx ۱۱
-۲-۵-۲ Voc و co ۱۸
-۳-۵-۲ دی اکسید کربن co۲، ۱۸ 
-۴-۵-۲ مشخصات آلاینده‌های خروجی توربین گاز
-۶-۲ استاندارد آلودگی صوتی توربین‌های گازی
-۱-۲ معرفی سازندگان توربین‌های گازی

فصل ۳- آشنایی با ساختار پست‌های فوق توزیع و قوانین موجود برای اتصال منابع تولید پراکنده به پست 
-۱-۳ مقدمه
-۲-۳ انواع شینه بندی در پست‌ها 
-۱-۲-۳ شینه بندی ساده
-۱-۱-۲-۳ شینه ساده تقسیم نشده
-۲-۱-۲-۳ شینه بندی تقسم شده با کلید
-۳-۱-۲-۳ شینه ساده تقسیم شده با سکسیونر
-۲-۲-۳ شینه بندی اصلی و انتقالی
-۳-۲-۳ شینه بندی دوبل) دوشین
-۴-۲-۳ سیستم شینه بندی یک و نیم کلیدی
-۳-۳ شرایط فنی اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه توزیع نیروی برق
۱-۳-۳ تنظیم ولتاژ
۲-۳-۳ هماهنگی با سیستم زمین
۳-۳-۳ سنکرونیزم
۴-۳-۳ هماهنگی تبادل توان
۵-۳-۳ مونیتورینگ
۶-۳-۳ جداسازی
۱-۳-۳ اغتشاشات ولتاژ
۸-۳-۳ اغتشاشات فرکانس
۹-۳-۳ قطع خطا
۱۳-۳-۳ خروج از سنکرونیزم
۱۱-۳-۳ تزریق جریان مستقیم
۱۲-۳-۳ فلیکر ولتاژ
۱۳-۳-۳ هارمونیک
۱۴-۳-۳ مصونیت حفاظتی
۱۵-۳-۳ ضربه
۱۶-۳-۳ جزیره‌ای شدن
فصل ۴- امکان سنجی نصب منبع تولید پراکنده در پست‌های فوق توزیع
-۱-۴ مقدمه
-۲-۴ فواید اقتصادی
-۱-۲-۴ تعویق در توسعة ظرفیت پست
-۲-۲-۴ کاهش هزینة تأمین توان اکتیو
-۳-۲-۴ کاهش هزینة تأمین توان راکتیو
-۴-۲-۴ بهبود قابلیت اطمینان سیستم.
-۳-۴ هزینه‌ها 

هزینة احداث واحد تولیدی
-۲-۳-۴ هزینة تولید توان
-۳-۳-۴ هزینة تعمیرات و نگهداری
-۴-۴ محدودیت‌ها
-۱-۴-۴ محدودیت بهره برداری از ژنراتور‌های سنکرون
-۲-۴-۴ محدودیت حداکثر تولید توان اکتیو و راکتیو واحد تولید پراکنده
-۳-۴-۴ محدودیت حداکثر ظرفیت واحد تولید پراکنده
فصل ۵- روش‌های اتصال منابع تولید پراکنده به پست‌های فوق توزیع
-۱-۵ مقدمه
-۲-۵ روش‌ها و مکان‌های اتصال منابع تولید پراکنده در پست‌های فوق توزیع .
-۱-۲-۵ اتصال به سمت فشارمتوسط پست فوق توزیع
۲-۲-۵ اتصال به سمت فشار قوی پست فوق توزیع
۳-۵ بررسی نوع سیم بندی ترانسفورماتور منبع تولید پراکنده
۱-۳-۵ حالت سیم بندی ستاره زمین شده- مثلث در ترانسفورماتور
۲-۳-۵ حالت سیم بندی ستاره زمین شده - مثلث به همراه ترانسفورماتور زمین
۳-۳-۵ حالت سیم بندی مثلث- ستاره زمین شده
فصل ۳- مطالعات لازم برای اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه
-۱-۶ مقدمه .
-۲-۶ کیفیت توان
-۱-۲-۶ هارمونیک
-۱-۱-۲-۶ اثرات مخرب هارمونیک‌ها
-۲-۲-۶ فلیکر ولتاژ
تاثیر منابع تولید پراکنده روی فلیکر ولتاژ
-۳-۲-۶ پروفیل ولتاژ
-۳-۶ مطالعات پخش بار
-۱-۳-۶ تاثیر تولید پراکنده بر مولفه‌های پخش بار
-۱-۱-۳-۶ تاثیر منبع تولید پراکنده روی جریان خطوط
-۲-۱-۳-۶ تاثیر منبع تولید پراکنده روی پروفیل ولتاژ
-۳-۱-۳-۶ تاثیر منبع تولید پراکنده روی تلفات شبکه
-۴-۶ مطالعات اتصال کوتاه 
-۱-۴-۶ سطح اتصال کوتاه با حضور منبع تولید پراکنده
۵-۶ حفاظت و هماهنگی حفاظتی 
-۱-۵-۶ اثرات ناشی از منابع تولید پراکنده در شبکه
-۱-۱-۵-۶ تاثیر روی سطح اتصال کوتاه
-۲-۱-۵-۶ حساسیت
-۳-۱-۵-۶ مشکلات ناهماهنگی
-۲-۵-۶ حفاظت‌های اساسی در ژنراتورها
-۱-۲-۵-۶ حفاظت ژنراتور در مقابل خطا‌های داخلی
-۲-۲-۵-۶ حفاظت ژنراتور در مقابل عیوب و خطرات خارجی
-۳-۵-۶ حداقل تجهیزات حفاظتی برای نصب منبع تولید پراکنده
-۴-۵-۶ جزیره‌ای شدن
فصل ۷- مطالعه موردی
-۱-۱ مشخصات شبکه مورد مطالعه و پست مورد اتصال
-۲-۱ طرح فعلی بدون حضور منبع تولید پراکنده 
-۳-۱ طرح شماره ۱ در حضور منبع تولید پراکنده روی شینه ۶۳ کیلوولت

طرح شماره ۲ با دوژنراتورمنبع تولید پراکنده روی شینه ۲۳ کیلوولت
-۵-۱ طرح شماره ۳ با شش منبع روی شینه ۲۳ کیلوولت
-۶-۱ حفاظت و هماهنگی حفاظتی
-۱-۶-۱ هماهنگی حفاظتی برای رله‌های اضافه جریان و خطای زمین
فصل ۸- جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات.
-۱-۸ جمع بندی
-۲-۸ نتیجه گیری
-۳-۸ پیشنهادات .

پیوست آ
پیوست ب
پیوست ج
پیوست د 
منابع و مراجع
 
پایان نامه موردنظر را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید:
 
حجم: 2 مگابایت
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
نظرسنجی
عامل اصلی خاموشی های اخیر؟ (انتخاب 1یا2 گزینه)
ماینرها
صادرات برق
تحریم ها
کمبود گاز
مدیریت ضعیف
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین