کد خبر: ۲۶۵۲۳
تاریخ انتشار : ۱۴:۲۴ - ۲۸ مهر ۱۳۹۶
‫ تامین انرژی الکتریکی به طور پیوسته وبا کیفیت بالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پست‌های فشار قوی نقش عمده‌ای در ساختار و عملکرد شبکه‌های انتقال انرژی دارند. به پیوست یک فایل پی دی اف در مورد جزوه اتوماسیون پست ۶۳ بطورکامل ارسال میگردد.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز:  تامین انرژي الکتریکی به طور پیوسته وبا کیفیت بالا از اهمیت ویژه اي برخوردار است.پست هاي فشار قوي نقش عمده اي در ساختار و عملکرد شبکه هاي انتقال انرژي دارند.
امروزه با پدیدار شدن ریزپردازنده ها و پیشرفت فناوري حالت جامد در عرصه علم و تکنولوژي که بی شک آن را می توان بزرگترین پدیده در علوم الکترونیک صنعتی دانست چهره محیط هاي صنعتی به کلی دگرگون شده است. این مهم که به موازات تحول در عرصه کامپیوتر پا به دنیاي
الکترونیک گذاشت در نقش پلی بین این دو علم یعنی الکترونیک و کامپیوتر قرار گرفت و براي اولین بار امکان تلفیق سخت افزار توسط مهندسین هر دو فن را ممکن نمود. بدین ترتیب در یک کاربرد خاص به جاي به کارگیري اجزاي متشکل از مدارهاي طراحی و ساخت هزاران پروژه کاربردي ممکن
گردید. یکی از مهمترین خصوصیات این مدارها در صورت لزوم انجام تغییر و تصحیح در نرم افزار و برنامه کاربر موردنظر است که کمتر لزوم تغییر مدارها و سخت افزار را در آن می طلبد.
 
 
 به پیوست یک فایل پی دی اف در مورد جزوء اتوماسیون پست ۶۳ بطورکامل ارسال میگردد.
 
(( فهرست مطالب))
عنوان صفحه
مقدمه.................................................................................................... 17
چکیده ................................................................................................... 19
فصل اول................................................................................................. 21
-1-1 بررسی پست هاي فعلی و اتوماسیون در آنها ......................................... 23
-1-2 حرکت به سمت اتوماسیون پست ....................................................... 24
-1-3 مزایاي اتوماسیون در حالت کلی ......................................................... 25
-3-1-1 مزایاي استراتژیک ........................................................................ 26
-3-1-2 مزایاي محسوس .......................................................................... 26
-4-1 اتوماسیون و یکپارچه سازي مدیریت پست .............................................. 27
-5-1 مزایاي اتوماسیون پست ...................................................................... 28
-1-6 کاهش هزینه هاي پست ...................................................................... 34
1--6-1 کاهش هزینه عملیات ...................................................................... 34
-1-6-2 کاهش هزینه تعمیر و نگهداري ......................................................... 35

-1-6-2-1 کاهش زمان عیب یابی ............................................................... 35
-1-6-2-2 کاهش هزینه تعمیر و نگهداري تجهیزات اولیه .................................... 35
-1-6-2-3 کاهش هزینه تعمیرات و عملیات تجهیزات کنترل و حفاظت .................. 36
-1-6-3 کاهش هزینه نصب پست ................................................................. 36
-1-6-4 کاهش کابل کشی و فضا براي کنترل و حفاظت در تکنولوژي کنترل مرسوم.... 36
-1-6-5 کاهش تجهیزات اختصاصی براي هر عملکرد .......................................... 37
-1-6-6 تجهیزات اضافه شده به پست ............................................................. 37
-1-7 فنی ............................................................................................. 39
-1-7-1 نیاز به اطلاعات ............................................................................. 40
-1-7-2 مستند سازي .............................................................................. 40
-1-7-3 وظایف ...................................................................................... 41
-1-7-4 قابلیت اطمینان ............................................................................ 41
-1-8 نتیجه ........................................................................................... 41
63 فولاد یزد با استفاده از سري رله هاي KV فصل دوم: بررسی سیستم حفاظت تجهیزات پست
42 ......................................................................... SIPROTEC 4
2-1 حفاظت ترانسفورمر .................................................................... 44
44 ................................ 66/20KV 2-1-1 سیستم فعلی حفاظت ترانسفورمر
45 .................................................... 66/ 2-1-2 حفاظت ترانسفورمر 11.5
46SIPROTEC 63/11.5 با استفاده از رله هاي 4 KV 2-1-3 حفاظت ترانسفورمر


46 ......... SIPROTEC 4 7uT 2-1-3-1 بررسی عملکرد رله دیفرانسیلی 613
47 .......................................... 7 UT 2-1-3-2 الما نهاي حفاظتی رله 613
2-1-3-3 حفاظت دیفرانسیل براي ترانسفورمر .......................................... 48
48 .................................................................. REF 2-1-3-4 حفاظت
2-1-3-5 ستینگ مقادیر عملکرد ......................................................... 52
2-1-3-6 حفاظت اضافه جریان براي فاز و جریان پسماند ............................. 53
2-1-3-7 حفاظت اضافه جریان تأخیري زمان ثابت .................................... 54
2-1-3-8 تریپ - پیکاپ ................................................................... 54
2-1-3-9 حفاظت اضافه جریان تأخیري معکوس ....................................... 56
2-1-3-10 پیکاپ - تریپ ................................................................. 56
2-1-3-11 حفاظت اضافه جریان براي جریان زمین .................................... 57
2-1-3-12 پیکاپ بار دینامیکی سرد براي حفاظت اضافه جریان ..................... 57
2-1-3-13 حفاظت اضافه بار حرارتی .................................................... 58
2-1-3-14 محاسبه نقطه حرارتی و مشخص کردن میزان سخت کنندگی .......... 58
2-1-3-15 نتیجه خروجی ................................................................. 60
60 .......................................................... CB 2-1-3-16 حفاظت خطاي
2-1-3-17 زمان تأخیر و تریپ خطاي بریکر ............................................ 62
2-1-3-18 پیغام ترانسفورمر .............................................................. 62
2-1-3-19 واحد ناظر مدار تریپ ......................................................... 63

64 .............................. SIPROTEC 4 7SJ 2-1-4 بررسی عملکرد رله 60
2-1-4-1 خصوصیات زمان ثابت .......................................................... 64
2-1-4-2 حفاظت توالی منفی............................................................. 65
-2-1-4-3 اتوریکلوزر................................................................................... 65
65 ....... SIPROTEC47SJ 2-1-5 بررسی عملکرد رله حفاظت امپدانس بالا 60
67 ............................................. (CB (Circuit Breaker 2-2 حفاظت
68 .............. SIPROTEC 4 7SJ 2-2-1 بررسی عملکرد رله اضافه جریان 64
69 .......................... SIPROTEC 4 7SJ 2-2-2 الما نهاي حفاظتی رله 64
2-2-3 الما نهاي کنترلی / برنامه ریزي منطقی .......................................... 70
2-2-4 الما نهاي مانیتورینگ .............................................................. 70
2-2-5 حفاظت اضافه جریان تأخیري .................................................... 71
2-2-6 حفاظت اضافه جریان جهت تأخیري ............................................. 72
2-2-7 آشکارسازي خطاي زمین جهتی به طور حساس................................ 73
2-2-8 آشکارسازي خطاي زمین حساس ................................................ 74
2-2-9 حفاظت خطاي زمین متناوب ..................................................... 74
2-2-10 حفاظت مقایسه جهتی ........................................................... 75
2-2-11 حفاظت خطاي بریکر ............................................................. 75
2-3 حفاظت باسبار ......................................................................... 76
76 ............................... SIPROTEC 4 7ss 2-3-1 بررسی عملکرد رله 52

77 ................. SIPROTEC 4 7ss 2-3-2 فانکشن هاي حفاظت باسبار رله 52
77 ......... SIPROTEC 4 7ss 2-3-3 فانکشن هاي حفاظت خطاي بریکر رله 52
78 ................................ SIPROTEC 4 7ss 2-3-4 حفاظت اضافی رله 52
2-3-5 فرمان تریپ ......................................................................... 78
2-3-6 سلف مانیتورینگ ................................................................... 78
2-4 حفاظت اضافه ولتاژ و افت ولتاژ ..................................................... 79
2-5 حفاظت اضافه جریان پشتیبان ...................................................... 79
2-6 آشکارسازي خطاي زمین در سیستم با یک نقطه ستاره که به طور مؤثر زمین نشده است. 80
2-7 حفاظت خطاي بریکر .................................................................. 80
80 ................................................ Stub BUS 2-8 حفاظت اضافه جریان
81 ........................................ SIPROTEC 4 7sA 2-9 بررسی رله 522
2-10 حفاظت اضافه ولتاژ و افت ولتاژ .................................................... 81
2-11 حفاظت فرکانس ..................................................................... 81
ساخت شرکت زیمنس .......................... 83 PLC s7- فصل سوم : بررسی 400
3-1 مفاهیم .................................................................................... 84
86 ............................................................................... S7-200 3-2
87 ............................................................................... S7-300 3-3
87 ............................................................................... S7-400 3-4
88 ...................................................................... PLC 3-5 سخ تافزار

3-5-1 مدول منبع تغذیه .................................................................. 89
89 ................................................... (CPU) 3-5-2 واحد پردازش مرکزي
90 ............................................................ (SM) 3-5-3 ماجول سیگنال
90 .......................................................... (IM) 3-5-4 ماجول هاي واسط
90 ......................................................... (DM) 3-5-6 ماجول هاي کاذب
91 ............................................................ (FM) 3-5-7 ماجول هاي تابع
91 ...................................................... (CP) 3-5-8 پردازند ههاي ارتباطی
3-5-9 کارت حافظه ........................................................................ 91
91 .......................................................................... DP 3-5-10 رابط
92 .......................... SIMATIC MANAGER) STEP 3-6 نرم افزار ( 7
92 ............................................................. (LAD) 3-6-1 روش نردبانی
(Control System Flowchwchart) CSF 3-6-2 روش روند نماي کنترل
93............(Function Block Diagram) FBD یا نمایش روش جعبه اي تابع
94 ............................................................ (STL) 3-6-3 لیست جملات
3-7 کنترل کننده هاي منطقی برنامه پذیر امروزي ......................................... 96
چگونه کار می کند ............................................................. 97 PLC 3-8
99 .............................. STEP 3-9 بررسی بلوك هاي برنامه ریزي در نرم افزار 7
99 ..................................................... (OB) 3-9-1 بلو كهاي سازماندهی
www.barghnews.com
١١
100 ....................................................... (FB) 3-9-2 بلو كهاي تابع ساز
100 ...................................................... (DB) 3-9-3 بلو كهاي اطلاعاتی
101 ...................................................... MPI 3-10 ایجاد شبکه از طریق
3-11 پردازش مقدار آنالوگ.............................................................. 103
3-11-1 ماجول هاي تعیین محدوده انداز هگیري آنالوگ .............................. 103
3-11-2 فضاي آدرس .................................................................... 104
3-12 آشنایی با عملکرد گیت هاي منطقی............................................. 104
107................................. Step در نرم افزار 7 LAD 3-13 بررسی دستورات
112.................................................... S 3-14 انواع متغیر هاي موجود در 7
113 ..................................... S 3-15 چگونگی تشکیل یک پروژه در محیط 7
118 ............................................. (Symbol Table) 3-16 جدول سمبل
119 ................................................. (Simulation) 3-17 سیموله کردن
فصل چهارم: بررسی سیگنال هاي ورودي و خروجی پست ........................... 121
4-1 سیگنال هاي ورودي و خروجی مربوط به حفاظت ترانسفورمر .................. 122
122 ..... SIMATIC 4 7UT 4-1-1 ورودي و خروج یهاي مربوط به رله حفاظتی 613
124 .. SIMATIC 4 7sj 4-1-2 ورودي و خروج یهاي مربوط به رله حفاظتی 61
126 ...... SIPROTEC 4 7SJ 4-1-3 ورودي و خروج یهاي مربوط به ارائه 600
128 ........ SIPROTEC 4 7VH 4-1-4 ورودي و خروج یهاي مربوط به رله 60
4-1-5 خروجی مربوط به رله بوخهلتز .................................................. 128
4-1-6 خروجی رل ههاي جانسون و نشانگر سطح روغن ............................... 128
129 .......................... (CB) 4-2 ورودي و خروج یهاي مربوط به حفاظت بریکر
4-3 ورودي و خروج یهاي مربوط به حفاظت باسبار .................................. 131
4-4 ورودي و خروج یهاي مربوط به بریکر ............................................. 132
133 ................ Disconnector Switch 4-5 ورودي و خروج یهاي مربوط به
134 ................................................................ Ground switch 4-6
4-7 ورودي و خروج یهاي مربوط به مصرف داخلی ................................... 134
4-8 ورودي و خروج یهاي مربوط به پنل کنترل ...................................... 135
جمع بندي و نتیجه گیري ................................................................. 136
منابع و مراجع .............................................................................. 138

 
حجم :6.13 مگابایت
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار