کد خبر: ۵۵۳۹
تاریخ انتشار : ۰۸:۳۴ - ۱۸ شهريور ۱۳۹۳
نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق مصارف خانگي به صورت کامل معرفی شده است.

1- نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق مصارف خانگي

1-1- تعداد روزهاي دوره را محاسبه مي‌نماييم. در مناطق گرمسير (مندرج در جدول ذيل بند "1-5” شرايط اختصاصي مربوط به مصارف خانگي) تعداد روزهاي گرم و غيرگرم را محاسبه مي‌كنيم.

1-2- مصارف انرژي كل، ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري را محاسبه مي‌نماييم.

1-2-1- در مناطق گرمسير در صورتي كه صورتحساب شامل روزهاي گرم و غيرگرم باشد، مصارف دوره گرم و غيرگرم براساس تعداد روزهاي گرم و غيرگرم و ضرائب مندرج در بند"1-6” شرايط اختصاصي مربوط به مصارف خانگي، به مصرف گرم و غيرگرم تفكيك مي‌گردد.

1-3- در مورد كليه صورتحسابهاي بهاي برق مربوط به مناطق عادي و نيز در مورد آن دسته از صورتحسابهاي بهاي برق مربوط به مناطق گرمسير كه تنها شامل روزهاي گرم و يا غيرگرم باشد:

تعداد روزهاي دوره ÷ 30 × مجموع مصارف انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري = متوسط مصرف ماهانه

1-3-1- در مورد صورتحسابهاي بهاي برق مربوط به مناطق گرمسير كه شامل روزهاي گرم و غيرگرم باشد:

= متوسط مصرف ماهانه غيرگرم

تعداد روزهاي غيرگرم دوره ÷ 30 × مجموع مصارف انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري غيرگرم

= متوسط مصرف ماهانه گرم

تعداد روزهاي گرم دوره ÷ 30 × مجموع مصارف انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري گرم

1-3-2- در صورتي كه اشتراك داراي كد خانوار باشد، متوسط مصرف ماهانه با اعمال كد مذكور محاسبه مي‌شود. در خصوص مصارف بازفروش روستايي متوسط مصرف هر مشترك با در نظر گرفتن تعداد اشتراك محاسبه مي‌شود.

1-4- مبلغ پايه ماهانه براساس جداول نرخ محاسبه مي‌گردد.

1-4-1- در صورتي كه حاصل تقسيم مبلغ پايه ماهانه بر مصرف انرژي ماهانه بيش از 1300 ريال در مناطق عادي و ايام غيرگرم مناطق گرمسير و بيش از 1100 ريال در ايام گرم مناطق گرمسير باشد، مبلغ پايه ماهانه با ضرب 1300 ريال در مناطق عادي و ايام غيرگرم مناطق گرمسير و 1100 ريال در ايام گرم مناطق گرمسير در متوسط مصرف ماهانه محاسبه مي‌شود.

1-5- مبلغ پايه دوره با ضرب مبلغ پايه ماهانه در تعداد روزهاي دوره و تقسيم مقدار بدست آمده بر عدد 30 بدست مي‌آيد. در صورتي كه صورتحساب مشمول سقف 1300 ريال براي مناطق عادي و ايام غيرگرم مناطق گرمسير و يا سقف 1100 ريال براي مناطق گرمسير باشد ، بايد دو محاسبه در صورتحساب يكي بدون در نظر گرفتن سقف و ديگري با در نظر گرفتن آن درج شود. در اين حالت در ذيل صورتحساب توضيح داده‌مي‌شود كه به منظور رعايت سقف قيمت پايه، از بين ارقام مذكور رقم كوچكتر انتخاب شده‌است.

1-6- اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار و كسورات مصارف غيراوج‌بار، در صورتي كه اشتراك داراي لوازم اندازه‌گيري دو يا سه زمانه باشد، محاسبه و در صورتحساب درج مي‌شود.

1-7- بيست درصد مجموع مبلغ پايه دوره و اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار پس از كسر كسورات مصارف غيراوج‌بار اشتراكهايي كه بدون پرداخت هزينه انشعاب داير شده‌اند، محاسبه و به صورت يك قلم تحت عنوان"تفاوت تعرفه انشعاب آزاد” در صورتحساب درج مي‌شود.

1-8- در خصوص جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر (موضوع بند «الف» ماده «6» آيين‌نامه اجرايي ماده «13» قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان) و فرزندان معظم شهدا (موضوع بند «الف» ماده «44» قانون برنامه پنجم توسعه) جمع مبلغ پايه دوره، اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد پس از كسر كسورات مصارف غيراوج‌بار در حافظه نگهداري مي‌شود. در مناطق عادي و گرمسير به ترتيب 80 و 100 كيلوواتساعت به ازاي هر ماه (30 روز) از كل مصرف انرژي دوره كسر مي‌گردد. كل انرژي كسر شده دوره به نسبت مصارف ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري تسهيم و به ترتيب از مصارف مذكور كسر مي‌شود. مراحل 1-1 الي 1-7 با در نظر گرفتن مصارف ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري جديد مجدداً محاسبه مي‌شود. جمع مبلغ پايه دوره، اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد پس از كسر كسورات مصارف غيراوج‌بار از رقم موجود در حافظه كسر و مانده تحت عنوان "تخفيف جانبازان و فرزندان معظم شهدا” در صورتحساب درج مي‌گردد.

1-8- سي درصد مجموع مبلغ پايه دوره، اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار و تفاوت تعرفه انشعاب آزاد پس از كسر كسورات مصارف غيراوج‌بار مشتركين خانگي كه از مبتلايان به بيماريهاي خاص و صعب‌العلاج نگهداري مي‌نمايند، محاسبه و تحت عنوان " تخفيف بيماري‌هاي خاص” به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

1-9- در مناطق فاقد شبكه گازرساني استانهاي هرمزگان، بوشهر و خوزستان و شهرهاي چابهار و كنارك در ماههاي دي، بهمن و اسفند 40 درصد مجموع مبلغ پايه دوره، اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار و تفاوت تعرفه انشعاب آزاد پس از كسر كسورات مصارف غيراوج‌بار، تخفيف جانبازان و فرزندان معظم شهدا و تخفيف بيماري‌هاي خاص محاسبه و تحت عنوان "تخفيف فقدان شبكه گازرساني” به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

1-10- در شهرستانهاي آبادان، خرمشهر و اروند كنار در ايام گرم 30 درصد مجموع مبلغ پايه دوره ، اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار و تفاوت تعرفه انشعاب آزاد پس از كسر كسورات مصارف غيراوج‌بار، تخفيف جانبازان و فرزندان معظم شهدا، تخفيف بيماري‌هاي خاص و تخفيف فقدان شبكه گازرساني محاسبه و تحت عنوان "تخفيف ويژه شهرستانهاي آبادان، خرمشهر و اروند كنار” به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

1-11- در خصوص مصارف بازفروش روستايي 2000 ريال به ازاي هر مشترك در هر صورتحساب صادره محاسبه و تحت عنوان "تخفيف هزينه‌هاي اداري برق روستا” در صورتحساب درج مي‌شود.

1-12- بر اساس بند «69» ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور، مبلغ سي (30) ريال به ازاي هر كيلوواتساعت برق مصرفي (شامل مصارف انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري) به غير از اشتراكهاي خانگي روستايي تحت عنوان "عوارض برق” محاسبه و در صورتحساب درج مي‌‌گردد. در خصوص جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان معظم شهدا مصرف انرژي ثبت شده در وسايل اندازه‌گيري (قبل از كسر 80 و 100 كيلوواتساعت به ازاي هر ماه مصرف به ترتيب در مناطق عادي و گرمسير) ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

1-13- بر اساس بند «82» ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور، مبلغ پانصد (500) ريال در هر دو ماه (60 روز) از هر اشتراك خانگي شهري تحت عنوان "بيمه” دريافت مي‌شود.

1-14- ماليات بر ارزش افزوده معادل 6 درصد مجموع مبلغ پايه دوره، اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار و تفاوت تعرفه انشعاب آزاد پس از كسر كسورات مصارف غيراوج‌بار، تخفيف جانبازان و فرزندان معظم شهدا، تخفيف بيماري‌هاي خاص، تخفيف فقدان شبكه گازرساني، تخفيف ويژه شهرستانهاي آبادان، خرمشهر و اروند كنار و تخفيف هزينه‌هاي اداري برق روستا حسب مورد است.

1-15- مبلغ صورتحساب بهاي برق از جمع مبلغ پايه دوره، اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، عوارض برق، بيمه و ماليات بر ارزش افزوده پس از كسر كسورات مصارف غيراوج‌بار، تخفيف جانبازان و فرزندان معظم شهدا، تخفيف بيماري‌هاي خاص، تخفيف فقدان شبكه گازرساني، تخفيف ويژه شهرستانهاي آبادان، خرمشهر و اروند كنار و تخفيف هزينه‌هاي اداري برق روستا حسب مورد به دست مي‌آيد.

2- نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق مصارف عمومي

2-1- تعداد روزهاي دوره را محاسبه مي‌نماييم. تعداد روز به تعداد روزهاي عادي و گرم (تعداد روزهاي دوره كه در تابستان قرار دارد) تقسيم مي‌شود.

2-2- مصارف انرژي كل، ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري را محاسبه مي‌نماييم.

2-3- بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري را براساس نرخهاي مربوطه محاسبه و در صورتحساب درج مي‌كنيم.

2-3-1- در مورد مشتركيني كه لوازم اندازه‌گيري دو زمانه دارند نرخ اوج‌بار 60 درصد نرخ اوج‌بار تعرفه مربوطه و نرخ ساير ساعات برابر نرخ ميان‌باري تعرفه مربوطه در جدول تعرفه شماره 2 است.

2-4- بهاي قدرت انشعابهاي با قدرت بيش از 30 كيلووات را براساس قدرت مصرفي (حداقل معادل 90 درصد قدرت قراردادي) و نرخ مربوطه محاسبه و در صورتحساب درج مي‌گردد.

2-5- بيست درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت اشتراكهايي كه بدون پرداخت هزينه انشعاب داير شده‌اند، محاسبه و به صورت يك قلم تحت عنوان "تفاوت تعرفه انشعاب آزاد” در صورتحساب درج مي‌شود.

2-6- در صورت ادامه تجاوز از قدرت قراردادي مشتركين با قدرت بيش از 30 كيلووات، پس از يك دوره صدور اخطاريه كتبي بهاي انرژي ميان‌باري، كم‌باري و اوج‌بار مازاد (به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده) و نيز بهاي قدرت مازاد (براساس مابه‌التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادي)، با احتساب تفاوت تعرفه انشعاب آزاد (به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده) حسب مورد با ضريب يك محاسبه و تحت عنوان "تجاوز از قدرت” به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

2-7- در صورت انقضاي اعتبار پروانه (در مورد فعاليتهايي كه تخصيص تعرفه به آنها نيازمند دارا بودن پروانه است) 20 درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد و تجاوز از قدرت حسب مورد به نسبت تعداد روزهاي غيرمعتبر از كل روزهاي دوره تحت عنوان ”تفاوت انقضاي اعتبار پروانه" به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

2-8- بهاي انرژي راكتيو انشعابهاي با قدرت بيش از 30 كيلووات با ضرب ضريب زيان در مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت و تفاوت انقضاي اعتبار پروانه حسب مورد با رعايت سقف 400 ريال به ازاي هر كيلووارساعت محاسبه و در صورتحساب درج مي‌شود.

2-9- بهاي فصل (در ماههاي تير، مرداد و شهريور) با توجه به نسبت روزهاي تابستان از كل دوره معادل بيست درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، تفاوت انقضاي اعتبار پروانه و بهاي انرژي راكتيو حسب مورد محاسبه و به صورت يك قلم تحت عنوان "بهاي فصل” در صورتحساب درج مي‌شود.

2-10- درخصوص حوزه‌هاي علميه، مساجد، حسينيه‌ها، دارالقرآنها و اماكن ديني اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، تفاوت انقضاي اعتبار پروانه، بهاي انرژي راكتيو، بهاي فصل تحت عنوان "تخفيف اماكن مذهبي” محاسبه و در صورتحساب درج مي‌گردد.

2-11- درخصوص مصارف تهويه و روشنايي تونل‌ها، چراغهاي ويژه نقاط مه‌گير، چراغهاي چشمك‌زن در طول راههاي كشور مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، تفاوت انقضاي اعتبار پروانه، بهاي انرژي راكتيو، بهاي فصل محاسبه و تحت عنوان "تخفيف وزارت راه” در صورتحساب درج مي‌گردد.

2-12- در خصوص جايگاههاي CNG مشمول اطلاعيه شماره 3102/11 مورخ 22/7/91، در صورتي كه قدرت مصرفي كمتر از 90 درصد قدرت قراردادي باشد، مابه‌التفاوت بهاي ديماند براساس 90 درصد قدرت قراردادي و قدرت مصرفي محاسبه و تحت عنوان "تخفيف جايگاههاي CNG” در صورتحساب درج مي‌گردد.

2-13- بر اساس بند «69» ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور، مبلغ سي (30) ريال به ازاي هر كيلوواتساعت برق مصرفي (شامل مصارف انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري) تحت عنوان "عوارض برق” محاسبه و در صورتحساب درج مي‌گردد. از كليه مصارف مشمول بخشودگي بهاي برق عوارض مذكور براساس مصرف انرژي ثبت شده در وسايل اندازه‌گيري دريافت مي‌گردد.

2-14- ماليات بر ارزش افزوده معادل 6 درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، تفاوت انقضاي اعتبار پروانه، بهاي انرژي راكتيو و بهاي فصل پس از كسر تخفيف اماكن مذهبي، تخفيف وزارت راه و تخفيف جايگاههاي CNG حسب مورد محاسبه و به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

2-15- مبلغ صورتحساب بهاي برق از جمع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، تفاوت انقضاي اعتبار پروانه، بهاي انرژي راكتيو، بهاي فصل، عوارض برق و ماليات بر ارزش افزوده پس از كسر تخفيف اماكن مذهبي، تخفيف وزارت راه و تخفيف جايگاههاي CNG حسب مورد به دست مي‌آيد.

3- نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق مصارف توليد (آب و كشاورزي)

3-1- تعداد روزهاي دوره را محاسبه مي‌نماييم. تعداد روز به تعداد روزهاي عادي و گرم (تعداد روزهاي دوره كه در تابستان قرار دارد) تقسيم مي‌شود.

3-2- مصارف انرژي كل، ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري را محاسبه مي‌نماييم.

3-3- بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري را براساس نرخهاي مربوطه محاسبه و در صورتحساب درج مي‌كنيم.

3-3-1- در مورد مشتركيني كه لوازم اندازه‌گيري دو زمانه دارند نرخ اوج‌بار 60 درصد نرخ اوج‌بار تعرفه مربوطه و نرخ ساير ساعات برابر نرخ ميان‌باري تعرفه مربوطه در جدول تعرفه شماره 3 است.

3-4- بهاي قدرت انشعابهاي با قدرت بيش از 30 كيلووات را براساس قدرت قرائت شده (حداقل معادل 90 درصد قدرت قراردادي) و نرخ مربوطه محاسبه مي‌نماييم.

3-5- بيست درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت حسب مورد اشتراكهايي كه بدون پرداخت هزينه انشعاب داير شده‌اند، محاسبه و تحت عنوان " تفاوت تعرفه انشعاب آزاد” به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

3-6- در صورت ادامه تجاوز از قدرت قراردادي مشتركين با قدرت بيش از 30 كيلووات، پس از يك دوره صدور اخطاريه كتبي بهاي انرژي ميان‌باري، كم‌باري و اوج‌بار مازاد (به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده) و نيز بهاي قدرت مازاد (براساس مابه‌التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادي)، با احتساب تفاوت تعرفه انشعاب آزاد (به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده) حسب مورد با ضريب يك محاسبه و تحت عنوان "تجاوز از قدرت” به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود. تجاوز از قدرت از مشتركين مشمول تعرفه 3- الف دريافت نمي‌شود.

3-7- در صورت انقضاي اعتبار پروانه 20 درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت حسب مورد به نسبت تعداد روزهاي غيرمعتبر از كل روزهاي دوره تحت عنوان "تفاوت انقضاي اعتبار پروانه” به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود. تفاوت انقضاي اعتبار پروانه از مشتركين مشمول تعرفه "3-الف” دريافت نمي‌شود.

3-8- بهاي انرژي راكتيو انشعابهاي با قدرت بيش از 30 كيلووات با ضرب ضريب زيان در مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت و تفاوت انقضاي اعتبار پروانه حسب مورد با رعايت سقف 400 ريال به ازاي هر كيلووارساعت محاسبه و در صورتحساب درج مي‌شود.

3-9- بهاي فصل (در ماههاي تير، مرداد و شهريور) با توجه به نسبت روزهاي تابستان از كل دوره معادل بيست درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، تفاوت انقضاي اعتبار پروانه و بهاي انرژي راكتيو حسب مورد محاسبه و به صورت يك قلم تحت عنوان "بهاي فصل” در صورتحساب درج مي‌شود.

3-10- بر اساس بند «69» ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور، مبلغ سي (30) ريال به ازاي هر كيلوواتساعت برق مصرفي (شامل مصارف انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري) محاسبه و تحت عنوان "عوارض برق” در صورتحساب درج مي‌گردد.

3-11- ماليات بر ارزش افزوده معادل 6 درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، تفاوت انقضاي اعتبار پروانه، بهاي انرژي راكتيو و بهاي فصل محاسبه و به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

3-12- مبلغ صورتحساب بهاي برق از جمع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، تفاوت انقضاي اعتبار پروانه، بهاي انرژي راكتيو، بهاي فصل، عوارض برق و ماليات بر ارزش افزوده حسب مورد به دست مي‌آيد.

4- نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق مصارف توليد (صنعت و معدن)

4-1- تعداد روزهاي دوره را محاسبه مي‌نماييم. تعداد روز به تعداد روزهاي عادي و گرم (تعداد روزهاي دوره كه در تابستان قرار دارد) تقسيم مي‌شود.

4-2- مصارف انرژي كل، ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري را محاسبه مي‌نماييم.

4-3- بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري براساس نرخهاي مربوطه محاسبه مي‌نماييم.

4-3-1- در مورد مشتركيني كه لوازم اندازه‌گيري دو زمانه دارند نرخ اوج‌بار 60 درصد نرخ اوج‌بار تعرفه مربوطه و نرخ ساير ساعات برابر نرخ ميان‌باري تعرفه مربوطه در جدول تعرفه شماره 4 است.

4-3-2- بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري اشتراكهاي روي ولتاژ 400 و 230 كيلوولت با ضريب 9/0 و اشتراكهاي روي ولتاژ 132، 66 و 63 كيلوولت با ضريب 94/0 محاسبه و دريافت مي‌گردد.

4-4- بهاي قدرت انشعابهاي با قدرت بيش از 30 كيلووات را براساس قدرت قرائت شده (حداقل معادل 90 درصد قدرت قراردادي) و نرخ مربوطه محاسبه مي‌نماييم.

4-4-1- بهاي قدرت اشتراكهاي روي ولتاژ 400 و 230 كيلوولت با ضريب 9/0 و اشتراكهاي روي ولتاژ 132، 66 و 63 كيلوولت با ضريب 94/0 محاسبه و دريافت مي‌گردد.

4-5- بيست درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت اشتراكهايي كه بدون پرداخت هزينه انشعاب داير شده‌اند، محاسبه و تحت عنوان " تفاوت تعرفه انشعاب آزاد” به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

4-6- در صورت ادامه تجاوز از قدرت قراردادي مشتركين با قدرت بيش از 30 كيلووات پس از يك دوره صدور اخطاريه كتـبي به صورت زير اقدام مي‌شود:

4-6-1- اگر تفاوت قدرت مصرفي و قراردادي كوچكتر يا مساوي 10 درصد قدرت مصرفـي باشد مجموع بهاي انرژي ميان ‌باري، كم‌ باري و اوج‌بار، بهاي قدرت و تفاوت تعرفه انشعاب آزاد در ضريب « 5/0× [ قدرت مصرفـي ÷ ( قدرت قراردادي – قدرت مصرفـي )] » ضرب و تحت عنوان «تجاوز از قدرت» به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

4-6-2- اگـر تفـاوت قدرت مصرفـي و قراردادي بزرگتر از 10 درصد قدرت مصرفي باشد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، كم‌باري و اوج‌بار، بهاي قدرت و تفاوت تعرفه انشعاب آزاد در ضـريب «05/0- [ قدرت مصرفي ÷ ( قدرت قراردادي – قدرت مصرفي )] » ضرب و تحت عنوان «تجاوز از قدرت» به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

از آنجا كه بهاي قدرت مشتركين مشمول گزينه 3 مساوي صفر مي‌باشد، لذا در صورت ادامه تجاوز از قدرت قراردادي مشتركين مشمول گزينه 3 صرفاً مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، كم‌باري و اوج‌‌بار و تفـاوت تعرفه انشعاب آزاد در محاسبه «تجاوز از قدرت» براساس بندهاي 4-6-1 و 4-6-2 مورد عمل قرار مي‌گيرد.


4-7- در صورتي كه مصارف غيرصنعتي (مصارفي كه مستقيماً در امر توليد مورد استفاده قرار نمي‌گيرند) مشتركين بين 5 الي 20 درصد قدرت قراردادي باشد، مطابق ماده 3-36-4 آئين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق، 20 درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد و تجاوز از قدرت حسب مورد تحت عنوان "مصارف غيرصنعتي” به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

4-6- در صورتي كه مصارف غيرصنعتي مشتركين بيش از 20 درصد قدرت قراردادي باشد، مطابق ماده 45-4 آئين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق، بهاي برق با تعرفه سايرمصارف محاسبه مي‌شود.

4-7- در صورت انقضاي اعتبار پروانه 20 درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت و مصارف غيرصنعتي حسب مورد به نسبت تعداد روزهاي غيرمعتبر از كل روزهاي دوره تحت عنوان ”تفاوت انقضاي اعتبار پروانه" به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

4-8- بهاي انرژي راكتيو انشعابهاي با قدرت بيش از 30 كيلووات با ضرب ضريب زيان در مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، مصارف غيرصنعتي و تفاوت انقضاي اعتبار پروانه حسب مورد با رعايت سقف 400 ريال به ازاي هر كيلووارساعت محاسبه و در صورتحساب درج مي‌شود.

4-9- بهاي فصل (در ماههاي تير، مرداد و شهريور) با توجه به نسبت روزهاي تابستان از كل دوره معادل بيست درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، مصارف غيرصنعتي، تفاوت انقضاي اعتبار پروانه و بهاي انرژي راكتيو حسب مورد محاسبه و به صورت يك قلم تحت عنوان "بهاي فصل” در صورتحساب درج مي‌شود.

4-10- بر اساس بند «69» ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور، مبلغ سي (30) ريال به ازاي هر كيلوواتساعت برق مصرفي (شامل مصارف انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري) محاسبه و تحت عنوان "عوارض برق” در صورتحساب درج مي‌گردد.

4-11- ماليات بر ارزش افزوده معادل 6 درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، مصارف غيرصنعتي، تفاوت انقضاي اعتبار پروانه، بهاي انرژي راكتيو و بهاي فصل حسب مورد محاسبه و به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

4-12- مبلغ صورتحساب بهاي برق از جمع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، مصارف غيرصنعتي، تفاوت انقضاي اعتبار پروانه، بهاي انرژي راكتيو، بهاي فصل، عوارض برق و ماليات بر ارزش افزوده حسب مورد به دست مي‌آيد.

5- نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق ساير مصارف (اشتراكهاي با قدرت 30 كيلووات و كمتر)

5-1- تعداد روزهاي دوره را محاسبه مي‌نماييم. در مناطق گرمسير (مندرج در جدول ذيل بند "5-4” شرايط اختصاصي مربوط به ساير مصارف) تعداد روزهاي گرم و غيرگرم را محاسبه مي‌كنيم.

5-2- مصارف انرژي كل، ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري را محاسبه مي‌نماييم.

5-2-1- در مناطق گرمسير در صورتي كه صورتحساب شامل روزهاي گرم و غيرگرم باشد، مصارف دوره گرم و غيرگرم براساس تعداد روزهاي گرم و غيرگرم و ضرائب مندرج در بند"5-4” شرايط اختصاصي مربوط به سايرمصاف، به مصرف گرم و غيرگرم تفكيك مي‌گردد.

5-3- در مورد كليه صورتحسابهاي بهاي برق مربوط به مناطق عادي و نيز در مورد آن دسته از صورتحسابهاي بهاي برق مربوط به مناطق گرمسير كه تنها شامل روزهاي گرم و يا غيرگرم باشد:

تعداد روزهاي دوره ÷ 30 × مجموع مصارف انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري = متوسط مصرف ماهانه

5-3-1- در مورد صورتحسابهاي بهاي برق مربوط به مناطق گرمسير كه شامل روزهاي گرم و غيرگرم باشد:

= متوسط مصرف ماهانه غيرگرم

تعداد روزهاي غيرگرم دوره ÷ 30 × مجموع مصارف انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري غيرگرم

= متوسط مصرف ماهانه گرم

تعداد روزهاي گرم دوره ÷ 30 × مجموع مصارف انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري گرم

مبلغ پايه ماهانه براساس جداول نرخ محاسبه مي‌گردد.

5-4- مبلغ پايه ماهانه براساس جدول نرخ محاسبه مي‌گردد.

5-4-1- در صورتي كه حاصل تقسيم مبلغ پايه ماهانه بر مصرف انرژي ماهانه بيش از 1500 ريال در مناطق عادي و ايام غيرگرم مناطق گرمسير و بيش از 1100 ريال در ايام گرم مناطق گرمسير باشد، مبلغ پايه ماهانه با ضرب 1500 ريال در مناطق عادي و ايام غيرگرم مناطق گرمسير و 1100 ريال در ايام گرم مناطق گرمسير در متوسط مصرف ماهانه محاسبه مي‌شود.

5-5- مبلغ پايه دوره با ضرب مبلغ پايه ماهانه در تعداد روزهاي دوره و تقسيم مقدار بدست آمده بر عدد 30 بدست مي‌آيد. در صورتي كه صورتحساب مشمول سقف 1500 ريال براي مناطق عادي و ايام غيرگرم مناطق گرمسير و يا سقف 1100 ريال براي مناطق گرمسير باشد ، بايد دو محاسبه در صورتحساب يكي بدون در نظر گرفتن سقف و ديگري با در نظر گرفتن آن درج شود. در اين حالت در ذيل صورتحساب توضيح داده‌مي‌شود كه به منظور رعايت سقف قيمت پايه، از بين ارقام مذكور رقم كوچكتر انتخاب شده‌است.

5-6- اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار و كسورات مصارف غيراوج‌بار، در صورتي كه اشتراك داراي لوازم اندازه‌گيري دو يا سه زمانه باشد، محاسبه مي‌شود.

5-7- بيست درصد مجموع مبلغ پايه دوره و اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار پس از كسر كسورات مصارف غيراوج‌بار اشتراكهايي كه بدون پرداخت هزينه انشعاب داير شده‌اند، محاسبه و به صورت يك قلم تحت عنوان "تفاوت تعرفه انشعاب آزاد” در صورتحساب درج مي‌شود.

5-8- بهاي فصل (در ماههاي تير، مرداد و شهريور) با توجه به نسبت روزهاي تابستان از كل دوره معادل بيست درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز تفاوت تعرفه انشعاب آزاد حسب مورد محاسبه و به صورت يك قلم تحت عنوان "بهاي فصل” در صورتحساب درج مي‌شود.

5-9- بر اساس آئين‌نامه اجرايي بند «ب» ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، 50 درصد مجموع مبلغ پايه دوره، اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد و بهاي فصل پس از كسر كسورات مصارف غيراوج‌بار حسب مورد، در خصوص واحدهاي صنفي فاقد پروانه، پس از اعلام مشخصات واحد (با ذكر شناسه قبض در صورتحساب بهاي برق)‌ توسط مجمع امور صنفي مربوطه، محاسبه و تحت عنوان "جريمه فقدان پروانه كسب” در صورتحساب درج مي‌گردد.

5-10- بر اساس بند «69» ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور، مبلغ سي (30) ريال به ازاي هر كيلوواتساعت برق مصرفي (شامل مصارف انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري) محاسبه و تحت عنوان "عوارض برق” در صورتحساب درج مي‌گردد.

5-11- ماليات بر ارزش افزوده معادل 6 درصد مجموع مبلغ پايه دوره، اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، بهاي فصل و جريمه فقدان پروانه كسب پس از كسر كسورات مصارف غيراوج‌بار حسب مورد محاسبه و به صورت يك قلم در صورت حساب درج مي‌شود.

5-12- مبلغ صورتحساب بهاي برق از جمع مبلغ پايه دوره، اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار و تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، بهاي فصل، جريمه فقدان پروان كسب، عوارض برق و ماليات بر ارزش افزوده پس از كسر كسورات مصارف غيراوج‌بار حسب مورد به دست مي‌آيد.

6- نحوه و توالي مراحل محاسبه صورتحساب بهاي برق ساير مصارف (اشتراكهاي با قدرت بيش از 30 كيلووات)

6-1- تعداد روزهاي دوره را محاسبه مي‌نماييم. تعداد روز به تعداد روزهاي عادي و گرم (تعداد روزهاي دوره كه در تابستان قرار دارد) تقسيم مي‌شود.

6-2- مصارف انرژي كل، ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري را محاسبه مي‌نماييم.

6-3- بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري را براساس نرخهاي مربوطه محاسبه مي‌نماييم.

6-3-1- در مورد مشتركيني كه لوازم اندازه‌گيري دو زمانه دارند نرخ اوج‌بار 60 درصد نرخ اوج‌بار تعرفه مربوطه و نرخ ساير ساعات برابر نرخ ميان‌باري تعرفه مربوطه در جدول تعرفه شماره "5-1” است.

6-4- بهاي قدرت را براساس قدرت قرائت شده (حداقل معادل 90 درصد قدرت قراردادي) و نرخ مربوطه محاسبه مي‌نماييم.

6-5- بيست درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت اشتراكهايي كه بدون پرداخت هزينه انشعاب داير شده‌اند، محاسبه و به صورت يك قلم تحت عنوان "تفاوت تعرفه انشعاب آزاد” در صورتحساب درج مي‌شود.

6-6- در صورت ادامه تجاوز از قدرت قراردادي مشتركين با قدرت بيش از 30 كيلووات، پس از يك دوره صدور اخطاريه كتبي بهاي انرژي ميان‌باري، كم‌باري و اوج‌بار مازاد (به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده) و نيز بهاي قدرت مازاد (براساس مابه‌التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادي)، با احتساب تفاوت تعرفه انشعاب آزاد (به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده) حسب مورد با ضريب يك محاسبه و تحت عنوان "تجاوز از قدرت” به صورت يك قلم در صورتحساب درج مي‌شود.

6-7- بهاي انرژي راكتيو با ضرب ضريب زيان در مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد و تجاوز از قدرت حسب مورد با رعايت سقف 400 ريال به ازاي هر كيلووارساعت محاسبه و در صورتحساب درج مي‌شود.

6-8- بهاي فصل (در ماههاي تير، مرداد و شهريور) با توجه به نسبت روزهاي تابستان از كل دوره معادل بيست درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت و بهاي انرژي راكتيو حسب مورد محاسبه و به صورت يك قلم تحت عنوان "بهاي فصل” در صورتحساب درج مي‌شود.

6-9- بر اساس آئين‌نامه اجرايي بند «ب» ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، 50 درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، بهاي انرژي راكتيو و بهاي فصل حسب مورد، در خصوص واحدهاي صنفي فاقد پروانه، پس از اعلام مشخصات واحد (با ذكر شناسه قبض در صورتحساب بهاي برق)‌ توسط مجمع امور صنفي مربوطه، محاسبه و تحت عنوان "جريمه فقدان پروانه كسب” در صورتحساب درج مي‌گردد.

6-10- بر اساس بند «69» ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور، مبلغ سي (30) ريال به ازاي هر كيلوواتساعت برق مصرفي (شامل مصارف انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري) محاسبه و تحت عنوان "عوارض برق” در صورتحساب درج مي‌گردد.

6-11- ماليات بر ارزش افزوده معادل 6 درصد مجموع بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، بهاي انرژي راكتيو، بهاي فصل و جريمه حسب مورد محاسبه و به صورت يك قلم در صورت حساب درج مي‌شود.

6-12- مبلغ صورتحساب بهاي برق از جمع بهاي برق شامل: بهاي انرژي ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري و نيز بهاي قدرت، تفاوت تعرفه انشعاب آزاد، تجاوز از قدرت، بهاي انرژي راكتيو، بهاي فصل، جريمه فقدان پروانه كسب، عوارض برق و ماليات بر ارزش افزوده حسب مورد به دست مي‌آيد.

7- موارد عمومي

7-1- در محاسبه تعداد روزهاي دوره تاريخ ابتدايي جزو روزهاي دوره است و تاريخ انتهايي جزو روزهاي دوره محسوب نمي‌شود.

7-2- در محاسبات نبايد ارقام بعد از اعشار گرد و يا حذف شود.

7-3- در نمايش نتايج ريالي ارقام پس از اعشار كلاً گرد مي‌شوند. به طوري كه اگر اولين رقم بعد از اعشار كمتر از 5 باشد تمام ارقام پس از اعشار حذف (Truncate) مي‌گردد، در غير اين صورت به اولين رقم قبل از اعشار يكي اضافه و ارقام بعد از اعشار حذف مي‌شوند. براي مثال 175.13 به صورت 175 و 943.51 به صورت 944 نمايش داده مي‌شود.

7-4- در نمايش نتايج محاسبات بر روي قدرت (ديماند محاسباتي)، ضريب قدرت، ضريب زيان و مصرف انرژي (كيلوواتساعت مصرف ماهانه)، ارقام پس از اعشار تا دو رقم گرد مي‌شوند. به طوري كه اگر سومين رقم بعد از اعشار كمتر از 5 باشد تمام ارقام بعد از دومين رقم اعشار حذف مي‌گردد، در غير اين صورت به دومين رقم بعد از اعشار يكي اضافه و ارقام بعد از آن حذف مي‌شوند. براي مثال 46.2315 به صورت 46.23 و 124.47812 به صورت 124.48 نمايش داده مي‌شود.

7-5- به منظور حفظ اطلاعات سري زماني بايد كدهاي قديم تعرفه كماكان در بانك اطلاعاتي مشتركين محفوظ نگاه داشته شوند، ليكن كد تعرفه در صورتحساب بهاي برق بايد منطبق بر كدهاي جديد باشد. براي مثال كد تعرفه در صورتحساب بهاي برق دفاتر هلال احمر به صورت "2-الف-2” و در مورد مراكز و پادگانهاي نظامي به شكل "2-ب” چاپ مي‌شود.

7-6- درج اطلاعات تاثيرگذار در بهاي برق از جمله، تعداد خانوار، نوع گزينه، كاهش موقت قدرت قراردادي، تفاوت انقضاي اعتبار پروانه و ولتاژ انشعاب در صورتحساب بهاي برق ضروري است.

7-7- مشتركين با قدرت 30 كيلووات و كمتر مشمول هزينه تجاوز از قدرت نمي‌باشند، ليكن شركتهاي برق موظف هستند نسبت به نصب كليدهاي محدودكننده متناسب با قدرت مربوطه براي اين دسته از مشتركين اقدام نمايند.

ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار