کد خبر: ۱۳۱۲
تاریخ انتشار : ۱۱:۱۰ - ۰۷ اسفند ۱۳۹۲
یکی از دانشجویان در آلمان به تازگی یک دستگاه کوچکی را ساخته که توسط یک باتری AA از طریق میدان های الکترومغناطیسی خطوط برق، وسایل نقلیه و ابزارهای الکترونیکی شارژ می گردد.

به گزارش برق نیوز ؛ این روزها اطراف ما وتقریبا همه جا توسط میدانهای الکترومغناطیسی احاطه شده است . البته غیر قابل مشاهده بودن آنبه این معنا نیست کهنتوان از آن به عنوان یک منبع انرژیاستفاده کرد. یکی از دانشجویان در آلمان به تازگی یک دستگاه کوچکی را ساخته کهتوسط یک باتری AA از طریق میدان های الکترومغناطیسی خطوط برق، وسایل نقلیه و ابزارهای الکترونیکی شارژ می گردد.


به گفته سیگل، با نگه داشتن دستگاهدر حوزهیک میدان الکترومغناطیسی مانند تلفن همراه، قهوه ساز، یک قطار در رفت و آمد، و غیره که پس ازورود بهیک میدان قوی و به اندازه کافی، یک LED قرمز روشن خواهد شد.


طراحی در دو نسخه مختلف می باشد: یکی برای فرکانسهای زیر Hz 100 مانند پستها و خطوط برق و یکی برای فرکانس های بالاتر از 100 هرتز مانند بلوتوث، WLAN، و پخش برنامه های رادیویی.