کد خبر: ۸۸۰۵
تاریخ انتشار : ۰۹:۳۵ - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۴
توسط هیات دولت؛
مصوبه هیات دولت در مورد حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق ابلاغ شد. هیأت‌وزیران در جلسه ۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۱۷۸۱۴/۹۳ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون سازمان برق ایران ـ مصوب ۱۳۴۶ـ ، حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق را اعلام کردند.
سرویس صنعت برق نیوز: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق برای اجرا به وزارت نیرو ، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شد.

هیأت‌وزیران در جلسه ۳۰/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۱۷۸۱۴/۹۳ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون سازمان برق ایران ـ مصوب ۱۳۴۶ـ ، حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق را به شرح زیر تصویب کرد:

حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

ماده۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ خط برق: مجموعه‌ای از تجهیزات و متعلقات نظیر پایه، دکل، هادی، مقره، و کابل که به منظور انتقال و توزیع نیروی برق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب ـ محور خط: خط فرضی رابط بین مرکز پایه‌ها در طول خطوط هوایی و در کابل‌های زمینی و زیر سطح آب در طول خط.

ج ـ مسیر خط: نواری در طول خطوط برق، که در خطوط هوایی حاصل از تصویر هادی‌های جانبی خط بر روی زمین و در کابل‌های زمینی و زیر سطح آب، منطبق با عرض مستحدثه مربوطه است.

د ـ حریم: حریم خطوط نیروی برق به دو نوع زمینی و هوایی تقسیم می‌شود:

۱ـ حریم زمینی: دو نوار در طرفین مسیر خط و متصل به آن از سطح زمین که عرض هریک از این دو نوار در این تصویب‌نامه تعیین شده‌است.

۲ـ حریم هوایی: نقاطی در هوا در امتداد هادی و به شکل مستطیل، ناشی از اعمال حریم‌های افقی و عمودی به شرح زیر که هادی جریان برق در مرکز آن قرار می‌گیرد:

۱ـ۲ـ حریم عمودی: فاصله عمودی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای قائم که در این تصویب‌نامه تعیین شده‌است.

۲ـ۲ـ حریم افقی: فاصله افقی در هوا از طرفین هادی جریان برق در راستای افق که در این تصویب‌نامه تعیین شده است.

هـ ـ ردیف ولتاژ: ولتاژ اسمی خطوط نیروی برق.

و ـ خط فشار ضعیف: خطی که دارای ولتاژ کمتر از یک کیلوولت است.

زـ خط فشار متوسط: خطی که دارای ولتاژ از یک تا 63 کیلوولت است.

ح: خط فشار قوی: خطی که دارای ولتاژ 63 کیلوولت و بالاتر است.

ماده۲ـ حریم خطوط هوایی برق با توجه به ردیف ولتاژهای مختلف به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ حریم خطوط هوایی فشار ضعیف:
حریم خطوط نیروی برق کمتر از یک کیلوولت، به صورت زمینی بوده که حداکثر آن (1.3) متر می‌باشد.


۲ـ حریم خطوط هوایی فشار متوسط:

الف ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ 1 تا 20 کیلوولت به صورت زمینی بوده که حداکثر (2.10) متر می‌باشد.

ب ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ 33 کیلوولت به صورت زمینی بوده که حداکثر (3.5) متر می‌باشد.

تبصره ـ حداقل میزان حریم در خطوط فشار ضعیف و متوسط موضوع بندهای (۱) و (۲) و یا جایگزینی حریم هوایی به جای حریم زمینی حداکثر تا مقادیر مندرج در بندهای مذکور با شرط وجود حق دسترسی به خطوط برق و کمال انتفاع از آن، براساس نوع هادی، ضوابط فنی ابلاغی وزارت نیرو، عوارض طبیعی، موقعیت محلی و سایر شرایط مطابق نظر وزیر نیرو تعیین می‌شود.

۳ـ حریم خطوط هوایی فشار قوی:

الف ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ 63 کیلوولت به صورت زمینی و برابر (8) متر می‌باشد.

ب ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ 132 کیلوولت به صورت زمینی و برابر (9) متر می‌باشد.

ج ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ 230 کیلوولت به صورت زمینی و برابر (11.9) متر می‌باشد.

د ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ 400 کیلوولت به صورت زمینی و برابر (14) متر می‌باشد.

هـ ـ حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ 765 کیلوولت به صورت زمینی و برابر (25) متر می‌باشد.

تبصره ـ وزارت نیرو می‌تواند در داخل و خارج از محدوده شهرها به صورت کلی یا موردی براساس ضوابط فنی ابلاغی آن وزارت، موقعیت محلی و سایر شرایط و به شرط اطمینان از استقامت خط، حریم هوایی را به شرح زیر اعمال نماید؛ در این صورت سی درصد (۳۰%) از حریم‌های زمینی بند (۳) لازم‌الاجراء می‌باشد:

۱ـ در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ 63 کیلوولت حریم افقی (3) متر و حریم عمودی (6) متر می‌باشد.

۲ـ در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ 132 کیلوولت حریم افقی (4.5) متر و حریم عمودی (7) متر می‌باشد.

۳ـ درخطوط نیروی برق ردیف ولتاژ 230 کیلوولت حریم افقی (6.5) متر و حریم عمودی (8) متر می‌باشد.

۴ـ درخطوط نیروی برق ردیف ولتاژ 400 کیلوولت حریم افقی (9) متر و حریم عمودی (10) متر می‌باشد.

۵ ـ درخطوط نیروی برق ردیف ولتاژ 765 کیلوولت حریم افقی (20) متر و حریم عمودی (15) متر می‌باشد.

ماده۳ـ در مواردی که خطوط هوایی فشار قوی از عوارض طبیعی نظیر جنگل، کوه و دره عبور نماید و همچنین در مواردی که اعمال حریم زمینی دشوار باشد، به پیشنهاد شرکت برق مربوط و تصویب وزیر نیرو با رعایت ضوابط فنی و ایمنی، می‌توان به صورت موردی حریم‌های هوایی مندرج در تبصره بند (3) ماده (3) را با شرط وجود حق دسترسی به خطوط برق و کمال انتفاع از آن، جایگزین حریم زمینی نمود.

ماده۴ـ در مورد توسعه محدوده شهر در اراضی و املاک خارج از محدوده‌ای که قبلاً خطوط نیروی برق با استفاده از حق حریم در آن ایجاد شده، وزارت نیرو و شرکت‌های برق کماکان از حق حریم استفاده می‌نمایند.

ماده۵ ـ در صورتی که ردیف‌های ولتاژی در آینده بین ردیف‌های ولتاژ مذکور در این تصویب‌نامه به وجود آید حریم زمینی و یا هوایی آن به تناسب حریم نزدیکترین ردیف ولتاژ بالاتر آن تعیین خواهد شد.

تبصره ـ تعیین و تشخیص ردیف ولتاژ خطوط نیروی برق با وزارت نیرو می‌باشد.

ماده۶ ـ هرگونه عملیات ساختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تأسیسات صنعتی، مسکونی، مخازن سوخت، انبارداری و تأسیسات دامداری یا باغ یا درختکاری در مسیر و حریم زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع است و فقط اقداماتی از قبیل زراعت فصلی و سطحی، حفظ یا کاشت درختان کم ارتفاع، حفرچاه و قنوات بدون استفاده از دکل حفاری، اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، راه‌سازی و احداث شبکه آبیاری مشروط براینکه مانعی برای دسترسی به خطوط برق برای وزارت نیرو و شرکت‌های برق ایجاد ننماید و سبب ایجاد خسارت برای تأسیسات خطوط برق نگردد با رعایت ماده (8) این تصویب‌نامه بلامانع است.

تبصره۱ـ تراکم و نوع درختان کم ارتفاع با توجه به وضعیت جغرافیایی محل و سایر شرایط توسط وزارت نیرو با کسب اطلاع از مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

تبصره۲ـ ایجاد شبکه آبیاری، حفر چاه و قنوات و راه‌سازی در اطراف پایه‌های خطوط نباید در فاصله‌ای کمتر از (3) متر از پی‌پایه‌ها انجام گیرد. بهره‌برداری از معادن باید با رعایت ضوابط فنی از جمله ضوابط استقامت خطوط و در فاصله‌ای بیشتر از حریم زمینی مربوط به آن خط از اطراف پایه‌های آن انجام پذیرد.

تبصره۳ـ استفاده از مواد منفجره در مسیر و حریم خطوط برق ممنوع است.

تبصره۴ـ آن قسمت از بام ساختمان‌هایی که در محدوده زیر حریم هوایی در خارج از مسیر و حریم‌های زمینی و هوایی قرار دارد، باید با شیب بیش از (45) درجه باشد. در صورتی که سقف ساختمانهای موضوع این تبصره فاصله‌ای بیش از (4) متر از حریم عمودی داشته باشند رعایت این تبصره الزامی نیست.

ماده۷ـ اشخاصی که بر خلاف مقررات این تصویب‌نامه اقدام به عملیات و تصرفاتی در مسیر و حریم‌های زمینی و هوایی و در زیر حریم هوایی خطوط برق نمایند، مکلفند به محض اعلام وزارت نیرو و یا شرکت‌های برق، عملیات و تصرفات را متوقف و به هزینه خود نسبت به رفع آثار عملیات و تصرفات مبادرت نمایند. در غیراین صورت براساس لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور ـ مصوب ۱۳۵۹ـ عمل می‌شود.

ماده۸ ـ کلیه عملیات مربوط به راه‌سازی، کشاورزی، حفر چاه و قنوات، عبور و حمل بار و ماشین‌آلات و مانند آن در مسیر و حریم خطوط نیروی برق و در زیر حریم هوایی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با رعایت اصول حفاظتی به منظور جلوگیری از بروز خطرات جانی و ورود خسارات مالی باشد و در مورد حفر چاه، قنوات و راه‌سازی قبلاً از شرکت‌های برق وزارت نیرو، استعلام و اجازه کتبی کسب گردد و در هر حال نظر شرکت‌های ذی‌ربط باید ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست اعلام شود.

ماده۹ـ حریم کابل‌های برق در زیرزمین و زیر سطح آب نیم‌متر به صورت افقی و تا دو متر به صورت عمودی از محور کابل مطابق ضوابط فنی وزارت نیرو با حق دسترسی می‌باشد و در مواردی که کابل با سایر تأسیسات شهری از قبیل تلفن، لوله‌کشی آب، فاضلاب، گاز و مانند آن تقاطع نماید ضوابط فنی متداول شبکه انتقال و توزیع نیروی برق باید رعایت شود.

ماده۱۰ـ رعایت حریم و ضوابط فنی مصوب خطوط نیروی برق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی است و در هر مورد که تأسیسات زیربنایی جدید مانند خطوط مخابراتی، راه و راه‌آهن، نفت، گاز، آب و فاضلاب با خطوط نیروی برق تقاطع نماید یا در حریم آن واقع شود این عمل با اخذ مجوز از وزارت نیرو یا شرکت‌های برق ذی‌ربط انجام می‌گردد. در مواردی که خطوط جدید نیروی برق از روی تأسیسات زیربنایی موجود عبور نماید رعایت حریم و ضوابط مربوطه با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط الزامی است.

ماده۱۱ـ به منظور اطلاع صاحبان اراضی و املاک واقع در مسیر و حریم خطوط نیروی برق و جلب توجه آنان به اجرای مفاد قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو یا شرکتهای برق از طریق نشر آگهی در جراید و یا سایر وسایل مقتضی قابل استناد، آغاز اجرای عملیات احداث خط نیروی برق را اعلام می‌کند.

ماده۱۲ـ در صورت کاهش حریم‌‌های خطوط برق در اجرای این تصویب‌نامه و پرداخت مابه‌ازایی به دلیل اعمال محدودیت‌های پیشین و براساس مستندات موجود توسط شرکت‌های برق، محدودیت‌های پیشین به درخواست مالک و تأدیه وجه آن به قیمت کارشناسی روز با رعایت مقررات مربوط مرتفع می‌شود.

تبصره ـ چنانچه حریم‌های خطوط برق واقع در معابر عمومی و یا اراضی متعلق به بخش‌های عمومی و دولتی و یا نیروهای نظامی و انتظامی کاهش یابد، املاک یا اراضی آزاد شده بدون دریافت هرگونه وجهی به دستگاه اجرایی مربوط واگذار خواهد شد. در مورد سایر اراضی برابر با طرح‌های توسعه و عمران کالبدی ذی‌ربط مصوب اقدام خواهد شد.

ماده۱۳ـ این تصـویب‌نامـه جایگزیـن تصـویب‌نامـه شـماره ۲۹۰۵۲ مـورخ ۸/۱۰/۱۳۴۷ می‌شود.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


لازم بذکر است که قبلا حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق قبلا به صورت زیر بود که الان دیگر قابل استناد نیست و صرفا جهت اطلاع ذکر شده است:


تصویب نامه شماره 29052 حریم خطوط هوائی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب سال 8/10/1347
 
 
ماده 1 : تعاریف : تعریف اصطلاحات بکار برده شده در این تصویبنامه بشرح زیر می باشد:
الف . محور خط: خطی است فرضی رابط بین مراکز پایه ها در طول خطوط هوائی نیروی برق.
ب . مسیر خط : نواری است از زمین در طول خطوط هوائی انتقال و توزیع حاصل از تصویر هادی های جانبی خط بر روی زمین.
1) حریم درجه یک: دو نوار است در طرفین مسیر خط و متصل به آن. که عرض هریک از این دو نوار در سطح افقی در این تصویبنامه تعیین شده است.

2) حریم درجه دو : دو نوار است در طرفین حریم درجه یک و متصل به آن. فواصل افقی حد خارجی حریم درجه دو از محور خط در هر طرف در این تصویبنامه تعیین شده است.

ت . ردیف ولتاژ: ولتاژ اسمی خطوط نیروی برق است.
ث . محدوده شهر: حدودیست که از طرف انجمن شهر یا قائم مقام قانونی آن با تأیید مراجع مندرج در قانون قبل از تاریخ طرح نهائی هریک از خطوط نیروی برق برای آن شهر تعیین گردیده است .
 
تبصره :  تاریخ طرح نهائی خطوط نیروی برق از طرف وزارت آب و برق یا سازمانهای اجرائی آن اعلام می شود.
 
ج . خطوط هوائی فشار قوی: خطوطی است که دارای ولتاژ یکهزار ولت و بالاتر می باشد.
چ . خطوط هوایی فشار ضعیف . خطوطی است که دارای ولتاژ کمتر از یکهزار ولت می باشد.
 
ماده 2 : حریم خطوط هوائی فشار قوی نیروی برق در خارج محدوده شهرها بدو درجه تقسیم و نسبت به به ولتاژهای مختلف بشرح زیر تعیین می شود.
الف . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ یکهزار تا بیست هزار ولت برابر سه متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله پنج متر از محور خط می باشد.
ب . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ سی و سه هزار ولت برابر پنج متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله پانزده متر از محور خط می باشد.
پ . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ شصت و سه هزار ولت برابر سیزده متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله بیست متر از محور خط می باشد.
ت . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ یکصد و سی و دو هزار ولت برابر پانزده متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله سی متر از محور خط می باشد.  
ث . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ دویست و سی هزار ولت برابر هفده متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله چهل متر از محور خط می باشد.
ج . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ چهارصد و پانصد هزار ولت برابر بیست متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله پنجاه متر از محور خط می باشد.  

چ . حریم درجه یک خطوط هوائی نیروی برق ردیف ولتاژ هفتصد و پنجاه هزار ولت برابر بیست و پنج متر در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف بفاصله شصت متر از محور خط می باشد.    
 
 تبصره 1: در صورتیکه ردیفهای ولتاژی در آینده بین ردیفهای ولتاژ مذکور در این ماده بوجود آید حریم درجه یک و حریم درجه دو آن به تناسب حریم نزدیکترین ردیف ولتاژ آن تعیین خواهد شد.
تبصره 2: تعیین و تشخیص ردیف ولتاژ خطوط نیروی برق با وزارت آب و برق می باشد.
 
ماده 3 :  در صورتیکه عبور خطوط هوائی فشار قوی نیروی برق در داخل محدوده شهرها بتشخیص وزارت آب و برق لازم باشد و احداث تمام یا قسمتی از آن از نظر رعایت فواصل لازم و سایر جهات فنی و ایمنی بشرح اندازه های حریم درجه یک مذکور در ماده 2 این تصویبنامه در معابر عمومی و حریم اماکن ممکن نباشد و ایجاد خط عرفاً موجب سلب استفاده متعارف از املاک اشخاص شود وزارت آب و برق و مؤسسات تابع طبق ماده 16 قانون برق ایران اقدام خواهد کرد.
 
تبصره 1: در داخل محدوده شهرها فواصلی که برای رعایت ایمنی و سایر جهات فنی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق در نظر گرفته می شود می تواند متناسب با فواصل پایه ها تا سی درصد کمتر از مقدار مقرر برای حریم درجه یک مذکور در ماده 2 این تصویبنامه طبق نظر وزارت آب و برق باشد:
تبصره 2:در مورد توسعه محدوده شهر در اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده ای که قبلاً خطوط نیروی برق باستفاده از حق حریم در آن ایجاد شده وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه کماکان از حق حریم درجه یک استفاده می نمایند لیکن اراضی مشمول حریم درجه دو با تقویت خط از حریم خارج می شود.

تبصره 3 :مفاد این ماده و تبصره های آن با تشخیص وزارت نیرو به مناطق واجد شرایط درخارج از محدوده شهرها نیز تسری داده می شود. (تبصره 3به موجب تصویب نامه شماره 9145/ت24294ه مورخ 6/3/80 به ماده 3 الحاق شده است).
 
ماده 4 : در مسیر و حریم درجه یک اقدام بهرگونه عملیات ساختمانی و ایجاد تأسیسات مسکونی و تاسیسات دامداری یا باغ و درختکاری و انبارداری تا هر ارتفاع ممنوع می باشد و فقط ایجاد زراعت فصلی و سطحی و حفر چاه و قنات و راهسازی و شبکه آبیاری. مشروط بر این که سبب ایجاد خسارت برای تأسیسات خطوط انتقال نگردد با رعایت ماده 8 این تصویبنامه بلامانع خواهد بود.

تبصره 1. ایجاد شبکه آبیاری و حفر چاه و قنوات و راهسازی در اطراف پایه های خطوط نباید در فاصله ای کمتر از سه متر از پی پایه ها انجام گیرد.
 
 
ماده 5 :  در حریم درجه دو فقط ایجاد تأسیسات ساختمانی اعم از مسکونی و صنعتی و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع می باشد.
 
ماده  6 :  در صورتیکه در نتیجه عملیات تعمیراتی و بازرسی خطوط نیروی برق خسارتی به اعیان و متحدثات موجود در ملکی وارد آید وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابع خسارت مالک اعیانی را جبران خواهند نمود.
 
ماده 7 :در صورتیکه اشخاص برخلاف مقررات این آئین نامه عملیات و تصرفاتی در حریم درجه یک و درجه دو خطوط انتقال و توزیع بنماند مکلفند بمحض اعلام ماموران وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابع عملیات و تصرفات را متوقف و بهزینه خود در رفع آثار عملیات و تصرفات اقدام نمایند.
 
ماده 8 :  برای کلیه عملیاتی که بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی بمنظور راهسازی، کارهای کشاورزی، حفر چاه و قنوات، عبور و حمل بار و ماشین آلات و نظائر آن در مسیر و حریم خطوط نیروی برق انجام می گیرد باید اصول حفاظتی بمنظور جلوگیری از بروز خطرات جانبی و ورود خسارات مالی رعایت شده و در مورد حفر چاه و قنات و راهسازی قبلاً از مسئولین عملیاتی خطوط نیروی برق راهنمائی لازم خواسته شود و اجازه کتبی کسب گردد و در هر حال نظر وزارت آب و برق باید ظرف یکماه از تاریخ وصول درخواست اعلام شود.
 
ماده 9 :حریم کابلهای زیرزمینی که در معابر و راه ها کذارده می شود در هر طرف نیم متر از محور کابل و تا ارتفاع دو متر از سطح زمین خواهد بود و در موردی که کابل با سایر تاسیسات شهری از قبیل لوله کشی آب و فاضلاب و کابل و تلفن و نظائر آن تقاطع نماید استاندارهای متداول شبکه انتقال و توزیع و نیروی برق رعایت شود.
 
ماده 10 :رعایت حریم و استاندارهای مصوب خطوط نیروی برق از طرف کلیه سازمانهای دولتی و غیر دولتی الزامی است و در هر مورد که سازمانهای دولتی بخواهند اقدام به ایجاد تاسیسات جدیدی نمایند که با خطوط نیروی برق تقاطع نماید یا در حریم آن واقع شود این عمل با جلب موافقت وزارت آب و برق یا مؤسسات و شرکتهای تابع آن انجام می گردد. در مواردی که خطوط جدید نیروی برق از روی تأسیسات موجود تلگراف و تلفن و راه و راه آهن عبور می نماید حریم و استانداردهای آن موسسات از طرف وزارت آب و برق یا موسسات و شرکتهای تابع باید رعایت شود و انجام طرحهای جدید با موافقت قبلی موسسات مربوط خواهد بود.
 
ماده 11 : بمنظور اطلاع صاحبان اراضی و املاک واقع در مسیر خطوط نیروی برق و بالاخص جلب توجه آنان باجرای مفاد مواد 16 و 18 و 19 قانون برق ایران وزارت آب و برق یا موسسات و سرکتهای تابع از طریق نشر آگهی در جراید محلی یا الصاق آگهی در تابلو شهرداری ها یا توزیع آن در مسیر خط بطریق ممکن یا پخش آگهی از رادیوهای محلی و یا سایر وسائل مقتضی آغاز اجرای عملیات طرح خط نیروی برق را اعلام خواهند داشت .
 
تبصره 1ماده ۱۸:

در صورتیکه اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه‌ها قرار می‌گیرد، مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایه‌ها از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شود، وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهای تابعه آن باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در ماده 16 این قانون جبران نمایند، بدون اینکه وقفه‌ای در کارهای احداث خطوط انتقال و توزیع برق ایجاد شود.

رای شماره 204 مورخ 13/9/1369 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:

نظر به اینکه ماده 50 قانون برنامه بودجه مصوب اسفند 1351 مقرر نموده، هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج به خرید اراضی اعم از دائر و بایر باشد و اعیانی و تاسیسات متعلق به افراد خصوصی باشد به طریق زیر عمل خواهد شد و این عبارت صریح است در اینکه دولت موظف است زمینهای مورد نیاز برای طرحهای عمرانی را خریداری نماید و لازمه خرید پرداخت بهاء مبیع است به مالک آن و بند 9 ماده مذکور که دولت را از پرداخت بهاء معاف نموده مخصوص به حقوق ارتفاقی املاک مجاور است و شامل املاک متصرفی نمی‌شود.

حریم خطوط انتقال انرژی

طبق قانون سازمان برق ایران و تصویب نامه هیئت وزیران در سال 1347 حریم خطوط انتقال عبارتست از:

الف . حریم درجه یک، دو نوار موازی خط انتقال در طرفین آن و متصل به تصویر فاز کناری روی زمین است که عرض هر یک از این دو نوار در سطح افقی در جدول شماره (3-4) آمده است.

ب. حریم درجه دو، دو نوار در طرفین حریم درجه یک و متصل به آن است.

فواصل افقی حد خارجی حریم درجه دو از محور خط (محور خط، خط واصل بین مراکز دو پایه مجاور است) در هر طرف در جدول شماره (3-4) آمده است.

در زیر خط و حریم درجه یک اقدام به هر گونه عملیات ساختمانی و ایجاد تاسیسات مسکونی و تاسیسات دامداری یا باغ و درختکاری و انبارداری تا هر ارتفاع ممنوع است و فقط ایجاد زراعت فصلی و سطحی و حفر چاه و قنات و راهسازی و شبکه آبیاری با رعایت اصول حفاظتی مشروط بر این که سبب ایجاد خسارت برای تأسیسات خطوط انتقال نگردد مجاز است البته برای حفر چاه و قنات و راهسازی اجازه وزارت نیرو لازم است.

در حریم درجه دو فقط ایجاد تاسیسات ساختمانی اعم از مسکونی و صنعتی و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع می باشد.

نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲۹۲
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۳۲
آوینی نیوز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۳
0
0
سلام
سایت ما را با مشخصات زیر لینک کنید
Mkiani
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
1
4
تفسیر حقوقی تبصره که وزارت نیرو میتواند ۳۰درصدازحریم افقی یاعمودی شهرهه یا درخارج ازشهرها کم کندچیست
علی اکبر قاسمی بزی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۲
1
6
با سلام و خسته نباشید اینجانب قعطه زمینی در شهرستان آزادشهر استان گلستان خریده ام که اداره برق سر نبش زمین ترانس نصب کرده است و فاصله تا زمین را رعایت نکرده است لطفا برسی نماید.تشکر.شماره همراه09172...
علی اکبر قاسمی بزی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۰
0
0
سلام.چرا پاسخ نمی دهید.091724....
مدیر پایگاه در چه موردی؟
پاسخ ها
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۶
سلام
اداره برق نباید حریم رو رعایت کنه
شما باید در ساخت و ساز ،کشاورزی یا هر فعالیت دیگر رعایت حریم را بفرمایید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
2
7
ولتاژ دكل ها را از كجا تشخيص دهيم؟
علی اکبر قاسمی بزی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
0
0
با سلام.درمورد جابجایی ترانس برق شماره تلفنی بدهید تا تماس بگیرم.با تشکر 0917248...
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۸/۰۷
1
1
سلام.خسته نباشید.یه شماره بهم بدید تا تماس حاصل بکنم در مورد جابجایی ترانس برق.افتاده توو نبش خونم.ممنونم
مدیر پایگاه برای جابجایی باید با شرکت توزیع منطقه خود مکاتبه کنید. ما سایت خبری هستیم. شماره های ما در بخش ارتباط با ما در بالای هدر سایت ما وجود دارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
حالا چرا این قدر بی اعصاب هستید؟!
رضا صالحی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
دوست عزیز
سایت خبری مثل یک روزنامه هستش، با این تفاوت که سایت خبری یک روزنامه الکترونیک هستش
مثلا شما به روزنامه همشهری زنگ میزنید و میگید که ترانس برق سر کوچه ما چرا فلانه ؟
علی اکبر قاسمی بزی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
0
1
باسلام.مراجعه کردم جواب نمی دهند.
سامان فرقانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
0
0
با سلام و خسته نباشید ، من بنایی را در نزدیکی‌ حریم برق احداث نموده‌ام که دیوار حیاط داخل حریم برق و خود بنا خارج از حریم می‌باشد، آیا حریمِ برق شامل دیوارهای احداثی در زمین هم میشود یا فقط مختص به اصل بنا است ؟

سوال دیگر اینکه حریم برق برای تیر‌های پرچمی‌ چقدر است ؟

با تشکر از وقتتون.
مدیر پایگاه بله دیوار هم می شود. در مورد حریم دقیق تیرهای پرچمی به توزیع برق شهر خود مراجعه کنید
وحید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
0
0
با عرض سلام.
ممنون از اطلاعات خوبتون.
تو مطالب بالا حریم خطوط ۲۳۰ کیلو ولت ۹/۱۱ قید شده که اشتباه تایپی شده.حریم این خطوط ۱۱/۹ میباشد.
ارشک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
0
0
باسلام
من یک باب منزل مسکونی که قاددربه تامین برق شهرستان باجمعیتی بیش از250هزارنفر میباشدخریداری نمودم «ازولتاژنیروگاه اطلاع ندارم»حریم چنین نیروگاهی بامنازل مسکونی چندمترمیباشد؟
باسپاس
مدیر پایگاه حریم نیروگاه همان حریم خطوط برق فشار قوی است مگر آنکه سرو صدا و یا آلودگی ایجاد نماید
احمدمرادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
0
0
اپارتمانی دارم درپروژه شهیدکشوری اصفهان که فاصله تاسیماهای دکل حدود30مترمیباشدایابرای من ضررداردیاخیر
مدیر پایگاه بستگی به سطح ولتاژ خطوط دارد ولی احتمالا خطوط فوق توزیع باشد که در اینصورت مشکلی ندارد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
0
1
سلام.من بیست هزار متر باغ انگور دارم وحدود 40 متر مربع بنا وترانس برق در فاصله 300 متری باغ من می باشد لطفآ راهنمایی کنید چطور برای روشنای آن می توانم امتیاز برق بگیرم.
مدیر پایگاه معمولا در این موارد که فاصله از شبکه وجود دارد شرکت برق شما را موظف می کند که هزینه انتقال برق به محل مصرف را شما تامین نمایید.
اگر نیاز به ترانسفورماتور نداشته باشید می توانید با هزینه نسبتا کمی برق را به محل مورد نیاز خود را بیاورید.
شرکت توزیع برق منطقه شما مسئول این برنامه بوده و مجوزها و بهره برداری نهایی را آنها صادر می کنند. حتی پیمانکاران مورد تایید خودشون را معرفی می کنند که شما باید از اونها برای نصب تیر برق و شبکه برق استفاده کنید
علي
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
0
0
با سلام و تشكر از سايت وزين شما ايا براي خطوط فشار ضعيف با كابل خود نگهدار تعريف جديدي از حريم امده است معمولا در توصيه به استفاده از اين كابلها يكي از مزاياي ان را كاهش حريم نام ميبرند ايا عددي در اين خصوص براي فاصله تير وجود دارد
حسنی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
0
0
با سلام. آیا در ملک شخصی که خطوط 20 هزار آز آن رد شده ،مجاز هستم ،از فنس توری تا ارتفاع دو متر برای حصار کشی استفاده کنم ؟ با تشکر
مدیر پایگاه کلا هرنوع ساخت و ساز و دیوار و... در حریم ممنوع است. ولی برای یک سری مصرف با اجازه شرکت برق می توان اقدام کرد
قاسمی
|
Malaysia
|
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
0
0
باعرض سلام .
ایا اداره برق برای تامین برق شخصی موتور اب یک مزرعه و باتوجه که هزینه برق از مزرعه دار گرفته میتواند بدون اجازه تیر فشار قوی کنار املاک مسکونی نصب و مردم مجبور به عقب نشینی و ضرر مالی شوند یا برای نصب تیر شخصی اجازه ملکهای مسکونی لازم است
مدیر پایگاه توسعه شبکه نیازمند رعایت کردن اصول و شرایطی است که ممکن است این اتفاق بیفتد. البته معمولا سعی می کنند طوری شبکه را احداث کنند که نیازی به این موارد نباشد مگر اینکه مجبور شوند. از طرفی هیچ ارگانی نمی تواند بودن مجوزهای قانونی خانه ای را مجبور به عقب نشینی کند و مجوز هم باید از مراجع قانونی صادر گردد که انهم شرایط خود را دارد
مهرنوش مرادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
0
0
سلام.در پارکینگ آپارتمانی که ما زندگی میکنیم.یک اتاقک برق ایجاد شده و بخاطر ساخت و ساز آپارتمان ها هر بار که آپارتمانی در کوچه ما ساخته میشود ،ترانس قبلی برداشته و ترانس جدید و بزرگتری جایگزین میشود.آیا برای اهالی ساختمان خطری ندارد؟و آیا اداره برق مجاز هست که هر بار این کار را انجام دهد؟
مدیر پایگاه حریم خطوط برق با توجه سطح ولتاژها تعریف متفاوتی دارد.
اگر مثلا خطوط برق آنجا 20 کیلوولت باشد قاعدتا با رعایت یکی دو متر هم مشکلی نخواهیدداشت از بابت میدان مغناطیسی
اما اگر ترانس صدا داشته باشد و یا حفاظت ان طوری باشد که بتواند خطرساز باشد باید مراتب را به شرکت برق اعلام کرده تا سریعا به رفع آنها اقدام شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
0
0
خوب
کامران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
0
0
با سلام؛ پرسشی در باره باغی سنددار داشتم که "پس از احداث در حدود 45 سال پیش" (طبق سند)، چندین رشته "خطوط انتقال برق فشار قوی" توسط اداره برق از روی آن عبور داده میشود. از این جریان تابحال حدود 35 الی 40 سال میگذرد و با وجود این که در آن زمان مسئولین ذیربط به طور شفاهی اینگونه عنوان نموده بودند که در اولین فرصت، سیمها را در زیر زمین قرار خواهند داد اما هنوز این اتفاق هنوز نیافتاده و ظاهرا برخلاف برخی گفته ها به نظر هم نمیرسد اتفاق بیافتد. در آن زمان نیز خسارتی برای عبور دادن این سیمها از روی باغ پرداخت نمیشود. منطقه مزبور کماکان دارای کاربری کشاورزی است و اگرچه در آن سالها باغ مذکور در حریم شهری واقع نبوده، ولی چندسالی است که وارد حریم شهری (اما نه محدوده شهر) گشته است. عبور سیمهای مزبور سبب افت قابل توجه قیمت باغ شده است.

با توجه به مجموعه موارد بالا مسئول خسارات وارده به سبب عبور سیمهای فشار قوی پس از احداث باغ کیست؟ با توجه به حریم تعریف شده برای سیمهای برق فشار قوی در قانون اداره برق، قاعدتا هیچ درختی نباید در بخش زیادی از آن باغ کاشته شود. آیا با توجه به این موضوع و از حیز انتفاع افتادن بخش زیادی از باغ در صورت ممنوع بودن کاشت درخت طبق قانون، آیا اداره برق مسئول جبران خسارت با توجه به 16 یا بجز آن نیست؟

با سپاس از راهنمایی شما.
مدیر پایگاه اگر از شما رضایت نامه نداشته باشند می توانید برای خسارت از شرکت برق شکایت نمایید. آنها نه بر اساس ارزش فعلی بلکه بر اساس مستنداتی که در زمان انتقال خط داشته اند برای پرداخت هزینه های مربوطه اقدام خواهند کرد.
این روند چندسالی طول خواهد کشید ولی مواردی مشابه مانند شما وجود داشته است که توانسته باشد خسارت بگیرد.
از طرفی ایجاد باغ بدون احراز شرایط لازم و هماهنگی های اداره برق ممنوع بوده و برای کار خلاف قانون دولت هزینه ای متقبل نمی شود.
طبق قانون حریم خطوط انتقال برق هرگونه عملیات ساختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تأسیسات صنعتی، مسکونی، مخازن سوخت، انبارداری و تأسیسات دامداری یا باغ یا درختکاری در مسیر و حریم زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع است و فقط اقداماتی از قبیل زراعت فصلی و سطحی، حفظ یا کاشت درختان کم ارتفاع، حفرچاه و قنوات بدون استفاده از دکل حفاری، اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، راه‌سازی و احداث شبکه آبیاری مشروط براینکه مانعی برای دسترسی به خطوط برق برای وزارت نیرو و شرکت‌های برق ایجاد ننماید و سبب ایجاد خسارت برای تأسیسات خطوط برق نگردد بلامانع است.
هاشم سرافراز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
0
0
با سلام ایا بلافاصله بعد از حریم اول و دوم دکلهای انتقال برق فشار قوی میتوان مجتمع خدماتی رفاهی و پمپ بنزین در جاده احداث نمود .
مدیر پایگاه از حریم که خارج شوید می توانید احداث نمایید. مشکلی از این بابت وجود ندارد
صیادفتحی پور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
0
1
سلام اداره برق تیربرق را درنیم متری دیواربالکن خانه من میخواد قرار بده اونم باکابل فشارقوی اعتراض هم کردم مراتهدید به قطع بزق خانه ام میکنم درصورتی که طبق قانون باید سه متر از بنای من فاصله داشته باشد
مدیر پایگاه بسته به نوع رده ولتاژی باید حریم شبکه رعایت شود. نمی توانند نقض حریم کنند مگر با شیوه های دیگری که برای شما مشکلی ایجاد ننماید
حمیدزاده
|
Israel
|
۰۸:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
0
1
با سلام :
حریم خطوط برق فشار قوی ) 6.6 کیلوولت با خطوط گاز و اکسیژن چند متر است ؟ با تشکر و سایر ولتاژها
استاندارد خاصی داره ؟
عادل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
0
0
با سلام.خرید خانه در منطقه پونک که پر از دکلهای فشار قوی هست، برای ایمنی چقدر باید از دکلها فاصله داشت؟
آیا فاصله 200متری از میدان مغناطیسی این دکلها امن است؟پست برق20/63
مدیر پایگاه بله حتی 50 متر هم خوبه و 200 متر تقریبا دیگری اثری ندارد
عادل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
0
0
خیلی ممنون از پاسخگویی سریعتون.عذر میخوام ما در این زمینه یکی دوتا سوال داشتیم برای رفع نگرانی.آیا این امکان هست که از طریق تلفنی یا ایمیلی به ما پاسخگو باشید.باز هم تشکر میکنم از شما
مدیر پایگاه در چه خصوصی؟ اینجا بهتر از ایمیل پاسخ می گیرید ولی اگر نیاز به توضیحات بیشتر باشد می توانید تلفنی پیگیری کنید
عادل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
0
0
در خصوص موقعیت مکانی ملکی که قصد خریدش رو داریم که وسط دو تا دکل برق و یک دکل ایرانسل هست.که شدیدا ما رو در تنگنا قرار داده.اگر امکان پیگیری تلفنی هست لطفا بگید از چه طریقی و با کجا تماس بگیریم.ممنون
مدیر پایگاه قاعدتا اگر خارج از حریم باشید منع قانونی ندارد
دکل ایرانسل که هیچ جوره زیر بار نمی روند که مشکل زاست چون تاییدیه وزارت بهداشت را دارند
خطوط برق هم اگر خارج از حریم باشید که هستید عملا مشکلی ندارد
رضا بهرام پور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
0
0
با عرض ادب و سلام ، من ملک قدیمی دارم که قصد ساختن آن رابصورت تو پر و دوطبقه دارم که با برق فشار متوسط کمتر از یک متر فاصله دارم ،الان بعد از 4 ماه از پیگیریهام شرکت توزیع برق میخواهد با هزینه من پایه موجود را به دوپایه برق تبدیل کند تا رفع حریم انجام شود و کل هزینه هم که حدود ده میلیون تومان است را از من بگیرد ،آیا کارشان قانونی است و هزینه آن را من باید بدهم،با تشکر
مدیر پایگاه بله اگر شما در حریم خطوط برق بدون مجوز شرکت توزیع ساخت و ساز انجام داده اید مشمول جریمه خواهید شد. در حریم بودن خانه شما هم برای شما و هم برای شبکه خطرناک است
اصغرحسین علی فرد
|
Azerbaijan
|
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
0
0
با سلام من ساختمانی در بافت فرسوده کرج داشتم که اقدام به تخریب ونوسازی کرده ودرخواست سه دستگاه کنتور برق دادم که اداره برق گفتند باید رفع حریم با هزینه خودتان انجام دهید واین درحالی است که بنده یک دستگاه کنتور برق فعال الان دارم وضمن اینکه از حریم قبلی نیز یک متر عقب نشینی کرده ام ویک مترکنسول دارم . شایان ذکر است در اردیبهشت 94 سیم برقهای منطقه جمع آوری وسیمهای روکشدار جایگزین شده وجلوبرها به هنگام اجرای طرح حذف گردیده والان از واگذاری کنتور جدید برای واحدهای جدید اینجانب خودداری می کنند.
اسماعیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
0
0
با سلام. من چند سال پیش یه واحد آپارتمان خریده ام ولی یه خط برق فشار متوسط به بصورت تقریبا مماس با لبه پشتبام حدود 12 متر در کنارش رد شده. جهت تعمیر نمای ساختمان به خاطر رفع حریم برق به اداره برق مراجعه کردم ولی اداره برق میگه با هزینه خودم رفع حریم میکند.
سوال من اینست که ساختمان در سال 62 یا 63 ساخت شده و برق فشار قوی سال 64 یعنی پس از ساخت ساختمان نصب شده. از لحاظ قانونی من باید هزینه پرداخت کنم یا سازنده ساختمان و یا خود اداره برق که تخلف کرده؟چون اگر برق فشار متوسط قبل از ساخت وجود داشته نباید اجازه ساخت و پروانه و پایان کار میدادن
مدیر پایگاه اگر بتوانید اثبات کنید که اداره برق تخلف کرده و در حریم شما خطوط را احداث کرده باید اداره برق با هزینه خودش رفع حریم کند که اثبات این قضیه سخته
شما هنگام خربد اگر شرط کرده باشید که همه مشکلات سندی یا ساختی خانه با مالک اولیه بوده باشد الان می توانید پیگیری کنید و از مالک قبلی بخواهید هزینه رفع حریم را بدهد
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
1
0
باسلام بنده زمینی ذارم دردهستان که درطرح هادی بوده وعقب نشینی کردیم الان اداره برق یک ترانس را که درمحدوده عقب نشینی قراردارد را داخل پیاده رو ودرفاصله یک متری دیوار من میخواهد احداث کند ایا اجازه چنین کاری راداردالبته اجازه زدن را هنوز نداده ام اگر بنده را راهنمایی کنیدممنون میشوم باتشکر
مدیر پایگاه حریم های جدید خطوط برق به ادارت ابلاغ شده است و آنها نمی توانند در توسعه جدید شبکه حریم اعلام شده را رعایت نکنند. مثلا حریم زمینی کمتر از 100 ولت از 1.3 متر شروع می شود و ممکنه که این حریم رعایت شده باشد. بهترین کار این است که به اداره توزیع کتبا اعلام نمایید که در احداث شبکه حریم مورد نظر را رعایت کنند و از این بابت به شما تضمین دهند که برای شما مشکلی ایجاد نمی کند
تهرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
0
0
باسلام
مسقف کردن پیاده روی شهر، آیا مشمول رعایت حریم می شود? بطور خاص تابلو برق ها روی جداره مغازه ها و تیرهای برق با توجه به اینکه بنایی ساخته نمیشود و مسقف کردن پیاده رو جهت کاستن از موج گرمای منطقه برای شهروندان انجام می پذیرد.
مدیر پایگاه قرار گرفتن هر چیزی در حریم ممنوع است اما در اینگونه موارد با هماهنگی شرکت توزیع برق ممکنه اجازه دهند تحت شرایطی و در صورتیکه خطری نداشته باشد این کار انجام شود
مریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
0
0
ساختمانی در حال ساخت بوده که جهت ساخت بالکن وارد حریم برق شده و مالک جهت رفع به اداره برق مراجعه نموده است اما قبل از رفع حریم شهرداری پروانه ساخت را تمدید نموده است این امر سبب بروز حادثه برای کارگر ساختمانی شده است . آیا قانونی تصویب شده تا قبل از رفع حریم صدور یا تمدید پروانه ساختمانی ممنوع شده باشد . اگر هست شماره ماده قانونی را لطف فرموده بنویسید . و اگر نیست چنین ماده ای . مقصر چه کسی است . ممنون .
مدیر پایگاه متاسفانه شهرداری ها به حریم توجه نمی کنند و ادارت برقی هستند که به این مهم می پردازند مگر اینکه حریم برق از قبل در سیستم شهرداری ثبت شده باشه و معلوم باشه که اغلب نیست
الان بهترین پیشنهاد اینکه به شرکت برق مراجعه کنید و مدارک و مستندات خود را ارائه دهید.
مریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
0
0
با سلام
ما چندماهه آپارتمان خریدیم
بعد از خرید متوجه ترانس برق نزدیک محوطه شدیم تقریبا 10یا15 متر با ما فاصله داره و درست جلو پنجره ماست تو خونه نوزاد کوچیک داریم نگرانم
توی نت سرچ کردم درمورد سرطان و اینا گفته بود برق فشار قوی تاثیر داره
ولتاژشو نمیدونم چنده فقط کمی سروصدا ایجاد میکنه و روش نوشته خطر برق گرفتگی حتی موقع رعد و برق میترسم
لطفا راهنماییم کنید
ما شهرک میلاددر شهرستان مرند زندگی میکنیم
با تشکر
مدیر پایگاه معمولا ترانس های ولتاژ در محیطی با دیوار و حفاظت های بیشتر است و این ترانس های درون شهری معمولا 20 کیلوولت هستند که فاصله 15 متر فاصله خوبی است و جای نگرانی ندارد
امواج وای فای درون خونه و یا لامپ های کم مصرف بی کیفیت تاثیر منفی خیلی بیشتری از امواج مغناطیسی ولتاژ های کم دارند
مریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
0
0
با تشکر از پاسخگویی سریع و دقیق شما
نگرانیم رفع شد الحمدلله
عباس حمیدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
0
0
سلام درتهران بعد از انکه اینجانب خانه خریدم دوسال بعد اداره برق خانه مجاور راخریداری کرد .ان راتخریب ودران پست برق ساخته دران دستگاه نصب نموده .علاوه براین کار برای خنک نمودن مکان فنی بصورت دائم کار میکنه که الودگیه صوتی زیادی دارد استدعا دارد وفق چه قانون، تصویبنامه،بخشنامه یاآییننامه میتونم احقاق حق کنم.ومراجع رسیدگی کننده کدام مباشند دیوان عدالت یادادگاه حقوقی یا مثلا هر در.ازبذل توجهتان ممنونم استدعادارم بصورت مبسوط توضییح دهید.
مدیر پایگاه درخصوص سوالی که فرمودید . این شهروند محترم از مشکل آلودگی ی صوتی متضرر شده است. علیرغم آنکه متولیان صدور مجوز ساخت و ساز و حل و فصل چنین معضلاتی شهرداری ها و سازمان حفاظت محیط زیست هستند ولی طرح پاسخ یک کارشناس حقوقی فعال در شرکت برق:
شکایت مستقیم علیه آنها سودی برای شاکی ندارد و عملا مشکل حل نخواهد شد . بنظر کارشناسی ی من اگر آلودگی ی ایجاد شده با تایید سازمان محیط زیست منطقه بالاتر از حد استاندارد باشد که بعید می دانم مرجع صالح دادگستری محل است . باید نظر سازمان را ضمیمه ی دادخواست تنظیمی کنند و از دادگاه به استناد قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین و مقررات که نیازی به ذکر همه ی آنها در دادخواست نیست تقاضای رسیدگی و خرید خانه ی خودشان برابر لایحه ی تملک اراضی را بنمایند .درصورت صدور حکم از سوی دادگاههای بدوی و تجدید نظر شرکت برق مربوطه ناچار به خرید ملک خواهد بود . بحث های کیفری علیه شهرداری و غیره قابل طرح هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
0
0
با سلام و تشكر از مطالب مفيد سايت، از بالاي زميني در منطقه پونك كابل فشار قوي 230 كيلو ولت عبور كرده، البته فاصله زمين تا دكل بيشتر از 50 متر است.شهرداري هم مجوز ساخت برج 11 طبقه در زمين داده است.اين كار قانوني مي باشد؟براي سلامتي ساكنين برج ها خطري بوجود نمي آيد؟
مدیر پایگاه اگر در حریم شبکه بوده باشد اجازه ساخت و ساز داده نمی شد یا اینکه در طرح توسعه شبکه این خط جابجا خواهد شد و یا زیر زمینی می شود
50 متر حریم مناسبی است و مشکلی ایجاد نمی کند
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
0
0
با سلام و عرض خسته نباشید
من آپارتمانی در محدوده پونک بلوار میرزابابایی کووچه گلها،گلبرگ دوم در طبقه چهارم خریدم متاسفانه موقع انتخاب به دکل های 230 کیلو ولت و 63 کیلو ولتی که در مجاورت هم از کنار کوچه ما عبور میکند دقت نکردم الان مطلب فوق رو خواندم سوالی دارم که خارج از شرایط شهرداری و اداره برق (40 متر و 17 متر)، فاصله ایمن از سیم های برق فشار قوی 230 کیلو ولت و 63 کیلو ولت چند متر میباشد با توجه ب اینکه من یه کودک 3 ساله و یک همسر باردار دارم بشدت نگرانم
و با کمک چه دستگاهی این امکان رو دارم که میزان بار مغناطیسی رو در منزلم اندازه گیری کنم
با تشکر
مدیر پایگاه ببینید تا فاصله بیش از 50 متر هم ممکنه اثراتی از آن وجود داشته باشد ولی ضعیف است و جای نگرانی ندارد
برای مقایسه باید بگوییم که مثلا امواج وای فای خونه بیش از میدان مغناطیسی خطوط فشارقوی در خارج از حریم خطوط اثرات منفی روی بدن انسان یا کودک و جنین دارد
حتی امواج رادیویی و مخابراتی هم بی تاثیر نیستند ولی همه اینها آنقدر نیستند که جای نگرانی برای شما داشته باشد
با توجه به اینکه خطوط فشار قوی 230 و 63 به اندازه کافی از حریم فاصله دارند مشکل زیست محیطی خاصی برای شما پیش نخواهد آمد
دستگاهی که بتونه میدان رو اندازه گیری کنه وجود دارد ولی گرونه
مهدی
|
United States of America
|
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۶
0
0
سلام و عرض خسته نباشید ؛ دوستان سوالی دارم و خیلی دوست دارم جوابشو بدونم اگر کسی میتونه راهنمایی کنه دریغ نفرمایید . سوال اینکه میدان مغناطیسی که اطراف خطوط فشار قوی مثل تیر برق های 20KV تولید میشه چقدر هست ؟ ایا عدد ثابت هست و یا متغیر ؟ چون من دنبال ساخت دستگاهی هشدار دهنده برای تشخیص میدان مغناطیسی هستم که در اثر نزدیک شدن به خطوط برق فشار قوی به وجود میاد ؛ بنابر این لازم هست بدونم در اطراف این خطوط چه مقداری ما میدان مغناطیسی داریم مرسی ممنون از راهنمایی شما
مدیر پایگاه میدان با فاصله کم و زیاد میشه و ثابت نیست اما میدان 20 کیلوولت ایتقدر قوی نیست که از فواصل دور به راحتی قابل تشخیص باشد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
0
0
سلام. برای انتقال برق از شبکه فشار متوسط به یک واحد مرغداری در حال ساخت به فاصله 450 متر ؛چند تیر برق نصب می شود و هزینه انتقال حدودا چقدر تمام می شود؟ متشکرم
مدیر پایگاه فاصله های بین دو تیر متوالی حدودا 70-80 متر است. حدودا 6 تیر نیاز دارید
سلمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
0
0
منزل در فاصله ۱۰ متری دکل ۶۳۰ قرار داره. ایا. خطرناکه
مدیر پایگاه احتمالا منظور 63 کیلوولت است .
این فاصله خوبی است و امواج الکترومغناطیسی خیلی کمی در این فاصله وجود دارد ولی اینطور نیست که اصلا نباشد
سلمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
0
1
فاصله از دکل معیار یا از کابل های عبوری
خواهشن زود جواب بدید
من در یک معامله هستم
مدیر پایگاه هم فاصله و هم رده ولتاژی خط یا دکل
فرقی نمی کند به هر حال از سیم جریان عبور میکنه و سیم هم از دکل رد شده
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
1
0
با سلام و خسته نباشید خدمت جنابعالی
میشه لطف کرده و بفرمایید از کجا می توان انواع دکل های فشار قوی از نظر میزان ولتاژ را تشخیص داد.
مدیر پایگاه چشمی سخت میتوان فهمید
از مقره ها یا حریم یا ... میشه فهمید ولی نه برای مردم عادی
فریبا
|
United States of America
|
۱۵:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
0
0
با سلام و خسته نباشید.
حریم های ذکر شده برای زنان باردار هم همین میزان است؟ و آیا رد شدن هر روزه از زیر کابل ها نیز برای آنان خطر آفرین است؟
مدیر پایگاه تاثیر میدان در کوتاه مدت ناچیز است و قرار گرفتن کم مدت یا رد شدن مشکلی ندارد
اگر حریم را رعایت کرده باشید مشکلی نداره حتی برای زنان باردار
قبلا هم گفته بودیم که همین امواج وای فای میتونه تاثیر بیشتری داشته باشه
iman mazraeh
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
0
0
با سلام ببخشید سوالی داشتم سال ۸۶ پدر بنده از زمین خود مقدار هفت هزار متر به نیروگاه برق فروخته است .زمین قبل کاربرد کشاورزی داشته اما اکنون با توسعه شهر نیروگاه برق دقیقا در جوار مابقی زمین من است و کاربرد زمین بنده مسکونی با این وضع و وجود دکلهای فشار قوی هیچ کس زمین را نمیخرد تکلیف صاحب زمین چیست زمین دیگر کاربرد کشاورزی نداشته وموات شده است .ایا میتوانم خسارت بگیرم
مدیر پایگاه اگر زمین شما خارج از حریم باشد که مشکلی ندارید و اینکه مردم زمین شما را نمی خرد ربطی به شرکت برق ندارد
اما اگر زمین شما در حریم خطوط است و بابت آن قبلا هزینه گرفته اید که بازم شما آن را فروخته اید و حالا که زمین رشد قیمتی کرده است به شما چیزی اضافه نمی شود.
اگر خطوط در زمین شما بدون پرداخت هزینه رد شده است می توانید خسارت بگیرید البته نیاز به پیگیری های زیادی دارد
هادي
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
0
0
از توضيحات شما متشكريم.اجركم عندالله.
امیررضا کریمی
|
Germany
|
۲۰:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
0
0
با سلام واحترام
اینجانب اقدام به خرید یک هکتار زمین کشاورزی به قصد ایجاد باغ نموده ام.
زمین مورد اشاره در پایین دست روستا قرار دارد و بر جاده آسفالته ای که به روستا ختم میشود واقع شده است و از وسط زمین خریداری شده سیم برق 20kv عبور کرده است.
پس از استعلام از مالک قبلی که از اقوام نیز می باشد، عنوان نمودند که اداره برق حدود 15 سال پیش اقدام به عبور سیمهای برق نموده است و از این بابت هیچ مبلغی به مالکین زمین ها پرداخت ننموده و رضایت کتبی ای هم اخذ ننموده است و چون برق برای استفاده ما در منازلمان ایجاد میشد، ما هم به عبور سیمهای برق اعتراض نکردیم. حالا چند تا سوال برای بنده ایجاد شده:
1- با توجه به اینکه بنده برای زمین خریداری شده، سند منقوله دار ششدانگ گرفته ام و با فرض درست بودن گفته های مالک قبلی،آیا میتوانم در خواست رفع حریم به اداره برق بدهم؟
2- با توجه به اینکه هر سه طرف زمین خریداری شده بنده، مزرعه سایر افراد واقع شده و یک طرف زمین بنده با راه آسفالته روستایی همجوار است، آیا اداره برق میتواند به منظور رفع حریم از زمین بنده، تیرهای برق را در لب خط آسفالته قرار دهد؟
3- آیا امکان فنس کشی برای بنده وحود دارد؟
4-آیا میتوان با اداره برق تهاتر کرد؟ به این نحو که آنها مانع فنس کشی بنده نشوند و بنده هم بابت عبود سیم برق اعتراضی نداشته باشم؟

امیدوارم پاسخ مبسوطی به سوالات بنده مبذول فرمایید. سپاسگزارم.
مدیر پایگاه درخواست رفع حریم بدهید ولی اگر موافقت نامه گرفته اند دیگه چیزی دستتان را نمی گیرد
محمد
|
United States of America
|
۰۱:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
0
0
باسلام.خسته نباشید.من یه سوال داشتم.
ما یه زمین داریم در محدوده ی شهر و دریک روستا.این زمین بصورت طولی هستش و کابل برق فشار قوی 132کیلو ولت از اول تا اخرش رد میشه.و یه دکل هم وسط زمین هستش.اداره برق فقط پول فنداسیون دکل رو داده.کابل برق هم که کارشناس گزارش نوشته بطول 275 متر از زمین رد شده.خواستم ببینم آیا اداره برق مبلغی در ازای این خسارت به ما میده؟اگه تعلق میگیره کجا باید پیگیری کنیم؟؟؟ممنون با تشکر از سایت خوبتون
مدیر پایگاه بله اگر تاکنون به شما خسارت نداده اند و زمین با سند و مدرک مال شماست باید خسارت دهند
باید از شرکت توزیع راهمایی بگیرید. این خطوط متعلق به برق منطقه ای هستند و آنها باید پاسخ گو باشند.
رضا عیسی زاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
0
0
با عرض سلام و خسته نباشید بنده ملکی تجاری در شهرستان پردیس ساخته ام وجلویه در ورودی مغازه دوعدد ترانس برق هست که در ملک را به نحوی مسدود کرده چند باری به اداره برق رفتم برایه جابه جایی این ترانسها وحالا بابت جابه جایی هر ترانس حدود ۹میلیون از بنده پول میخوان ایا من باید این مبلغو بدم یا به عهده برق منطقه ست،.؟باسپاس
مدیر پایگاه اگر قبل از احداث ساختمان این ترانس ها وجود داشته است که شما باید برای احداث ساختمان خود مجوزهای مربوطه را از اداره دریافت می کرده اید.
اما اگر بعدش نصب شده که اداره برق باید هزینه دهد
نشاط
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
0
0
با عرض سلام . ما خانه ای خریداری کرده ایم که در 33 متری دکل 63 هزار ولت قرار دارد با توجه به اینکه نوزاد کوچک دارم لطفا بگوئید مشکلی ندارد؟
مدیر پایگاه برای این سطح ولتاژی در این فاصله مشکل خاصی وجود ندارد و فاصله مناسبی است.
نیکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
0
0
سلام و عرض ادب لطفا بفرمایین حریم کابل فشار قوی 63 هزار ولتی چقدر است ممنونم
رضوانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
0
0
با عرض سلام
از یک طرف ملک اینجانب کابل فشار قوی رد شده است ؛ دکل در زمین نیست ، ولی کابل رد شده است
برای گرفتن سند، آن قسمتی از زمین که کابل رد شده است باید جدا بشود ( یعنی سندی نمیدهند یا سند جدا میدهند) یا نه باید به صورت کلی برای سند اقدام کرد و فقط اجازه ساخت نداریم ؟
با تشکر
مدیر پایگاه کابل فشار قوی زمینی نیز حریم خاص خود را دارد که با توجه به سطح ولتاژ آن متفاوت است. در این حریم اجازه ساخت و ساز و کشاورزی و ... نمی دهند.
اگر سند بخواهید بگیرید باید اول محدوده را از شرکت توزیع منطقه خودتون جویا شوید
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۸
0
0
با سلام. یه قطعه زمین کشاورزی کنار جاده دارم که چند سال پیش اداره برق دو ردیف تیر برق بتونی نیمه فشار قوی در زمین رد کرده است که بدون اجازه ما و دیگر زمین داران بوده. در حالی که میبایست در حریم جاده رد میکرده است. ایا شکایت کردن در دادگاه میتوانیم حقمون رو بگیریم؟ لطفا زحمت جواب رو بکشید ممنون میشم
مدیر پایگاه اگر زمین دارای حد و مرز مشخص بوده و دارای سند یا مدرکی دال بر کشاورزی بودن بنام شما داشته باشد می توانید شکایت نمایید.
اما اگر زمین در محدوده بوده باشد یا سند و مدرکی نداشته و جزو منابع طبیعی و... بوده باشد که به شما هزینه ای پرداخت نمی کنند
نیکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
0
0
باسلام میشه لطفا جواب سوال من رو که در بالا پرسیدم بگین ممنونم
مدیر پایگاه حریم کابل فشار قوی 63 هزار ولتی 8 متر است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
0
0
سلام زمینی در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی دارم به متراژ هفت هزار متر در 4 کیلومتری شهر اهر دکل برق فشارقوی از قدیم نصب شده زمین اداره برق استان تبریز مراجعه کردم. گفتن ما میتونیم خسارت متراژ دکل برق و بدیم که اونم هشتآد متر مربع هست خریدار میاد زمین دکل برق و ایراد میگیرن که سیم ها از وسط زمین عبور کردن نه میتونیم سالن بسازیم یآ کارخانه درست کنیم.با زمین های همجوار متری 20 هزارتومان ارزون میره به علت افتادن دکل برق به زمین و رد شدن سیم از وسط زمین ایراد میگرن.لطفا خواهش میکنم راهنمایی کنین.
مدیر پایگاه وزارت نیرو فقط خسارت منطقه حریم خطوط را می پردازد و با این کار ندارد که بقیه حاضر نیستن زمین شما را بخرند
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۲
0
1
سلام
زمینی داریم که پایه ۴۰۰ ولت داخل ان زده شده ایا حریم پایه با حریم سیم های رده شده یکی می باشد.
حریم چند متر یکی میگه ۵۰ متر ۲۰ متر حتی ۱۴ متر هم میگن کدام صحیح است؟
با تشکر
مدیر پایگاه در همین خبر حریم ها مشخص شده است. خط سه فاز 400 ولت حریم 50 و 20 و 14 ندارد که
خط توزیع برق شهری است
اما اگر خط 400 کیلوولت باشد وضعیف فرق دارد
عنایتی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۲
0
0
با سلام.
لطفا جواب سوال من را دقیق بفرمایید:
منزل مسکونی ما با پست تغدیه ۶۳ کیلو ولتی فشار قوی حدود ۴۰ متر فاصله دارد، نظر به اینکه من دارای ۲ فرزند خردسال میباشم، ایا خطرناک است؟
مدیر پایگاه نه خطرناک نیست
40 متر فاصله خوبی است برای این رده ولتاژی
عنایتی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۳
0
0
با سلام
خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و جواب این حقیر را دادید.
در مورد پست تغذیه 63 کیلو ولتی حداقل فاصله با منزل چقدر باید باشه تا بچه ها دچار مشکل نشوند؟

بازم ممنونم از لطف بیدریغ شما
مدیر پایگاه میدان بر اساس سطح ولتاژ ایجاد می شود. موقعی که سطح ولتاژ 63 کیلوولت باشد حریم ان مشخص است دیگر فرقی نمی کند پست باشد یا خط انتقال یا ترانس و ...
این فاصله ای که شما اعلام کرده اید فاصله خوبی است و مشکلی ایجاد نمی کند چه پست باشد چه خط انتقال
واحدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۳
0
0
با عرض سلام و خسته نباشید.
لطفا بنده را نیز راهنمایی بفرمایید. منزل ما تا پست انتقال ۶۳ کیلوولت در حدود ۲۰ متر فاصله دارد. اینجانب دارای کودکی ۳ ساله هستم و خودم نیز جراحی قلب انجام داده ام. از نظر شما این فاصله مناسب است؟ برای کودکم مشکلی ایجاد نمیشود؟
ممنون از راهنمایی شما.
مدیر پایگاه نه در این فاصله میدان وجود دارد ولی خیلی ضعیف است و مشکلی ندارد
این میدان در این فاصله اثرش کمتر از امواج مخابراتی و وای فای و ... است
حسینی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۳
0
0
با سلام وخسته نباشید
بنده یک قطعه زمین کشاورزی سند ۶دانگ چسپیده به محدوده خدماتی( ,داخل حوزه استحفاضی شهر )دارم.که در حال حاضر اداره برق بدون کسب اجازه اقدام به دکل گذاری فشار قوی کرده. وپس از دعوی قضایی .تعیین خسارت دکل وحریم قانونی کابلهای هوایی....
کارشناس اداره می فرمایند چون زمین شما داخل در محدوده خدماتی نیست.ما فقط به اندازه مساحت فنداسیون دکل (۲۵متر مربع)به شما خسارت میدهیم...
لطفا در مورد خسارت حریم هوایی ما بین دکل ها ما را راهنمایی فرمایید. ..با تشکر
مدیر پایگاه هر نوع کاربری یک نوع خسارت دارد. در زمین های کشاورزی چون می توانید در حریم هم کشاورزی داشته باشید فقط فنداسیون را می دهند. اگر همین زمین مسکونی بود شرایط فرق می کرد و باید کل حریم خط را جبران خسارت می کردند
امیررضا کریمی
|
Germany
|
۰۰:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۴
0
1
با سلام و احترام
امیدوارم سوال بنده که حدود یک ماه پیش از محضر شریف پرسیده ام، به سمع و نظر شما رسیده باشد.
نادر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
0
0
با سلام و احترام اینجانب مالک یه قطعه زمینی به مساحت۲۰۰۰ متر هستم که دکل برق۴۰۰ کیلو ولت از وسط زمین میگزرد و زمینهای مجاور متری۶ تا۷ میلیون خرید فروش میشود ولی زمین بنده نه تنها که حق هیچگونه ساختو سازی ندارم و ارزش زمین متریی ۲۰۰هزار تومانم نیست میخوام بدونم برای تایین خسارت چکار باید بکنم که خسارت میلیاردی من جبران بشه با تشکر
مدیر پایگاه از شرکت برق پیگیری کنید. معمولا واحد حقوقی آنها پاسخگوی مطالبات اینچنینی هست
حمزه خالقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
0
0
باسلام ،ازطرف شرکت تعاونی آب یاران که از جمع کارکنان آب منطقه ای آذربایجان شرقی تشکیل یافته است زمینی درمنطقه از تبریز خریداری نموده که تیرهای برقی درداخل زمین خریداری شده قرار گرفته و خط 20کیلوتی می باشد.
تعاونی حق ارتفاق برای موضوع را در نظر گرفته است ِسئوال اینه آیا وزارت نیرو قانونا حق واگذاری ملک غیر رابرای عبور کابل زمینی برای شخص دیگری دارد البته دراین موردچندین نامه به شرکت برق ارسال گردیده تاحال به هیچکدام جواب نداده اند احتمالا رویه وزارت تحت وزارت آقای چیت چیان همین است که به مردم وقع نگذارند.سئوالات دیگری بشرح ذیل دارم.
1- حریم تیربرق 20کیلوتی از سایه فاز حداکتر چقدر است.
2- قانونا حق ارتفاق ملکیت دراختیار صاحب ملک است مجددا سئوال می کنم برق تبریز حق واگذاری زمین غیررا به کسی دارد؟ اگر ندارد چه عاملی باعث شده از آزار و اذیت آقایان در امان نباشیم .
3- مااعضائ تعاونی که حدودا 750 نفر هسیم انتظار مساعدت از وزارت خانه نداریم فقط خواهان اینیم که
بخاطر خدا حق مارا ضایع نکنید .
درخاتمه استدعا دارم حق ارتفاق را به مسئولین برق تبریز تعریف فرمایید انتظار دارم موضوع فی مابین حل وفصل گردد.
امیر
|
Afghanistan
|
۱۱:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
0
0
سلام و احترام
بنده هم مشکلی با شرکت برشنا افغانستان دارم .بخاطر که فساد اداری در افغانستان به عوج رسیده بنامشکل را باشما درمیان گذاشتم تا رهنمایی بفرماید.
خطوط فشارقوی 220kv از بالای خانه ما داره رد میشود.وزمین خانه مایان هم ملکیت شخصی است .
اولا اینکه تاچه فا صله دور از این خطوط میتونم خانه دیگر بسازم؟
دوم اینکه در کنار همین خانه که حالا ذنده گی میکنیم درخت سیب است که به ثمر رسیده . واگر ما بخواهیم خانه در ان بسازیم باید انها را برداریم . ایا خساره درخت سیب حق ما است؟
سوم اینکه خساره خونه وه درخت سیب را اینها قبول ندارد وه میگن که این خطوط به شما زیان صحی ندارد واز مایان مدارک صحی وه قانونی طلب دارد اگر لطف کرده مدارک صحی را به ما بفریستید. از لطف تان بعید نخواهم بود.
مدیر پایگاه باید حداقل 20 متر فاصله بگیرید از خطوط فشار قوی اینچینی

اگر بخواهید در خارج از حریم خانه بسازید با تمامی هزینه ها باشماست
شریفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
0
0
با سلام شرکت برق سالها قبل ( سال ۱۳۶۰ ) برای برق رسانی چاههای کشاورزی و کوره ها اقدام به نصب ستون برق در یک مسیر کج و معوج نموده که از اتفاق ترانس برق در زمین ما قرار گرفته و حالا که ما قصد دیوار کشی داریم سه ماهه برای جابجایی ترانس مراجعه کردیم (درخواست کتبی )هنوز جوابی دریافت نکرده ایم لطفا در این مورد راهنمایی بفرمایید .
مدیر پایگاه در صورتیکه از قبل شبکه برق وجود داشته باشد حریم آن مشخص بوده و بدون هماهنگی و اجازه شرکت توزیع نمی توان در حریم خط ساخت و ساز داشت. اینکه خط را کج و معوج کشیده اند ممکن است شرایط و دلایل خاصی داشته باشد و الان نمی توان به این دلیل که خط را کج کشیده اند به حریم آن تجاوز نمود
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
0
0
سلام
اداره برق در خیابان ما اقدام به احداث خطوط 20 کیلو ولت نموده است . به صورت نصب دکل هوایی .
که اظهار می نمایند که نسبت به زمین 12 کیلو و نسبت به فاز مجاور 20 کیلوولت است .
سوال :
1 - آیا شرکت برق می تواند فشار متوسط را ( جهت کاهش هزینه ها )به صورت هوایی منتقل نماید ؟ ( در صورتجلسه هیات وزیران آمده که باید زمینی باشد . )
2 - یک تیر درست در حد فاصل بین ملک اینجانب و همسایه ام قرار داده اند که باعث مزاحمت برای ورودی پارکینگ اینجانب شده است که با مراجعه مکرر ، زیر بار نمی روند و اظهار میکنند که طبق ضوابط شرکت صحیح است . آیا برای انتقال تیر و مزاحمت ایجاد شده می توان به دادگاه شکایت کرد ؟ چه مرجعی ( شورای حل اختلاف ، دادگاه یا ... ) صلاحیت دارد ؟
با تشکر
مدیر پایگاه شرکت برق می تواند خطوط را زمینی احداث کند و مشکلی ندارد. تا الان هم بخاطر کمی بودجه و مشکلات دیگر در اکثر موارد توسعه خطوط به صورت هوایی صورت گرفته است.
اگر درب پارکینگ شما از قبل وجود داشته است و در سند ملک این آمده است که شرکت برق نمی توانسته سد معبر کند ولی اگر بعد این پارکینگ احداث شده است که بحث دیگری دارد.
اگر پارکینگ شما از قبل وجود داشته است بله می توانید از شرکت شکایت کنید تا تیر را جابجا کنند. البته اگر هنگام احداث شبکه هم با پیمانکار و شرکت برق هماهنگی می کردید می توانستند به راحتی یکی دو متر جابجا کنند و اینطور نیست که حتما باید در آن محل قرار می گرفته است مگر آنکه جایی برای قرار تیر برق وجود نداشته باشد.
معمولا کارشناس حقوقی شرکت های توزیع این مسائل را می دانند و راحتتر می توانند شما را راهنمایی کنند.
شیرین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
1
0
سلام .میخاستم ببینم دکلهای برق فشار قوی که در محدوده جنت اباد جنوبی ومجاهد کبیر شمال و مخصوصا یاس موجوده. تا حداقل چند متر فاصله از این دکلها برای سکونت ضرری نمیرسونه ونگران کننده نیس.ممنونم
مدیر پایگاه بستگی به رده ولتاژی دارد
بیش از 50 متر فاصله از این دکل ها مناسب است
خالقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
0
0
سلام
میخواستم بدونم ما یک برج نور 9 متری به فاصله 4/5 متر از خط 20 کیلو ولت داریم برای تعمیر و نگهداری این برج نور ایا مشکلی وجود میاد؟ چون از ما خواستن برج نور را جابجا کنیم
فاصله 4/5 مشکل سازه؟!!!
مدیر پایگاه حریم هوایی با زمینی متفاوت است
این فاصله مشکلی ندارد ولی چون برای تعمیرات احتمال به ورود به حریم است لذا می خواهند که فاصله منطقی حفظ شود
کشاورزی
|
United States of America
|
۱۱:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
0
0
سلام میخواستم بدونم رفع حریم برق فشار متوسط و ضعیف کلا به عهده متقاضی هست ما میخواست ساخت ساز کنیم نمیزارن میگن باید کل هزینه جابجای رو شما بدین در صورتی که تیر چوبی فرسوده هست
مدیر پایگاه بله چون شبکه قبلا وجود داشته و توسعه پیدا کرده است. شما نیاز به ورود به حریم هستید لذا باید رفع حریم کنید.
فرقی نمی کند که چوب فرسوده است یا نه باید از تجهیرات روز استفاده شود
مگر اینکه از ابتدا شبکه نادرست و اشتباه احداث شده باشد که البته پی بردن به این موضوع هم کار شما نیست و به این راحتی ها زیر بار این موضوع نمی روند
شیرین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
0
0
سلام ممنونم از پاسخگوییتون به کامنت قبلي.
قصد خرید یک واحد از این آپارتمان رو دارم. از مالک پرسیدم. ميگن فاصله 17 متر از این دکلها تا دیوار ساختمان رعایت شده. من قصد خرید دارم ولی ولتاژ دقيقشو نميدونم.لطفا همین امروز پاسخ بديد ميخوام معامله کنم.
مدیر پایگاه تا ولتاژ مشخص نباشه نمیشه فاصله مجاز را گفت
برای سطوح ولتاژی تا 23 و نهایتا 63 کیلوولت این فاصله منطقی است ولی برای ولتاژهای بالاتر توصیه نمی شود نه اینکه غیر قانونی باشد
شیرین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
0
0
برای230 کیلو وات، فاصله زمینی دکل تا ساختمان چند متر باید باشه تا برای سلامتی مضر نباشه. باز هم ممنون از شما
مدیر پایگاه وات نیست و ولت است احتمالا
برای اینکه توضیحات بهتری بیابید خبر زیر را بخوانید. گرچه خیلی سخت گیرانه گفته شده است ولی توصیه نمی شود فاصله زندگی شما در کنارخطوط بالای 230 کیلوولت کمتر از 50 متر باشد

http://barghnews.com/fa/news/10807
شیرین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
0
1
230 کیلو ولت
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
0
0
سلام و خسته نباشید،
بنده خانه باغی خریدم که یک دکل 20 داخلش قرار داره.
برای دیوارکشی (یا فنس) مشکلی داره؟
امکان جابجایی تیر وجود داره؟ (تیر حدود 7، 8 متر از حریم زمین فاصله دارد)
سپاس از وقتی که برای پاسخگویی میذارید
مدیر پایگاه هرگونه ساخت و ساز در حریم شبکه باید با مجوز و تایید شرکت توزیع برق انجام شود
هم امکان جابجایی تیر وجود دارد و هم کشیدیدن دیوار و حائل ولی همه اینها باید با نظر کارشناس اداره برق باشد
البته در صورت نیاز به جابجایی باید هزینه های آن را خود بپردازید
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
0
0
سلام و خسته نباشید،
بنده خانه باغی خریدم که یک دکل 20 داخلش قرار داره.
برای دیوارکشی (یا فنس) مشکلی داره؟
امکان جابجایی تیر وجود داره؟ (تیر حدود 7، 8 متر از حریم زمین فاصله دارد)
سپاس از وقتی که برای پاسخگویی میذارید
مدیر پایگاه قبلا پاسخ داده شد
حمید نمین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
0
0
اداره برق بعد از احداث ساختمان با جواز شهرداری خط 20KVفشار قوی هوایی وپست زمینی را در جلوی منزل درست ورودی خانه که با منزل 1/5متر فاصله ایجاد کرده است بامراجعات مکرر هیچگونه جواب مثبتی نداده اند البته ناگفته نماند ترانس جلوی منزل مختص یکی از ادارات میباشد که جلوی منزل ایجاد نموده اند وشهرداری محل هم بصورت مکتوب به اداره برق نامه نوشته اند که درطرح هادی شهر ایجاد تجهزات در محل تعریف نشده است علی رغم همه اقدامات صورت گرفته اداره برق کارشکنی وامروز وفدا میکند خواستم بدانم مرجع رسیدگی کننده کیست وکجا مراجعه کنم ودر این مورد مقصر کیست ممنون وخدا حافظ شما باشد
حمید نمین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
0
0
اداره برق بعد از احداث ساختمان با جواز شهرداری خط 20KVفشار قوی هوایی وپست زمینی را در جلوی منزل درست ورودی خانه که با منزل 1/5متر فاصله ایجاد کرده است بامراجعات مکرر هیچگونه جواب مثبتی نداده اند البته ناگفته نماند ترانس جلوی منزل مختص یکی از ادارات میباشد که جلوی منزل ایجاد نموده اند وشهرداری محل هم بصورت مکتوب به اداره برق نامه نوشته اند که درطرح هادی شهر ایجاد تجهزات در محل تعریف نشده است علی رغم همه اقدامات صورت گرفته اداره برق کارشکنی وامروز وفدا میکند خواستم بدانم مرجع رسیدگی کننده کیست وکجا مراجعه کنم ودر این مورد مقصر کیست ممنون وخدا حافظ شما باشد
مدیر پایگاه میتونید شکایت کنید و پیگیری حقوقی داشته باشید ولی طولانی تر می شود. توصیه می شود با پیگیری های مستمر بخواهید که کار شما را انجام دهند
اسلامی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
0
0
سلام و خسته نباشید
حریم هوایی خطوط 20 کیلو ولت را بصورت زمینی تعریف کرده 2/10
این که بصورت زمینی نوشته پس هوایی چقدر مد نظر قرار میگیره؟
تجهیزات نصب شده در ارتفاع مجاور حریم هوایی خط 20 کیلو چقدر میشه ؟
مدیر پایگاه حداقل میزان حریم در خطوط فشار ضعیف و متوسط موضوع بندهای (۱) و (۲) و یا جایگزینی حریم هوایی به جای حریم زمینی حداکثر تا مقادیر مندرج در بندهای مذکور با شرط وجود حق دسترسی به خطوط برق و کمال انتفاع از آن، براساس نوع هادی، ضوابط فنی ابلاغی وزارت نیرو، عوارض طبیعی، موقعیت محلی و سایر شرایط مطابق نظر وزیر نیرو تعیین می‌شود.
یعنی حداکثر در 20 کیلوولت 2.10 متر است ولی حداقل آن را باید شرکت توزیع با توجه به شرایط خط و نوع تجهیز یا ساختمان و .... که شما دارید مشخص می کند که می تواند از 1.3 متر بیشتر باشد.
مثلا اگر پنجره روبه روی سیم خط 20 کیلوولت باشد یک متراژ در نظر می گیرند و اگر نباشد متراژ دیگری حساب می کنند.
اگر درخت در اطراف خط باشد که امکان افتادن دارد یک حریم در نظر می گیرند و اگر مثلا دیوار باشد یک حریم دیگر
به هر حال شرایط هر شرکت و منطقه و نوع تجهیز و تاسیسات اطراف خط و... متفاوت است.
در این خصوص بهتره به شرکت توزیع برق مراجعه کنید ولی اگر بیش از 2.10 متر فاصله دارید مشکلی ندارد
زانیار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
0
0
سلام. بنده زمین کشاورزی دارم که به تازگی 15تیر برق 63کیلو وات از آن عبور کرده خسارت فقط شامل تیر برق ها میشه و آیا میتونم دور زمین رو فنس کشی کنم تیر برق ها 5 متر از جاده فاصله دارند ولی تو حریم نیستند؟؟
مدیر پایگاه سوال شما رو درست متوجه نشدیم
اگر منظور فنس کشی در حریم است که ممنوع است ولی در حریم درجه دو با هماهنگی شرکت می توانید کشاورزی داشته باشید
حریم خط 63 کیلوولت در همین خبر اعلام شده است. نباید به آن تجاوز نمایید
على
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
0
0
با سلام و خسته نباشيد اداره برق چسبسده به منزل مسكونى ما يك مساحتى حدودا ٧٠٠ مترى احداث كرده براى توزيع برق منطقه كه فشار قوى مي باشد آيا قانونى است؟ممنون
مدیر پایگاه باید دید چه سطح ولتاژی دارد. با توجه به حریم هر خط و متراژ حریم که در همین خبر آمده است به راحتی می توانید متوجه شوید که چقدر باید از حریم فاصله داشته باشید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
0
0
باسلام .
احتراماً،اداره محترم برق درنطر دارد بین دو تیر برق که فاصله ی زیاد دارد یک تیر اضافه کند که وسط این فاصله به ساختمان نماکاری شده
با سنگ است ومالک آن از ثروت بادآورده ای برخورداراست وهمسایه مجاور آن یک کارمند عادی است که نتوانسته دیوارش را نما کند.حال مالک پولدار تیر برق را هل داده به سمت همسایه کارمند که با این وجودفاصله بین ۲تیر ۱۴ متر وآنطرف بیش از۲۵ متر میباشد.
لطفاً راهنمائی فرمائید.سپاسگزارم.ضمناً یک تیر قبلی هم کنار دیوار همان کارمند بیچاره میباشد.بازهم متشکرم اگر پاسخ دهید!
مدیر پایگاه باید موضوع را کامل دید و نمیشه در این خصوص با این داده ها اظهار نظر کرد
به هر حال ممکنه مثلا خونه کارمند توی حریم بوده باشد ولی خونه پولداره نبوده باشد و...
اگر اینطور باشد که شما می گویید این کار توجیه قانونی ندارد و می توانند پیگیری قانونی کنند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
0
0
باسلام واحترام،
از راهنمایی شما سپاسگزار هستیم.موفق باشید.
علی شوره ای
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
0
0
باعرض سلام خسته نباشید به مهندس محترم
زمینی دارم به مساحت حدودا 12 هزار متر که شبکه 63 بوده وبا اینکه عمر شبکه با تاریخی که روی تیر برق سیمانی نشان میده عمر این ش48 سال میباشد وچون شبکه فرسوده میباشد برق داخل شبکه 20 کیلو وات میباشد حالا این حریم ما طبق کدام برق باید حریم مشخص بشه 20 هزار یا هزار
مدیر پایگاه اگر خط 63 هست که باید حریم 63 رعایت شود و اگر 20 کیلوولت باید حریم 20 رعایت شود
قاعدتا حریم خط را با بالاترین سطح ولتاژ آن در نظر می گیرند
نجم الدین حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
0
0
من یک زمین دارم 22 متر ازدکل فشارقوی 230 والت دوراست آیا ه حریم دکل است
مدیر پایگاه دکل ملاک نیست باید از نزدیکترین سیم به زمین شما این فاصله محاسبه شود.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
0
0
سلام زمینی10000متر داریم که از وسط آن یه کابل 20 کیلو ولتی به طول 60 متر رد دادند آیا من باید هزینه کنم تا سیم ببرند بیرون از زمین من؟ سیم حدود 10 سالیه ازونجا رد داده. بدون اجازه ما سیم وارد زمین شده بود از 10 سال پیش
رحیم بکلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
0
0
سلام من یک زمین دارم 22 متر اززمین ازسیم دکل 230 هزار والت دور است ایاه درست است می گویند حریم جدید 11 و 9 متر می باشد می توانم آن رادرست کنم
وسلام
مدیر پایگاه بله حریم جدید همین است. می توانید اقدام کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
0
0
ببخشید به کجا اقدام نمایم من بی سوادم این هم یکی باید می نویسد
مدیر پایگاه به شرکت های توزیع برق منطقه خود مراجعه کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۳
0
0
سلام ایاه نامه حریم خط فشار قوی در روزنامه رسمی داده شده
مدیر پایگاه در روزنامه را نمی دانیم ولی وقتی بصورت رسمی از سوی هیات دولت و وزارت نیرو ابلاغ شده است لازم الاجراست
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
0
0
سلام‌.ببخشید خرید منزل در فاصله ی تقریبا ۴۰متر از کابل فشارقوی۲۳۰ولت مانعی نداره؟از دکل دور هس..ممنون پاسخ بدین
مدیر پایگاه به اندازه کافی دور هست. معمولا کمتر از 30 متر توصیه نمی شود.
البته تا شعاع حتی 100 متری هم میدان مغناطیسی خطوط در این سطح ولتاژ وجود دارد ولی خیلی ضعیف است.
در این فاصله 40 تا 50 متری امواج مغناطیسی وسایل خونه مثل ماکرو یا وای فای و موبایل و... هم حدودا همینقدر است
بهمن بهرامی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
0
0
سلام خسته نباشید یکی شخصی در شهرستان خوی واقع در روستای سعید آبادمنطقه مسکونی ...نصب تیربرق ۲۰kwسوالم اینه حریم قانونی ۲۰ کیلو ولت مگر ۳ متر نیست ؟ این عملیات در حالی صورت گرفته است که روستا خودش برق دارد و در همان مسیر درنیم متری آن خط لوله گاز احداث شده ...ولازم به ذکر است که عرض راه ۸ متر است وتیر برق ها از یک مسیرمستقیم نصب نشده اند لطفا راهنمایی کنید چیکار کنیم
مدیر پایگاه الان مشکل شما کجاست؟ به زمین شما وارد شده اند یا اینکه کلا با حضور لوله گاز در حریم مشکل دارید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
0
0
سلام ببخشید آیا من یک زمین خریدم از داخل روستا ه 22 ازسیم 230 هزاروالت دوراست می توانم آن را درست کنم تازه دو طرفم زمین من خانه درست شده است
مدیر پایگاه حریم خطوط 230 کیلوولت 11.9 متر عنوان شده
برای ساخت و ساز هم مشکلی ندارید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
0
0
سلام حریم جدید 230 هزار والت چقدر است
مدیر پایگاه 11.9 متر زمینی
عاطی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
0
0
سلام..ببخشید ینی با برق ۲۳۰میشه از فاصله ی ۲۰متریش ساختمون درست کرد واسه زندگی؟؟ضرر نداره؟
مدیر پایگاه میشه درست کرد ولی کی گفته ضرر نداره؟
در فاصله 20 متری میدان مغناطیسی خیلی شده ولی بازهم هست و در دراز مدت ممکنه اثرات منفی داشته باشه که البته هنوز بصورت علمی تایید نشده ولی بررسی های نشان میده تا حتی 50 متری اثرات میدان وجود دارد
توصیه می شود برای 230 متر بیش از 30 متر و برای 400 بیش از 40 متر فاصله داشته باشید
اینکه دولت حریم رو کم کرده نه این است که میدان کم شده بلکه برای این است که نیاز نباشد پول زمین بیشتری بدهد تا حریم را بخرد
ولی از لحاظ اثرات زیست محیطی شرایط فرق نکرده است
عاطی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
0
0
ممنون از راهنماییهای خوبتون..راهی هم برای کم کردن اثرات میدان مغناطیسی وجود داره؟؟وجود دیوار ودرخت از اثرات میدان کم میکنه؟وآیا میدان مغناطیسی فقط درفضای باز نزدیک خطوط وجود داره یا به فضای داخل منزل هم منتقل میشه؟؟اگرحریم رعایت شده باشه.سپاس
مدیر پایگاه دیوار و درخت و شیشه ... مانع از ورود امواج نیست
محمود باقری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
0
0
باسلام درکنار جاده اصلی زنجان بیجار یک قطعه زمین در حریم شهر دارم حریم راه 22/5 متراست 30سال پیش تیر برق بدون رضایت من پایین آوردن حالا یک فرد برای احداث پرورش ماهی میخواهد ترانس برق خودرا زیر شبکه برق ایجاد کند فاصله تیر برق با آکس جاده 30متر می باشد اداره برق میگوید حریم من است من به ایشان ترانس وانشعاب میدهم چون به من از بابت حریم چیزی پرداخت نکرده میتوانم از آوردن ترانس جلوگیری کنم یانه
مدیر پایگاه متاسفانه مواردی که به سال ها قبل برمی گردد کمی سخت و پیجیده است. راهش اینکه طرح شکایت کنید و از شرکت پیگیری کنید ولی معمولا وکلای شرکت های برق هم کارشون رو بلدند و نمیزارند شرکت دوباره جریمه شود
به هر حال اگر حریم شبکه برق است شرکت توزیع می توانید ترانس دهد مگر اینکه شما اثبات کنید که غیرقانونی زمین شما را گرفته اند
ادیب عطای
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۷
0
0
با سلام یک مغازه ۳۰ میباشد ۲۰ متر ان درحریم میباش می خواهم برای برق اب ان اقدام تکلیف چیست
مدیر پایگاه اگر در حریم است که ساخت و ساز غیرقانونی است و قانونی نمی توانند به شما اب و برق دهند
هادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
0
0
با سلام
بنده یک زمین مسکونی سنددار خریدم که داخل آن یک تیر برق وجود داره. پروانه ساختمان گرفتم برای ساخت و ساز. رفتم اداره برق تا بیاد تیر برق رو جابجا کنه، ولی اداره برق زیر بار نمیره میگه باید هزینه جابجایی رو خودتون تقبل کنید. لطفا راهنمایی کنید یا راهکاری نشون بدید که بدون هزینه این تیر برق رو از داخل زمین بندازم بیرون.
با تشکر
مدیر پایگاه چون شبکه از قبل وجود داشته برای جابجایی از شما پول می گیرند مگر اینکه اثبات کنید که شبکه در این جا غیرقانونی نصب شده که آنهم اثباتش آدم کارکشته و مسلط می خواهد
علی خرمدل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
0
0
با سلام ما یک پست اختصاصی داخل ساختمان درطبقه هم کف داریم (ترانس اختصاصی)وما قراردادبرق 100کیلووات دیماندبا سازمان داریم وداخل اتاقک است چه عایق کاریهای ویا دیواره ودراتاقک راباورقهای مس یاآلومینیم بپوشانیم برای کم کردن وجلو گیری ازامواج الکترو مغناطیس ومیدان مغناطیسی. از راهنمایی شما متشکرم.
مدیر پایگاه ظرفیت ترانس مشخص نمی کند که چه سطح ولتاژی دارید. ممکنه 20 کیلوولت باشد و ممکنه بالاتر که البته احتمالش ضعیفه که ولتاژهای بالاتر باشد و به احتمال قوی سطح ولتاژ مورد استفاده ترانس ما 20 کیلوولت است
اگر 20 کیلوولت باشد نیازی به شیلد کردن نیست شما اگر این اتاق را هم مثل قفس فارادی طوری شیلد کنید که امواج را کنترل و محدود کند باز هم در اطراف ساختمان این خطوط 20 کیلوولت وجود دارد
در مجموع این سطح ولتاژ جای نگرانی ندارد و فاصله دو سه متر به بالا هم کفایت می کند
نوید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۴
0
0
باسلام.من قصدخرید آپارتمانی که دارم که از وسط خیابان ۴۰متری آن دکل های برق فشارقوی عبورکرده.شرکت برق گف۲۳۰هس ولتاژش.کل اون قسمت آپارتمان سازی شده.خرید آپارتمانی که۴۰متر از وسط اون خیابون که دکل داره فاصله داشته باشه موردی نداره؟سه واحد هم جلوش هس.ممنونم راهنمایی کنین
مدیر پایگاه نه این فاصله به اندازه کافی از شبکه برق فاصله داره
امواج وجود دارند ولی در این فاصله ضعیفه و تقریبا تاثیر خاصی ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۳
0
0
سلام ما در شهرکی هستیم که وکلای فشار قوی رد شده بفاصله 20متر استخری دارد ممنون میشم راهنمایی کنید
مدیر پایگاه قرار گرفتن در زمان های کوتاه مشکل خاصی ندارد. خیلی از ماها بارها از زیر دکل های برق رد شده و یا حتی چندین ساعت توقف می کنیم.
قرار گرفتن طولانی مدت مثلا چندین ماه متولی یا حتی چندین سال می تواند روی بدن اثرات منفی داشته باشد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
0
0
سلام. لطفا راهنمایی کنید برای یک اتاقک که یک ترانس برق اختصاصی وسکسیونرداردمی خواهیم ازبیرون دیوارهاودرآن راتبدیل به قفس فارادی کنیم لطفاجنس شیلدهاوغیره...راهنمایی کنیدقبلا پیام داده بودم جوابی ندادیداگه راهنمایی کنید متشکرم
مدیر پایگاه در این خصوص اطلاع دقیقی نداریم
برای شیلد کردن پارامترهای مختلفی نیازه و اینکه بستگی به فاصله و سطح ولتاژ و ... دارد
بهتره از شرکت های متخصص در این زمینه کمک بگیرید
شرکت های فعال در حفاظت و زمین و ...
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
0
0
سلام کارگاهی دارم که عمده ان زیر سیمهای ۶۳ ککیلو ولت است حال شهرداری میخواهد در ان جاده احداث کند سوال اول اینکه ایا حریم از اخرین سیم بیرونی محاسبه میشود و از اخرین سیم بیرونی چند متره و دوم اینکه ایا شهرداری باید مقدار زمینی را که متصرف میشود را خسارت بدهد یا نه با تشکر
مدیر پایگاه بله حریم از آخرین سیم محاسبه می شود
اگر زمین جزو حریم برق بوده باشد خسارت نمی دهد ولی اگر خارج از حریم باشد باید شما را راضی کنند و اگر شما خارج از عرف تقاضا داشته باشید جکم قضایی برای تخریب بدون اجازه می گیرند و پول شما را به حسابتان واریز می کنند
مسلم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
0
0
سلام. اپارتمانی در طبقه دوم یک واحد مسکونی خریداری کردم در زمان خرید ساختمان نیمه کاره و اسکلت بود و هیچ تیر برق و ترانسی وجود نداشت اما بعد از اتمام متوجه شدم اداره برق درست جلوی پنجره ما اقدام ب نصب پایه برق و ترانس کرده روی ترانس نوشته ۴۰۰kva فاصله هم تا پنجره ما حدود دو متر هست با توجه به اینکه خانم بنده بار دار هست و یک کودک دوساله دارم ایا مشکلی ایجاد میکند ؟ همچنین صدای ترانس به داخل خانه میاید و مراحمت ایجاد میکند لطفا مرا راهنمایی کنید ؟
مدیر پایگاه در خصوص صدا نباید صدای ترانس از حد خاصی بیشتر باشد و در این خصوص می توانید شاکی شوید البته صدای کم آن غیرقابل اجتناب است
میدان مغناطیسی به سطح ولتاز بستگی دارد اگر سطح ولتاژ خط برق نزدیک خانه شما 20 کیلوولت باشد مشکلی ندارد ولی اگر 63 به بالا باشد برای دو متر خطرناک است.
مسلم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
0
0
با سلام
خطوط برق داخل کوچه های شهری معمولا چند کیلو ولت هستند ؟
مدیر پایگاه 20 کیلوولت و 400 ولت
امید صمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
0
0
با سلام ما ملکی داریم که دکل فشار برق با ولتاژ ۲۳۰ کیلو وات از وسط ملک عبور کرده میخوام بدونم حریم برای ساخت ساز چه مقدار هست با تشکر
مدیر پایگاه حریم خطوط نیروی برق ولتاژ 230 کیلوولت به صورت زمینی و برابر 11.9 متر می‌باشد.
صادق مصفا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
0
0
سلام زمینی به مساحت 2700 متر در شهرستان رامسر با کاربری کشاورزی که در آن درخت پرتقال و کیوی می باشد دارم که کابل برق 63 کیلوولت از وسط آن رد شده است اداره برق چه مبلغی را بابت آن می بایست به اینجانب پرداخت نماید؟
مدیر پایگاه اصلا قابل پیش بینی نیست. بر اساس قیمت کارشناسی زمین شما و به میزان زمینی که از شما تصاحب شده است به شما غرامت داده می شود.
ممکنه شما مجوز باغ نداشته باشید لذا پول باغ نمی دهند
ممکنه زمین شما در خارج از شهرها باشد لذا قیمتش فرق دارد تا مثلا در نزدیکی شهرها یا در خود شهرها و ...
خود نوع درخت و چند ساله بودن و ... هم در قیمت تاثیرگذار است
علی اکبری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
0
0
با سلام و ممنون از پاسخ گویی شما.
بنده قصد خرید زمین به مساحت 4000 متر رو در شمال دارم اما داخل این زمین دو خط انتقال برق عبور میکنه که به موازی هم هستند یکی فشار قوی و یکی متوسط. با این شرایط و محاسبه حریم ها فکر کنم چیزی از زمین نمی مونه. زمین 27 متر عرض و حدود 150 متر طول داره. خطوط بصورت عرضی از زمین عبور کردن. ضمنا یک دکل فشار قوی و یک دکل فشار متوسط هم زیر کابل ها تو زمین قرار داره. ممنون میشم پاسخ دهید صلاح هست زمین خریداری بشه البته قیمت پایین تر از عرف منطقه هست.ممنون
مدیر پایگاه این زمین برای مسکونی و تجاری و... غیر قابل استفاده است ولی به نظر می رسد برای کشاورزی مشکلی نداشته باشد
به هر حال این زمین توی حریمه و بعدا هم نمیتونید بفروشد
قیمت این زمین ها حتی از نصف هم ممکنه کمتر باشه
عطاادیبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
0
0
با سلام خدمت کارشناس محترم حریم اصلی ۲۳۰ کدامش دروسته ۱۱متر یا ۹ می باشد درضمن منظور از ۳۰درصد برای۲۳۰ چند می باشد باتشکر انشاالاه موفق باشید
مدیر پایگاه 11.9 است حریم خطوط 230 کیلوولت
30 درصد کمتر از 11.9 را می توان با مجوز شرکت های برق در برخی از مناطق اجرا کرد
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
0
0
با سلام و خسته نباشید
بنده زمین کشاورزی دارم بدون سند که تقریبا از وسط زمین کابل های فشارقوی عبور میکنه.
جدیدا بنا بر شرایط موجود قصد دیوار کشی دارم،لازم بهدالذکر هست که از 4 طرف زمین بنده یک طرفش رو همسایه که شرایط زمینش مانند زمین من هست تقریبا دوسال پیش دیوار گذاشت و فقط اداره برق دوبار بهشون اخطار داد ولی کار خاصی نکرد.
با توجه به موارد گفته شده زمین بنده فقط 3 طرف دیوار می خواهد.
اگر بنده دیوار زمینم را بگذارم با اداره برق به مشکل برمی خورم.
سپاس از پاسخگویی
مدیر پایگاه قاعدتا اگر بفهمند گیر میدن و غیرقانونیه ولی یه عده میرن شبانه و بی اطلاع دیوار میکشن بعدش هم معمولا تخریب نمی کنند مگر اینکه خیلی به خطر نزدیک باشند و برای شبکه مشکلی ایجاد بشه ولی دیوار باغ و مسائل اینچینی را معمولا تخریب نمی کنند
احمدرضا خاتم گويا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
0
0
ما در شرف خريد منزل مسكوني هستيم كه در مجاورت پست برق قرار داره (اتاقكهاي بتني تقريباً 6 متري با درهاي فلزي زرد رنگ ظاهرا 20KV به فاصله 10 متر) ، نسبت به خطرات احتمالي (مثل سرطان) زندگي در مجاورت پست برق بسيار نگرانيم .
اگر لطف كنيد يه جهتي به ديد بنده نسبت به اين موضوع بدين كه اگر خطري دارد يا ندارد از نظر جنبه هاي رواني زندگي در آنجا آسوده خاطر باشيم، بسيار سپاسگزار خواهم بود.
مدیر پایگاه از لحاظ ایجاد میدان مغناطیسی خطرناک و اثرات ناشی از آنها خطری ندارد چون سطح ولتاژ پائینی داشته و این فاصله 10 متری به اندازه کافی از پست دور هست که مشکلی ایجاد نکند
این پست ها مشکلی ندارند و اتفاقا برق ساختمان های مجاور این پست ها از افت ولتاژ کمتری برخوردار بوده و کمتر افت دارند که بهتر است
تنها خطری که دارد خطر برق گرفتگی است که آنهم در اتاق محصور با درب قفل شده است لذا کسی نمی تواند وارد شود که دچار برق گرفتگی شود
نیلوفر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۲
0
0
باسلام.ببخشید ما قصدخریدن آپارتمانی داریم که تقریبا در۳۰متری کابل فشارقوی۲۳۰ قرار داره.دراین فاصله اثرش مثل این هس که مدام امواج وای فای پخش هس؟ینی مثل اینکه ۲۴ساعته وای فای وماکروفر روشن هس؟؟اگه خطرناک هس واقعا بگید مطلع شیم.ممنون
مدیر پایگاه جايي به صورت رسمي تاييد نكرده اند كه اين فاصله خطرناك است و تاثير كمي از ميدان در اين فاصله وجود داره
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
0
0
سلام،ی سوال از خدمتتون داشتم،چندسال پیش شخصی واسه از امتیاز چاه شخصیش اقدام به نسب چندتیربرق در زمین کشاورزی سند دار بنده کرده،بدون هیچ اجازه نامه ویا دادن هزینه ای،،،الان اداره برق منطقه میگه هیچ راهی واسه برداشتن تیربرق وجود نداره،لطفا راهنمای کنید
مدیر پایگاه اگر غیرقانونی و بدون اجازه از شما نصب کرده که باید خسارت دهد یا جمع کند. پیگیری قضایی کنید
اداره برق برای اینکه به دردسر جابجایی نیفتد خودش را در اختلاف بین شما و اون درگیر نمیکنه
در ضمن اگر حکم بگیرید هزینه های جابجایی هم با اون فرد است نه شما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۶
0
0
باسلام، آیا با وجود فاصله ۹۰ متری از دکل ۶۳کیلوولت و فاصله ۲۵ متری ازخطوط حریان این دکلها، با توجه به اینکه دو فرزند خردسال دارم، خظرناک است؟ میدان ایحاد شده در این فاصله حدودا چقدر میباشد؟ در مقایسه با وای فای کمتر است یا نه؟
مدیر پایگاه خیلی کمتره و خطری ایجاد نمی کند
منظور از وای فای این است که مقایسه ای صورت گیرد وگرنه ماهیت میدان خطوط فشار قوی با وای فای خونه ها متفاوت است
حمید
|
Canada
|
۱۹:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
0
0
سلام . می خواستم بدونم عبور کابل های فشار قوی 10 یا 20 کیلو ولت خودنگهدار(روکش دار به هم تابیده) از کنار دیوار اتاق یا پنجره برای سلامتی مضر هستش؟ .آیا این کابل ها هم حریم دارند؟
مدیر پایگاه نه خطری ندارند
حریم دارند ولی حریم حفاظتی برای جلوگیری از برق گرفتگی است نه میدان مغناطیسی
معمولا یکی دو متر فاصله هم برای کاهش اثرات میدان کفایت می کند
بیژن بیژنی
|
Spain
|
۱۲:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
0
0
سلام وعرض ارادت
لطفا فاصله کف اسفالت خیابانها تا کابل های برق منازل گرفته شده از خطوط هوایی فشار ضعیف (معابر ) در شهرها و روستاها جند متر است ایا استانداردری در این رابطه وجود دارد
مدیر پایگاه بله و در همین خبر موارد خواسته شده وجود دارد
البته باید ابتدا سطح ولتاژ شبکه مشخص باشد تا بتوانید از روی سطح میزان فاصله را از استاندارد پیدا کنید
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۵
0
0
سلام خطوط انتقال برق فشار قوی که از جنت آباذ مرکزی میگذرد چند کیلو ولت است؟
مدیر پایگاه احتمالا 230 کیلوولت است و ممکنه 400 کیلوولت باشد. روی دکل ها سطح ولتاژ نوشته شده است
علب حقانی ازروستای گوگ تپه توابع شهرستان بیله سوارمغان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
0
0
سلام کارشناس محترم به اطلاع محترم میرساند. که شرکت برق آذربایجان شرقی بدون هماهنگی نسبت به تخریب زمین زراعی به متراژ طولی تقریبی 70 متر نموده وگندم ماراپایمال کرده ویک دکل خیلی بزرگ فشار قوی نصب نموده اول اینکه زمین فوق رابه دو قسمت تقسیم کرده که ارزش آن رادرصورت فروش خیلی پایین آورده. ودرثانی باید تامدت وجود دکل فوق هم چون ایرانسل ویاهمراه اول اجاره بدهد وهابیان حق تملک زمین فوق راازخود سلب نماید ثالثا باید تفاهم نامه ای بین طرفین منعقد وحق زارع زایع نکرده وتعهدثبتی که از زارع به زور اخذ میکندهزینه آن رامتقبل شودوضمنا درصورت عدم توافق بین طرفین میتواند تاسیسات فوق رابصورت زمینی دایر نماید در خاتمه چگونه میتوان اقامه دعوی نمود. باتشکر. حقانی.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۳۰
0
0
با سلام یه سری اطلاعات و مقاله در مورد خطوط انتقال 20 کیلو ولت و طراحی انها می خواستم با تشکر
مدیر پایگاه مقاله در چه زمینه هایی؟
با یک سرچ ساده در اینترنت به آنها می رسید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
0
0
باسلام واحترام.
سئوال_ آیا رئیس برق یک شهرستان می تواند و حق دارد به بهانه ی اینکه نمای ساختمانی(ذی نفوذ) خراب می شود تیر برقی که حتماً
وقانوناً باید آنجا بزند،نزند وبر خلاف تمام عرف و محاسبات قبلی ودر حریم همسایه ی مجاور در فاصله ی 14متری 2ستون برق نصب کند؟!
آیا اگر کسی به دلیل عدم بضاعت مالی نتواند به دلخواه رئیس اداره برق نمائی بسازد باید خانه اش تیر باران شود؟؟؟
بدیهی است چنانچه کسی به داد نرسد از طریق تامین دلیل و مراتب قضایی موضوع پیگیری خواهد شد.
قبل از راهنمایی شما سپاسگزاریم.سمیرمِ اصفهان.
بیژن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
0
0
با سلام و خسته نباشید
ملکی دارم مسکونی که کابل فشار قوی از داخل زمین من عبور کرده و تیر های ان خارج از زمین من هستند و فقط حدود 60 متر کابل هوایی از روی زمین من عبور میکند میخواستم ببینم امکان کشیدن کابل زمینی به هزینه خودم بین دو تیر وجود دارد و کابل زمینی در چه فاصله ای از صطح زمین می کشند و خطری برای سلامتی دارد یا خیر ؟ با سپاس فراوان
مدیر پایگاه بستگی به سطح ولتاژ خط برق دارد
هزینه زمینی کردن خط برق ولتاژ بالا بسیار زیاد بوده و گاها اندازه ارزش کل زمین شما می شود و نیاز به تجهیزات و تاسیساتی برای انتقال به زمان و سپس دوباره هوایی کردن و لذا فکر نمی کنیم برای 60 متر حاضر به پیاده سازی چنین کاری حتی با هزینه خود شما شوند
از طرفی زمینی کردن خط باز هم حریم خاص خود را دارد و گرچه نسبت به خط هوایی کمتر است ولی اینطور نیست که دیگر شما می توانید در زمین هرکاری بخواهید انجام دهید
بهترین مرجع برای شنیدین پاسخ نهایی همان شرکت برق منطقه شماست
فاطمه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
0
0
ببخشید فاصله تیره برق تا بالکن خونه چقدر باید باشد
مدیر پایگاه نزديکترين فاصله ساختمان ( اعم از بالکن – ترانس – سايه بان و .. )
با شبکه هاي فشار ضعيف 130 سانتی متر
رضا داوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
0
0
با عرض سلام و خسته نباشید
بنده در برجی در سعادت آباد در منطقه بام تهران بالاتر از اداره برق زندگی میکنم.اخیرا یک پست بزرگ برق که ظاهرا 230/40 میباشد جلوی برجهای اون منطقه که سالهاست ساخته شدن بنا کردن سوال خیلی از ساکنین این برج ها این هست که چه ضرری میتونه برای ساکنین داشته باشه البته گفته شده که فاصله 50 متری رعایت شده ولی همه نگران فرزندان کوچک خودشون هستند به علاوه اینکه صدای ناهنجاری هم تولید میکنه.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
مدیر پایگاه این فاصله 50 متری برای سطح ولتاژ 400 کیلوولت و 230 کیلوولت خوبه و مشکلی ایجاد نمی کند.
صدای این پست ها نسبت به سطح ولتاژ کمی بالاست ولی نباید مزاحمتی برای ساکنین ایجاد کند. تا یک حدی قابل قبوله ولی اگر صدای بیشتری داشته باشد باید رفع گردد. البته این پست ها به دلیل اهمیت بسیار بالایی که دارند مستمرا ارزیابی و تست میشوند و صداهای ناهنجاری که نشان از مشکل حاد در سیستم باشد بالافاصله برطرف می گردد. هر ترانسفورماتور توی این پست ها ده ها میلیارد تومان ارزش دارد لذا به این سادگی نمی گذارند اسیب ببیند و معمولا حفاظت های خاصی دارد که اجازه می دهد مشکلی بوجود بیاید. ممکنه در پرباری و مصرف بالا کمی صدا افزایش یابد ولی اینور نیست که برای ساکنین مزاحمت ایجاد کند
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۰
0
0
سلام ، یه سوال داشتم ، بنده کارمند پست برق فشار قوی ۴۰۰/۲۳۰ کیلوولت هستم و فاصله اتاق فرمان با تجهیزات ۴۰۰ و ترانسفورماتور ۴۰۰/۲۳۰ که دقیقا رو به روی ساختمان اتاق فرمان میباشد حدودا ۱۸ نیم متر بصورت افقی میباشد ساختمان بصورت همکف میباشد حالا میخواستن ببینم در حریم مجاز هستیم یا خیر ؟
۲، فاصله مجاز حریم و استاندارد اینگونه مراکز چقدر میباشد ؟
۳، برای کم تر شدن آسیب های احتمالی ناشی از نزدیک بودن در حریم چه کاری باید انجام داد ؟
۴ ، آیا خوردن مایعات خصوصا شیر در هنکام کار مناسب است ؟
مدیر پایگاه در خوص تغذیه اطلاعی نداریم.
معمولا فاصله اتاق اپراتور را به اندازه کافی دورتر در نظر می گیرند که مشکلی ایجاد نشود
ساسان محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
0
0
سلام . تصمیم خرید خانه ای را دارم که درست در روبروی این خانه، آپارتمانی وجود دارد که در قسمتی از پارکینگش پست برق فشار متوسط وجود دارد . آیا خریدن این خانه در سلامتی ما مشکلی ایجاد می کند ؟ ممنون میشم راهنماییم کنید
مدیر پایگاه بستگی به سطح ولتاژ پست و میزان فاصله شما از آن دارد
خسرو ناصردهقان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۹
0
0
با سلام
وعرض خسته نباشید
در کوچه ها و خیابان های شرقی و غربی در بافت مسکونی و دارای جواز ساخت ، تیر برق را در قسمت شمالی خیابان جاگذاری می کنند یا در قسمت جنوبی خیابان؟
استاندارد جای تیر برق کجای خیابان است؟
با تشکر
مدیر پایگاه می توانند در هر دو قسمت قرار دهند فقط باید فاصله ها و حریم رعایت شده باشد
كيارش محموديه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۸
0
0
با عرض سلام و خسته نباشيد
اينجانب باغي دارم كه از قسمت پاركينگ ها و روي درخت ها كابل فشار قوي ٦٣ كيلو واتي عبور كرده ولي قسمت ساخت مسكوني و الاچيق ان حدود ١٠ متر از نزديكترين كابل فاصله دارد ايا ضرري براي مادارد؟ زندگي دايمي نيست ولي هفته اي يكبار است چه تاثيري داره ؟ در زير كابل اگر ١-٢ ساعت باشيم ضرر داره؟؟
مدیر پایگاه قرارگرفتن موقت مشکلی ایجاد نمی کنه
فاصله شما نسبتا کافیه
روح الامین ضیاالدینی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
0
0
با سلام.
اینجانب سال 88 اقدام به ساخت یک واحد منرل مسکونی یک طبقه نمودم و پس از ساخت انشعاب برق و پایان کار گرفتم. (خانه شمالی هست- در به حیاط)
سال 93 اقدام به اخذ پروانه طبقه اول نمودم و شروع به ساخت یک طبقه بنا بر روی طبقه همکف ساخته شده قبلی نمودم. در حال حاظر جهت اشتراک برق مراجعه نمودم میگن ملک شما در حریم برق هست و باید بنا به نظر کارشناسان کلیه هزینه های رفع حریم را بپردازم. توضیح اینکه شبکه سال هم سال 72 اجرا شده است.
سوال اینکه آیا من که سند ثبتی دارم واز حدود سند هم تجاوز نکردم باید هزینه های رفع حریم را که از 500 هزار تومان تا چند میلیون تومان میشود را پرداخت نمایم.
مدیر پایگاه اگر ساخت و ساز طبق سند توسعه شبکه در حریم بوده باشد که باید قبل از ساخت این موضوع را متوجه می شدید واگر نبوده که هیچ
سند ثبتی شما متعلق به قبل بوده و اداره برق قاعدتا باید بر اساس نقشه ارائه شده شهرداری شبکه خود را توسعه می داد نه اینکه در حریم خانه شما شبکه را ایجاد نماید مگر اینکه سند شما مغایر با شهرسازی بوده باشد
در این گونه موارد تا جای ممکن سعی می کنند که هزینه را از شما بگیرند که البته شما برای اثبات نیاز به یک وکیل مطلع دارید
محمد اصنایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
0
0
سلام . سوالی داشتم .- سیم های معابر(5 رشته) شل بوده و دراثر باد شدید و طوفان بهم اتصال کرده و چون در نیم متری ساختمان مسکونی (نیم متری ناودانی)عبور کرده بود . موجب آتش سوزی ساختمان(اول ساختمان در ابتدای کوچه ساخته و برق دار شده ، بعدا شبکه برای ساختمان های جدید احداث ، اجرا شده:
1- این اتصال چگونه باعث حریق گردیده؟
2- مالک برای دریافت خسارت چکار باید بکند.؟
سپاس از پاسخگویی شما.
مدیر پایگاه اگر حریم رعایت نشده باشد اشکال از شرکت توزیع است که البته اثبات آن سخت است و نیاز به وکیل کارکارشته دارد
معمولا شبکه ها بیمه هستند و اینجور خسارت ها را با پیگیری می توان بخشی از آن را گرفت
صمیمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
0
0
با سلام خواهشمند است عرض دکل های 63 ، 132 ، 230 و 400 کیلو ولت را علاوه بر احاریم انها مشخص فرمایید . در تصویر فقط احاریم طرفین سیم اورده شده و عرض بین دو سیم مشخص نشده است . با توجه به اینکه کل عرض تصرفی جهت ارزیابی اراضی اشخاص لازم است ، تعیین و اعلام عرض دکلها مزید امتنان است
زهرا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
0
0
با سلام
ببخشید این حریم هایی که گفتید مرتبط با فاصله مجاز از خط توزیع یا پست هاست که اجازه ساخت و ساز داده میشه ولی از لحاظ ایمنی و نقطه بی خطر و نزدیک به صفر میدان مغناطیسی و یا الکترومغناطیسی فاصله چه قدر هست؟ من دقیق یادم نیست ولی به نظرم تو کلاس های استاد مکبری فاصله ایمن چیزی بیشتر از این مقادیر بود ممنون میشم راهنماییم کنید
مدیر پایگاه میدان مغناطیسی با فاصله مجاز حریم فرق داره
ممکنه فاصله مجاز یک خط مثلا 11 متر باشه ولی میدان میتونه بیشتر از این هم باشه ولی معمولا در فاصله های بیش از این ضعیف میشه و خطر انچنانی نداره
متاسفانه امار دقیقی از اینکه تا چد حد از میدان دور باشید سالم است وجود ندارد. هر کس یک متراژی را می گوید. البته به خود شخص و میزان ماندگاری در میدان و ... هم بستگی داره
افرادی هستند که همین الان هم خانه هایی درست زیر خطوط برق دارند ولی کسی نتونسته اثبات کنه که تاثیرش چقدره
سرطان ممکنه هم بر اساس مواد غذایی باشه هم هوا و هم خیلی چیزهای دیگر مثل موبایل و... لذا فقط یک پارامتر نیست
احمد عباس زاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
0
0
منزل ما در بلوارابوذر و در حریم دکل 230کیلو ولت قرار دارد.
با توجه به درخواست اینجانب از شهرداری جهت تخریب و ساخت ساختمان مذکور و استعلام شهرداری از اداره برق جوابیه ایشان مبنی بر عقب نشینی باندازه یک متر و بیست سانت بوده است.
باتوجه به فاصله دکل از ساختمان باندازه ده متر و هفتاد سانت که با میزان عقب نشینی جمعا فاصله مان یازده متر و نود سانت میشود چرا بخشنامه جدید (فاصله شش متر و سی سانت در ولتاژ 230 کیلو ولت)از جانب اداره برق اجرا نمیشود؟
مدیر پایگاه اجرای حریم درجه یک و دو به تشخیص ادارت برق اجرا می گردد. حریم درجه یک در مواقعی است که راهی برای اجرای حریم درجه دو نباشد
شهاب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۵
0
0
با سلام
اين جانب يك قطعه زمين به مساحت ١٠٠٠ متر در نوشهر دارم كه داراي كاربري مسكوني و همچنين سند ٦ دانگ ميباشد، زمين تقريبا مستطيل شكل و با ابعاد طول ٤٠ و عرض ٢٥ ميباشد ، ورودي زمين اين جانب از ضلع جنوبي ميباشد كه فاصله ش تا نزديك ترين تير برق حدود ٣٠٠ متر ميباشد اما در ضلع غربي زمين اين جانب تير برق تا فاصله ١٠ متري آماده است و متاسفانه يك زمين بسيار كوچك بعرض ٢ متر در ضلع غربي زمين وجود دارد كه صاحب اين زمين مبلغ بسيار بالايي از اين جانب طلب ميكند تا اجازه دهد ٢ متر شبكه زير زميني از زمين أيشان عبور كند ، حالا ميخواستم ببينم آيا من واقعا بايد پولي به ايشان پرداخت كنم و يا چون ايشان بومي محل هستند قصد اخاذي دارند .
ضمنا اگر به هر دليلي بنده نتونستم از قسمت غربي برق بگيرم ، با توجه به اينكه جواز ساخت دارم ، چه مقدار از هزينه انتقال از تيري كه به فاصله ٣٠٠ متر از زمينم قراردارد را بايد پرداخت كنم
با تشكر
مدیر پایگاه در این خصوص از شرکت برق استعلام بگیرید. اونها راهکارهای عملیاتی تری را به شما پیشنهاد می دهند
ذبیح اله کاووسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
0
0
سلام ترانس برق در کوچه بالایی منزل بنده می باشد نمی دانم به چه علتی اداره برق قصد جابجایی ترانس را دارد احتمالا صاحب ملک شکایت کرده است واداره برق می خواهد ترانس را جلوی مغازه من قرار دهد لطفا راهنمایی فرمایید
مدیر پایگاه سلام
شما هم می توانید با مراجعه به شرکت توزیع این موضوع را مطرح کنید که با نصب ترانس حریم ایمنی شما رعایت نخواهد شد.
احمد حاجی زاذه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
0
0
سلام بنده ساختمانی درقزوین (خرمدشت) در حال ساخت دارم که جهت ساخت بالکن وارد حریم برق فشار ضعیف شده( که با نصب یک پایه(دستک) یک متری رفع حریم می شود)،وجهت رفع حریم به اداره برق شهر خرمدشت مراجعه نمودم واداره برق جهت رفع حریم تقاضای چهار میلیون تومان جریمه می نماید وباتوجه به اینکه بنده با مجوز شهرداری ونقشه اقدام به ساخت کرده ام وشهرداری در زمان شروع ساخت از اداره برق استعلام می نماید. واداره برق در جواب گفته مشکلی نیست حال براساس چه قانونی اداره برق از بنده تقاضای پرداخت جریمه دارد.متشکرم اگر من را راهنمایی کنید.
مدیر پایگاه در خصوص استعلام شهرداری و اداره برق شک دارم چون معمولا این ارگان ها با هم هماهنگ نیستند و این پیگیری ها را باید خود فرد انجام دهد
شما به اداره برق مراجعه کنید و مطمئن شوید که قبلا تایید کرده اند یا نه؟ اگر تایید کرده باشند نباید از شما هزینه ای بگیرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۶
0
0
با سلام. ملکی کلنگی در شهرک راه اهن تهران خریدم که سند سی ساله دارد و ضمنا دارای 3 کنتور برق هم بوده است حال که خانه جدیدی در همان زمین بنا کرده و تقاضای کنتور برق جدید کرده ام اداره برق میگوید باید هزینه جا به جایی ترانسی که نزدیک خانه ام هست را بدهم اگرنه کنتور نمیدهند. چگونه میتوانم ثابت کنم که ترانس اداره برق با تجاوز به ملک من کار گذاشته شده است و نه بالعکس. مجددا تکرار میکنم که سند ملک من مربوط به زمانی است که در کل ان ناحیه نه اب بود و نه برق. ضمنا فاصلا ترانس از دیوار حیاط خانه 260 و ازطبقه اول 150 سانتیمتر است. با تشکر
مدیر پایگاه باید وکیل خوب بگیرید
اثبات کمی است و به این راحتی زیر بار نمی روند
همان موقع باید اعتراض می کردید ولی وقتی شبکه ایجاد شده باشد بعد از مدتی دیگر جزو حریم بحساب می اید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
0
0
با سلام ما ملکی داریم داخل شهرکه حریم ۶۳ کیلو ولت ازآن رد شده ودر فاصله افقی ۳متر به بعدآن ساختمان ساخته ایم آیا تبصره ای که حریم ۶۳ کیلو ولت را ۳متر افقی و۶ متر ارتفاع اعلام شده شامل آن میشود و بیرون از حریم حساب میشود.
رسول
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
0
0
سلام،
دیوار ،با تیر برق 220 ولت چند متر باید فاصله گرفت
ممنون از راهنمایی
مدیر پایگاه سلام
برای شبکه فشار ضعیف، حریم 1.3 متر است
طاهری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
0
0
با عرض سلام و خدا قوت

مهندس جان: بنده زمینی در روستا دارن که قبلا ساختمان مسکونی بوده که بعد از تخلیع روستا ، الان به کشاورزی تبدیل شده است .حال جهت خط دو مداره ۲۰kV از سوی شرکت توزیع تیر ریزی شده است که بدون اجازه و هماهنگی با بنده بوده است.
که به پیمانکار و شرکت برق معترض شدم. در حالی که زمین منظور در ابتدای خطوط بوده و نزدیک به ۶ اصله تیر در آن نصب شده است . و چیزی نزدیک به ۸۰۰۰هزار متر در حریم خطوط می باشند. تکلیف من چیست؟
آیا میتوانم در این برهه زمانی دور کل زمین را بگیرم و مانع سیم کشی آنها بشوم؟
ممنون
مدیر پایگاه توصیه می کنم به خود شرکت مراجعه کنید
ممکن است زمین شما جزو منابع ملی بوده باشد لذا انا نیازی به مجور شما ندارند
بهتر از پیگیری کنید و در صورتیکه زمین سند داشته و متعلق به شماست آنها نمی توانند بدون پرداخت خسارت از زمین بهره برداری کنند
فرزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
0
0
لطفا بفرماید در صورت استفاده از کابل های خود نگهدار در خطوط فشار ضعیف میزان حریم چقدر است اگر آیین نامه یا دستور العملی هست که قابل استناد باشد بیان کنید
مقدم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
0
0
با سلام.خواهشمندم بفرمایید نحوه تشخیص اینکه خط انتقال خود نگهدار به هم تابیده شده، فشار ضعیف است یا متوسط، چیست؟ آیا از ارتفاع تیر برق می توان فهمید؟ یکی از این کابل ها از نزدیکی پنجره ما رد شده است. پیشاپیش از پاسخ شما متشکرم
مدیر پایگاه فشار ضعیف است
خط ولتاژ بالا خود نگهدار نداریم
یوسف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۱
0
0
فاصله دکلهای فشار قوی در معادن تا سینه کار برداشتی چقدر باید باشد بعضی ها می گویند 60 متر و بعضی ها می گویند حدود 200 متر لطفا عدددقیق ان چقدر است
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
0
1
با سلام.
در حیاط مجتمعی که من زندگی میکنم یک اتاقک وجود دارد که البته درب آن از بیرون می باشد و روی آن نوشته پست قدیمی.یکبار داخل آن را دیدم یک ترانس و چند تابلوی برق درون آن می باشد.اگه لطف کنین اطلاعاتی در خصوص آن دارین راهنمایی کنین.اطلاعاتی مانند ولتاژ این پستها و حریم آنها.ممنون
مدیر پایگاه معمولا سطح ولتاژ 20 کیلوولت است و نیاز به حریم زیادی ندارد.
مشکلی ایجاد نمی کنند
سارا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
0
0
سلام خسته نباشین یه سوال داشتم ....کنار ساختمان من یه تیر چراغ برق هست شاید شصت ساله همونجاست الان بخاطر اینکه دو همسایه میخوان حیاطشون ماشین رو شه درخواست جابجایی دادن که اداره برق هم اومده درست پی دیوار منو کنده و از طرفی دیگه تیر چراغ برق پایین تر در سمت مقابل تیر ما بود که چون وسط کوچه مونده بود اون رو هم انتقال میدن سمت تیر چراغ برق ما ....هم تیر چراغ برق درست میچسبه به دیوار ساختمان من و از طرفی چون دو تیر در امتداد هم هستن و ساختمان من چندطبقه هست کابل ها درست از روی دیوار رد میشه که میخواستم نظر کارشناسی رو بندونم
مدیر پایگاه باید مسائل حفاظتی رو در نظر بگیرند که برق گرفتگی پیش نیاد ولی در خصوص خطر تاثیر میدان مغناطیسی نگران نباشید و مشکلی در این سطح ولتاژ وجود نداره
علی شفیعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
0
0
سلام زمین کشاورزی دارم وبرای موتور اب نیاز به برق دارم و هزارمتر با تیر برق فاصله دارم میخاستم بدونم برای گرفتن کنتور باید چیکارکنم و هزینه اش چقدر میشود
مدیر پایگاه سلام
به شرکت توزیع منطقه خود مراجعه فرمایید، آنها راهنمایی لازم و براورد قیمت را برای شما انجام خواهند داد.
اگر با شبکه فاصله زیادی دارید، معمولا هزینه احداث آن بر عهده شما خواهد بود.
فرهاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
0
0
سلام
بنده به تازگی در جنت آباد مرکزی به فاصله 30 متری از دکل خریداری نمودم،. داری دو فرزند کوچک هستم و سخت نگران...
این فاصله 30 متری از این دکل که ولتاژ و مشخصات اونو نمیدونم مناسبه؟
مدیر پایگاه بستگی به سطح ولتاژ خطوط دارد ولی این فاصله برای خطوط ۲۳۰ کیلووات و پایبن تر تقریبا مطمئن است اما اگر خط ۴۰۰ هست بهتره جابجا بشید
مجیدسالاری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
0
0
سلام یه سوال داشتم یه خونه خریدیم طبقه سه جلوی در اپارتمان یه ترانس برق بالای تیربرق هست ویه اتاقک خاکستری تقریبا دومتر در دومتر چون سه بچه کوچیک دارم میخواستم بدونم مشکلی نداره میدان مغناطیسی ترانسها چند متره ترانس چون بالای تیربرقه تقریبا پنج متر بیشتر فاصله نداره خیلی نگرانم
مدیر پایگاه با این تعاریف شما خط اونجا 400 ولت است که مشکلی ندارد و حتی اگر 20 کیلوولت هم باشد این فاصله کافی است
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۲ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
0
0
با سلام و وقت بخیر
قصد دارم پسرم رو در دبستانی ثبت نام کنم که ساختمان دبستان با دکل ۴۰۰ کیلوولت حدود ۱۵ متر فاصله داره. و تقریبا ۵۰ متر دورتر مجددا دکل کوچکتری هم وجود داره. آیا ساختمان مدرسه به لحاظ تشعشعات ایمنی دارد؟
ممنون
مدیر پایگاه سلام
واقعیتش ۱۷ متر فاصله مطمئنی نیست ولی برای موقت مشکلی ایجاد نمیکند.
رحیم
|
Seychelles
|
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
0
0
با سلام و ممنون از جوابدهی
منزل بنده در نبش یک بن بست قراردارد . اداره برق با تعویض جای تیرها یک تیر را به نبش خانه من انتقال داد. که من اعتراض کردم به اینکه چسبیده به محل حفاری داخل کوچه یک چاه قدیمی وجود دارد و احتمال خسارت هست و دوم اینکه بر منزل من به کوچه اصلی 6 متر است و چون میخواهم ساخت و ساز کنم و در نبش هست باید قوس بردارم و حدود 3.5 متر برایم از طرف کوچه می ماند و در ورودیم بالاجبار پشت تیر میماند و .... قبول نکردند . چکار میتوانم انجام دهم تا زودتر که هنوز سیم کشی نشده جای تیر را عوض کنند . با تشکر
مدیر پایگاه شما نمی توانید اینها را راضی کنید و باید یک وکیل کارکشته به شما کمک کند که قوانین و مقررات شبکه برق را بداند
بهتره موضوع را با رئیس اداره مطرح کنید
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
0
0
سلام
چرا هنگام نصب دکل در اراضی کشاورزی ما دولت با اسلحه و مامور مردم را دستگیر میکنه چرا پول حریم این دکل ها رو به مردم نمیدن . باید کجا از دادستان شکایت کنیم که به ناحق حکن صادر میکنه . کل زمین من در حریم قرار گرفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۱/۰۴
0
0
با سلام
بنده باغی دارم ک برای آن چند وقت پیش درخواست برق کرده ام و بعد از گذارندن مراحل امتیاز برق را از اداره برق گرفته ام .بعد از بازدید کارشناس از ترانس نزدیک باغ قرار شد برق بگیریم اما وقتی پیمانکار برای نصب تابلوی برق اومد صاحب قبلی زمینی ک چند سال پیش درخواست برق کرده بود و برای گرفتن برق میخواسته تیر برق توی راه زمینش قرار نگیره رضایت میده و تیر برق گوشه ای از زمینش نصب میکنند .وقتی که اومدیم تابلوی برق را نصب کنیم مانع از نصب آن شده و ادعا کرده ک تیر برق و ترانس از خودشه و درگیری به وجود آورده.سوال داشتم ک آیا میتونه این ادعا را داشته باشه؟
اگه امکانش هست جوابمو سریع بدین ضروریه.
با تشکر
مدیر پایگاه سلام
اگر هزینه ترانس را داده باشد و مالک آن بوده و جزو اموال خصوصی اش باشد، می تواند مدعی باشد ولی در اکثر مواقع مالک ترانس ها شرکت توزیع است و فرد نمی تواند ادعایی داشته باشد.
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۱/۰۶
0
0
با سلام و سپاس از پاسخگویی های با صبر و حوصله شما.
منزل ما در کنار بلواری در داخل شهر قزوین است که از داخل بلوار دکل های بزرگ سیمانی انتقال برق رد شده است.رفتم روی پایه ها دکل مشخصات را خوندم نوشته بود 350kv.
از بیرونی تریت کابل تا دیوار منزل 30 متر است.لطفا بفرمایید میتونه برای ساکنین ضرر داشته باشد؟
مدیر پایگاه سی متر نسبتا کافیه ولی میدان ضعیفی در اونجا خواهید داشت.
نسرین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
0
0
سلام ، مقابل مغازه منزل که اتفاقا جواز تجاری هم دارد ،تیربرقی سه فازی وجود داره که مانع از ورود ماشین به مغازه میشود ، ایا اداره برق وظیفه دارد که تیر برق رو منتقل کند به جای دیگه
مدیر پایگاه اگر بعد از ساخته بودن خانه بوده باشد باید جابجا کند
نسرین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
0
0
سلام ، وجود تیر چراغ برق ولتاژ سه فاز در مقابل مغازه تعمیر خودرو تجاری مانع از ورود خودرو میشود ، برای جابه جایی تیر چراغ برق میتونیم اقدام کنیم از لحاظ قانونی
مدیر پایگاه اگر شبکه از قبل احداث شده باشد نمی توانید ولی اگر بعدا جلوی درب مغازه گذاشته اند کار غیرقانونی کرده و می توانید پیگیری کنید
محدثه عبدالباقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
0
0
سلام خسته نباشید،تیر برق سر کوچه ما رو عوض کردن و تیری با ولتاژ ۲۰۰ رو نصب کردن در صورتی که باید ۴۰ متر از منازل مسکونی فاصله باشه برای رسیدگی و بازرسی و بررسی این موضوع چکار باید کنیم
مدیر پایگاه تیر با ولتاژ 200 را متوجه نشدیم
احتمالا منظور ولتاژ 230 کیلوولت بوده که دیگه تیر نیست و دکل باید باشه و اصلا نمیشه سرکوچه و نزدیک به خانه ها نصب کرد.
اگر هم ولتاژ تا 20 کیلووات است که طبیعی است و دو سه متر هم کفایت می کند گرچه باید حریم کامل را رعایت کنند
مرتضی چوبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
0
0
سلام خسته نباشید.بنده یه زمین داشتم در روستا که همه مجوز ساخت و ساز رو گرفتم و شروع به ساخت بنا کردم که حدود یکسال بعد سیم دکل برق ۲۳۰ هزار ولتی از حریم ساختمان بنده عبور کرده.الان با توجه به مجوزهای ساختمان و طرح هادی روستا چطور میشه که یک دکل با این ولتاژ بالا داخل حریم روستا رد بشه؟؟لطفا راهنمایی کنین
مدیر پایگاه قاعدتا باید خسارت بدهند
اگر اثبات بشه که شما قانونی ساخت و ساز داشته اید باید الان برای ورود به حریم شما خسارت بدهند
ابراهیم محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
0
0
سلام منزلی داریم دو نبش که یک طرف ان به کوچه اصلی ودر طرف دیگر ان یک کوچه بن بست قرار دارد سیمهای برق کوچه بن بست از تیر برقی که در سر کوچه بن بست در سمت مقابل منزل ما قرار دارد گرفته شده است حالا اداره برق امده و میخواهد یک تیر دیگر در کنار دیوار حیاط ما بزند و با توجه به اینکه چنانچه تیر در جلو حیاط ما نصب شود راه ورود دزد به خانه ما باز می شود ایا اداره برق حق چنین کاری بدون اجازه ما را دارد چگونه میشود جلو این کار را گرفت
مدیر پایگاه اداره برق می تواند در خارج از حریم حداقلی تیر نصب کند و در خصوص اینکه ممکنه دزد از این طریق وارد خانه شما می شود تعهدی ندارد. با این ادبیات کاری برای شما انجام نمی شود
ازاده
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۲
0
0
سلام روز بخیر ما یه خانه ای رو دوست داریم اجاره کنیم (قراره) و اینکه میخواییم تصمیم بگیریم که اجاره کنیم یا نه... اینکه این خونه بسیار خوش نقشه و منظره زیبا و خوش اب و هوایی دارد!!!!! فقط اینکه یک دکل بزرگ نمیدونم چند ولت؟!؟! در منطقه اقدسیه تهران حدود فاصله ان حدود ۵۰ زمینی و هوایی ۱۰۰ متر فکنم بشه.... اخه تو گوگل خیلی راجب اینکه اطراف اینا زندگی نکنیم و اینکه احتمال سرطان بوجود میارن رو گفته ...... ایا حرف ها شون تا چه حدی میتونه صحت داشته باشه!!! و اینکه صلاح هست ما خونه رو اجاره کتیم یا نه ؟؟؟؟؟؟؟ من چطور میتونم با شما تلفنی صحبت کنم برای راهنمایی؟؟؟؟؟؟
مدیر پایگاه باید سطح ولتاژش رو مشخص کنید تا راحت تر بشه اظهار نظر کرد
فاصله ۱۰۰ متر فاصله نسبتا خوبی است.
آزاده
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۳
0
0
چرا جواب منو ندادین؟؟؟؟؟ من واقعا گیج شدم و میخوام تصمیم قطعیم بگیرم که این خونه رو اجاره کنم یا نه !!!! اخه تو هر سایت یه حرفی زده شده هرکی یه چیزی میگه
مدیر پایگاه پاسخ داده شده است. برای تصمیم گیری بهتر و سریعتر باید سطح ولتاژ خط رو اعلام کنید. این فاصله 100 متر حتی برای سطح ولتاژ 400 کیلوولت هم کفایت میکنه و اگر سطح ولتاژ کمتر هم باشد که دیگر مشکلی وجود ندارد.
در مجموع جای نگرانی نیست. تعداد زیادی از خانه ها در همین تهران در فواصل کمتری نسبت به این فاصله شما قرار دارند و مشکل خاصی هم برایشان پیش نیامده
در فاصله 100 متر میدان ضعیف است ولی وجود دارد. میدان ضعیف حتی ممکنه از میدان یک وای فای کمتر باشد
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
0
0
سلام .حریم ۸ متری ۶۳ کیلو وات از پایه های دکل شروع میشود یا از سیم کناری ان .ممنونم.
مدیر پایگاه از کناری ترین سیم خطوط محاسبه می شود البته از روی روی زمین زیر خطوط
ابی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
0
0
باعرض سلام بنده یه قطعه زمین در روستا خریدم که در داخل طرح هادی هست پروانه ساخت هم داره بنیاد مسکن ودهیاری هم میگه داخل روستاست ولی فاصله تا آخرین تیر ۱۵۰متره که اداره برق میگه شبکه را با هزینه بیست میالیونی خودت ببری دم در خونه آیا این قانونیه ووظیفه منه که شبکه را توسعه بدم با تشکر
مدیر پایگاه این جور مواقع تفاسیر مختلفی میشه
قاعدتا هزینه باید با شرکت توززیع باشه ولی شرکت توزیع هم دلایل خودشو میاره که مثلا باید شرکت سازی شده باشه یا بودجه این توسعه اومده باشه و ...
واقعیتش موراد متعددی بوده که برق برده اند و موارد زیادی هم بوده که انداختن به عهده مشترک
البته باید دید توی طرح توسعه شبکه بوده یا نه
ابی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
0
0
مرسی از این که جواب دادین ،به نظرم تو طرح توسعه شبکه نیست چون بودجه ندارن وضع مالی شرکتهای برق خرابه ،تو روستا تمام تیرها چوبی و سیم کشیها فرسوده هست ،سوال متراژ استاندارد برای دریافت برق موقت از تیر چقدر هست،مرسی
مدیر پایگاه متراژ به آمپراژ و برق مصرفی بستگی دارد و برای مصارف بالا اجازه ندارند مسیرهای طولانی برق بدهند.
باید از شرکت توزیع بپرسد ولی معمولا همکاری می کنند برای برق موقت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
0
0
با سلام
خطوط هوایی 400 کیلوولت از کناز زمین من رد می شود و قتی از زمین در حریم 14 متری آن واقع شده است. آیا امکان طرح دعوی خسارت وجود دارد؟ چون کسی من بعد ملک مرا با این وضعیت نخواهد خرید. خواهشمند است راهنمایی فرمایید.
مدیر پایگاه بله وجود دارد
اگر خارج از حریم باشد به شما خسارت نمی دهند. ممکنه ملک شما خارج از حریم باشه ولی خارج از میدان مغناطیسی امواج خطوط نباشد لذا مردم هم می ترسند که در نزدیکی خط مستقر بشوندو لذا ارزش زمین کاهش میابد. با این وجود جایی در قانون برای این کم شدن ارزش هزینه پیش بینی نشده است. مثل کسی که ماشینش تصادف می کند و بیمه فقط خسارت درست کردن را می دهد تازه آنهم با هزینه کارشناسی خودشان و هزینه افت قیمت را نمی دهند مگر در حالات خیلی استثنایی
کیوان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
0
0
با سلام بنده یک واحد آپارتمان در نزدیکی نیروگاه بالای شهران خرید کردم آیا فاصله هایی که برای فاصله با دکل اعلام می کتید برای نیروگاه هم صدق می کند ؟ فاصله ایمن از نیروگاه چقدر است ؟
مدیر پایگاه نزدیکی به کدام نیروگاه؟
برای نیروگاه ها و پست های برق اتفاقا کمی باید فاصله ها بیشتر باشد
فاصله ایمن از نیروگاه برای مشکلات صوتی یک متراژ است و برای میدان یک متراژ دیگر
با توجه به قدرت تولید و ولتاژ مشخص می شود. اما معمولا بیش از 40-50 هستند برای نیروگاه های کوچک و برای نیروگاه های بزرگ که بیش از 70متر
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
0
0
سلام، حریم هوایی فشار ضعیف 1.3 متر میباشد، یعنی به صورت افقی از هر طرف سیم 0.65 متر، فاصله تا دیوار از يک طرف 0.65متر صحیح است
مدیر پایگاه نه از هر طرفه
ارش
|
Germany
|
۱۷:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
0
0
باسلام.ببخشید میخواستم بدونم تو کوچه بن بست باطول 70متر,اداره برق میتونه برق فشارمتوسط 20کیلوولت را به صورت هوایی عبور دهد.ان هم دوشرشرایطی که هنوز عقب نشینی برخی ازکوچه انجام نشده.این برخلاف مصوبه نیست که باید به صورت زمینی باشد.همچنین فاصله 2تیر ازهم برای عبورسیم چه قدرهست.
مدیر پایگاه در این خصوص اطلاع دقیقی نداریم. بهتره از خود شرکت توزیع استعلام کنید
ابی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
0
0
با سلام،من یه سوال دارم شاید مربوط به اینجا نباشه ،ولی اگر راهنمای کنین ممنون میشم ،اداره برق تامین شبکه را به فاطله ۱۵۰متر بعهده من گذاشته ، وکابل ۵۰*۱۶*۵۰،خود نگهدار ،آیا این نوع کابل برای یک واحد مسکونی سنگین نیست ،و نمیخوان از این کابل به مشترکین دیگه هم برق بدن ،چون طبق قانون باید تو هزینه شریک باشه اداره برق ،ممنونم تشکر
مدیر پایگاه بله بعدا از این کابل برای بقیه هم استفاده خواهند کرد. شما شبکه را گسترش می دهید ولی بعدش کامل در اختیار شرکت توزیع قرار میگیره و شما هیچ حقی در این خصوص ندارید. البته ممکنه خانه شما در طرح توسعه شبکه باشه که باید خودشون برای شما برق بکشند ولی معمولا میاندازند بر عهده مشترکین
ابوالفضل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۴
0
0
سلام بنده درخواست مجوز گلخانه کرده ام قسمتی از زمین من زیر سیم فشار قوی است اما داخل زمین دکل نخورده جهاد کشاورزی گفتند که استعلام بگیرم چکار باید بکنم؟؟
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
0
0
با سلام و خسته نباشید.
من از منطقه 3 قزوین نامه ای را جهت احداث بالکن به شارع به عرض 1.5 متر از طرف شهرداری به اداره برق آن منطقه برده ام.
میشه تعرفه ایمن سازی به ازای هر طیقه را اطلاع دهید.
و آیا نحوه محاسبه آن روش خاصی دارد.
ممنون
عماد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۴
0
0
با سلام
اگر دکل برق در مسیر خیابان و معابر عمومی باشد و جهت عقب نشینی باید ستون به خارج از حریم آسفالت برده شود ، اداره ی برق چقدر مکلف ب کندن دکل و نصب آن در مسیر دیگری است ؟ آیا از شهداری میتواند هزینه ی این کار را بگیرد و ایا لزوما باید بدون دریافت هزینه این کار را انجام دهند؟
مدیر پایگاه کلا اینکه دکل برق در حریم راه باشد یا راه در حریم خطوط باشد نادرست است و غیرقانونی. در این شرایط استثناء، دو طرف توافق می کنند که چطور با هم کنار بیایند و لذا قانونی وجود ندارد که بخواهیم بر آن مبنا از دیگر شکایت کنیم
Mohamad
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
0
0
سلام.خسته نباشید.سوالی داشتم راجب به کاشت درخت در کوچه.بنده منزل مسکونی داخل شهر دارم داخل کوچه بین من وهمسایه عزیزم تیر برق قرار داره همسایه عزیز درست کنار پایه تیر برق باغچه و درخت کاشته که قد این درخت الان حدود ۳ متر شده و من از اول مخالف این کار بودم و همسایه عزیز مدعیه که داخل کوچه حریم خودم هست.آیا کار همسایه درسته اگر نیست لطفا توضیح بدین که چه قانونی برای این کار هست.ممنون با تشکر
مدیر پایگاه کاشتن درخت در نزدیکی تیر برق ممنوعه ولی در محیط های شهری می تونه در حریم خطوط درخت باشد به شرکتی به حریم حفاظتی خطوط وارد نشود. برای همین است که هر ساله شرکت توزیع درختان را هرس می کند که به خطوط برخورد نکنند. البته این موارد با کاشتن شخصی درختان فرق دارد
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
0
0
با سلام
بنده یک زمین روستایی دارم که از سال ۱۳۶۱ خریداری کردم.در آن زمان اداره برق برای برق رسانی به روستا بدون اطلاع و اجازه من اقدام به نصب تیر برق در زمین بنده کرد زمین اینجانب کنار یک مدرسه دولتی و در کنار مدرسه جاده اصلی قرار دارد و اداره برق در حالیکه میتوانست از کنار جاده اصلی برق را عبور دهد ولی برای کوتاه کردن مسیر تیر را داخل زمین بنده کار گذاشت.الان برای ساخت واحد مسکونی در زمین خودم که در داخل بافت روستا قرار داشته و مجوزهای لازم را گرفته ام برای گرفتن انشعاب برق اداره برق گفته باید هزینه جابجایی تیر را که سه میلیون تومان است را باید خودم بپردازم.لطفا" بفرمائید هزینه جابجایی تیر برق با بنده است یا اداره برق؟درحالیکه اداره برق بدون اطلاع و کسب اجازه تیر برق را در ملک شخصی بنده نصب کرده است.با سپاس
مدیر پایگاه در این موارد سخته که اثبات بشه چون باید به ظرح توسعه شبکه نگاه شود و خود شرکت هم این طرح را می ریزد اما اگر ملک شما بوده باشد باید از شما اجازه می گرفتند و شما را راضی می کردند
ناطق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
0
0
سلام
فاصله ای که اداره برق برای سیم کشی تیرهای برق انجام میدهد نسبت به ساختمانهای موجود چند متر باید باشد؟!
اگر آن معیار را رعایت نکند ما چگونه می‌توانیم جلوگیری کنیم؟
مدیر پایگاه در همین خبر حریم ها گفته شده است!
نمی تواند رعایت نکند مگر اینکه مجوز داشته باشد.
باید سطح ولتاژ خطوط را بگویید تا بتوانیم حریم را برای شما مشخص کنیم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
0
0
سلام
با تشکر فراوان از سایت خوب و فعال شما
یک زمین کشاورزی دارم که از داخل آن دکل فشار قوی رد شده
با توجه به اینکه بیشترین فاصله قید شده در خبر فوق 25متر افقی هست
برای احداث ایستگاه پمپاژ صرف نظر از میزان کیلووات دکل موجود
اگر فاصله 30 متری را رعایت کنم
مشکلی نخواهم داشت؟
و اگر بدون مشکل است، آیا نیازی به استعلام کتبی دارم؟
مدیر پایگاه نه نیازی نیستید. در حریم نیستید
مصطفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
0
0
با سلام
تفسیر حقوقی تبصره که وزارت نیرو میتواند 30 درصد از حریم افقی و عمودی رعایت شود در شهرها (با رعایت ضوابط فنی و ایمنی) چیست؟
لطفا اگه میشه توضیح دهید
مدیر پایگاه در شهرها به دلیل کمبود فضا و شرایط احداث به وزارت نیرو اجازه داده شده است تا درصورتیکه بتوانند رفع حریم کنند مثلا با پوشش عایقی و... کمتر از حریم استاندارد استفاده کنند
ابی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
0
0
باسلام،در روستا زمینی که تمامی مجوزها را برای ساختن دارد خریدم ولی چون با شبکه فاصله دارم تامین شبکه بامن هست ۱۵۰متر ، هزینه زیادی دارد واقعا ندانسته دچار خسارت بزرگی شده ام ، خواهش میکنم کمک کنید به کجا باید شکایت کنم ، اداره برق نه برق موقت میدهد ،نه جواب،میگن پول نداریم ،طرح توسعه نداریم ‌،روستای نیستی ،خلاصه همه راهها را بروی من بستن ، فقط باید یه سمبه پر زور باشه تا اینا حساب ببرن ،جالب این که همسایه بالا دستی من برق زمینی برده ،میگن اون ساکن روستاست ، لطفا کمک کنید ، شما یبار هم گفتید برای برق موقت همکاری میکنن ولی نه اصلا جواب نمیدن ،ممنونم مرسی
مدیر پایگاه از لحاظ قانونی حق با شرکت توزیع است ولی معمولا همکاری می کنند که مشکل حل شود
با این وحود چون اوضاع مالی شرکت های توزیع خرابه معمولا هزینه نمی کنند
ابی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
0
0
مرسی از راهنمایتون ولی واقعا موندم اصلا کمک نمیکنند ،کمک صفر ،صفره دیگه باید کارمون به شکایت برسه
ابی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
0
0
بدترین قانون اینه که احداث شبکه بکنی وتحویل شرکت بدی ، بعد همسیایه بغلی مجانی صاحب برق میشه، قانون به این مضخرفی ،کجای دنیاست ،لطفا روی مسایل قانونی ناقص که سرمایه گذاری را مختل میکنه کار کنین ،ممنون
sam
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
0
0
خانه ای دارم که در نزدیکی دروازه تیر برق وجود دارد. تیر برق مانع ورود ماشینم به خانه می شود. اگه دو متر جابه جا بشه مشکلم حل میشه.چطور میتونم منتقلش کنم؟؟؟ ایا باید هزینه ای بپردازم؟؟؟
مدیر پایگاه احتمالا از شما هزینه می گیرند ولی جابجا خواهند کرد اگر جلوی درب باشد
پویا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۲
0
0
دو تا ترانس برق کنار هم و تقربا بدون فاصله از خانه ما وجود دارندکه موقع ساخت خانه نصب شده اند میخواستم بدونم فاصله این ترانس ها با توجه به دو عدد هستند افزایش پیدا میکند؟
مدیر پایگاه متوجه سوال شما نشدیم
فاصله دو ترانس از یکدیگر یا در حریم و ...؟
جودی ابوت
|
New Zealand
|
۰۲:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۹
0
0
با سلام. جدیدا مادرم در یکی از شهرهای مازندران واحدی در طبقه سوم یک ساختمان خریداری کرده که تراس بیرونی دقیقا مشرف هست به یک دکل برق (فاصله بین دکل و تراس حدود ۲متر). تصور اولیه این بود که دکل فقط دکل توزیع برق هست ولی جدیدا کسی به مادرم گفته این دکل فشار قوی هست و بسیار خطرناک و همه چیز را جذب میکنه!!!

من از نوع دقیق دکل بی اطلاعم ولی ظاهرا هیچ صدایی ازش ایجاد نمیشه. حالا سوالم این هست که آیا این امکان وجود داره که در محدوده وسط شهر و در خیابانی نسبتا باریک دکل فشار قوی مضر برای سلامت شهروندان دقیقا مشرف به پنجره ساختمان نصب بشه؟

لطفا به این سوالم پاسخ بدید چون مادرم بسیار مضطرب شده و حرف از ترک خانه جدیدش میزنه. بسیار سپاسگزارم
جودی ابوت
|
New Zealand
|
۰۶:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۹
0
0
سلام دوباره، اگر لطف کنید تصویر آپلود شده دکل برق رو ببینید راحتتر هست راهنمایی تشخیص نوع دکل. تصویر در سایت پایین نشون میده دکل یک ترانس داره به اضافه یک اتاقک کوچک پایین دکل.
مدیر پایگاه دکل فشار قوی نیست وگرنه باید حریم حفاظتی بیشتری رعایت می کردند.
این دو متر فاصله نسبتا خوبی است. گرچه احتمالا فاصله افراد در منزل هم بیشتر این است و حداقل 4 متر از این ترانسفورماتور فاصله خواهند داشت.اتاقک زیر ترانس که مشکلی ایجاد نمی کند.
سعید احمدی
|
Germany
|
۲۳:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
0
0
سلام بر شما و پیشاپیش تشکر از راهنمایی شما.
برادر من زمینی رو با سند عادی در یکی از روستاهای استان گیلان خریده در حالی که برق ۲۰ کیلو ولت که شامل ۳ رشته سیم هست به صورت اریب از روی زمین برادرم رد شده . با توجه به اینکه فاصله تا پایه های بعدی شاید ۱۵۰ متر باشه ، (به دلیل وحود شیار عمیق) ، پایه ها در ابتدا و انهای این ۱۵۰ متر ، ۳ عدد شده و عملا مساحتی بیش از ۳۰۰ متر از زمین ۹۰۰ متری تحت حریم قرار گرفته ، دوتا از تیر ها هم داخل زمین برادرم هست ، با توجه به اینکه شرکت توزیع بدون کسب رضایت از مالک قبلی اقدام به نصب تیر کرده ، و عملا یک سوم از زمین از انتفاع خارج شده ، آیا قانونا حقی برای ما وجود داره یا اینکه کشیدن رفته و زورمونم به هیچ جا نمیریه ؟ لطفا مستند پاسخ بفرمایید.زمین قبلا خارج از بافت روستا بوده ولی با طرح هادی جدید ، داخل بافت هست ، بخشی از اون دارای کاربری مسکونی و بخش بیشتر اون کاربری باغ داره. اگه شماره ای هم برای ارتباط بفرمایید ممنون میشم .متشکر
مدیر پایگاه قاعدتا اگر زمین شما سند بهره برداری کشاورزی و یا مسکونی و ... داشته باشد باید برای عبور از شما اجازه می گرفتند. ممکنه طرح توسعه شبکه از قبل بوده باشد ولی شما مطلع نبوده اید و لذا رمینی را خریده اید که توی طرح توسعه افتاده است و در حریم شبکه است
به شبکه برق مراجعه کنید و ظرح موضوع کنید
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
0
0
با سلام. اینجانب در یک پروژه مسکونی 100 واحدی از تعاونی مسکن محل کار شرکت کردم. در موقع انتخاب واحد، یک واحد در طبقه اول که روی پارکینگ است که دارای دو اتاق خواب با پنجره رو به سمت حیاط بود انتخاب کردم. بعد از یک سال برای تحویل‌گیری مراجعه کردم و مشاهده کردم که جلوی واحد اینجانب در حیاط اتاقک پست برق ساخته شده است که دارای ارتفاع زیاد و تقریباً تا یک چهارم از پایین پنجره ها را مسدود کرده است. خواهشمند است اینجانب را راهنمایی کنید که آیا این اتاق پست دارای ضرر است یا نه؟ اگر دارای ضرر است چگونه باید برای رفع مشکل اقدام کنم.
مدیر پایگاه سطح ولتاژ پست چقدر است و چه فاصله ای دارد تا خانه شما؟
فرزانه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
0
0
با سلام.من می خواهم یک آپارتمانی خرید کنم که حدود ۲۰ متر تا اداره توزیع برق فاصله دارد میخواستم بدونم برای زندگی کردن مشکل ساز است یا نه؟
مدیر پایگاه نه مشکلی نداره
خود اداره برق که میدان مغناطیسی نداره!
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
0
0
سلام
در سال ٧٤ خط فشار قوي ١٣٢ كيلو وات از منطقه ما رد شد
حدود ٨٠٠ متر از داخل زمين ما رد شد و نزديك ٣٠ هزار متر مستقيم و غير از فاصله اي كه ما مجبور شديم به علت مجاورت با دكل برق نقشه زمين با فاصله بيشتري تهيه و زمين مسكوني نزيك به ٤٠ متر با فاصله قرار دهيم
از همون سال ما شكايت كرديم ابتدا به قيمت گذاري رسيد اما خسارت داده نشد
راي به ديوان عالي هم رفته هم هر بار به بند سال ٥١ مراجعه ميشه
كه دكل برق شامل هزينه نميشود
ما تو اين سال ها ١٠ ها وكيل داشتيم اما همجنان هيج
آيا كسي مانند ما هست كه خسارت گرفته باشد
سال هاست كه با كلي هزينه بي نتيجه بوده
اگر كسي ميتونه كمك كنه يا ادمين سايت ممنون راهنمايي كنيد
فقط اگر شخصي هست خسارت گرفته باشه هم ممنون ميشم معرفي كنيد
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
0
0
سلام
در روستای نوکند از توابع نظرآباد تیرهای برق چوبی کارگذاشته شده از قدیم...من قصدخرید قطعه زمینی در اون منطقه رو دارم میخواستم بدونم که اولا برق چه ولتاژی هست و حریم زمینی برای این تیرهای برق چند متر است؟روستای نوکند خیابان بهشتی
مدیر پایگاه حریم ان مثل شبکه های توزیع فشارضعیف است
مهلا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
0
0
در روز عاشورا از یک معازه میوه فروشی یک سیم برق بصورت عرضی به چادر هییت انطرف خیابان کشیده شده یک موتور سورسوار با این سیم برق برخورد کرده و باعث واژگونی و جراحت راکب میشود ،چه کسی مقصر است ،،چرا اداره برق اجازه سیم کشی را به این مغازه دار داده است ،،وایا برای اینجور کارها اصلا اجازه گرفتن از اداره برق لازم است یا نه؟؟ ،،،واگر بله روندکار چگونه است ؟
رضا
|
Germany
|
۲۱:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
0
0
باسلام ما چهار همسایه ویلا داریم تقاضای انشعاب برق کردیم تصویب شده و نیاز به دو تا تیر برق داره .دو تا از همسایه ها همکاری نمی کنند اگه بنده هزینه تیر ها رو شخصا بدم بعداً می تونن از اخذ انشعاب همسایه از همون تیر جلو گیری کنم
مدیر پایگاه نه نمی توانید. وقتی شما شبکه را احداث می کنید دیگر در مالکیت شما نیست و به شبکه تعلق می گیرد
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
0
0
باسلام
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
0
0
باسلام بنده برای برقی کردن پمپ آب کشاورزی حدود 50 ملیون هزینه کرده ام که شامل 9تیربرق وترانس بوده همسایه کناری میخواد بدون پرداخت هزینه از پمپ من برق بگیره آیا میتونم مانع بشم باتوجه به اینکه هزینه تیر وسیم وترانس همش خودم پرداخت کردم مالکیت این طر از آن من نیست؟تشکر
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
0
0
سلام
مسعود معصومی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
0
0
با عرض سلام و تشکر از زحمات حضرات. من مالک ملکی هستم در منطقه پونک تهران که کابلهای دکل ۶۳کیلوولت از روی دیوار ملک میگذره و مقداری از زمین در حریم افتاده. آیا میشه از تبصره ماده ۳حریم فشارقوی که الزام ۳۰درصد فاصله رو تعریف میکنه استفاده کرد؟ شرایط تبصره چگونه است؟ باتشکر.
مدیر پایگاه هنوز بصورت دقیق ابلاغ نشده ولی بهتره از خود شرکت برق استعلام بگیرید
مسعود معصومی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
0
0
با سلام و احترام و تشکر از زحمات شما. بنده مالک ملکی در منطقه پونک تهران هستم که مقداری از ملک در حریم برق فشارقوی قرار دارد. تبصره ای در این مصوبه در بند 3 وجود دارد که مقدار الزام رعایت حریم برق را در شرایطی تا 30درصد کاهش می دهد. آیا این تبصره اجرایی است؟ و شرایط آن چیست؟ ممنون از پاسخگویی شما.
مدیر پایگاه بله اجرائی است اتفاقا برای شهرها که مشکل زمین دارند این تبصره گذاشته شده. به شرکت برق مراجعه کنید و شرایطش رو بخواهید
داریوس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
0
0
تکلیف دکل های برق فشارقوی حکیمیه شرق تهران کی میخواهد روشن شود آیا جان مردم برای مسولین ارزس ندارد خداوند نابود کند مساولینی که به فکر این مردم نیستند واگذارشون به ابولفطل عباس اخه تاکی باید منتظر این باسیم که اینها جمع اوری شوند واگذارتون به خدا انشل الله همتون داغ ... راببینید
مسعود معصومی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
0
0
با سلام و احترام، در مورد تبصره بند 3 ماده 2 که الزام رعایت 30درصدی حریم زمینی است طبق راهنمایی شما به اداره برق منطقه ای تهران مراجعه کردم. کارشناسان اداره گفتند که دستور العمل اجرای تبصره ابلاغ نشده است. ممنون.
رضا اکبری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
0
0
سلام من زمین زراعی دارم که بتازگی اداره برق میخواد خط انتقال برق رو از زمینم رد کنه من چیکار کنم میتونم از اونها خسارت بگیرم یا نه
مدیر پایگاه بله اگر در حریم باشید
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
0
0
سلام ببخشید من اپراتور پست ۴۰۰ کیلوولت هستم فاصله میز کار ما در اتاق فرمان تا تجهیزات حدود ۱۰ متر و فاصله اتاق استراحت ما حدود ۲۰ متر هست ایا میدان در این فاصله بر روی بدن ما تأثیر بدی میزاره و باید چه کار کنیم که این تاثیر کاهش پیدا کنه؟ ممنون
مدیر پایگاه معمولا اتاق فرمان را شیلد می کنند که میدان در اتاق فرمان نباشد
سلیمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
0
0
با سلام ببخشید پدرم در روستای خانه ای ساخته که تیر برق از ساختمان ۱۳۰ سانت فاصله داره ولی شیروانی رو طبقه دوم هشتاد سانت فاصله داره الان اداره برق منطقه گفته باید تیر جابجا بشه هزینه اش هم چهار میلیونه . چه راه دیگه ای وجود داره ؟
مدیر پایگاه ممکنه بشه با کراس آرم یا بازوهای بزرگتر رفع حریم کرد یا با پوشش عایقی همون منطقه را رفع حریم کرد. از ایک مشاور فنی استفاده کنید
عوض پور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
0
0
با سلام ما قصد خرید مغازه ای را داریم که مغازه نزدیک کابل فشار قوی است وحالا دارای سند بنچاق است آیا برای چنین ملکی سند ملکی طعلق میگیرد
مدیر پایگاه اگر در حریم نبوده باشد بله می گیرد ولی اگر در حریم است که خوب احتمالا موافقت نمی کنند
احسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
0
0
سلام برق فشار قوی داره از روی باغ وزمین ما رد میشه بدون اجازه ما میگن اگه جلو طره رو بگیرید تحدید کردن میدیمیتون دادگاه زمینها سند داره
مدیر پایگاه اگر سند داره دیگه مشکل چیه؟
تازه اگر سند هم نداشته باشه نمیتونن ای کار را بکنند مگر اینکه زمین شما جزو منابع طبیعی و ... بوده باشد
باید شما را راضی کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
0
0
سلام بنده در چند سال پیش بعلت تعریض جاده عقب نشینی کردم وپرسنل برق تیر برق را جابجا ودر مکان عقب نشینی قرار دادند ولی در ان زمان حریم را رعایت نکردند والان بخاطر تعویض کنتور مجبورم کردند هزینه گزاف بابت رد حریم کنم باید به کجا وچگونه مشکلم را مطرح کنم ممنون
آریا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
0
0
سلام, عرض ادب.
یه واحد مرغداری دارم که ۱۵۰ متر با جاده اصلی و برق فاصله داره اینجور که میگن باید هزینه هاشو خودم پرداخت کنم. ترانس هم باید بگیرم. حالا این خطوط که پولشو میدم عمومی حساب میشه آیا اون ترانس هم مال شبکه حساب میشه یا شخصی و مربوط به منه ؟ با توجه به اینکه همسایه ها همشون گفتن ما برق نمیخوایم مطممئنم فردا میرن دنبال برق من میتونم احازه استفاده از ترانس رو ندم ؟
ممنون
مدیر پایگاه عمومی حساب میشه و قبل از کنتور دیگه مال شبکه خواهد بود
حمیدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
0
0
سلام
معیار محاسبه ی فاصله تا منزل از خود دکل هست یا از سیم ها؟. خواهشا جواب بدید جناب
مدیر پایگاه از سیم ها
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
0
0
با عرض سلام و ادب ،
سؤالی داشتم که سپاسگزار خواهم بود پاسخ بفرمائید ، چند روزی است که اداره برق نسبت به احداث یک پست برق 20/63 در فاصله 4 تا 5 متری منزل ما اقدام نموده درصورتی که زمین این اداره بیش از 2000 متر وسعت دارد و میتوانستند به راحتی این عملیات را در طرف دیگر زمین که همجوار با خیابان میباشد انجام دهند ، میخواستم بدانم این مقدار فاصله قانونی است یا ما میتوانیم شکایت کنیم در ضمن بفرمائید خطر ترانس با خطر دکل برای انسان یکسان است؟
از لطف شما صمیمانه تشکر مینمایم
مدیر پایگاه ترانسفورماتور میدان قوی تری دارد
۴-۵ متر فاصله کمی است. شاید حریم حفاظتی رعایت شده باشد ولی در ولتاژ ۶۳ کیلوولت میدان در این فاصله همچنان وجود دارد.
بله میتوانید درخواست بررسی دهید
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
0
0
سلام و تشکر از پاسخ شما ،

لطف مینمائید درمورد نحوه شیلد کردن آپارتمان و اینکه آیا جلوی ورود امواج برق فشار قوی به داخل منزل را میگیرد یا خیر توضیح دهید؟
آیا هیچ راه مقابله ای با ورود امواج برق فشار قوی به داخل منزل وجود دارد؟
از محبت شما سپاسگزارم
مدیر پایگاه شیلد کردن هزینه بره و باید کل خونه را مانند یک قفس فلزی کنید
باید ببینید چقدر فاصله دارید و اگر فاصله کافی باشد نیازی نیست
محمود جورسرا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
0
0
سلام در زمین شخصی بنده یک عدد تیر برق برای یک واحد مرغداری از حدود بیست سال قبل عبور میکند تیر برق باسه رشته سیم معمولی به اداره جهت گرفتن تیر مراچعه نموده ولی همکاری نمی کنند متابق قانون وظیفه اداره برق هست تیر برق را جابجا کنند اگر جابج نکنند به دادگاه باید مراجعه کنم شکا یت تنظیم کنم ماده قانونی داریم
مدیر پایگاه الان چه می گویند؟
سخته که بتونید اونها را راضی کنید که تیر را جابجا کنید ولی برید اگر نصب تیر بی اجازه بوده ممکنه با پیگیری جابجا کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
0
0
سلام تکلیف تیر فشار ضعیف در زمین شخصی چیست اداره برق مکلف به برداشتن میباشد
مدیر پایگاه اگر در طرح توسعه نبوده باشد بله ولی معمولا خارج از طرح نیست. به خود اداره برق مراجعه کنید ببینید چه می گویند
داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
0
0
با عرض سلام
بنده خونه ای رو در ملکی ساختم که برق ندارد.لطفا راهنمایی بفرمایید که چطوری میتونم برای برق اقدام کنم.فاصله تیر برق تا ملک من حدود 300 متر است.آیا هزینه تیر برق و سیم به عهده بنده است .هزینه هر تیر برق چقدر است.
با تشکر
مدیر پایگاه معمولا شرکت های برق این هزینه را به گردن خود فرد می اندازند
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
0
0
سلام و عرض ادب ،
تشکر از محبت شما در پاسخگویی به اینجانب ، اداره برق محل سکونت ما اقدام به نصب یک پست برق فشار قوی 20/63 در فاصله 5 متری از دیوار ساختمان ما نموده و بنده در طبقه سوم این ساختمان هستم ، از آنجائیکه دارای بچه کوچک هستم ، میخواستم راهنمایی بفرمائید 5 متر فاصله برای ایمنی ما کافی است یا بایستی منزل را عوض کنم؟
از لطف شما سپاسگزارم
مدیر پایگاه چون در طبقه سوم هستید قاعذتا مسیر مستقیم از خانه شما تا پست هم بالای 8-9 متر می شود از طرفی معمولا خطوط و ترانسفورماتور توی خود پست هم از دیوار پست فاصله داردلذا احتمالا بالای 12 متر فاصله داشته باشید که در این حالت مشکلی ایجاد نمی کند.
واقعیت این است که حریم حفاظتی به درستی رعایت شده است ولی میدان تا بعد از این حریم هم وجود دارد اما تضعیف می شود.
حمید اصلاحی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
0
0
با عرض سلام خدمت کارشناس محترم. احتراما اینجانب قطعه زمینی دارم که بین دو ساختمان مسکونی با رعایت حریم برق که در سال 1373 ساخته شده اند، واقع شده است .با توجه به اینکه دکل فشار قوی از کنار آن وجود دارد، آیا با رعایت حریم قانونی مصوب اعلامی از شهر داری و اداره برق قابلیت ساخت و ساز دارد؟ مقدار حریم قانونی چقدر بوده و از کابل بیرونی معیار میباشد یا از آکس تیر فشار قوی؟ ممنون
مدیر پایگاه سطح ولتاژ خط باید مشخص باشد. بهترین کار اینه که یه سر بروید اداره برق خیلی راحت بهتون میگن که چقدر باید حریم کنید
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۳ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
0
0
باعرض سلام
حداکثر فاصله تیرهای بتنی درطرح نیرورسانی برق فشارمتوسط چندمتر می باشد ۴تا تیرطراح کشیده می خواستم بدونم این تعدادتیر حداکثر چند متر شبکه رو میشه ادامه داد اگرحداکثر متراژ فاصله بفرمایید رور
پیک تاژ به ناظر طرح اعلام کنیم که طرح.فاصله بیشتر بشه اكر آيين نامه هست من به اداره برق اعلام كنم سپاس
مرتضی
|
Germany
|
۲۰:۱۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
0
0
سلام چراجواب نمی دهید
مدیر پایگاه جواب چی را؟
مرتضی
|
Finland
|
۲۱:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
0
0
سلام چراجواب نمی دهید
مدیر پایگاه جواب چی را؟
مرتصی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
0
0
ارسال پاسخ 00
باعرض سلام خدمت کارشناس محترم
حداکثر فاصله تیرهای بتنی بانصب.یک مدار بصورت متوالی درطرح نیرورسانی برق فشارمتوسط چندمتر می باش سپاس
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
0
0
سلام از اینکه وقت می گذارید و راهنمایی میکنید سپاسگزارم.
فاصله ترانسفورماتور تا درب ورودی ساختمان یک متر و نیم می باشد . آیا این فاصله برای ساکنان خطر آفرین نیست؟
حداقل فاصله چقدر باید باشد؟
مدیر پایگاه بستگی به سطح ولتاژ ترانسفورماتور دارد ولی حتما فاصله حفاظتی رعایت شده است
حمیدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
0
0
سلام
فاصله منزل تا نیروگاه برق باید چقدر باشد؟
عبد الرزاق اندایش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
0
0
سلام وخسته نباشید
لطفا حریم کابل برق فشار ضعیف که به موازات خط لوله گاز میبایستی در چه فاصله باشد

قبلا از زحمات شما متشکرم.
محسنی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
0
0
سلام ما زمینی خریدیم برای ساخت خانه که از قسمت جنوبی زمین سیم فشار ضعیف رد میشه که استعلام گرفتیم از اداره برق گفتن ۲/۱۰متر باید فاصله داشته باشه.از حریم بنا احداث کنین...آیا برلی گرفتن کنتور برق مشکلی نیست اذیت نمیکنن...وحریم شامل دیوار حیاط هم میشه...
مدیر پایگاه اگر حریم را رعایت نکرده باشید نه تنها کنتور نمی دهند که ممکنه حکم تخریب و رفع حریم هم بدهند. خود دیوار هم جزو حریم محسوب می شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۷
0
0
منزلی دارم که قسمت کمی از حیاط آن .(در حد یک زاویه کوچک ) 70 cmبا کابل ضعیف خود نگهدار فاصله دارد اداره برق گیر داده که باید فاصله 1mt باشد در صورتیکه حیاط منزله و کابل هم خود نگهدار است لطفا راهنمایی بفرمایی چه باید کرد؟؟
مدیر پایگاه باید رفع حریم کنید که خود اداره برق به شما طرح می دهد
منصور رضایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۷
0
0
با سلام،
جهت جابجایی تیر برق و قراردادن آن در عرصه ساختمان دیگر آیا نیاز به رضایت مالکان ساختمان جدید هست؟
چون در اینصورت میتونم ماشینم رو ببرم داخل پارکینگم. ولی الان تیر برق داخل کوچه مزاحمه.
اگه رضایت لازم باشه و همسایه رضایت نده چه راه دیگه ای هست.
با سپاس فراوان از شما
مدیر پایگاه نیازی به رضایت همسایه ها نیست باید شرکت توزیع برق موافقت کند اونها هم معممولا به شرط پرداخت هزینه ها توسط شما مشکلی ندارند
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۶
0
0
با سلام
کنار آپارتمان ما (واقع در طبقه‌ی دوم یک ساختمان شش واحدی) یه پست برق وجود داره (اتاقک فلزی به ابعاد ۲ در ۲ ) که که ترانسفروماتورش بین دو تا ستون قرار داره و دقیقاً کنار اتاق خواب ماست (با فاصله‌ی حدود ۱ و نیم تر)؛ میخواستم بدونم چه طوری میتونم یه عکس بفرستم براتون که بفرمایید مشکلی داره یا نه؟
مدیر پایگاه معمولا ترانس توزیع هستند و سطح ولتاژ ۲۰ کیلوولت که فاصله سه چهار متری هم کفایت می کند
مهدی نونهال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
0
0
سلام جناب ما جلو خونمون سر نبش از این اتاقک دو در دو پایینش و بالاش از این تراس ها بین دو ستوون ک تو شهرا هستش دیگ زیاد من اتاق خوابم یه چهار متری فاصله هست باهاش اابته خیلی وقته الان من برای رفع نگرانی و روحی اومدم ارتون سوال کنم مشکلی ندارن?و اینکه میدان ک مد نظر اون ترانس بالا ببن دوستون مربعیرو یا اون جعبه دودر دو پایین ک رو ش نوشته تطر برق گرفتگی?ممنون میشم منو از نگرانی در یارین
مدیر پایگاه جعبه پائینی که تابلوست و مشکلی نداره ولی ترانس کمی میدان دارد. البته معمولا ترانس های توزیع میدان زیادی ایجاد نمی کنند
مهدی نونهال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۳
0
0
با تشکر از پاسخگوییتون پس در کل نگرانی نداشته باشم چون همکف هم هست اتاق و گفتین اون قسمت پایین ترانس تابلو فقط ?یه دنیا ممنون از جوابتون اجرتون با خدا
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
0
0
با سلام.
ملکی دارم واقع در محدوده شهری که یک تیر چوبی برق برای خط 20کیلو ولت واقع شده و بصورت تقریبا قطری از زمین عبور کرده.کاربری ملک مسکونی شده،ولی بخش زیادی بخاطر حریم غیر قابل استفاده شده،از اداره برق درخواست رفع حریم داده ایم.آیا اداره برق تکلیف دارد که اقدام نماید و هزینه از ما نخواهد؟ یا زوری است؟
مدیر پایگاه زوری است و از مشترک می گیرند
یاشار
|
United States of America
|
۰۴:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
0
0
سلام و عرض ادب خیلی ممنونم که به سوالها جواب میدهید
باغی در شمال می‌خواستم بخرم که یک طرف باغ بین دو دکل فشار قوی ودر زیر سیم های آن قرار دارد و خانه باغی هم در همانجا( زیر کابلها) وجود دارد که برای خانه باغ انشعاب برق از تیر برق شهری در کنار باغ گرفته شده و خانه باغ دارای کنتور برق هست . می‌خواستم ببینم آیا باز هم من از اداره برق استعلام بگیرم که در آینده می‌توانم خانه تازه ای بسازم یا نه ؟
مدیر پایگاه بله برای ساخت و سازهای جدید زیر حریم باید اجازه بگیرید که احتمالا ندهند
اهورا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
0
0
اپارتمانی 3 طبقه نزدیک خط 230 کیلوولت ساخته شده 40 سانتی متر داخل حریم است یعنی به جای فاصله 11.9 متر فاصله 11.5تا فاز کناری دارد ایا برق منطقه ای ساختمان را تخریب میکند . راه حل چیست
مدیر پایگاه نه
هادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
0
1
با سلام
من یک قطعه زمین در همدان دارم کابل برق فشار ضعیف رو از بالای زمین من برده اند حالا زمین من در حریم برق قرار گرفته خواستم بدونم که رفع حریم برق به عهده منه یا اداره برق
اداره برق میگه به عهده خودته ؟؟؟؟
کار اشتباه از اداره برقه ولی زیر بار نمیرود خواهشا جواب منو بدید ممنونم
مدیر پایگاه احتمالا این طرح توسعه شبکه برای قبل بوده است و اگر زمین شما هم سند مالکیت ندارد به خودشون اجازه میدهند در زمین های اراضی دولتی هرجور بخواهند دخل و تصرف کنند
هادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
0
0
با سلام
من یک قطعه زمین در همدان دارم کابل برق فشار ضعیف رو از بالای زمین من برده اند حالا زمین من در حریم برق قرار گرفته خواستم بدونم که رفع حریم برق به عهده منه یا اداره برق
اداره برق میگه به عهده خودته ؟؟؟؟
کار اشتباه از اداره برقه ولی زیر بار نمیرود خواهشا جواب منو بدید ممنونم
مدیر پایگاه اونا زیر بار نمیرن مگه اینکه شما مستندات رو کنید که اشتباه از اونها بوده است که اینم کار از ما بهترونه
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۷
0
0
سلام من در شهرشادگان با تریلی با بارکانتینر با کابل برق که ارتفاش پاین بود برخورد کردم ومن را مقسر کردن ایا حق با ا اره برق است ارتفا قانونی کابل باید چقدر باشد ممنون میشم
مدیر پایگاه بستگی به خط دارد ولی نباید از حد استاندارد پایین تر باشد
مریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
0
0
با سلام ، منزلی که در شرف خرید هستیم در پشت نیروگاه تامین برق 63/20 ولتی قرار داره ، چند متر فاصله از این نیروگاه تامین برق باید لحاظ شده باشه که برای انسان ضرر نداشته باشه
با تشکر
مدیر پایگاه از لحاظ حفاظتی ده متر هم کفایت می کند ولی بهتره بیش از 30 متر فاصله داشته باشه که امواج ضعیف شده باشند
ناشناس
|
India
|
۱۵:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
0
0
سلام در کوچه های بن بست تیر برق از کدام سمت باید عبور داده شود شمال یا جنوب ؟اداره برق تیر برق با پنج سیم را از یک متری زمین من عبور داده و الان برای اخذ امتیاز برق میگوید باید با هزینه خودتان جلوبر بزنید این درحالی هست که زمین من جنوبی هست
امیر
|
United States of America
|
۱۲:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
0
0
سلام ما یک ملک داریم که انتهای ان به رودخانه مشرف است یک شرکت دارویی اعلام کرده طرح ملی دارد و میخواهد یک خط برق 63 ولت را از انجا عبور دهد که در نقطه انتهایی زمین ما 2 دکل نصب میگردد .
عرض زمین ما در ان نقطه 210 متر است .
1-ایا انها بدون اجازه ما میتوانند این کار را انجام دهند
2-چند متر شعاع میزان تشعشع این خط است ایا از پایه هر دکل 20 متر کافی است
ما چطور براورد قیمت هزینه عبور نماییم
مجوز انها بستر رودخانه است .ایا با اینکه ما سند داریم انها میتوانند با بهانه طرح ملی دکل نصب کنند
ممنونم
مدیر پایگاه اگر شما سند دارید نمی توانند بدون رضایت شما این کار را انجام دهند به ویژه اینکه خط عبوری اختصاصی یک شرکت دیگر است نه خود اداره برق
اگر زمین شما سند ندارد یا جزو اراضی ملی و منابع طبیعی و ...است که به سختی قبول کنند زمین اجدادی شما را به شما بازگردانند
در خصوص وجود امواج الکترومغناطیسی هم این 20 متر در سطح ولتاژ 63 کیلووات برای اقامت غیر دائم کافی است
بيگي
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
0
0
سلام وقت بخير ، در مورد حريم خود پست هاي فشار قوي 400 ، 230 و 63 كيلوولت ، تا چه فاصله اي مجوز ساخت با كاربري مسكوني داده مي شود؟ ساختمان هاي مجاور از نظر تخليه الكتريكي سيستم زمين در زمان كليد زني و برخورد صاعقه ايمن هست؟ از طريق چاه آب و فاضلاب منزل مسكوني برق گرفتي ايجاد نميشه؟
مدیر پایگاه در همین خبر حریم ها را گفته
مثلا برای 400 کیلوولت 14 مکتر حریم زمینی باید لحاظ شود
کلیدزنی و صاعقه و ... برای ساختمان مجاوز خارج از حریم مشکلی ایجاد نمی کند چون حفاظت های اضافه جریان و اضافه ولتاژ توسط تجهیزات حفاطتی در شبکه به خوبی انجام می گیرد
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
0
0
سلام
زمینی خریداری کرده ایم که جز اراضی کشاورزی بوده و کارهای قانونی آن انجام شده و کاربری آن مسکونی شده است و توسط شهرداری نیز طرح تفکیکی برای آن ارائه شده است. اکنون که قصد احداث بنا داریم زمین ما در حریم شبکه فشار ضعیف قرار دارد که البته کل پلاک های واقع در این خیابان همین مشکل را دارند. با مراجعه به شرکت توزیع جواب داده اند که باید دو متر عقب نشینی کنید. آیا شرکت توزیع در این مورد ملزم به جابه جایی شبکه نیست؟ برای نامه نگاری با شرکت توزیع به چه ماده قانونی استناد شود و از چه متنی برای نامه نگاری استفاده شود؟
سپاسگزارم
مدیر پایگاه نه ملزم نیست
شما باید استعلام شرکت برق را هم می گرفته اید
مگر اینکه تاریخ استعلام شما بعد از تاریخ طرح توسعه شبکه بوده باشد
نادر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
0
0
سلام زیرحریم فشارقوی به ما زمین فورختن ماهم فورختیم به دیگری اعلام کردیم زیر فشار قوی ایا ایراد قانونی دارد
مدیر پایگاه کسی که میخره باید حواسش باشه که چی میخره و بعدا به مشکل برنخوره
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
0
0
با سلام و احترام
ما یک قطعه زمین زراعی در شهرکی واقع در تبریز داریم که از آن دکل فشار قوی رد میشود. شهرداری بعد از گرفت زمین، بهای زمین را به دلیل اینکه از آن دکل فشارقوی رد میشود نمیپردازد و به سازمان برق ارجاع میدهد.
خواهشمندم راهنمایی بفرمایید.
مدیر پایگاه بله
زمینی که دکل در آن ردشده البته به اندازه حریم خطوط در مالکیت شرکت برق بوده لذا شهرداری با شما کاری ندارد.
مهسا
|
Poland
|
۱۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۵
0
0
با یلام و احترام. چند تا سوال داشتم. اول اینکه فاصله ی کابل برقی که از خطوط هوایی برای دو ساختمانی که مجاور هم هستند کشیده میشه چقدر باید باشه؟
و اینکه فاصله لوله گاز صنعتی از سیم برق های رو کار چقدر باید باشه؟
ممنون میشم راهنماییم کنید.
حسن قربانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
0
0
سلام بنده ملکی قدیمی واقع در نشتارود ازارود خریدم که سیمهای فشار قوی از بالای حیاط ان رد شده که در محضر به ما گفتند که این ملک 2/60 متر حریم دارد و در ان موقع فروشنده با نشان دادن طرح جابجایی به ما قول اخلاقی داد که این سیمها در طرح انتقال قرار دارد و به زودی جا به جا خواهند شد ولی بعد از دو سال به اداره برق مراجعه کرده و به میگویند که مبلغ 50 ملیون معادل 50 درصد این پروزه را باید رداخت کنید سوال اولم این است که ایا این سیمها خطر سلامتی برای ما دارد یا خیر و دوم اینکه ایا گرفتن هزینه وجهه قانونی دارد یا خیر با تشکر خواهشمند است پاسخ دهید
مدیر پایگاه اگر بهشون نزدیک نشوید نه ولی به هر حال در حریم هستید و هر اتفاقی بیفتد شما مقصرید
بله وجه قانونی دارد
علی
|
Germany
|
۲۰:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
0
0
با سلام. جنب مجتمع 170 واحدیکه من در آن زندگی می کنم (واقع در بلوار اباذر، خ مقداد)، یک پست اختصاصی برق تعبیه شده (که به نظرم از نوع 20 کیلو ولت باشد؛ ولی مطمئن نیستم). این پست، در یک اتاقک مربع شکل تعبیه شده است (با درب زرد رنگ و دو پنجره ی مربع شکل در طرفین درب و ارتفاع اتاقک در حدود 5 متر است). در مجاورت این پست، رمپ پارکینگ واقع شده است (به پهنای حدوداً 4 تا 5متر). در کنار رمپ پارکینگ نیز لابی مجتمع قرار دارد. سوالی که من دارم این است که آیا زندگی در طبقات اول یا دوم این مجتمع که دارای فاصله ای حدوداً 5 متری از این پست هستند و اتفاقاً اتاق خواب ها تماماً مشرف و روبروی این پست هستند، در دراز مدت، اثر منفی دارد یا خیر؟ آیا داشتن کودک خردسال در منزل، با توجه به این پست توزیع برق مجتمع، ریسک آسیب پذیری را بالا می برد یا مهم نیست؟ ممنونم.
مدیر پایگاه وقتی کل پست درون اتاقک فلزی محصور قرار گرفته باشد میدان محدود شده و اثر میدان خیلی تضعیف می شود و جای نگرانی ندارد.
سیاوش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
0
0
وقت بخیر
بنده زمینی 300 متری درب از ساختمان دارم که ده متر مربع از کنج چپ زمین به شکل مثلثی در حریم فشار قوی هست(زیر آکس فشار قوی نیست) و این کنج سمت چپ هم محل قرار گیری حیاط ساختمان هست ..جهت اطمینان از اینکه امکان ساخت دیوار حیاط در این ده متر وجود دارد یا خیر باید به چه مرکزی مراجعه کنم...و نظر خود شما در این مورد چیست امکان ساخت وجود دارد یا خیر
مدیر پایگاه هر گونه ساخت و سازی در حریم ممنوع است. اگر فشار قوی است به برق منطقه ای همان جا مراجعه کنید
راضیه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
0
0
سلام دو تا سوال دارم
۱، شرکت برق دقیقا چسبیده به حصار باغ اقدام به کاشت تیر چراغ برق کرده آیا شرکت برق خودش اینجا خلاف قانون خودش عمل نکرده؟ ما حق اعتراض داریم؟
رعایت حریم مربوط به خود تیرک و سیم های عبوریه؟ یا فقط مربوط به سیم هاست ؟
مدیر پایگاه نه میتونه اونجا نصب کنه
حق اعتراض دارید به شرطی که زمین های شما تفکیک شده و سند دار باشید
داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
0
0
با سلام
من باغی دارم که کابل برق 63 کیلو ولت از فضای آن عبور کرده یک ساختمان در آن بنا کردم که در حریم کابل نمی باشد. آیا میتوانم برای آن ساختمان برق بگیرم یا خیر؟
با تشکر
مدیر پایگاه قاعدتا باید رفع حریم کنید ولی ممکنه بدن
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
0
0
سلام.سال78بعلت فوت پدرخانه وزمین گذاشتیم وبه خانه مادربزرگمان رفتیم سال84دوعددتیر برق کاشتن توزمین پدریمون که برای روستاهای پایین دست میره 92اومدیم به خانه وزمین پدریمون.الان میخوام ازاداره برق شهرستان شکایت کنم به خاطر تصرف غیرقانونی.شاهدهم دارم که زمین برای ماهستش.راهنمایی بفرمایید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
0
0
ضمن خسته نباشید درمجاور باغم در روستایی در یکی از روستاهای قوچان باغی میمی ودرختی از ۷۰ سال قبل با سند شش دانگ با دیوار به من به ارث رسیده که اداره برق در چنین سال گذشته سیم برق وپایه ان رامتصل به دیوارم تعبیه کرده وحریم دیوار ودرختان از قبل کاشته شده را رعایت ننموده الان من باید
کار کنم ایا. عمل اداره برق قانونی است یا خیر لطفا پاسخ دهید
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
0
0
سلام من زمینی دارم به متراژ هزار متر قبلا کشاورزی بود ولی الان جزو حوزه شهر و مسکونی میباشد البته زمین رو از سال 86 سند گرفتم براش الان کابل سه رشته ای اداره برق از بالای زمین من رد شده میخوام زمین رو تفکیک کنم که اداره ثبت میگه کابل خریم داره ولی تو سند کلی که من دارم هیچ حریمی براش در نظر گرفته نشده واداره برق بدون اجازه ما کابل رو برده چیکار کنم اداره برقم تیر برق جدید نصب کرده میخواد کابل رو برداره ولی الان دوساله هی الکی مارو سر میگردونه وبرنمیداره
مدیر پایگاه اگر زمانی که شبکه را کشیده اند سند داشته اید می توانید پیگیری کنید و خسارت بگیرید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
0
0
سلام
سه رشته کابل فشار متوسط از روی سقف خونمون رد شده. خونه سال 65 ساخته شده قدیمیه. فاصله از زمین تا کابل 12متر میباشد.آیا برای ساکنین ضرر دارد یا خیر؟ دوم این که هزینه جابجایی با کیست؟سوم اینکه هزینه جابجایی به طول 78متر، 3عدد تیر 14/800، 2عدد تیر 12/600، وجابجایی ترانس حدودا چقدر میشه؟
با تشکر
مدیر پایگاه احتمالا برق سه فاز است و مشکلی ندارد. اگر هم برق 20 کیلوولت باشد فاصله 5-6 متر هم کفایت می کند
یاشار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
0
0
با سلام و احترام خدمت شما عزیزان،

بنده قصد احداث ویلا در منطقه نوشهر را دارم که از روی کوچه مجاور زمین خط برق 63 کیلوولت عبور کرده است. با توجه به اینکه بنا در منتهی الیه زمین قراره ساخته بشه که فاصله اولین دیوار تا آکس کابلها حدود 16 متر هست آیا این فاصله خطری از نظر تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر روی انسان خواهد گذاشت ؟ و با توجه به اینکه از این مکان بصورت موردی و متناوب قرار هست استفاده بشه (حدود 6 الی 7 بار در سال و هر بار حدود 4-5 روز) آیا تاثیر زیادی رو بدن و سلامت خواهد گذاشت؟

ممنون میشم بنده رو راهنمایی بفرمایید .
مدیر پایگاه نه معمولا این فاصله کافی است مگر اینکه ظرفیت انتقال خطوط بالا باشد که احتمالش خیلی ضعیفه
از طرفی قرار گرفتن در میدان مغناطیسی ممکنه (نه حتما) روی بدن فرد اثرگذار باشد (انهم با ریسک پایین)
قرار گرفتن موقتی در میدان خطر ابتلا را خیلی کم می کند.
یاشار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
0
0
با سپاس فراوان از پاسخ فوری سوال قبلی بنده
کابل 63 کیلوولت هست. بنده تا پست رفتم دیدم...
مدیر پایگاه سطح ولتاژ رو میدونم میزان آمپراژ (جریان) هم مهمه
sam
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
0
0
سلام. منزل بنده سرنبش (کوچه به اصطلاح دوربرگردون یا دزگیر میگن)4متریه و پایه برق مقابل منزلمه یعنی فاصله4متر و و این تیرک تا ترانز حدودا 60-50متره .ظلع شرقی منزل فضای سبزه که یک تیرک در ان بود با فاصله حدودا10متر تا ملک قبلز ساخت و ساز زمین در سال95کامیون با تیرک برخورد میکنه و متاسفانه پیمانکار بدون گذاشتن تیرک سیم رو از روی قسمتی از زمین(حیاط) رد کرده .در سال 97اداره برق برام کنتور کشید.سال98پایانکار وسند گرفتم .مراجعه کردم شکایت کردم ولی جواب درست حسابی نگرفتم .والان سیم حدوا60متر بدون پایه و همچنیین با وصله (محل اتصال تیرک قبلی)از وسط حیاط منزل رد شد .ممنون میشم راهنمایی بفرماید
مدیر پایگاه چه جوابی می دهند؟ نباید حریم هوایی خانه شما را نقض می کردند. شرکت های توزیع چون پول برای خرید تجهیزات کامل ندارند معمولا با کمترین هزینه اقدام به اصلاح می کنند و بهتر بود هزینه تعمیر را از کسی که شبکه را تخریب کرده می گرفتند
محمد
|
Germany
|
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
0
0
سلام خسته نباشید

اداره برق از قدیم به جای اینکه پایه جدید سر کوچه نصب کنه از بالای ساختمان من که نبش کوچه است برای خانه های همسایه کابل برق عبور داده است و برای من مزاحمت ایجاد کرده . حالا هزینه خرید کابل جدید و جابجایی سیم ها بر عهده من است یا اداره برق ؟؟
مدیر پایگاه اگر حریم هوایی ساختمان شما را رعایت کرده باشند مشکلی نیست و درسته
هزینه کابل با شما نیست.
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
0
0
با سلام خدمت شما. فقط این سوالو دقیق میخواستم بدونم که حریم ایمن یک ساختمان تا کابلهای ۲۰کیلو ولت چقدره؟ با تشکر
مدیر پایگاه حریم حفاظتی 2.1 متر است
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
0
0
سلام لطفا جواب بدین که حریم ایمن از سیمهای ۲۰ کیلو از نظر هر گونه تشعشع و امواجی برای انسان چقدره؟ مثلا حداکثر فاصله این سیمها از اتاق خواب چقدر باشه؟؟
مدیر پایگاه بستگی به آمپراژ عبوری دارد ولی 5-6 متر فاصله خوبیه
البته حریم حفاظتی کمتره
معین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
0
0
با سلام خدمت شما
میخواستم بدونم فاصله100 متر از زمین مسکونی تا دکل برق فشار قوی 132 کیلو ولت فاصله خوبی هست یا خیر و آیا امواج الکترومغناطیسی تا این فاصله تاثیر دارند ممنون
مدیر پایگاه بله فاصله خوبی است
در این فاصله عملا امواج ضعیف شده و کمتر از اثر وای فای هست
معین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
0
0
ممنون از شما جناب مهندس
سهیلا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
0
0
سلام من چند ساله پیش قبلاز این که دکل برق تو ۱۷ متری زمینم نصب بشه اون رو خریداری کردم ولی وسع مالیم کم بود نتونستم بسازم یکی دوسال بعد رفتم به زمینم سر بزنم دیدم دکل فشار قوی کنار زمینم زدن آیا من می توانم زمینم رو بسازم ؟
مدیر پایگاه نه در حریم خط نمیشه ولی اگر زمین سند داشته باشه میتونید خسارت بگیرید
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
0
0
با سلام ببخشید من یه سوال داشتم، من یه زمینی رو حوالی کرج خریدم به مساحت 1000 متر حالا مشکل اینجاست که سیم برق فشار قوی از تقریبا از انتهای زمین من عبور میکنه میخواستم بدونم بعدا برای ساخت به مشکل نمیخورم چون زمین های روبرو رو ساختن یعنی بنا داره بعد من این میزان فشار برق رو باید از کجا بفهمم
مدیر پایگاه اگر زمین در حریم شبکه نباشد مشکلی ندارد
برای اطمینان از این مورد از اداره برق منطقه خودتون بپرسید که حریم دقیق را به شما بگویند
بهمن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
0
0
سلام.من برای پروانه ساخت زمین سند دار رفتم شهرداری وبه من گفتن که تو حریم برق حفاظتی هست زمینم..ولی پروانه بهم دادن.حریم حفاظتی چی هست؟؟؟واین که بعدا به مشکل نمیخورم؟؟باید چیکارکنم...ممنون میشم پاسخ بدید
مدیر پایگاه در حریم حفاظتی نمیشه از یک حدی بیشتر ساخت و ساز انجام داد
بهمن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
0
0
اینکه زمینمون حریم حفاظتی برق هست..میتونیم جریمه بگیریم از اداره برق یا شهرداری یا تعاونی مسکن؟؟واینکه ازیک حدی بیشتر نمیتونیم بسازیم،یعنی چی؟میتونین توضیح بدین.؟ممنون میشم اگه در این رابطه توضیحات بیشتری بدین
مدیر پایگاه تا یک ارتفاع مشخصی در برخی از حریم ها اجازه کشاورزی یا دیوار و ... داده میشود که حریم های درجه یک و دو نام دارند.
توصیه نمی کنیم اگر ولتاژ خط بالاست در نزدیکی حریم ساخت و ساز انجام دهید
اگر زمین شما دارای سند بوده باشد بله میتوانید خسارت بگیرید
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
0
0
با عرض سلام مقداری چند هزار متر زمین که از پدر بزرگم به وراث ارث رسیده است .جمیع وراث برای گرفتن خسارت برای عبور دکل ۶۳ کیلو ولت با یکدیگر هم پیمان شده اند .متشکر میشوم اگر راهنمای بفرمائید که باید از کجا جهت عرض شکایت برای این موضوع اقدام کنیم. با سپاس
مدیر پایگاه اگر زمین بدون سند بوده و یا جزو منابع طبیعی و ... بوده باشد شرکت برق می توانسته است در آنها اقدام به توسعه شبکه نماید.
با این وجود برای پیگیری به برق منطقه ای استان خود مراجعه کنید
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
0
0
سلام ما یک زمین داریم تو روستا کنار جاده هست بغل زمین ما راه شخصی همسایه به عرض سه متر هست حالا همسایه پشتی تیر برق را طوری گذاشته که سیم از بالای زمین ما عبور کرده واز روی راه سه متری خودشون نبرده چندین بار به اداره برق مراجعه کردیم گفتن رسیدگی میشود اخر سر گفتن باید هزینه جابجایی تیر را ما باید بدیم همچین چیزی میشود یا ما میتوانیم شکایت کنیم
مدیر پایگاه یکی از اشکالات شرکت توزیع همین است که بخاطر همکاری با یک مالک برای دیگری ایجاد زحمت و خسارت می کنند
در آن زمان شما نبوده اید و چون همسایه شما پیگیری کرده انها هم کارشان را انجام داده ند و رفته اند و حالا برای تغییر باید شما هزینه بپردازید
سیاوش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
0
0
خانه ای خریداری کرده ام سازمان برق کابلها را بالای ملک اینجانب عبور داده حالا که درخواست خارج کردن ملک اینجانب از حریم را مینمایم اعلام میکنن که باید من هزینه جابجایی تیرهای برق و وسایل مصرفی وهزینه پیمانکار را پرداخت نمایم.ایا از نظر قانونی حق با من مالک است یا با سازمان که تخلف انجام داده
مدیر پایگاه اگر قبل از ساخت خونه بوده باشد حق با اونهاست
سميرا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
0
0
سلام خسته نباشيد،من زميني در روستا خريداري كرده ام،فاصله زمين تا فشارقوي ٩متر است،ولي نميدونم فشاربرق چندكيلو وات هستش،ميخواستم بدونم فاصله ٩متر مشكلي نداره واسه زمين،ممنون ميشم راهنمايي كنين.
پیمان سیدزاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
0
0
سلام
اداره برق، همسایه‌ی روبروی ماست (اداره در سمت جنوبی و منزل ما در سمت شمالی کوچه ۱۰ متریست)، اداره برق اقدام به نصب یک منبع تغذیه برق دیزلی در محوطه خودش و در سمت کوچه نموده که صدای به شدت بلند و آزاردهنده‌ای داره و عملا استفاده از دو تا از اتاق خواب‌های منزل ما امکانپذیر نیست.
به رییس اداره مراجعه کردیم میگه به ما دستور دادن که این کار رو انجام بدیم! ممنون میشم اگه بگین که ما باید برای رفع این مشکل چه اقدامی انجام بدیم.
مدیر پایگاه نباید صدای دیزل ها از یک حد خاصی بیشتر باشد وگرنه باید با هزینه خودشون دیوارهای ضدصدا بکشند
رضا بینش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
0
0
با سلام،
قطع زمین کشاورزی داریم که شرکت توزیع نیروی برق در زمین اقدام به احداث تیرهای 20kv به طول 500 متر در داخل زمین و نزدیک به حاشیه زمین نموده. در این منطقه عملا بدلیل اینکه ساخت و سازهای شهری انجام میشود و آب باندازه کافی نیست، اکثر مالکین با شهرداری توافق میکنند و در ازای واگذاری درصدی از زمین به شهرداری، تغییر کاربری میدهند. با توجه به وضع موجود و احداث این خط انتقال تغییر کاربری برای زمین احتمالا امکان پذیر نیست. آیا میتوان از شرکت برق درخواست خسارت برای تضضیع حقوق و عدم امکان تغییر کاربری را مطالبه کرد؟
مدیر پایگاه اولا تغییر کاربری امکان پذیر است چون حریم خطوط 20 خیلی کم است
از طرفی هم مبنای پرداخت خسارت زمان کشیدن خطوط است وگرنه هرزمینی بالاخره یک روزی قیمت دار می شود و باید وزارت نیرو تا ابد خسارت بدهد
علی عسگری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
0
0
با سلام و احترام
آیا برای گرفتن امتیاز برق برای یک کوچه روستایی کسی که ۲۰۰ متر زمین دارد با کسی که ۳۰۰۰ متر زمین دارد پرداخت هزینه ها از قبیل تراس و تیر و کابل و.... یکسان هست یا بر اساس متراژ زمین باید هزینه ها پرداخت شود؟ با تشکر
مدیر پایگاه بله اگر انشعاب یکی باشه
قریان شارعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
0
0
سلام بنده باعده دبگری از دوستان در سال 66 قطعه زمینی تحت تعاونی یکی از ارگان ها واقع در پونک تهران از طریق زمبن شهری دربافت و موقع ساخت شهرداری با وزارت نیرو مکاتبه و قعطاتی را در حریم دانسته و از ساخت آنان جلوگیری و در سند بنده حدود ملک را غربا به حریم برق اشاره نموده یعنی همجوار حریم برق(برابر اسناد از اداره برق فاصله 50 متری تعیین کرد) و زمین داخل حریم برق همینطور مانده در صورتی که آن موقع هزینه خاک برداری و جدول کشی توشط بنده انجام که جداول توسط شهرداری پر شدند.
در حال حاضر شخصی ادعا که ملک داخل حریم را از شهرداری خریده و جواز ساخت گرفته شده اما سوال آیا چنین امکانی وجود دارد اگر خیر به کجا و به استناد چه قانونی شکایت کنیم؟ با تشکر
مدیر پایگاه بله شدنی است
چون حریم کاهش پیدا کرده است ولی اگر شما اقدام می کردید اولویت با شما می بود
حریم در مالکیت شرکت برق است و می تواند حریم را بفروشد
مهران غلامی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
0
0
با سلام
تصمیم به خرید ملکی دارم که یک اتاقک ترانس 20 کیلو ولت به فاصله 8 متر از دیوار آپارتمان فاصله دارد. البته ملک مورد معامله طبق دوم است. دو فرزند خردسال دارم که نگران میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط این ترانس20 کیلوولتی بر سلامتی فرزندانم هستم. لطفاً نظر کارشناسی تان را برای تصمیم گیری ام، بفرمایید.
سپاس
مدیر پایگاه ترانسفورماتورهای پست برق به دلیل جریان بالاتری که دارند ممکنه میدان بالاتری ایجاد کنند که بررسی دقیق میدان آن نیاز به میزان جریان و جای دقیق ترانسفورماتور و... دارد
در مجموع فاصله 8 متر فاصله کمی نیست و میدان پست در این فاصبله تضعیف می شود و قوی نیست. از طرفی اگر اتاقک باشد ممکن است شیلد شده باشد و میدان خارج از آن به شدت کاهش پیدا کرده باشد و عملا بی خطر باشد
به نظر نمی رسد خطرناک باشد ولی اگر می خواهید نگرانی تان برطرف شود از خود اداره برق در این خصوص استعلام بگیرید
علی اکبر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
0
0
سلام
میخواستم بپرسم یک تیر چراغ برق در فاصله ی ۱ متری عقب خانه ماست حالا نمیدونم همسایه پارتی بازی کرده یا چیزی سازمان میخواد این تیر برق و بچسبونه به دیوار ما آیا این کار مجاز است مگر نه باید حداقل فاصله ۱ متر باشد پس چرا این ها جفت دیوار ما میخوان بزارند ثانیا راه دزد که میزارن هیچی ما الان نقشه خونه هم داریم به علت نداشتن پول کافی نمیتونیم بسازیم الان ما بزاریم پایه رو جفت خانه ما بزارن ما وقتی ملک و خراب کردیم سازمان میگع باید ۱ متر عقب نشینی کنید این چجور قانونیه راه حل ما چیه لطفا پاسخ دهید؟؟؟؟؟؟؟؟
مدیر پایگاه نه مجاز نیست
پاسخ ها
سیداکبر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
باسلام.زمینی خریده ام برای ساختن سوله.ازکنارآن سیم های ۴۰۰کیلواتردشده.وماحریم ۲۰مترازآخرین سیم رارعایت کرده ایم.آیااین مقدارماراازآسیب های مغناطیسی درامان می دارد؟ وفاصله ی یابیشتری رابایدرعایت کنیم؟. ممنونم
مدیر پایگاه در خارج حریم حفاظتی هستید ولی هنوز هم کمی اثر میدان را خواهید داشت
محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
0
0
با سلام
برای انتقال برق خانگی با تیر 9 متری در زیر خط فشار قوی 230کیلو ولت باید سیم کشی زیر زمینی باشد یا به صورت هوایی مشکلی ندارد.
با تشکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
0
0
باسلام بنده برای برقی کردن چاه آب کشاورزی حدود 100ملیون هزینه کرده ام که شامل14تیربرق وترانس وتابلو برق و...بوده ان زمان(1387)ازهمسایه کناری که او هم چاهی عمیق دارددرخواست مشار کت برای کشیدن تیرها کردم اما ایشا قبول نکرد اکنون بعد از 12 سال قصد دارد از ترانس شخصی ویا تیرهای شخصی برق بنده برای چاه خودش برق بکشد آیا میتوانم مانع بشم باتوجه به اینکه هزینه تیر وسیم وترانس همش خودم پرداخت کردم ومالکیت این طرح از آن من است؟تشکر
مدیر پایگاه طبق قانون تیر و ترانس در مالکیت شرکت توزیع خواهد بود حتی اگر شما خریده باشید
سید مهدی موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
0
0
با سلام برق فشار قوی بالای خونمون رد میشه الان 15ساله بهم انشعاب یا کنتور برقنمیدن ایا راهی هست که ماهم کنتور برق داشته باشیم
شریفیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
0
0
با سلام
در مورد شدت میدان مغناطیسی اطراف کابل،مهم شدت جریان عبوری هست و نه ولتاژ.اگر مثلا یک شبکه توزیع ۲۰ کیلوولت فقط یک ترانس کاهنده رو تغذیه کنه جریان عبوری از هر فاز شبکه ۲۰kv به مراتب کمتر از جریان خروجی از هر فاز ترانس هست و به تبع اون شدت میدان مغناطیسی ضعیفتری هم در اطراف شبکه ۲۰kv ایجاد میشه ( حدودا ۴ میکرو تسلا در فاصله یک متری از شبکه)
اما ولتاژ بالا همیشه با خطر شکست و ایجاد جرقه با اشیا نزدیک به شبکه همراه هست که باید فاصله لازم رو رعایت کرد
البته ممکنه یک شبکه ۲۰kv مسئول تغذیه تعداد زیادی ترانس باشه و جریان بالایی هم از این شبکه عبور کنه و میدان اطراف اون هم قابل توجه باشه
در مورد خطوط انتقال ۴۰۰kv علاوه بر ولتاژ بالا، میتونه جریان زیادی هم ازشون عبور میکنه و عدم رعایت فاصله لازم با این نوع شبکه ها میتونه فوق العاده خطرناک باشه
مدیر پایگاه بله درسته
اما چون جریان به این راحتی ها قابل تشخیص نیست از روی سطح ولتاژ می توان در بسیاری موارد تخمین کلی زد
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
0
0
باسلام
اینجانب با موافقت جهاد اقدام به یک واحد گلخانه نموده ام در این رابطه در خواست برق کرده(120 کیلو وات)طول معبر دستری به زمین500 متر تا یک جای به مسافت 200 متر 8 متری است و مابقی در یک مسافت 50 متری 8 متری دیگر و الباقی 4.5 متر است شرکت برق بازدید کرده و سپس طرح را تصویب کرده و همچنین از ما دو تعهد محضری به اجبار در مورد تامین راه گرفته اکنون که تیر گزاری انجام شده یکی ازهمسایه ها اعتراض کرده حالا با توجه به ا ینکه هم از طرف اداره برق بازدید و کروکی اولیه انجام شده و هم مجدد دوبار دیگر هم بازدید از طرف اداره برق انجام شده و کلا مسیر و راه دیده بودن با توجه به اعتراض همسایه در مورد حریم تیر بنده چه اقدامی می توانم انجام دهم ؟ آیا از لحاط فنی می شود به صورت حفر زیرزمینی اقدام نمایم ؟ یا برای اینکه تیر رویروی زمین همسایه را حذف کنم از تیر به ارتفاع بلند اقدام نمایم
باتشکر
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
0
1
سلام و عرض ادب
یه سوال برام پیش اومده ممنون میشم پاسخ بدید
تو پست های با عایق هوا مثلاً 20 kv ،برای عایق کردن فاز ها از هم بیست سانتی متر فاصله بین هر فاز کافیه ولی در عمل فاصله خیلی بیشتری قرار میدن. علتش چیه؟
تشکر از سایت خوبتون
مدیر پایگاه در شرایط رطوبت و یا اضافه ولتاژ و... ممکنه اتصال کوتاه رخ بده
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
0
0
سلام
جلوی منزل مسکونی بنده خط ۶۳ کیلو ولت میباشد و در آن کشاورزی می شود باوجود اینکه چهار تا دکل توی زمین هست صاحب زمین اقدام به فنس کشی فلزی کرده با توجه به جمعیت زیاد بچه ها خطر برقدار شدن فنس آیا این اقدام قانونی هست لازم ذکر است پیگیری لازم با شرکت برق انجام شده و شرکت برق میگه به ما مربوط نیست
مدیر پایگاه فنس کشی موجب برق گرفتگی می شود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۳
0
0
سلام اگر کامیون به سیم برق بگیره و کشیده بشه و تیر برق بیوفته خسارتش رو باید راننده بده؟سیم برق هم پایین بوده
مدیر پایگاه بله
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
0
0
سلام.باغی خریده ام که سر نبش کوچه تو روستا هست و با اینکه وسط روستا هست میگن جزو بافت روستا نیست در حالیکه به فاصله چند خونه از سمت چپ و راستش خونه های روستایی ها هست که جزو بافتن.باغ من سر نبش قرار داره و یه ستون بلند که یه ترانسفورماتور روش هست به فاصله تقریبا یک متری از دیوار باغ من وجود داره.اولا من برق ندارم بهم برق میدن دوما قضیه این ستون برق و ترانسفوماتورش چیه.ولتاژشم نمیدونم .
مدیر پایگاه اگر توی بافت نیستید که مجاز به دادن برق نیستند ولی می تونید فعلا بعنوان برق موقت چند سالی را برق داشته باشید
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
0
0
با سلام
بیش از یک سال پیش خونه قدیمی در شمال خریداری کردم که پایان کار داشت با انشعابات کامل. چند ماه پیش تصمیم به بازسازی گرفتم . ۳۰ متر مربع حدودا در حریم برق بود به اداره برق مراجعه کردم جهت تغییر مالکیت و تایید کرد و الان قبض برق به نام خودم. لازم به ذکر کنتور برق برای سال ۷۱
الان که بازسازی تموم شده و دیوارها سنگ شده اداره برق اومده میگه باید رفع حریم کنی .
در صورتی که تمام همسایه هام در حریمن فقط به من گیر دادن
بل توه به کارشناسی ملک و تغییر مالکیت انشعاب می تونن اونجور حرفی بزنن؟ قیمت گرفتم حدود ۵۰ میلیون هزینش .
ممنون میشم راهنماییم کنید
مدیر پایگاه بله رفع حریم با شماست
ساسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
0
1
زميني رو خريداري كردم كه در قسمتي از اون سيم برق فشار قوي رد شده البته دكل ٦٣ در حاشيه شهري. ميتونم دور زمين رو ديوار بكشم؟ مرجع قانوني كه مجوز ميدن كجاست؟
مدیر پایگاه برای کشاورزی و باغ و ... در صورت رعایت حریم عمودی بله
ساسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
0
1
متشكرم ، فقط از كدوم ارگان بايد مجوز بگيرم براي ديواركشي زير حريم سيم فشارقوي ، چون دهياري يه كه سخت ميگيره
مدیر پایگاه مجوز استفاده برای کشاورزی را در صورت امکان خود شرکت برق (برق منطقه ای ها) می دهند
ساسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
0
1
براي گرفتن مجوز ديوار باغ و كشاورزي در زمين از كجا بايد مجوز بگيرم و چه مداركي لازمه؟
مدیر پایگاه به خود شرکت برق مراجعه کنید
ساسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
0
0
سلام مجدد ، دوبار مزاحمتون شدم ، زحمت كشيدين راهنمايي فرمودين يه كم اميدوار شدم، ولي نياز به راهنمايي دارم.احساس ميكنم يه افرادي نميخوان كه من ديوار داشته باشم . چطور ميتونم اطلاعات بيشتري بگيرم يا با شما تماس بگيرم
مدیر پایگاه کلا هرگونه ساخت و ساز در حریم خطوط برق ممنوع است اما در برخی از موارد مثل کشاورزی یا باغداری استثنائاتی ایجاد شده است که انهم بستگی به موقعیت و شرایط دارد
این را هم باید خود برق منطقه ای منطقه شما مشخص کند و نمی شود همین طوری نظر داد
مسعود
|
Netherlands
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۱
0
0
سلام برای فاصله ایمن از لبه پشت بام با ارتفاع سه و نیم متر تا خطوط هوایی ۲۰ کیلو باید همان فاصله زمینی ۲.۱ متر درنظر بگیریم یا مقدار دیگری؟
ضمنا اگر رسانایی مثل میلگرد را دردست بگیریم و به خط ۲۰ کیلو نزدیک کنیم برقدار میشود ؟ یا حتما باید به خطوط متصل شود؟
ممنون
مدیر پایگاه بله
اگر میله به خطوط به اندازه کافی نزدیک شود احتمال برق گرفتگی هست. وصل که بشه رفته اون دنیا
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
0
0
سلام
درخواست دادم براى برقى كردن چاه كشاورزى
كارشناس اومد كروكى كشيد از چاه تا خط برق ٢٤٠ متر فاصله داره
ازش پرسيدم فاصله بين هر تير برق چند متر حساب كردين ميگه بين ٥٠ تا ٥٥ متر بايد باشه ، شنيده بوودم بين ٧٠ تا ٧٥ متر

ايا ٥٠ تا ٥٥ درسته ؟
مدیر پایگاه بستگی به نوع تیر برق و خطوط داره
مسعود
|
France
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
0
0
سلام برای فاصله ایمن از لبه پشت بام با ارتفاع سه و نیم متر تا خطوط هوایی ۲۰ کیلو باید همان فاصله زمینی ۲.۱ متر درنظر بگیریم یا مقدار دیگری؟
ضمنا اگر رسانایی مثل میلگرد را دردست بگیریم و به خط ۲۰ کیلو نزدیک کنیم برقدار میشود ؟ یا حتما باید به خطوط متصل شود؟
ممنون
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
0
0
باسلام
پشت خانه ما پست برق 63 به 20 کیلو ولت است که ترانسفر ماتور 20 متر با ما فاصله داره مقرارها که دور آن فنس کشی شده 6 متر با خانه ما فاصله داره آیا مشکلی داره اگر داره برای کاهش میدان الکتریکی چه کار انجام بدهیم ممنون میشم به من کمک کنید
مدیر پایگاه فاصله نسبتا خوبی است
اگر می خواهید از میدان در امان باشید می توانید خانه خود را شیلد کنید که اثر میدان را در خانه کم می کند ولی هزینه بر است
معین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۲۱
0
0
سلام جناب مهندس وقت شما بخیر
فاصله نزدیکترین سیم دکل برق فشار قوی 132 کیلو ولت تا درب حیاط خانه ما 130 متر است .آیا در این فاصله امواج الکترومغناطیس وجود دارند یا خیر... یا اینکه وجود دارند اما ضعیف هستند- تشکر
مدیر پایگاه خیر
فاصله خوبی است
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
0
0
تو نسخه اصلی حریم زمینی خط فشار متوسط ۱ تا ۲۰ کیلوولت رو ۱۰/۲ ذکر کرده اما شما ۲/۱ نوشتید .... الان اگر بخواهیم به این عدد استناد کنیم خط بهره بردار یا end user با سرچ وقتی اصل تصویبیه رو میبینه میگه عدد ۱۰/۲ میشه این چک کنید؟ من اون لینکش رو هم میزارم تا شما هم ببینید.
https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/927994
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
0
0
اگر شخصی دچار برق گرفتگی با کابل فشار متوسط شود و فاصله کابل از ساختمان ۲ متر باشد مقصر کیست ؟
مدیر پایگاه اگر حریم رعایت شده باشد شرکت توزیع مقصر نیست
کلا در این موارد عموما بی احتیاطی خود افراد است که موجب مرگ می شود
مجتبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
0
0
سلام من در یک آپارتمان مسکن مهر سکونت دارم و یک نوزاد دارم و فاصله آپارتمان ما تا ترانس برق ۶۳ کیلووات ۱۱۵ متر هست آیا مشکلی واسه فرزند من دارد؟
مدیر پایگاه فاصله کافی هست و مشکلی ایجاد نمی کند
حمیدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
0
0
سلام. از بالای زمین ما کابل های 63 رد شده اند. اگر بخواهیم مثلا 2 طبقه ساختمان بسازیم حداکثر فاصله مجاز طبقه 2 با کابل های 63 بصورت افقی یا عمودی چقدر میتونه باشه؟ ممنون
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین