کد خبر: ۲۶۰۴۳
تاریخ انتشار : ۰۹:۳۷ - ۱۰ مهر ۱۳۹۶
درشرایطی که نرخ رشد اقتصادی برای کشور بالاتر از ۵ درصد ترسیم شده است ونقش آب و برق درتحقق رشد فوق انکار پذیر می‌باشد لذا اگر قرار است وزارت نیرو با ساختار موجود ادامه حیات بدهد بهترین سناریو برای مشخصات فردی وزیر انتخابی، داشتن تفکر، رویکرد و حتی تخصص اقتصادی است.
برق نیوز-یادداشت: در بین بازیگران و ذینفعان وصاحب نظران صنعت اب وبرق کشور و حتی منطقه، کمترین کسی تصور میکرد که اقای مهندس بیطرف به عنوان گزینه تصدی وزارت نیرو از مجلس محترم رای لازم رااخذ ننمایند ونتوانند سکان وزارت نیرو را بدست بگیرند.
 
به هر حال بدون توجه به خوب وبد بودن این فرایند، واقعیتی اتفاق افتاده است وریاست محترم جمهور درمصاحبه اخیرشان اعلام نموده اند که وزیر موردنظر را برای تصدی وزارت نیرو در اوایل مهرماه معرفی می‌نمایند. در این بین، انجمن‌ها، سندیکا‌ها وتشکل‌ها حرفه‌ای وحتی نخبگان ذینفع ودلسوز صنعت اب وبرق بیکار ننشتندوشروع به رایزنی ومعرفی کاندیدهای موردنظرشان نموده اند وهمچنین همکاران با شهامت ومعتمدبنفسی خود را واجد شرایط تصدی وزارت نیرو دانسته وخود را مستقیم وغیر مستقیم معرفی وارایه نموده و دوستانشان نیز تبلیغات لازم رابرای این دوستان انجام میدهند. علیرغم شرایط فوق که نشان دهنده یک جامعه مردم سالار وحرفه‌ای وفعال است تجارب قبلی نشان میدهد که معمولا فرد معرفی شده توسط ریاست محترم جمهور خارج از دایره حدسیات وپیشنهاد دهندگان است، ولی در هر صورت، مدلهای راهبردی ادامه فعالیت وزارت نیرو که تعیین کننده شاخصهای انتخاب وزیر پیشنهادی است را میتوان در سناریوهای مشروحه زیر ترسیم نمود:

الف: ادامه وضعیت وزارت نیرو باساختار فعلی:
وزیر انتخابی تفکر و رویکردو حتی تخصص اقتصادی
انتخاب معاونین تخصصی آب ویرق با رویکرد تمرکز زدایی وبرون سپاری
تشکیل وزارت اب وبرق دردهه چهل شمسی، با محول نمودن وظایف تصدی گری بخش خصوصی وشهرداری‌ها ودولتی کردن ان‌ها ودرادامه تغییر نام به وزارت نیرو، وظیفه مدیریت وتصدی اب وبرق کشور در این وزارت خانه متمرکزشد. الحق وانصاف این وزارتخانه طی حدود ۴ دهه فعالیت خود دوران سخت وپیچیده‌ای از قبیل: انقلاب وانتظارات بعد از آن، دوران دفاع مقدس، رشد جمعیت، افزایش ورشد مصرف اب وبرق، تحریمها، کمبود اعتبارات و نقدینگی و... را با موفقیت نسبی خوبی پشت سر گذاشته است. علیرغم شرایط فوق که نتیجه ان فراگیر شدن سطح خدمات اب وبرق در کشور بوده است، وزارت نیرو را با پدیده پیچیده وظاهرا غیر قابل حلی تحت عنوان اقتصاد اب وبرق مواجه نموده است. معنا ومفهوم پدیده فوق، عدم تناسب هزینه وسطح انتظارات عمومی با درامد واعتبارات وزارت نیرو است. این پدیده باعث شده است که بدهکاری ۳۰۰۰۰ میلیارد تومانی دربخش برق ایجاد گردد وشنیده‌ها حاکی از وجود مشکل مشابه در صنعت اب است وبدیهی است که ادامه وضعیت موجود نه تن‌ها طرحهای این صنعت را با مشکل مواجه نموده است بلکه احتمال ایجاد بحران در استمرار خدمات دهی وتامین اب وبرق مشترکین نیز وجود دارد.
 
درشرایطی که نرخ رشد اقتصادی برای کشور بالاتر از ۵ درصد ترسیم شده است ونقش اب وبرق درتحقق رشد فوق انکار پذیر می‌باشد لذا اگر قرار است وزارت نیرو با ساختار موجود ادامه حیات بدهد بهترین سناریو برای مشخصات فردی وزیر انتخابی، داشتن تفکر، رویکرد و حتی تخصص اقتصادی است. دراین رویکرد پیشنهادی، وجود معاونین اب وبرق کاملا تخصصی با جهت گیری وبرنامه راهبردی تمرکز زدایی وتوسعه استفاده از بخش خصوصی به شدت الزامی است. به عبارتی راهبرد اصلی وزیر نیرو دراین سناریو برنامه ریزی وپیگیری برای حل مشکلات مرتبط با اقتصاد اب وبرق است.

ب:تفکیک وظایف اب وبرق دروزارت نیرو:
_وزیرانتخابی با تفکری جامع نگر و وجیه الدوله، وجیه المجلس، وجیه الطرفین
_معاونین اب وبرق کاملا تخصصی وبا رویکرد تفکر ملی
چنانچه دولتگران محترم به این نتیجه نخبه پسند برسند که ایجاد یک وزارت خانه مسئول برای سامان دهی واینده نگری وضعیت اب کشور الزامی است، بی شک مسیر این تصمیم گیری تاریخی از وزارت نیرو فعلی می‌گذرد. وزارت خانه‌ای که در حال حاضر مسئولیت اب وبرق کشور را برعهده دارد وطی یک دهه اخیر به علت هویدا شدن مشکلات اب، قسمت برقش هم دچار مشکلاتی شده است.

در این سناریو، هدف اصلی تشکیل وزارت اب است لذا برای انجام منطقی ودرست این هدف، ابتدا نیاز به وزیری جامع نگر ومورد وثوق مجلس محترم ومورد اعتمادمجموعه وزارت نیرو است. این وزیر انتخابی، به منظورعدم ایجاد حساسیتهای درون سازمانی، مناسب است سبقه تخصصی ویا گرایش اب وبرقی نداشته باشد ورویکردش ملی نگری وحفظ منافع کشور است. ماموریت این وزیر مطللع، تفکیک وظایف اب وبرق وتشکیل وزارت اب با ساختار موجود اب کشور درفاز اول است. بدیهی است جایگاه بخش برق می‌تواند درقالب وزارت انرزی یا یک شرکت تخصصی با وزارت نفت، ویا ادغام بخش تصدی گاز کشور در بخش برق (مشابه ساختارهای کشورهای دیگر) و... باشد.
انتخاب ووجود معاونین تخصصی اب وبرق با نگرش ملی، در دوران گذر بسیار ضرورت دارد.
وزیر انتخابی طی حداکثر یکسال، بر اساس برنامه مدون وزمانبندی شده ساختار مسئولیتی موجود بخش اب کشور را با اختیارات وفعالیتهای موجود سایر بخش‌ها وسایر اختیارات مورد نیاز، ادغام وتابلو وزارت اب را بالا می‌اورد. نام حک شده در این تابلو فقط وزارت اب است. این وزارت خانه مسئول وپاسخگوی اب کشور وانهم با نگاه و رویکرد مصالح و منافع ملی با بالاترین سطح اختیارات است.
در این فرایند، بخش برق در منطقی‌ترین سناریو، با وزارت نفت ادغام و وزارت انرژی شکل می‌گیرد.

همانگونه که ملاحظه می‌گردد در شرایط فوق، هزینه و یا وزارت جدیدی به ساختاراداری کشور تحمیل نمیگردد وشاید یک نوع غنی سازمانی افقی و عمودی ساختار اب وبرق کشور نیز تلقی میگردد. یکی از شروط موفقیت طرح فوق، برون سپاری واقعی وظایف تصدی گری بخش اب و برق کشور و استفاده کامل از بخش خصوصی، قبل از تشکیل وزارت خانه‌های اب وانرژی است.

ج. _عدم معرفی وزیر برای وزارت نیرو_تشکیل وزارت اب، تشکیل وزارت انرژی
_انتخاب وزیر اب با خصوصیات ملی نگری واختیار تام وتاثیر گذار
_تکلیف وزیر انرژی که الان مشخص است
دراین سناریوکه پیچیدگی سناریوهای قبلی را ندارد وزیری به نام وزیر نیرومعرفی نمیگردد بلکه ارایه لایحه تشکیل وزارت اب با حفظ ساختار موجود وتجمیع سایر اختیارات مرتبط ووزارت انرژی صورت گرفته ومعرفی اولین وزیر اب کشور همزمان صورت می‌گیرد.
درهرصورت وباهر سناریویی، ضمن قدردانی اززحمات اقای مهندس چیت چیان، یک نفر به عنوان وزیربه زودی معرفی میگردد واین وزیر با پدیده پیچیده اقتصاد اب وبرق، تنگناهای اب کشور، چالش‌های سرمایه گذاری وساختار ماتریسی تصمیم گیری برای این دو بخش مواجه است.
اقای /خانم .... وزیرباهرعنوان که هستید، خداقوت.
قطعا اعتماد به نفس وباور ظرفیت بی انتهای منابع انسانی مترقی وفرهیخته وزارت نیرو بعد ازتوکل به خدا منشا خیر وموفقیت خواهد بود.

سعیدمهذب ترابی-مدیر عامل شرکت مهندسی قدس نیرو و رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت مصرف انرژی ایران

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Spain
|
۱۱:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
0
0
بهترين روش تحول در صنعت برق و توسعه تفكر اقتصادي اين است كه مديران عامل شركت ها الزاما فرد اقتصادي و يا دانش اموخته اقتصاد باشد وضع فعلي صنعت برق گوياي اين است كه مديران با دانش برقي در اداره امور فني و اقتصادي ناتوان بوده اند .امار خاموشي.تلفات.وضع نابسامان شبكه .نااطميناني و ناپايداري تامين برق و ورشكستگي دلايل بي اعتباري اين شيوه مديريت ميباشد.
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار