کد خبر: ۵۷۸۳
تاریخ انتشار : ۱۳:۲۲ - ۱۹ مهر ۱۳۹۳
وزارت نيرو بر كليه اشخاص داراي مجوز احداث نيروگاه، در صورت حصول به شرايط مندرج در مجوز احداث، پس از اعلام آمادگي جهت اتصال واحدها به شبكه، مجوز بهره‌برداري صادر و در آن قيد مي‌نمايد كه اعتبار مجوز منوط به رعايت استانداردهاي فني مي‌باشد.
 روش صدور مجوز احداث نيروگاههاي مصوب 

به گزارش "برق نيوز"  توانير فهرست و مشخصات كلي نيروگاههاي مصوب از جمله نوع،‌تعداد واحد، ظرفيت هر واحد، ولتاژ خروجي، سال بهره‌برداري، نحوه اتصال به شبكه، محدوده جغرافيايي و.. را كه امكان اجراي آنها توسط متقاضي واجد صلاحيت وجود داشته باشد، تعيين و اعلام مي‌نمايد.

2-2- كليه اشخاص متقاضي، اسناد و اطلاعات مربوط به توانايي مالي، مديريتي و اجرايي خود را جهت بررسي به توانير ارائه مي‌نمايند.

3-2- توانير با توجه به توانمندي متقاضي يا متقاضيان از ايشان جهت دريافت اسناد مربوط به نيروگاههاي مصوب و ارائه پيشنهاد دعوت به عمل آورده و پس از ارزيابي، پيشنهاد موجه را براي صدور مجوز به وزارت نيرو معرفي مي‌نمايد.

4-2- توانير موظف است گزارشي از چگونگي بررسي درخواستهاي متقاضياني را كه پيشنهادآنان موجه تشخيص داده نمي شود، به وزرات نيرو ارسال نمايد.


3- روش صدور مجوز احداث نيروگاههاي پيشنهادي

1-3- توانير از طريق رسانه‌هاي عمومي از كليه اشخاص متقاضي احداث نيروگاههاي پيشنهادي و توليد برق جهت ارائه پيشنهاد دعوت به عمل خواهد آورد.

2-3- متقاضي پيشنهاد خود را شامل فرمهاي تكميل شده و گزارش توجيهي فني، اقتصادي و زيست‌محيطي براي احداث نيروگاه و توليدبرق را به توانير ارائه خواهد داد.

3-3- توانير نسبت به ارزيابي توانايي متقاضي اقدام و در صورت احراز توانائي وي و تأييد گزارش توجيهي فني، اقتصادي و زيست محيطي و موجه بودن پيشنهاد ارائه شده، وي را براي صدور مجوز به وزارت نيرو معرفي مي‌نمايد و در غير اين صورت با ذكر دلايل مراتب را به متقاضي و وزارت نيرو منعكس مي‌كند.


4- مدت اعتبار مجوز احداث نيروگاه

1-4- مجوز احداث نيروگاه داراي زمان اعتبار خواهد بود كه در پروانه مذكور قيد مي‌شود. اين زمان، دوره متعارفي است (متناسب با مشخصات نيروگاه) كه دارنده مجوز احداث مي‌بايستي طي آن اقدامات لازم را براي احداث نيروگاه انجام و نيروگاه را آماده بهره‌برداري تجاري نمايد.

2-4- توانير موظف است به منظور اطمينان از تأمين به موقع نيروي برق نسبت به نظارت بر كار سرمايه‌گذار در چارچوب شرايط مندرج در مجوز (با تأكيد بر رعايت برنامه زماني احداث نيروگاه) اقدام نمايد.

3-4- در صورت بروز تأخير در عمليات احداث نيروگاه نسبت به برنامه زماني مندرج در مجوز احداث، با توجه به درخواست متقاضي، شرايط شبكه،‌علل تأخير وميزان اطمينان از اتمام كار، گزارش توجيهي و پيشنهاد لازم توسط توانير تهيه و به وزارت نيرو ارسال شود. وزارت نيرو نيز بر اين اساس نسبت به تمديد مجوز صادره اقدام و يا مجوز صادره را لغو خواهد كرد. درا ين صورت از ساير طرق نسبت به احداث نيروگاه و توليد نيروي برق پيگيري لازم به عمل خواهد آمد.


5- صدور مجوز بهره‌برداري نيروگاه

به گزارش "برق نيوز"  وزارت نيرو بر كليه اشخاص داراي مجوز احداث نيروگاه، در صورت حصول به شرايط مندرج در مجوز احداث، پس از اعلام آمادگي جهت اتصال واحدها به شبكه، مجوز بهره‌برداري صادر و در آن قيد مي‌نمايد كه اعتبار مجوز منوط به رعايت استانداردهاي فني مي‌باشد. دارنده مجوز بهره‌برداري زمان اعتبار مجوز اجازه خواهد داشت نسبت به اتصال نيروگاه احداث شده به شبكه و توليد برق اقدام نمايد.


6- تعيين شركت خريدار برق

پس از صدور مجوز احداث، توانير با توجه به موقعيت نيروگاه از لحاظ اتصال به شبكه و اهميت آن در رابطه باتأمين برق كشور، شركت خريدار نيروي برق رامعين مي‌نمايد. شركت موظف است در چارچوب مجوز صادره با سرمايه‌گذار قرارداد خريد نيروي برق را منعقد نمايد.

تبصره : ‌مدت قرارداد بنا به درخواست سرمايه‌گذار تعيين و سقف آن عمر مفيد پيش بيني شده براي نيروگاه در گزارش توجيه فني، اقتصادي و مدل مالي خواهد بود. مدت قرارداد در صورت توافق طرفين درمورد نرخ و ساير شرايط خصوصي قرارداد قابل تمديد مي‌باشد.


7- شرايط تضمين خريد برق

شركت، خريد نيروي برق از سرمايه‌گذار را با توجه به شرايط زير تضمين مي‌نمايد :‌

1-7- تضمين خريد نيروي برق در چارچوب مجوزهاي صادره براي احداث و بهره‌برداري نيروگاه ازجمله زمان بهره‌برداري، ظرفيت، انرژي، ساعات توليد، قابليت دسترسي و بهاي نيروي برق خواهد بود.

2-7- تضمين خريد نيروي برق، در مقابل تضمين سرمايه‌گذار در مورد توليد نيروي برق و احداث نيروگاه در زمان مندرج درمجوز احداث صورت خواهد گرفت. ميزان و شرايط جريمه‌هاي تأخير در شروع بهره‌برداري، عدم رعايت آمادگي توليد و همچنين عدم توليد تضمين شده مي‌بايد در قرارداد درج شود.

3-7- تضمين خريد نيروي برق مشروط بر آن است كه سرمايه‌گذار شرايط مندرج در مجوز احداث و بهره‌برداري را رعايت نمايد.

4-7- تعهد (تضمين)خريد نيروي برق به ميزاني كه در مجوز قيد شده و در قرارداد پيش بيني خواهد شد، صورت مي‌گيرد.

5-7- توانير مي‌بايد پرداخت بهاي برق توسط شركت را تضمين نمايد.


9- تسهيلات وتعهدات

به گزارش "برق نيوز"  در مورد نيروگاههاي مصوب،‌توانير تأييديه‌هاي اوليه ضروري جهت محيط زيست، تأمين سوخت و تأمين آب را اخذ مي‌نمايد و در مورد نيروگاههاي پيشنهادي نسبت به معرفي سرمايه‌گذار به مراجع ذيربط جهت اخذ مجوزات مربوطه اقدام و همكاري لازم را جهت تسهيل در اخذ مجوزات به عمل خواهد آورد. 

2-9- وزارت نيرو و توانير بر حسب مورد سرمايه‌گذار را جهت اخذ تسهيلاتي مانند تسهيلات بانكي، استفاده از زمين ومنابع طبيعي و... به مراجع ذيربط معرفي نموده و همكاري لازم را جهت استفاده از تسهيلات مزبور باوي به عمل خواهند آورد.

3-9- تعهداتي كه در شرايط عمومي قرار داد پيش بيني ميگردد مانند تضمين پرداخت بهاي برق و تبديل بخشي از درآمد به ارز رأساً توسط وزارت نيرو ويا با توجه به قوانين و مقررات از طريق ساير مراجع اخذ و به سرمايه‌گذار داده خواهد شد.

4-9- در چارچوب ضوابط مربوطه و بر اساس قراردادهاي منعقده بين سرمايه‌گذار وشركت و يا توانير، امكان صادرات و يا ترانزيت انرژي توليدي مازاد بر تعهدات موضوع اين دستورالعمل براي سرمايه‌گذار خواهد شد.


10- پيگيري مبادله قرارداد

توانير بر انعقاد به موقع قرارداد بين شركت و سرمايه‌گذاري نظارت نموده و در صورت لزوم رأساً نسبت به انعقاد قرارداد خريد نيروي برق با حق واگذاري اقدام و قرارداد منعقده را به ساير شركتها واگذار خواهد نمود.

ماده 8- نرخ خريد برق

نرخ خريد برقي كه خريد آن تضمين شده در چارچوب پيشنهادات موجه متقاضيان به يكي از طرق زير تعيين خواهد شد:

1-8- حسب نرخهاي تضميني خريد برق كه به تصويب دولت مي‌رسد (موضوع بند ج ماده 122 قانون برنامه سوم و يا مشابه آن) با لحاظ نمودن نرخ سوخت بر اساس نرخ سوخت تحويلي به نيروگاههاي متعلق به شركتهاي تابعه وزارت نيرو

2- 8- از طريق رقابت بين متقاضيان و انجام تشريفات مناقصه

3- 8- درمورد نيروگاههاي پيشنهادي كه تشريفات مناقصه برگزار نمي گردد از طريق مقايسه پيشنهاد واصله با مدل مالي معين و احراز اينكه حسب مدل مالي نرخ پيشنهادي توسط متقاضي به صرفه و صلاح مي‌باشد و پس از اخذ مجوز از مراجع ذيربط جهت انعقاد قرارداد.

تبصره 1: دربندهاي 2-8 و 3-8 براي بخشهاي تعديل پذير نرخ برق (شامل سوخت، مواد و مصالح مصرفي، لوازم يدكي و حقوق و دستمزد دوره بهره‌برداري) مطابق فرمول تعديلي كه متقاضي در پيشنهاد خود ملحوظ نموده و در قرارداد درج مي‌گردد، عمل خواهد شد.

تبصره 2: قيمت سوخت تحويلي به نيروگاههاي موضوع اين دستورالعمل معادل نرخ سوخت تحويلي به نيروگاههاي متعلق به شركتهاي تابع وزارت نيرو خواهد بود ليكن جرايم مربوط به راندمان نيروگاه و اضافه مصرف سوخت مي‌تواند با نرخ بالاتري كه در اسناد و قرارداد درج مي‌گردد باشد.

تبصره 3: در موارد مربوط به بندهاي 1- 8 و 3- 8 هزينه‌هاي مربوط به تقويت شبكه ناشي از اتصال نيروگاه بايد مشخص گردد. هزينه‌هاي مزبور به عهده متقاضيان است كه مستقياً پرداخت خواهند كرد و يا در نرخهاي خريد برق ملحوظ خواهد شد.

ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار