کد خبر: ۲۵۹۶۳
تاریخ انتشار : ۱۳:۵۸ - ۰۴ مهر ۱۳۹۶
پاپان نامه حاضر با عنوان هماهنگی بهینه رله‌های حفاظتی در شبکه‌های توزیع متصل به DG آماده شده است. در این پروژه در ابتدا تأثیرات تولیدات پراکنده (DG) بر روی طراحی سیستم حفاظت و رله‌های حفاظتی توزیع، بحث می شود. سپس با بیان تأثیرات سوء حاصل از قراردادن تولیدات پراکنده بر روی حفاظت این شبکه‌ها، راهکارهایی برای بازگرداندن یا حفظ حفاظت مناسب شبکه توزیع در شرایط جدید دارای تولید پراکنده ارائه می‌گردد. سپس راهکار مناسبی انتخاب گشته و این راهکار بر روی شبکه نمونه تست ۳۰ باسه اصلاح شده IEEE پیاده‌سازی می‌گردد.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: پاپان نامه حاضر با عنوان هماهنگی بهینه رله‌های حفاظتی در شبکه‌های توزیع متصل به DG آماده شده است. در این پروژه در ابتدا تأثیرات تکنولوژی تولیدات پراکنده (DG) بر روی طراحی سیستم حفاظت و رله‌های حفاظتی توزیع، بحث صورت می‌گیرد. سپس با بیان تأثیرات سوء حاصل از قراردادن تولیدات پراکنده بر روی حفاظت این شبکه‌ها، راهکارهایی برای بازگرداندن یا حفظ حفاظت مناسب شبکه توزیع در شرایط جدید دارای تولید پراکنده ارائه می‌گردد. سپس راهکار مناسبی انتخاب گشته و این راهکار بر روی شبکه نمونه تست ۳۰ باسه اصلاح شده IEEE پیاده‌سازی می‌گردد. در انت‌ها نیز با ذکر نتایج، پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده در راستای حفاظت مناسب شبکه‌های توزیع ارائه می‌گردد.
بروز خطا و اتصالی در شبکه‌های قدرت موجب جاری شدن جریان‌های شدیدی می‌گردد که برای تجهیزات سیستم‌های قدرت بسیار مخرب و خطرناک می‌باشد و امنیت شبکه را تهدید می‌کند. این خطا‌ها در شبکه‌های توزیع می‌تواند صدمات بسیار زیادی وارد نماید. اکنون که بحث افزایش قابلیت اطمینان برق رسانی به مشترکین در ادارات برق اهمیت زیادی یافته است، مباحثی همچون حلقوی و یا حتی mesh کردن شبکه‌های توزیع در سطح ۲۰ کیلو ولت یا ۶۳ کیلو ولت اهمیت زیادی پیدا کرده است. دیگر نمی‌توان شبکه‌های توزیع را به مانند سابق، شعاعی فرض نمود و طرح‌های قبلی سیستم‌های توزیع می‌بایست با توجه به حلقوی شدن آن تجدید نظر گردند. همچنین، امروزه کاربرد تولیدات پراکنده در شبکه‌های توزیع اهمیت بسیار زیادی یافته است. تولیدات پراکنده بر شبکه‌های توزیع تأثیرات متعددی می‌گذارند که بعضی از آن‌ها در جهت بهبود عملکرد و بعضی در جهت بدتر شدن عملکرد می‌باشد. در مورد حفاظت، تأثیرات تولیدات پراکنده معمولاً در جهت بدتر شدن عملکرد می‌باشد. توزیع انرژی و برق‌رسانی در ساختارهای حلقوی و افزودن تولیدات پراکنده می‌بایست بر حفاظت سیستم‌های توزیع مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب پیاده‌سازی گردند.
در ادامه فهرست مطالب پروژه رله‌های حفاظتی در شبکه‌های توزیع متصل به DG را مشاهده می‌فرمایید:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تولیدات پراکنده
مقدمه
۱ - ۱ - هدف و انگیزه‌ها
۱ - ۲ - بیان اهمیت موضوع
۱ - ۳ - پیشینه تحقیق
۱ - ۴ - اهداف
۱ - ۵ - ساختار پایان نامه
۱ - ۶ - مراجع
فصل دوم – هماهنگی حفاظتی سیستم‌های توزیع
مقدمه
۲ - ۱ - حفاظت سیستم قدرت
۲ - ۱ - ۱ - کلیات
۲ - ۱ - ۲ - ناحیه بندی حفاظتی
۲ - ۲ - مفهوم هماهنگی حفاظتی
۲ - ۲ - ۱ - حفاظت شبکه قدرت
۲ - ۲ - ۲ - اهداف حفاظت شبکه قدرت
۲ - ۳ - الزامات طراحی سیستم حفاظتی
۲ - ۳ - ۱ - حفاظت سیستم‌های توزیع
۲ - ۴ - مروری بر ادوات حفاظتی بکار رونده در شبکه‌های توزیع
۲ - ۴ - ۱ - رله جریان زیاد
۲ - ۴ - ۲ - فیوز
۲ - ۴ - ۳ - رله‌ها
۲ - ۵ - هماهنگی بهینه رله‌های حفاظتی
۲ - ۵ - ۱ - اصول بهینه‌سازی
۲ - ۵ - ۲ - تابع هدف
۲ - ۵ - ۳ - قیود هماهنگی رله‌های جریان زیاد جهت دار
۲ - ۵ - ۴ - هماهنگی بهینه
۲ - ۵ - ۵ - ورودی‌ها یا پارامترهای هماهنگی
۲ - ۵ - ۶ - انتخاب مشخصه عملکرد رله‌ها
۲ - ۵ - ۷ - انتخاب مشخصات رله
۲ - ۶ - مراجع فصل دوم
فصل سوم- بررسی تأثیرات تولید پراکنده بر هماهنگی حفاظتی و انتخاب یک طرح حفاظتی مناسب برای هماهنگی رله‌ها در حضور تولیدات پراکنده
۳ - ۱ - مقدمه. ۳۶،
۳ - ۱ - ۱ - واحدهای تولید پراکنده
۳ - ۲ - اثرات تولید پراکنده روی هماهنگی حفاظتی
۳ - ۲ - ۱ - اهمیت تأثیرات DG بر روی حفاظت شبکه توزیع
۳ - ۲ - ۲ - تغییر سطح اتصال کوتاه
۳ - ۲ - ۳ - جلوگیری از عملکرد رله جریان زیاد
۳ - ۲ - ۴ - تریپ دادن اشتباه رله‌ها
۳ - ۲ - ۵ - جزیره‌ای شدن ناخواسته
۳ - ۲ - ۶ - تأثیر حضور DG بر بازبست اتوماتیک
۳ - ۳ - تأثیر حضور DG بر هماهنگی ادوات حفاظتی
۳ - ۳ - ۱ - فلسفه حاکم بر هماهنگی حفاظتی در شبکه‌های توزیع سنتی
۳ - ۳ - ۲ - هماهنگی رله – رله
۳ - ۳ - ۲ – مثالی از تأثیرات تولید پراکنده روی هماهنگی حفاظتی
۳ - ۳ - ۳ - بررسی حالت‌های مختلف اتصال DG‌ها به فیدر
۳ - ۳ - ۴ – نتیجه‌گیری
۳ - ۴ - انتخاب طرح هماهنگی حفاظتی مناسب در حضور تولیدات پراکنده
۳ - ۴ - ۱ - مقدمه
۳ - ۴ - ۲ - حفاظت سیستم قدرت با DG
۳ - ۴ - ۳ - مهمترین راهکارهای اعمال شده برای هماهنگی حفاظتی بدون حضور تولیدات پراکنده
۳ - ۴ - ۴ - الزامات هماهنگی حفاظتی شبکه قدرت با تولیدات پراکنده (DG)
۳ - ۴ - ۵ - مهمترین راهکارهای ارائه شده برای هماهنگی حفاظتی شبکه‌های توزیع در حضور تولیدات پراکنده
۳ - ۵ - انتخاب طرح حفاظتی برای انجام پروژه
۳ - ۶ - مراجع
فصل چهارم – پیاده‌سازی و نتایج طرح هماهنگی رله‌های شبکه توزیع در حضور تولیدات پراکنده
۴ - ۱ - مقدمه
۴ - ۲ - انتخاب شبکه توزیع
۴ - ۲ - ۱ - معرفی شبکه توزیع نمونه
۴ - ۳ - انتخاب نرم‌افزارهای شبیه‌سازی
۴ - ۳ - ۱ - انتخاب نرم‌افزار برای انجام پروژه
۴ - ۳ - ۲ - انتخاب نرم افزار
۴ - ۴ - شبیه‌سازی سیستم توزیع نمونه
۴ - ۴ - ۱ - هماهنگی بهینه با MATLAB
۴ - ۵ - پیاده‌سازی هماهنگی بهینه
۴ - ۶ - نتایج هماهنگی بهینه
۴ - ۷ - بررسی تأثیرات DG بر روی هماهنگی حفاظتی سیستم توزیع نمونه
۴ - ۷ - ۱ - بررسی تأثیرات قرار دادن DG در باس‌های مختلف
۴ - ۷ - ۲ - بررسی تأثیرات افزایش ظرفیت DG
۴ - ۸ - بازگرداندن هماهنگی بین تجهیزات حفاظتی (رله‌ها) با کاربرد محدود کننده جریان خطا FCL
۴ - ۸ - ۱ - بررسی افزایش مقدار FCL به منظور جبران تأثیرات تولید پراکنده بر روی حاشیه هماهنگی رله‌ها (CTI)
۴ - ۸ - ۲ - مقایسه تأثیرات RFCL و IFCL
۴ - ۹ - اهداف مورد نیاز برای حفظ هماهنگی رله‌ها در حضور تولیدات پراکنده با کاربرد محدود کننده جریان خطا (FCL)
۴ - ۹ - ۱ - ارائه یک راهکار مدون برای انتخاب نوع و مقدار FCL با توجه به اهداف ۱ و ۲،
۴ - ۹ - ۲ - طراحی روند انجام هماهنگی بهینه سیستم قدرت در حضور تولیدات پراکنده‏ با توجه به اهداف مشخص شده
۴ - ۹ - ۳ - روند انتخاب مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا
۴ - ۱۰ - انتخاب کاربرد، نوع و مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا در شبکه نمونه
۴ - ۱۰ - ۱ - بررسی نیاز به کاربرد
۴ - ۱۰ - ۲ - انتخاب نوع FCL
۴ - ۱۰ - ۳ - انتخاب مقدار مناسب محدود کننده جریان خطا
۴ - ۱۱ - نتیجه‌گیری
۴ - ۱۲ - مراجع
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵ - ۱ - نتیجه‌گیری
۵ - ۲ - پیشنهادات
مراجع
 
 
حجم: 2.93 مگابایت
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار