برق نیوز BarghNews

برچسب ها
پارامتر سنجش THD (total harmonic distortion) یک پارامتر کیفی در اینورترهای خورشیدی بوده و نمایانگر آن است که یک شکل موج یا سیگنال تا چه حد به شکل موج سینوسی نزدیک می‌باشد. مقدار THD بر حسب درصد بیان شده و هرچه میزان THD کمتر باشد شکل موج سینوسی دارای کیفیت بهتری می باشد. THD پایین، یک معیار برای تعیین اینورتر مطلوب در نصب نیروگاه های خورشیدی است.
کد خبر: ۳۴۶۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

بررسيها نشان مي دهد كه توسعه استفاه از لامپهاي كم مصرف در انگلستان منجر به افزايش مصرف برق در بخش روشنايي شده است. چنين وضعيتي توسط تئوري اقتصادي william Stanley Jevons قابل توجيه است.
کد خبر: ۷۳۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻨﻮرﺗﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﻲ ﭘﻞ H ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﻠﻴﺪزﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي اﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻪﻓﺎز اراﺋﻪ و اﻳﻦ اﻟﮕﻮي ﻛﻠﻴﺪزﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي اﻳﻨﻮرﺗﺮ ﻳﺎزده ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
کد خبر: ۵۶۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۰۲

ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﻲ, روش ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن CBPWM از ﻧﻮع ﺷﻴﻔﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت POD ,PD و APOD ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
کد خبر: ۵۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

معرفی مقاله علمی؛
با توجه به افزایش اهمیت بحث کیفیت توان در شبکه توزیع، بررسی و اصلاح تجهیزات جبرانساز و راه های افزایش بازدهی آنها می تواند تاثیر زیادی در کاهش اثرات مخرب ناشی از اختلالات در شبکه داشته باشد.
کد خبر: ۴۲۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۶

مقالات علمی؛
در روش پيشنهادي مکان‌يابي فيلتر از طريق الگوريتم ژنتيک صورت گرفته و ولتاژ مؤثر سيم نول با استفاده از ترکيب نتايج پخش بارهاي هارمونيکي محاسبه شده است. تابع هدف بهينه‌سازي حداقل کردن مجموع ولتاژهاي مؤثر نول شين‌هاي مختلف در شبکه فشارضعيف است.
کد خبر: ۴۲۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۷

پربحث‌ترین ها
پر بازدیدترین‌ها
هفته
ماه
آخرین اخبار