کد خبر: ۵۷۰۸
تاریخ انتشار : ۰۸:۲۲ - ۰۲ مهر ۱۳۹۳
تحليل يک شبکه قدرت شامل مطالعه آن در شرايط بهره برداري نرمال و پايدار (تحليل پخش بار) و همچنين مطالعه آن در شرايط اتصال کوتاه (تحليل اتصال کوتاه) مي باشد. پخش بار يک ابزار ضروري و اساسي براي تحليل حالت پايدار هر سيستم قدرت است.
تحليل يک شبکه قدرت شامل مطالعه آن در شرايط بهره برداري نرمال و پايدار (تحليل پخش بار) و همچنين مطالعه آن در شرايط اتصال کوتاه (تحليل اتصال کوتاه) مي باشد. پخش بار يک ابزار ضروري و اساسي براي تحليل حالت پايدار هر سيستم قدرت است. هدف اصلي از پخش بار پيدا کردن ولتاژ شين هاي مختلف مي باشد که با کمک اين ولتاژها می توان شارش توان هاي اکتيو و راکتيو در خطوط مختلف را براي يک شرايط بارگذاري مشخص بدست آورد. تقريبا در همه موضوعات مربوط به توسعه، بهره برداري و مديريت شبکه¬هاي قدرت از قبيل کاهش تلفات، کنترل ولتاژ، برنامه¬ريزي توان راکتيو، خازن گذاري ، تحليل امنيت و ... پخش بار جزء اولويت¬هاي اصلي مي¬باشد.

تحلیل پخش بار همان مفهوم حل يک شبکه الکتريکي را دارد با اين تفاوت که در اينجا شبکه الکتريکي، يک سيستم قدرت مي¬باشد و معادلات آن غيرخطي مي باشند. در تحلیل شبکه های الکتریکی همواره سعی بر پیدا کردن یکی از کمیت¬های ولتاژ(تحلیل گره) یا جریان (تحلیل مش) می¬باشد و با توجه به روابطی که این دو کمیت با هم دارند مشخص شدن یکی از آنها به مشخص شدن دیگری می انجامد. در تحلیل حالت مانا مدارات الکتریکی خطی، معادلات بصورت خطی خواهد بود.در شبکه¬های قدرت نیز پخش بار از آن جهت که دو کمیت اصلی این شبکه¬ها یعنی ولتاژ و جریان را تعیین می¬کند از اهمیت بالایی برخوردار است.

از نگاه مداری، پخش بار یک شبکه¬قدرت تحلیل حالت مانای آن می¬باشد با این تفاوت که در این حالت معادلات بدست آمده غیر خطی بوده و باید با کمک روشهای تکرار حل شود. غیر خطی بودن معادلات در این حالت از آنجا نتیجه می¬شود که برخلاف مدارت الکتریکی که شامل یک یا چند منبع با جریان یا ولتاژ مشخص می¬باشد، در شبکه-های قدرت تنها توان مصرفی یا تولیدی منابع و مصرف کنندگان مشخص می¬باشد. رابطه غیر خطی که توان این منابع یا مصرف کنندگان با جریان و ولتاژ آنها دارد باعث غیر خطی شدن معادلات خواهد شد. از طرفی دیگر با مشخص بودن توان هر شین، ولتاژ و جریان آن به همدیگر وابسته خواهند شد و در نتیجه محاسبه هر یک از آنها نیازمند یک الگوریتم تکرار خواهد بود. یکی دیگر از تفاوتهای پخش بار شبکه¬های قدرت و تحلیل مدارات الکتریکی این است که از آنجا که تغییرات ولتاژ در این شبکه¬ها محدود می¬باشد و جریان تغییرات وسیعی دارد، معمولا در تحلیل پخش بار ولتاژ شین¬ها بعنوان متغییرهای شبکه انتخاب خواهند شد و معادلات بر اساس آنها نوشته می¬شود. البته اخیراً روشهایی برای پخش بار شبکه¬های قدرت ارائه شده است که از جریان¬های تزریقی شین¬ها بعنوان متغییرهای شبکه استفاده می¬کند[3-1].

شبکه¬های قدرت شامل سه بخش تولید، انتقال و توزیع می¬باشد. از دیدگاه پخش بار، بخش تولید بعنوان منابع قسمت انتقال مدل خواهد شد اما از نظر ساختاری و توپولوژی شبکه انتقال و توزیع تفاوتهای با هم دارند که باعث شده که روشهای پیشنهاد شده برای پخش بار این دو بخش متفاوت باشند. ساختار قسمت انتقال حلقوی بوده اما ساختار شبکه توزیع بصورت شعاعی می¬باشد.

این شبکه شعاعی شامل پست¬های توزیع بوده که هر کدام از آنها چند فیدر فشار ضعیف را تغذیه می¬کنند. هر فیدر فشار ضعیف نیز یک بخش از یک شهر یا روستا را تغذیه می¬کند. با توجه به ساختار شعاعی و ساده این فیدرها پخش بار آنها تا حدود زیادی از شبکه¬های انتقال ساده¬تر می¬باشد اما در فیدرهای با بارهای نامتعادل این سادگی از بین خواهد رفت و پخش بار باید بصورت سه فاز انجام شود. معمولا می¬توان مسئله پخش بار هر یک از فیدرها را بصورت مستقل و با فرض کردن شین پست توزیع بعنوان شین مرجع حل کرد.

تحليل پخش بار يک فيدر مي¬تواند پارامترهاي زير را بصورت تک فاز يا سه فاز بدست دهد :
      اندازه و زاويه ولتاژ در همه شين ها
      شارش جريان هر يک از خطوط 
      تلفات هر خط
      توان ورودي کل فيدر
      تلفات کل فيدر
      توان (کيلو وات و کيلو وار) هر يک از بارها بر حسب مدل تعيين شده براي بار موردنظر (بارهاي توان، جريان و امپدانس ثابت)
در بعضي موارد توان ظاهري ورودي به فيدرها از پست تغذیه کننده نيز مشخص مي¬باشد. آنچه که عموما براي يک تحلیل پخش بار موردنياز مي¬باشدعبارتند از:
1)    تعیین یک شین بعنوان شین مرجع همراه با مشخص کردن ولتاژ آن
2)    مشخص کردن توان تزریقی شین های PQ 
3)    مشخص کردن توان اکتیو تزریقی شین های PV به همراه تعیین اندازه ولتاژ آنها
4)     مشخص کردن مدل بارها 
5)    توپولوژي و پارامترهاي شبکه (اطلاعات استاتیک) 
بعد از بدست آمدن نتايج پخش بار علاوه بر استفاده از آن در مطالعات کيفيت توان مي¬توان از آن براي تنظيم پارامترهاي شبکه استفاده کرد تا بارهاي موردنظر در محدوده عملکردي مناسب تغذيه شوند. در واقع محاسبات پخش بار برای بررسی پروفیل ولتاژ (افزایش بیش از حد یا کاهش پایین¬تر از حد مطلوب ولتاژ)، بارگذاری خطوط (فراتر نرفتن از حد مطلوب) و ارزیابی تلفات انجام می¬شود و با توجه به این بررسی¬ها تنظیمات شبكه مي¬تواند تغيير كند. اين تنظيمات مي¬تواند شامل موارد زير باشد:
 1) تغییر ساختار شبکه با کمک نقاط مانور
 2) انتخاب تپ ترانسفوماتورها
 3) جبرانسازي توان راکتيو 
 4) تقویت شبکه (هادی¬ها، ترانسفورماتورها و ...)
 5) تامين اضطراري توان براي بهبود محدوده عملکردي ولتاژ


2.    تفاوت پخش بار شبکه¬هاي توزيع و انتقال 
كليات پخش بار در شبکه¬هاي توزيع مشابه شبکه¬هاي انتقال مي¬باشد. اما خصوصيات منحصربفرد شبکه¬هاي توزيع يعني بارهاي سه فاز نامتقارن، ساختار شعاعي ونسبت R/X بالا استفاده از روشهاي مرسوم پخش بار شبكه هاي انتقال را در شبكه¬هاي توزيع با مشکل مواجه کرده است. از اينرو روشهاي تحليل شبكه¬هاي توزيع متفاوت از روشهاي سنتي تحليل شبکه¬هاي انتقال مي باشد. پخش بارهاي سنتي بدليل همگرايي کند، کارايي مناسبي در تحليل اين شبکه¬ها ندارند. از طرفي با توجه به نامتعادل بودن سيستم¬هاي توزيع بايد پخش بار آن بايد بصورت سه فاز انجام شود. از طرف ديگر در پخش بار سيستم¬هاي انتقال معمولا بارها بصورت توان ثابت مدل مي¬شوند چرا که اکثرا بار آنها پست¬هاي فوق توزيع مي¬باشند که بصورت يک بار توان ثابت در نظر گرفته مي-شوند. اما از آنجا كه در سيستم توزيع بارها تنوع زيادي دارند و شامل بارهاي توان ثابت، جريان ثابت، امپدانس ثابت يا ترکيبي از اينها مي¬باشند مدلسازي هر يک از اين بارها نيز بايد در محاسبات پخش بار لحاظ شود. 
3.    روشهاي مختلف پخش¬بار در شبکه¬هاي توزيع
روشهاي مختلفي براي پخش بار سيستم¬هاي توزيع ارائه شده است. هر يک از اين روشها مزايا و معايب خاص خود را دارند. بعضي از اين روشها بر اساس روشهاي سنتي شبکه انتقال بسط داده شده¬اند. بعضي ديگر بر اساس توپولوژي و ساختار اين شبکه¬ها توسعه يافته¬اند. اين روشها را مي¬توان به سه دسته کلي به شرح زير  تقسيم کرد: 

3-1( نيوتن-رفسون يا مانند آن
اين گروه از روشها عموما توسعه و بسط روشهاي سنتي پخش بار شبکه¬هاي انتقال هستند و مبناي اصلي آنها تشکيل ماتريس ژاکوبين و بروز کردن آن در هر تکرار مي¬باشد. تفاوت اساسي در نحوه تشکيل اين ماتريس است. عموماً ويژگي¬هاي خاص شبکه¬هاي توزيع از قبيل شعاعي بودن در اين روشها بوضوح مورد استفاده قرار نمي¬گيرد و اين يکي از معايب اصلي اين روشها مي باشد زيرا استفاده از اين خصوصيات حل شبکه¬هاي توزيع را ساده¬تر مي¬کند.

تاريخچه اين گروه از روشها به اصلاح روشهاي سنتي پخش بار براي شرايط سخت شبکه برمي گردد[7-5]. سپس روشهاي عمومي که بر اساس ساختار حلقوي شبکه انتقال مي¬باشند، در شبکه¬هاي توزيع توسعه يافتند[12-8]. يکي از اين روشها که بسيار رايج بوده و از ترکيب روش Z-bus و روش گوس-سايدل استفاده مي¬کند، در [9] ارائه شده است. نويسندگان در [13] از تفاوت مقدار محاسبه شده و مقدار تعيين شده توانها در انتهاي فيدر اصلي و انشعابات به همراه تشکيل ماتريس ژاکوبين براي حل پخش بار استفاده کرده¬اند. بعلت نسبت R/X بالا در شبکه¬هاي توزيع روش fast decoupled سنتي [14] قابل استفاده نيست. از اينرو مقالات زيادي سعي کرده¬اند که اين روش را براي بکارگيري در اين گونه شبکه¬ها توسعه دهند [18-15]. توسعه و بهبود الگوريتم حل چنين روشهايي از موارد ديگري بوده که در پاره¬اي از مقالات مدنظر قرار گرفته است [22-19].

در سالهاي اخير روشهاي جديدي در زمينه پخش بار شبكه¬هاي توزيع ارائه شده¬اند که بجاي حل معادلات ولتاژ از حل معادلات جريان استفاده مي¬کند که از آنها بعنوان روشهاي تزريق جريان (Current injection methods) نام برده مي¬شود[3-1]. اين روشها تحولي را در روش¬هاي نيوتن-رفسون ايجاد کرده و باعث بهبود کارايي آنها و ايجاد قابليت مقايسه با ساير روش¬ها شده¬اند. 

3-2 روشهاي پسرو/پيشرو
اين روشها که به صورت گسترده در حل شبکه¬هاي توزيع مورد استفاده قرار مي¬گيرند، بر اساس ساختار شعاعي شبکه¬هاي توزيع پايه¬ريزي شده¬اند. ايده اصلي اين روشها توسط شيرمحمدي و همکارانش در سال 1988 ارائه شد[23]. آنها با کمک محاسبه جريان شاخه¬ها با استفاده از يک تکنيک جبرانسازي و قانون جريان کيرشهوف يک روش جديد پخش بار را در شبکه¬هاي توزيع ارائه کردند. بهبود يافته اين روش در 1990با جايگزيني محاسبه شارش توانهاي اکتيو و راکتيو بجاي محاسبه شارش جريان¬هاي مختلط ارائه شد[24]. توسعه بيشتر اين روشها با تاکيد بر تحليل بلادرنگ و مدلسازي بارهاي نامتعادل و توزيع شده در [25] ارائه شده است. در ‍[26] بارهاي وابسته به ولتاژ نيز با کمک اين روش تحليل شده است. توسعه و بهبود بيشتر اين روشها با تکيه بر ساده-سازي و کاهش حجم محاسبات از ديگر کارهايي است که در اين زمينه انجام گرفته است[30-27]. يکي از مهمترين مشکلات اين روشها، همگرايي ضعيف آنها در شبکه¬هاي حلقوي ضعيف مي باشد[31].

دو گام اساسي اين روش شامل جاروب پيشرو و پسرو مي¬باشد. اين دو گام را بطور ساده مي توان بصورت زير بيان کرد:
جاروب پيشرو: در اين گام تمام طول شبکه از شين مرجع که همان پست توزيع مي باشد، تا انتهاي فيدر جارو مي شود و معمولا يکي از پارامترهاي شبکه مانند ولتاژ شين ها در اين مرحله بروزرساني مي¬شود. بعبارتي ديگر در اين مرحله با داشتن جريان شاخه ها از تکرار قبلي و استفاده از ساختار شعاعي شبکه، مي¬توان ولتاژهاي شين ها را بروز کرد. بطور کلي در اين گام پارامتري بروز مي¬شود که ماهيت تغييرات آن از ابتداي فيدر به سمت انتهاي آن مي¬باشد. بارزترين نمونه آن ولتاژ شين¬ها مي¬باشد.

جاروب پسرو: در اين گام از انتهاي فيدر به سمت ابتداي آن، فيدر جارو مي¬شود و معمولا يکي از پارامترهاي مرتبط با پارامتر جاروب پيشرو در اين گام بروز مي¬شود. بعبارتي ديگر اگر در جاروب پيشرو ولتاژ شين¬ها بروز شده باشد. در اين گام با کمک ولتاژ شين¬ها بدست آمده از جاروب قبلي، از انتهاي فيدر جريان شاخه¬ها بروز مي¬شود. 

3-3 روشهاي مستقيم
ساختار ساده و شعاعي شبکه¬هاي توزيع امکان استفاده از روشهاي بسيار ساده را براي حل آنها خواهد داد. از جمله اين روشها، روشهاي مستقيم مي¬باشند. اين روشها همانند يک مدار ساده الکتريکي به فيدرهاي توزيع نگاه کرده و آنها را حل مي¬کنند.

اکثر آنها با کمک يک ماتريس امپدانس ساده مقدار افت ولتاژ شين¬هاي شبکه نسبت به شين مرجع را محاسبه مي¬کنند. در واقع ساختار اصلي معادلات در اين روشها بصورت رابطه ساده قانون اهم (V=ZI) در خواهد آمد[35-32]. در [32] ولتاژ بارها بر حسب جريان¬ها و امپدانس مشترک جريانها بيان شده است. نويسنده در [34-33] با کمک دو ماتريس ولتاژ شين¬ها را بعنوان تابعي از جريان شاخه¬ها، امپدانس خطوط و ولتاژ شين مرجع بيان کرده است. از مزيتهاي مهم اين روشها سادگي و کارايي بهتر آنها مي¬باشد اگر چه تا بحال، جنبه¬هاي مختلف شبکه¬هاي توزيع با کمک اين روشها مدلسازي نشده است.
در يک بيان ساده براي اين روش¬ها مي¬توان گفت که در آنها ابتدا مسير جريان تزريقي شين¬ها مشخص مي¬شود و سپس يک ماتريس امپدانس مشترک بر اساس مسير مشترک جريان¬هاي تزريقي تعريف مي¬شود. آنگاه با کمک اين ماتريس و تبديل ولتاژ شين¬ها به امپدانس معادل مي¬توان ولتاژهاي باسها را بروز کرد[32]. بعضي روشها نيز با کمک اين ماتريس امپدانس مشترک افت ولتاژ شين¬هاي مختلف را محاسبه کرده¬اند[34-33]. 

روشهاي منحصر بفرد ديگري نيز در ارتباط با شبکه هاي توزيع ارائه شده اند که هر کدام از ديدگاه خاص به اين شبکه ها نگاه کرده و آنها را حل مي کنند[36].


1. مراجع
 
[1] P. A. N. Garcia, J. L. R. Pereira, S. Carneiro, Jr., V. M. da Costa, and N. Martins, "Three-Phase Power Flow Calculations Using the Current Injection Method,” IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 15, No. 2, May 2000, pp.508-514.
 
[2] D. R. R. Penido, L. R. de Araujo, S. Carneiro, Jr., J. L. R. Pereira, and P. A. N. Garcia, "Three-Phase Power Flow Based on Four Conductor Current Injection Method for Unbalanced Distribution Networks,” IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 23, No. 2, May 2008 pp. 494-503.
 
[3] V. M. da Costa, N. Martins, and J. L. R. Pereira, "Developments in the Newton–Raphson Power Flow Formulation Based on Current Injections,” IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 14, No. 4, Nov. 1999.
 
[4] W. H. Kersting, Distribution System Modeling and Analysis. Boca Raton, FL: CRC, 2002.
 
[5] Iwamoto, S. and Tamura, Y., "A Load Flow Calculation Method for Ill-conditioned Power Systems”, IEEE Trans. On Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-100, No. 4, April 1981, pp.1736-1743.
 
[6] Tripathy, S.C. and Purge Prasad, G.S.S.S.K., "Load flow solution for ill-conditioned power systems by quadratically convergent Newton-like method,” IEE Proc.-Gener. Transm. and Distrib., Vol. 127, No. 5, Sep. 1980, pp. 273-280.
 
[7] Tripathy, S.C. Prasad, G.D. Malik, O.P. and Hope, G.S. "Load Flow Solution for Ill-conditioned Power Systems by a Newton like Method,” IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-101, No. 10, Oct. 1982, pp. 3648-3657.
 
[8] T. H. Chen, M. S. Chen, T. Inoue, P. Kotas, and E. A. Chebli, "Three-phase Co-generator and Transformer Models for Distribution System Analysis,” IEEE Trans. on Power Delivery, Vol 6, No. 4, Oct. 1991, pp. 1671-1681.
 
[9] T. H. Chen, M. S. Chen, K. J. Hwang, P. Kotas, and E. A. Chebli, "Distribution System Power Flow Analysis - A Rigid Approach,” IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 6, No. 3, July 1991, pp. 1146-1152.
 
[10]Birt, K.A. Graffy, J.J. McDonald, J.D. and El-Abiad, A.H. "Three Phase Load Flow Program,” IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-95, No. 1, Part 1, 1976, 59-65.
 
[11]T. H. Chen and J. D. Chang, "Open wye-open delta and open delta-open delta transformer models for rigorous distribution system analysis.” IEE Proc.-Gener. Transm. and Distrib., Vol. 139, No. 3, May 1992, pp. 227-234.
 
[12] Teng, J. H. and W. M. Lin, "Current-based power flow solutions for distribution systems,” IEEE ICPST, Beijing, P.R.C. 1994, pp. 414-418.
 
[13]M. E. Baran, F. F. Wu, "Optimal sizing of capacitors placed on a radial distribution system,” IEEE Trans. Power Delivery, Vol. 4, No. 1, Jan. 1989, pp. 735-743.
 
[14]Stott, B. and O. Alsac "Fast decoupled load flow”. IEEE Trans. On Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-93, No. 3, 1974, pp. 859-867.
 
[15]W. M. Lin and J. H. Teng, "Phase-decoupled load flow method for radial and weakly-meshed distribution networks,” IEE Proc. Gener. Transm. and Distrib., Vol. 143, No. 1, Jun. 1996, pp. 39-42.
 
[16]R. D. Zimmerman and H. D. Chiang, "Fast Decoupled Power Flow for Unbalanced Radial Distribution Systems,” IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 10, No. 4, Nov. 1995, pp. 2045–2052.
 
[17] A. R. Hatami and M. Parsa Moghaddam, "Three-Phase Fast Decoupled Load Flow for Unbalanced Distribution Systems,” Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering, Vol. 6, No. 1, Winter-Spring 2007, pp. 31-35.
 
[18] Rajicic, D. and Bose, A. "A Modification to the fast decoupled power flow for networks with high R/X ratios”, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 3, No. 2, May 1988, pp.743 – 746.
 
[19]F. Zhang and C. S. Cheng, "A Modified Newton Method for Radial Distribution Systems Power Flow Analysis,” IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 12, No. 1, Feb. 1997, pp.389 – 397.
 
[20] J. H. Teng, and Ch. Y. Chang, "A Novel and Fast Three-Phase Load Flow for Unbalanced Radial Distribution Systems,” IEEE Trans. On Power Systems, Vol. 17, No. 4, Nov. 2002, pp. 1238-1244.
 
[21] A. G. Exposito and E. R. Ramos, "Reliable Load Flow Technique for Radial Distribution Networks,” IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 14, No. 3, Aug. 1999, pp. 1063-1069.
 
[22] S. Kebaili, F. Adjeroud and K. Zehar, "Extension of the modified Newton method for radial distribution systems load flow,” IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering, 2001, Vol. 2, 2001 pp. 781–784.
 
[23]D. Shirmohammadi, H. W. Hong, A. Semlyen, and G. X. Luo, "A Compensation-based power flow method for weakly meshed distribution and transmission networks,” IEEE Trans. on Power Systems, vol. 3, no.2, May 1988, pp. 753-762.
 
[24]Luo, G. X. and A. Semlyen, "Efficient load flow for large weakly meshed networks,” IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 5, No. 4, Nov. 1990, pp. 1309-1316.
 
[25]Cheng, C. S. and D. Shirmohammadi, "A three-phase power flow method for real-time distribution system analysis,” IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 10, No. 2, May 1995, pp. 671-679.
 
[26]G. R. G. Renato Cespedes, "New Method for the Analysis of Distribution Networks,” IEEE Trans. Power Delivery, Vol. 5, No.1, Jan. 1990, pp. 391-396.
 
[27]D. Das, H. S. Nagi and D. P. Kothari, "Novel method for solving radial distribution networks,” IEE Proc. Gener. Transm. and Distrib., Vol. 141, No. 4, July 1994, pp. 291-298.
 
[28]M. H. Haque, "Efficient load flow method for distribution systems with radial or mesh configuration,” IEE Proc. Gener. Transm. and Distrib., Vol. 143, No. 1, Jun. 1996, pp. 33-38.
 
[29] G. W. Chang, S. Y. Chu, H. L. Wang, "An Improved Backward/Forward Sweep Load Flow Algorithm for Radial Distribution Systems,” IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 22, No. 2, May 2007 pp.882–884.
 
[30]K. Vinoth Kumar and M.P. Selvan, "A Simplified Approach for Load Flow Analysis of Radial Distribution Network,” International Journal of Computer, Information, and Systems Science, and Engineering, Vol. 2, No 4, Fall 2008, pp. 271-282
 
[31]L. R. Araujo, D. R. R. Penido, S. Carneiro, Jr., J. L. R. Pereira, and P.A. N. Garcia, "A comparative study on the performance of TCIM full newton versus forward-backward power flow methods for large distribution systems,” in Proc. 2006 IEEE Power System Conf. Exhib., Atlanta, GA, Oct. 2006
 
[32]BASU S.K. , and GOSWAMI S.K., "Direct Solution of distribution systems,” IEE Proc.-Gener. Transm. and Distrib., Vol. 138, No. 1, Jan 1991 pp.78 – 88.
 
[33]Jen-Hao Teng, " A Direct Approach for Distribution System Load Flow Solutions,” IEEE Trans. On Power Delivery, Vol. 18, NO. 3, July 2003, pp. 882-887.
 
[34]Jen–Hao Teng, "A Network Topology-based Three-Phase Load Flow for Distribution Systems.” Proc. Natl. Sci. Counc. ROC(A). Vol. 24, No. 4, 2000. pp. 256-264.
 
[35]S. Jovanovic and F. Milicevic, "Triangular Distribution Load Flow,” IEEE Power Engineering Review, Vol. 20, No. 5, May 2000, pp. 60-62.
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۸
0
0
سلام

من دنبال 3تا مثال از محاسبات پخش بار ب روش پیشرو و پس رو هستم لطفا یک منبع خوب معرفی کنید
مدیر پایگاه باید به مقالات کنفرانسی در این خصوص مراجعه نمایید. مثال های مورد نظر در کتب آموزشی نرم افزاری ممکن است پیدا شود
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار