برق نیوز BarghNews

برچسب ها
در این جا می‌توانید بصورت یکجا تمامی مقالات با موضوع کنترل و حفاظت در ۳۰ امین کنفرانس بین المللی برق ارائه شده است را دانلود نمایید.
کد خبر: ۴۶۸۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

در این جا می‌توانید بصورت یکجا تمامی مقالات با موضوع کنترل و حفاظت در ۲۹ امین کنفرانس بین المللی برق ارائه شده است را دانلود نمایید.
کد خبر: ۴۶۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

ﻧﺎﺷﯽ از اﺷﺒﺎع ﻫﺴﺘﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺒﺪﻟﻬﺎی HVDC رخ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ دوم و ﻣﺆﻟﻔﻪ DC وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ در ﺳﻤﺖ AC ﻣﺒﺪل و ﻣﺆﻟﻔﻪ اول ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ در ﺳﻤﺖ DC ﻣﺒﺪل ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺷﺒﺎع ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻣﺒﺪل ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﻮد.
کد خبر: ۵۶۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

پربیننده ترین اخبار