کد خبر: ۲۳۲۳۴
تاریخ انتشار : ۱۰:۲۸ - ۱۲ تير ۱۳۹۶
باس بار یا شینه عبارت است از یک هادی به شکل لوله‌ای یا سیمی و یا تسمه‌ای که انرژی الکتریکی از نیروگاهها، ترانسفورماتور‌ها و یا خطوط انتقال و از طریق آن به مراکز مصرف منتقل می‌شود بعبارت ساده‌تر شینه یک هادی است که بوسیلۀ انشعابات متعدد به منابع تولید و مراکز مصرف متصل است.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: شینه بندی: نحوۀ ارتباط الکتریکی فیدرهای مختلف را به یک باس و به یکدیگر و ایجاد ساختار و اتصالات بین تجهیزات را شینه بندی گویند.

*عوامل مؤثر در شینه بندی:
• قابلیت اطمینان و تداوم سرویس دهی
• موقعیت پست در شبکه
• ولتاژ و ظرفیت پست
• اهمیت مصرف کننده
• وضعیت پست از نظر توسعۀ و تعمیردر حالت کار عادی شبکه Switching


*انواع شینه بندی:
۱ - سیستم بدون باسبار Without Busbor
۲ - سیستم تک شینه Busbar Single
۳ - شینه بندی اصلی و انتقالی Main & Transfer Busbar
۴ - شینه بندی دوبل (دو شین اصلی) Duplicate Busbar
۵ - شینه بندی دوبل با دیسکانکت موازی Duplicate Busbar with By pass Disconec
۶ - شینه بندی یک و نیم بریکری One & halfe Breaker System
۷ - شینه بندی دو بریکری Double Breaker System
۸ - شینه بندی حلقوی Ring Busbar System
۹ - شینه بندی ترکیبی Combined System
۱۰ - سیستم‌های شینه بندی با بیش از دو شین

۱ - سیستم بدون باسبار: without Busbar این طرح اصولا بندرت و تن‌ها در پست‌های کم اهمیت و یا موقتی استفاده می‌شود و دارای معایب زیر است:
- برای انجام تعمیرات روی هر یک از تجهیزات کل پست بی برق می‌شود.
- با بروز هر اتصال کوتاهی در روی خط و یا هر قسمت از مدارات داخل پست کل پست بدون برق خواهد شد.
- ضریب اطمینان بسیار کمی دارد.
- برای تغذیه‌های کوتاه مدت بکار می‌رود.
- امکان مانور روی تغذیه کننده‌ها وجود ندارد.
** تنها مزیت سیستم بدون باسبار حفاظت ساده و ارزان قیمت آن است.

۲ - سیستم تک شینه: Single Busbar
مزایا: هزینۀ کم
حفاظت و عملیات ساده
در این سیستم تمام انشعابات روی یک شین و توسط یک بریکر با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند.
معایب:
• با اتصال کوتاه روی شین تمام پست بی برق می‌شود.
• در صورت تعمیرات روی یک انشعاب آن انشعاب بدون برق می‌شود.
• امکان توسعۀ ایستگاه بدون خاموشی کل ایستگاه وجود ندارد.
این نوع شینه بندی مناسب برای مصرف کننده هایی است که امکان تغذیه از ایستگاه دیگر را داشته باشند.

می‌توان برای برطرف کردن بعضی از معایب طرح فوق از بریکر (Bus Section = Bus Tie)
و یا از دیسکانکت استفاده کرد. در صورتی که برای قطع طولی شین از دیسکانکت استفاده شده باشد برای قطع و وصل آن یک طرف شین بدون برق باشد، ولی در صورت استفاده از بریکر می‌توان در هر شرایطی بریکر را باز و بسته نمود.

در صورت استفاده از بریکر باس شکن در صورت اتصالی روی هر فسمت از شین، همان قسمت بدون برق می‌شود و تداوم و سرویس دهی بهتری را دنبال خواهد داشت و بریکر باس شکن در حالت کار عادی ایستگاه بسته نگه داشته می‌شود.


۳ - شینه بندی اصلی و انتقالی:Main & Transfer Busbar
 
در صورت اتصال کوتاه روی شین تمام انشعابات بدون برق خواهد شد مگر اینکه از باس شکن استفاده نمائیم.
در حالت کار عادی سیستم تن‌ها شین اصلی برقرار بوده و از شین فرعی استفاده نمی‌شود و بریکر کوپلر باز است؛ و بریکر باس کوپلر در هر زمان تن‌ها می‌تواند جانشین یکی از بریکرهای خطوط و یا ترانس شود
در این سیستم از یک شین اصلی و از یک شین فرعی که ارتباط دو شین توسط یک بریکر موسوم به Bus Coupler امکان پذیر است، هر انشعاب از طریق بریکر به شین اصلی و از طریق دیسکانکت به شین فرعی وصل است. بریکر باس کوپلر در صورت اشکال در هر یک از بریکر‌ها می‌تواند جایگزین آن‌ها شود.
 
پس هنگام جایگزینی باس کوپلر بجای هر یک از بریکرهای خط و یا ترانس، ابتدا باید دیسکانکتهای طرفین کوپلر را بست و بعدا بریکر کوپلر بسته شده و در نهایت سکسیونر متصل به شین فرعی بسته و بریکر خط یا ترانس را از مدار خارج می‌نمایند.
در صورتی که تعداد انشعابات از شین اصلی زیاد باشد گاهی شین اصلی و فرعی به دو یا چند بخش نیز تقسیم می‌گرددکه ارتباط بخش‌ها در شین اصلی معمولا از طریق بریکر ودر شین فرعی از طریق دیسکانکت انجام می‌شود باید توجه داشت که توسعۀ ایستگاه بدون خاموشی کامل آن امکان پذیر نیست. ولی در صورت استفاده از باس شکن می‌توان یک طرف آن را برای توسعه بدون برق کرد.
شین بدون خاموشی قابل تعمیر نیست، ولی بریکرهای خط و یا ترانس بدون خاموشی خط و یا ترانس قابل تعمیرند.
در صورت استفاده از باس شکن، باس کوپلر برای دو طرف در نظر گرفته می‌شود و در صورت استفاده از باس شکن در شین فرعی، می‌توانیم دو بریکر را در آن واحد تعمیر نمائیم.
معمولاً این نوع شینه بندی تا سطح ولتاژ ۱۳۲ Kv مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۴ - شینه بندی دوبل (دو شینه): Duplicate Busbar
*** نقش بریکر کوپلر در این شینه بندی با بریکر کوپلر در شینه بندی اصلی و انتقالی متفاوت است.‌
می‌توان با استفاده کردن از دیسکانکت D.S بدون خاموشی از دو شین اصلی استفاده شود هر انشعاب دارای سه دیسکانکت است که دو دیسکانکت امکان اتصال از یک شین به شین دیگر به این صورت است که ابتدا دیسکانکتهای مربوط به کوپلر و بریکرکوپلر را بسته و پس دیسکانکتهای شین دوم را بسته و شین اول را باز می‌نمایند در صورتی که تعداد انشعابات زیاد باشد می‌توان از بریکر Bus section استفاده کرد که در اینصورت برای هر بخش از شین یک بریکر کوپلر مورد نیاز خواهد بود. در این سیستم می‌توان تعدادی از انشعابات را از یک شین و تعدادی دیگر را از شین دوم تغذیه کرده توسعه پست بدون برق کردن پست امکان پذیر است.

*عیب اساسی:
تعمیر بریکر خط و یا ترانس، خاموشی انشعاب مربوطه را بدنبال خواهد داشت تا سطح ولتاژ ۱۳۲ کیلوولت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۵ - سیستم شینه بندی با دو شین اصلی و دیسکانکت موازی:Duplicate Busbar With by pass Disconect
این سیستم در واقع ترکیبی از دو سیستم شینه بندی دوبل و اصلی انتقالی است. هر یک از دو شین می‌توانند در حالت عادی در مدار باشند و دیگری بعنوان درز و مورد استفاده قرار گیرد. در مواردی که در بریکر هر انشعاب نقصی وجود داشته باشد می‌توان یک مسیر موازی به کمک بریکر کوپلر ایجاد کرد و بدون خاموشی انشعاب مربوطه نسبت به رفع اشکال از بریکر معیوب اقدام کرد. بدین ترتیب مزیت‌های دوسیستم در یک سیستم جمع شده است. اما به لحاظ تعداد زیاد دیسکانکتها، کنترل و حفاظت کل سیستم پیچیده‌تر و نیز از نظر اقتصادی گرانتر خواهد بود.
این نوع شینه بندی نیز معمولا در پستهای با ولتاژ ۱۳۲ Kv که دارای اهمیت زیادی باشند و گاهی در پسی‌های با سطح ولتاژ ۲۳۰Kv نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند

۶ - سیستم شینه بندی یک و نیم بریکری: One & half Breaker System
 
سیستم‌های شینه بندی تاکنون معرفی شده است بهنگام کار عادی پست همگی فقط دارای یک شین بر قرار هستند و شین دوم معمولا بصورت رزرو بوده و باری روی آن قرار ندارد. در چنین سیستم هایی چنانچه اتصال کوتاهی روی شین برقرار رخ دهد تمام بریکرهای تغذیه کننئه انشعابات توسط سیستم حفاظت باسبار تریپ خواهند خورد و کل پست و یا بخشی از آن برای مدتی بی برق خواهد شد در پست هایی با ولتاژ ۲۳۰Kv و بالاتر که معمولا ایستگاهایی در یک منطقه قرار دارند بی برق شدن یک بخش از پست می‌تواند منجر به خاموشیهای گسترده‌ای هر چند کوتاه مدت گردد بخصوص در نواحی پر مصرف که دارای کارخانجات و مجتمع‌های صنعتی بزرگ باشد این مسئله بیشتر اهمیت خواهد داشت؛ لذا برای بالا بردن قابلیت اطمینان سیستم و پایداری شیکه از سیستم‌های شینه بندی گرانتر، ولی مطمئن تری استفاده می‌شود که سیستم یک ونیم بریکری یکی از آن‌ها ست.
در این نوع شینه بندی برای هر دو انشعاب سه بریکر وجود دارد (برای یک انشعاب یک ونیم بریکر هزینه شده است). امکان مانور روی بریکر‌ها و انشعابات زیاد است و هیچ انشعابی با معیوب شدن یک یریکر تغذیه کننده آن از مدار خارج نمی‌شود، چون در هر لحظه دو مسیر تغذیه برای هر انشعاب وجود دارد. سیستم دارای دو شین اصلی بوده که در حالت عادی کارکرد هر دو برقرار بوده و کلیۀ بریکر‌ها نیز در مدار می‌باشند. به این ترتیب در صورتی که روی هر یک از اتصال کوتاهی رخ دهد هیچ یک از انشعابات از مدار خارج نخواهد شد. توسعۀ ایستگاه بدون قطع هیچ یک از انشعابات امکان پذیر است. در این سیستم شینه بندی:
• تمام کلید‌ها در حالت عادی وصلند.
• در صورت اتصال کوتاه روی شین بریکرهای مربوطه به همان شین بدون برق خواهند شد.
• در صورت اتصالی روی هر انشعاب دو بریکر از مدار خارج خواهند شد.
• امکان تعمیر هر کدام از بریکر‌ها و شین‌ها بدون قطع انرژی امکان پذیر است.
• توسعه پست براحتی امکان پذیر است.

تا سطح ولتاژهای ۲۳۰kv و ۴۰۰kv مورد استفاده دارند؛ و نقش عمده در این نوع شینه بندی به عهدۀ بریکرهاست.
 
 
منبع:سایت هادی حداد خوزانی
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار