کد خبر: ۳۸۷۴۰
تاریخ انتشار : ۱۲:۱۴ - ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق آذرﺑﺎﯾﺠﺎن غربی در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺻﺎدره ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه شرکت تعداد ۴۰ ﻧﻔﺮ را از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘگان داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری (ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ) از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﮔﺰﯾﻨﺶ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی + دفترچهبه گزارش برق نیوز، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق آذرﺑﺎﯾﺠﺎن غربی در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺻﺎدره ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه شرکت تعداد ۴۰ ﻧﻔﺮ را از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘگان داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری (ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ) از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﮔﺰﯾﻨﺶ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺘﺨﺪام:
-داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 
 
-اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
-اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 
-اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺋﻢ
ﺗﺒﺼﺮه:. ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و .. ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ
- ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و دﺧﺎﻧﯿﺎت
- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺟﺰاﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ
 - داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
- دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺪاول ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ اﻟﻒ 
- ﻋﺪم داﺷﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ 
- اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 

ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ:
 
-داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ، رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺟﺪاول ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ 
 
-داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ :
 
•ﺣﺪاﮐﺜﺮ۳۰ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ (ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۶۸/ ۰۶/۲۹ ) 
 • ﺣﺪاﮐﺜﺮ۳۲ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  (ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۶۶/۰۶/۲۹ )
•ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۳۵ ﺳﺎل ﺑﺮای ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ (ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۶۳/۰۶/۲۹ )
 
 
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه شرایط کامل و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ این ﺷﺮﮐت، مواد آزمون، چگونگی برگزاری آزمون و زمان برگزاری آزمون و .. به دفترچه استخدامی این آزمون که در ادامه برای دانلود قرار داده می شود، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
آوا
|
Germany
|
۱۳:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
0
0
مجری ازمونش سنجشه؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
0
1
چرا سن استخدامی رو کم در نظر گرفتین؟ با توجه به وجود دهه شصتی های بیکار تحصیل کرده باید سن استخدام لیسانس روی 35 سال میزاشتن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
0
0
فراخوان ها فقط يه فريب است، باور نکنيد که کسي به جز دوستان و نزيکان وزير و تيمش مي تواند مدير شود.
محمد اسمعیلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
0
0
سلام من کاردانی برق صنعتی دارم اما سنم ۳۸ ساله و۸سال سابقه بیمه دارم میشه تو آزمون شرکت کنم و اگر قبول بشم استخدام میشم یا نه؟
مبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
0
0
جوابش کی میاد؟
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار